Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 5.12.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 5.12.2016

Hippos-hankkeen kilpailuttamisen käynnistäminen

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti edetä Hippoksen 1. kehittämisvaiheessa hankkeen kilpailutukseen ja päätti ilmoittaa kaupungin sitoutuvan hankkeeseen seuraavilla, varsinaisen sopimuksen yhteydessä tarkennettavilla ja päätettävillä tavoilla:
1. siirtää Hippoksen nykyisen omistamansa kiinteistökannan n. 7,6 M € apporttina perustettavaan yhtiöön
2. sijoittaa vaiheittain nykyisen korjausvelan määrän, 23 M € perustettavaan yhtiöön oman pääoman ehtoisena sijoituksena
3. ostaa liikuntavuoroja ja käyttöaikaa perustettavalta yhtiöltä seuraavat kymmenen vuoden ajan enintään 5 M €:lla vuosittain, vuosittaisella ylläpitokustannusindeksillä korotettuna, sisältäen erityis- ja terveysliikuntavuorot
4. vuokraa tai myy ne liikuntapaikkojen alueet, joita ei ole apporttina siirretty yhtiölle
5. myy asuntotontteja n. 15 000 k-m2 Hippoksen alueelta ja n. 9000 k-m2 esim. Kivelänrannasta kaupungin vyöhykehinnalla osana hankekokonaisuutta
6. kehittää Hippokseen liittyviä liikenneratkaisuja sekä yleisiä alueita sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto kilpailutuksen jälkeen päättää käynnistää hankkeen ja valita kumppanit.

Hippos2020 on yksi Jyväskylän kaupungin tärkeimmistä kaupunkikehitysalustoista. Kyseessä on useita eri liikunnan ja hyvinvoinnin toimintoja käsittävä kehityshanke, jonka tavoitteena on rakentaa Hippokselle monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen liikunnan ja hyvinvoinnin keskittymä liikunnan, urheilun, tutkimuksen, opetuksen ja hyvinvoinnin palveluille. Liikuntapainotteinen matkailu ja
tapahtumat sekä asuminen ovat myös hankkeen keskeisiä elementtejä.

Kaupunginhallitus on päättänyt Hippoksen kehittämisen periaatteista ja kehitysvaiheen 1 käynnistämisestä kokouksessaan 7.3.2016. Hanke on edennyt suunnitellun mukaisesti. Kehitysvaiheen 1 toimenpiteet ovat asemakaavan muutoksen valmistelu, liiketoimintasuunnitelma, kiinteistöjen käyttäjäsopimukset sekä esisopimukset, arkkitehtisuunnittelu (L1-2), rakennuspaikan olosuhteiden selvitys, sijoittajaneuvottelut, -muistiot ja -sopimusten laadinta, yhtiöstruktuuri sekä –toimintamallin suunnittelu.

Samassa kokouksessa kaupunginhallitus päätti perustaa Hippoksen Kehitys Oy:n, jonka tehtävänä on vastata hankkeen kehittämisestä siihen valmiuteen, että Hippos 2020 on mahdollista kilpailuttaa pääkumppaneiden ja investoreiden osalta. Hippos-hankkeen pääkumppanin ja investorien hankinta on toteutettava julkisen hankintamenettelyn ja kilpailuttamisen kautta. Kilpailuttaminen tapahtuu ns. kaksivaiheisella neuvottelumenetelmällä siten, että neuvotteluvaihe on tammi-helmikuussa ja varsinainen tarjousvaihe on maalis-toukokuussa. Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto tekee päätöksen hankkeen käynnistämistä ja siirtymisestä rakentamisvaiheeseen sekä hyväksyy kilpailutetun kumppanin valinnan arviolta.

Savonmäentie 1 ja 3 asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakosken keskustassa rajoittuen Urheilutiehen, Savonmäentiehen ja Vaajakoskentiehen. Alue sisältää myös Huoltopolku- nimisen katualueen. Tarkoituksena on kiinteistöjen kehittäminen asumista ja liiketoimintaa sisältäväksi kokonaisuudeksi osana uusiutuvaa Vaajakosken ydinkeskustaa.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vireilla

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen sekä sitovan tonttijaon korttelin 107 tontille 4.

Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksen päivittäminen ja teknisluonteinen tarkistaminen

Vireillä olevassa rakennusjärjestyksen muutoksessa on kysymys rakennusjärjestyksen teknisestä tarkistuksesta kaupunginhallituksen päätöksen 29.4.2013/173 mukaisesti. Rakennusjärjestyksen uudistustarpeet selvitetään kokonaisvaltaisemmin myöhemmässä rakennusjärjestyksen muutosprosessissa. Selvitettävistä asioista mainittakoon esimerkiksi kaupunginhallituksen päätöksessä todettu tiettyjen asemakaavamääräysten puutteellisuudesta johtuva rakennusjärjestyksen määräystarve.

Rakennusjärjestyksen muutokseen liittyvä aineisto on nähtävissä Jyväskylän kaupungin internet-sivuilla osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/rakennus/rakennusjarjestyksenmuutos

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen muutetun rakennusjärjestyksen ja määrää, että muutettu rakennusjärjestys tulee voimaan 1.1.2017 lukien mahdollisista valituksista huolimatta.

Rakennuskiellon jatkaminen Nisula - Mäki-Matin omakotialueella

Maakunnallisesti arvokas Nisula - Mäki-Matin omakotialue on sijaintinsa ja luonteensa vuoksi kiinnostava ja arvostettu asuinalue, myös asukkaiden mielestä. Alueen korjaus- ja täydennysrakentamispaineet ovat rakennusten iän ja kunnon vuoksi kasvaneet. Rakennuskielto ei kuitenkaan estä eikä vaikeuta rakennusten kunnossapitoa eikä viranomaisvalvonnan kannalta muuta vähäistä toimenpidettä. Rakennuskiellon aikana tarvittavista rakennustoimenpiteistä on syytä keskustella rakennusvalvonnan kanssa. Rakennuskieltoalueelle voidaan myöntää poikkeamislupia, jos rakentaminen on linjassa alueen suojelutavoitteiden kanssa.

Kaupunginhallitus päätti 21.5.2012 asettaa Nisula – Mäki–Matin omakotitaloalueen kahdeksi vuodeksi rakennuskieltoon suojelukaavan laatimista varten. Alueen suojeleminen asemakaavalla on tarpeen, koska alue on määritelty ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja nykyinen asemakaava ei riittävästi ohjaa
alueen säilymistä. Kaupunginhallitus jatkoi rakennuskieltoa vuonna 2014 yhdellä vuodella, keväällä 2015 kieltoa jatkettiin noin puolellatoista vuodella eteenpäin. Rakennuskielto on nyt päättymässä 31.12.2016.

Kartta, johon on rajattu rakennuskieltoalue http://www2.jkl.fi/kaavakartat/06_097/Rakennuskieltoalue_2015.pdf

Kaupunginhallitus päätti, että liitekarttaan rajatun Nisula – Mäki–Matin omakotialueen rakennuskieltoa jatketaan maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n nojalla 30.9.2017 asti. Rakennuskielto määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla tulemaan voimaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Vihreän valtuustoryhmän ja Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Vauhtia terveyspalveluiden uudistamiseen

SDP:n ja Vihreiden valtuustoryhmät ovat jättäneet 23.2.2016 valtuustoaloitteen, jossa toivotaan vauhtia terveyspalveluiden uudistamiseen. Aloitteen perusteluissa todetaan mm., että nykyiset jonotusajat terveyskeskuksiin ovat liian pitkät ja hoitoketjut ovat sujumattomia. Lisäksi aloitteessa nähdään, ettei väestön palvelutarpeen kasvuun ei kyetä nykyisellään vastaamaan. Aloitteessa esitetään uusien toimintatapojen kokeiluja ja niiden kehittämistä yhdessä henkilöstön kanssa.

Vastauksessa todetaan mm.: Asiakkailta on kerätty jatkuvaa palautetta vuoden 2016 alusta lukien ja saatua palautetta on hyödynnetty aktiivisesti oman toiminnan kehittämistyössä. Säännöllistä vertailua tehdään myös ostopalveluna hankittujen terveysasemien toimintaan.
Vertailevaa tietoa hyödynnetään oman toiminnan ”sparraamisessa”. Oman palvelutuotannon tavoitteet on yhdenmukaistettu ostopalveluiden tuottamien palvelulupausten kanssa. Näiden pohjalta on laadittu Jyväskylän terveysasemien yhteiset laatu- ja palvelutavoitteet, joita on käsitelty henkilökunnan kanssa mm. työpaikkakokouksissa. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti samoilla mittareilla ja tuloksia verrataan jatkuvasti ulkoisten palveluntuottajien palveluihin.

Lisäksi henkilökunnalta on kerätty palautetta toiminnan kehittämisen tueksi. Henkilökunta on sitoutunut kehittämään toimintaa ja heidän mielipiteensä otetaan huomioon toiminnan kehittämislinjauksia tehtäessä. Henkilökuntaa ja lähiesimiehiä koulutetaan ja valmennetaan kehittämään jatkuvasti omaa toimintaa. Terveyspalveluiden ja toimialan johto tukee työyksiköiden omaa kehittämistyötä ja kannustaa kokeilujen käynnistämisessä.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn lausunnon tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Kauko Tuupaisen (PS) ym. valtuutettujen valtuustoaloite terveysaseman säilyttämisestä Kuokkalassa

Kauko Tuupainen (PS) ja 24 muuta valtuutettua ovat tehneet 25.4.2016 valtuustoaloitteen, jossa he edellyttävät, että Kuokkalan terveysaseman säilyttäminen/lopettaminen tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn vielä tämän vuoden aikana. Perusteissa todetaan, että kunnan hallinnon ja talouden kokonaisvastuu perustuu perustuslain mukaan valtuustoon valituille kuntalaisten edustajille riippumatta siitä, miten toimintojen hoito on kaupungissa organisoitu.

Aloitteessa edellytetään lisäksi, että päätöksentekoa varten selvitetään mm. minkälaisia kuluja siirrosta aiheutuisi vanhusten hoitoyksiköille, miten hoitoon hakeutumisen kynnyksen nousu vaikuttaa erikoissairaanhoidon kustannuksiin ja mikä merkitys on sillä, että ennaltaehkäisevät palvelut häviävät Kuokkalasta.

Vastauksessa todetaan mm.: Kuokkalan terveysaseman palveluita koskeva päätöksenteko on toteutettu kuntalain ja Jyväskylän kaupungin hallintosäännön mukaisesti. Kunnallista toimivallan jakoa koskevan lainsäädännön johdosta valtuustoaloitteessa edellytetty toimivallan siirto takaisin kaupunginvaltuustolle ei ole mahdollista. Kuokkalan terveysaseman avosairaanhoitoa koskevaa päätöksentekoa ei siten tuoda kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Jukka Hämäläinen (SDP) esitti Allan Kemiläisen (SDP) ja Tapani Mäen (PS) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänin 9-3-yksi tyhjä asian käsittelyä jatkettiin. Hämäläinen ja Mäki jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallitus päätti saattaa esitetyn lausunnon tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite veteraanien kuntoutukseen pääsyn nopeuttamisesta

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä sekä 17 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 21.3.2016 valtuustoaloitteen veteraanien kuntoutukseen pääsyn nopeuttamisesta. Aloitteessa todetaan muun muassa, että veteraanien pääsy kuntoutukseen toimii Jyväskylässä tarpeettoman hitaasti ja esitetään, Jyväskylässä siirryttäisiin ns. Eksoten malliin, jossa lääkäri ja kuntoutusasioita esittelevä palveluneuvoja kävisivät hakemukset kerran viikossa yhdessä läpi. Tämän jälkeen lääkäri tekisi asioista päätökset.

Vastauksessa todetaan mm.: Veteraanien valinnat kuntoutukseen tehdään JYTE:ssa kustannustehokkaasti, veteraanien kuntoutustarve selvitetään laaja-alaisesti ja tarvittaessa pystytään reagoimaan nopeastikin yksilöllisiin kiireellisiin kuntoutustarpeisiin. Edelleen vanheneva veteraaniväestö tarvitsee monipuolisia kuntoutuksen palveluja. Eksotessa käytössä olevan muistikuntoutuksen mahdollisuutta selvitellään JYTE:n alueella. Tiedotusta liikuntasuunnittelijan yhteystiedoista tehostetaan, jotta veteraani, omainen tai asioiden hoitaja voi aina soittaa ja tarvittaessa kiirehtiä kuntoutuspäätöstä. Kiireellisten kuntoutuspäätösten tarvetta seurataan ja turvataan mahdollisuus niiden tekemiseen viivytyksettä.
Jatkossa asiantuntijalääkäri tekee tarvittaessa kiireelliset päätökset viikoittain ja hakemusten enimmäiskäsittelyaikaa tullaan lyhentämään enintään yhteen kuukauteen siten, että asiantuntijalääkäri allekirjoittaa päätökset kuntoutustyöryhmän kokousten välillä.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn lausunnon tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous 9.12.2016

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous pidetään perjantaina 9.12.2016.
Esityslista on nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivulla: http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto/Valtuusto

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeeksi, että kuntayhtymän hallituksen ehdotukset hyväksytään.

Eron myöntäminen Kauko Tuupaiselle luottamustehtävistä

Kauko Tuupainen (PS) on pyytänyt 3.11.2016 eroa luottamustehtävistään 1.6.2017 voimaan tulevan kuntalain 147 §:n siirtymäsäännöksen nojalla.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
1. Kaupunginvaltuusto myöntää Kauko Tuupaiselle 1.1.2017 alkaen eron valtuutetun tehtävästä ja toteaa, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Juha Tuikkanen valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
2. Kaupunginvaltuusto myöntää Kauko Tuupaiselle 1.1.2017 alkaen eron Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Ari Saxbergille luottamustehtävistä

Ari Saxberg (PS) on pyytänyt 8.11.2016 eroa luottamustehtävistään 1.6.2017 voimaan tulevan kuntalain 147 §:n siirtymäsäännöksen nojalla.
Kaupunginhallitus myönsi Ari Saxbergille 1.1.2017 alkaen eron Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Tapani Mäen johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
1. Kaupunginvaltuusto myöntää Ari Saxbergille 1.1.2017 alkaen eron valtuutetun tehtävästä ja toteaa, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee perussuomalaisten valtuustoryhmän toinen varavaltuutettu Eija Reili valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
2. Kaupunginvaltuusto myöntää Ari Saxbergille 1.1.2017 alkaen eron tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3. Kaupunginvaltuusto myöntää Ari Saxbergille 1.1.2017 alkaen eron Keski-Suomen maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Reijo Savolinille luottamustehtävistä

Reijo Savolin (Kok.) on pyytänyt 4.11.2016 eroa luottamustehtävistään 1.6.2017 voimaan tulevan kuntalain 147 §:n siirtymäsäännöksen nojalla.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
1. Kaupunginvaltuusto myöntää Reijo Savolinille 1.1.2017 alkaen eron valtuutetun tehtävästä ja toteaa, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Katja Isomöttönen valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
2. Kaupunginvaltuusto myöntää Reijo Savolinille 1.1.2017 alkaen eron kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3. Kaupunginvaltuusto myöntää Reijo Savolinille 1.1.2017 alkaen eron kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen kaupunginhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
4. Kaupunginvaltuusto myöntää Reijo Savolinille 1.1.2017 alkaen eron kaupunkirakennelautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen ja nimeää lautakunnan jäsenistä uuden varapuheenjohtajan lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
5. Kaupunginvaltuusto myöntää Reijo Savolinille 1.1.2017 alkaen eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden uskotun miehen jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi.
6. Kaupunginvaltuusto myöntää Reijo Savolinille 1.1.2017 alkaen eron Keski-Suomen maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Marja Kompalle luottamustehtävistä

Marja Komppa (Vihr.) on pyytänyt 24.11.2016 eroa luottamustehtävistään 1.6.2017 voimaan tulevan kuntalain 147 §:n siirtymäsäännöksen nojalla.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
1. Kaupunginvaltuusto myöntää Marja Kompalle 1.1.2017 alkaen eron valtuutetun tehtävästä ja toteaa, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee vihreiden valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Timo Taskinen valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
2. Kaupunginvaltuusto myöntää Marja Kompalle 1.1.2017 alkaen eron Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen kuntayhtymän valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3. Kaupunginvaltuusto myöntää Marja Kompalle 1.1.2017 alkaen eron Keski-Suomen maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Leo Turuselle keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenen tehtävästä

Leo Turunen (SDP) on 28.11.2016 pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenen tehtävästä 1.6.2017 voimaan tulevan kuntalain 147 §:n siirtymäsäännöksen nojalla.
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää Leo Turuselle 1.1.2017 alkaen eron keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Jyväskylässä on 30 äänestysaluetta ja 30 vaalipäivän äänestyspaikkaa.
Kaupunginhallitus määräsi vuoden 2017 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat päätösliitteen mukaisiksi.

Vuoden 2017 kuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.3.–4.4.2017 (keskiviikosta tiistaihin).
Ennakkoäänestyspaikkoja lisätään seuraavasti: Sokos-keskus Jyväskylän yliopiston kirjasto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampus. Kaupunginhallitus määräsi vuoden 2017 kuntavaalien kaupungin järjestämät ennakkoäänestyspaikat aukioloaikoineen päätösliitteen mukaisiksi.

Vuoden 2017 kuntavaalien laitosäänestyspaikat

Vaalilain mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitosäänestys).
Kaupunginhallitus määräsi vuoden 2017 kuntavaalien laitosäänestyspaikat päätösliitteen mukaisiksi.

Vaaliviranomaisen esteellisyydestä

Vaalilain 1.6.2016 voimaan tullut muutos koskee vaaliviranomaisen kelpoisuutta ja esteellisyyttä. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja toteaa, että vaaliviranomaisen esteellisyydestä tiedotetaan kunnallisjärjestöille ja kuntavaaleissa ehdokkaita asettaville mahdollisille muille tahoille.

Tiedonantotilaisuuden järjestäminen valtuustolle sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanteesta

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti järjestää tiedonantotilaisuuden valtuustolle sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanteesta kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 38 §:n mukaisesti valtuuston kokouksen 12.12.2016 jälkeen.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3422

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

6.12.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje