Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 29.11.2016

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 29.11.2016

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 29.11.2016 käsiteltiin muun muassa erilaisia taksoja sekä lausuntoja kaavamuutoksista. Lautakunta päätti, että taksoja noudatetaan mahdollisista valituksista huolimatta.

Rakennusvalvontaviranomaisen tarkastus- ja valvontamaksut sekä palvelutaksan maksut hyväksyttiin

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi rakennusvalvontaviranomaisen lupa- ja valvontamaksut ja määräsi ne tulemaan voimaan 1.1.2017.

Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontataksa on tarkistettu vuosittain kustannustasoa vastaavalla korotuksella. Talousarvioesityksessä 2017 rakennusvalvonnan tuloiksi on arvioitu 1 830 000 euroa ja menoiksi 1 774 100 euroa. Rakennuslupamaksuihin tuli nyt noin 2–3 prosentin korotus. Pientalojen perusmaksua ja neliömaksua ei ole korotettu. Korotukset kohdistuvat pääosin muihin taksan kohtiin.

Maankäyttö- ja rakennuslain 145. pykälän mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Kuntaliiton suosituksen mukaan rakennusvalvonnan toimintamenot suositellaan katettavaksi kokonaan rakentajilta perittävillä maksuilla.

Lautakunta hyväksyi myös rakennusvalvontaviranomaisen palvelutaksan ja määräsi sen tulemaan voimaan 1.1.2017 alkaen. Palvelutaksan mukaisesti maksua peritään sellaisista rakennusvalvonnan viran- ja toimenhaltijoiden tehtävistä, jotka eivät kuulu maankäyttö- ja rakennuslain 145. pykälässä tarkoitettuihin viranomaistehtäviin. Palvelutaksan soveltaminen edellyttää asiakkaan palvelua koskevaa toimeksiantoa.

Palvelutaksan sähköisten asiakirjojen maksuja nostettiin noin 3 prosenttia kustannusten nousua vastaavasti siten, että maksu sähköisestä asiakirjasta on 10 euroa tiedostolta. Verkkokaupasta itsepalveluna ladattavien tiedostojen maksua, 5 euroa tiedostolta, ei nostettu. Maksut sisältävät arvonlisäveron.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa hyväksyttiin

Lautakunta hyväksyi ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja määräsi sen tulemaan voimaan 1.1.2017. Taksaa nostettiin 3 prosenttia.

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä voidaan periä maksu. Maksu voidaan periä myös valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen tai rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista ja muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta sekä kiellon tai määräyksen tai toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi tehdyistä tarkastuksista.

Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa hyväksyttiin

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi maa-ainestaksan ja määräsi sen tulemaan voimaan 1.1.2017. Taksaa nostettiin 3 prosenttia.

Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen käsittelystä ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta, maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä sekä toiminnan valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla kunnalle vahvistetun taksan mukaan määrätyn maksun.

Kaupunkirakennelautakunnalle lausunto Hippoksen asemakaavan muutoksesta

Rakennus- ja ympäristölautakunta antoi kaupunkirakennelautakunnalla lausunnon Hippoksen asemakaavan muutoksesta. Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti esittää, että Köyhälammen pohjoispuolella olevalle alueelle lisätään is-kaavamerkintä, millä varmistetaan liito-oravan liikkumisen mahdollistava puuston säilyminen Köyhälammen itä- ja länsipuolen liito-oravaesiintymille.

Merkintä ”is” osoittaa kaavassa ohjeellisen istutettavan alueen osan, jolla tulee olla liito-oravan liikkumisen kannalta riittävästi puustoa. Kaavamuutosalueella havaittiin liito-oravaselvityksen yhteydessä kaksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.

Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta totesi, että rakennuksia yhdistävien rakenteiden rakennusalan rajaus tulee lisätä kaavakarttaan ja asuinkerrostalojen korttelialueen pihakanteen ja pysäköinnin sijoittumiseen liittyvien määräysten sanamuotoja tulisi täsmentää ja muotoilla sitoviksi.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa monipuolisen urheilun, liikunnan ja terveyden edistämiseen liittyvän toiminnan, koulutuksen ja tutkimuksen sekä tapahtumien järjestäminen Hippoksen alueella. Lisäksi kaavoituksen tavoitteena on luoda edellytykset kaupunkikuvallisesti laadukkaan ympäristön suunnittelulle ja rakentamiselle ja jäsentää alueen toimintoja liikenteellisesti ja rakenteellisesti toimivaksi kokonaisuudeksi.

Kaupunkirakennelautakunnalle lausunto Nisula - Mäki-Matin suojelukaavan muutosehdotuksesta sekä ehdotukseen liittyvistä rakentamistapaohjeista

Rakennus- ja ympäristölautakunta antoi kaupunkirakennelautakunnalle lausunnon Nisula - Mäki-Matin suojelukaavan muutosehdotuksesta sekä ehdotukseen liittyvistä rakentamistapaohjeista. Rakennus- ja ympäristölautakunta totesi, ettei sillä ole asiassa huomautettavaa. Kaavamuutosalue kattaa koko Mäki-Matin rintamamiestaloalueen ja sitä vanhemman Nisulan pientaloalueen.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3401 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).

Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paul Abbey p. 040 777 4598, paul.abbey[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

29.11.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje