Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 28.11.2016

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 28.11.2016

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ennätysnopeasti vuoden 2017 talousarvion ilman muutoksia

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen vuoden 2017 talousarvioesityksen. Kaupunginvaltuuston toimikautensa alussa asettama tavoite talouden tasapainottamisesta on toteutumassa vuonna 2017. Vuosikate on esityksen mukaan 50,7 miljoonaa ja kattaa poistot 100 %, ylijäämää syntyy 0,3 miljoonaa ja lainakanta laskee 0,5 miljoonaa euroa.

Talousarvion käsittely oli ennätysnopea, reilu 10 minuuttia. Ainoan puheenvuoron ennen päätöstä piti valtuutettu Riitta Tynjä (SKP), joka esitti useita muutoksia talousarvioon, joita ei kuitenkaan kannatettu, joten ne raukesivat.

Talousarvio 2017
http://www.jyvaskyla.fi/info/talous/ta-2017/kaupha

1. Valtuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017–2019 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen kaupunginhallituksen 7.11.2016/234 tekemän päätöksen mukaisena.
2. Valtuusto oikeutti kaupunginhallituksen ottamaan vuonna 2017 lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden ylläpitämiseen enintään 120 miljoonan euron määrään saakka.

Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite: Maksuton ehkäisy jyväskyläläisille nuorille

Vihreiden valtuustoryhmä ja 6 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 25.4.2016/39 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat ilmaisen ehkäisyn antamista alle 20-vuotiaille nuorille Jyväskylässä. Maksuttomien ehkäisyvälineiden tulee olla nuorten saatavilla luontevasti ja helposti.
Aloitteen perusteluissa todetaan, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut, että kunnat tehostaisivat nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita. Suosituksiin kuuluu myös maksuttoman ehkäisyn antaminen alle 20-vuotiaille.
Maksuttoman ehkäisyn on todettu lisäävän ehkäisyn käyttöä. Maksutonta ehkäisyä tarjoavissa kunnissa nuorten tekemien raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja sukupuolitartuntojen määrä vähentynyt.

Vastauksessa todetaan mm, että perusturvan toimialalla tullaan vuonna 2017 kokeilemaan alle 20-vuotiaille annettavaa maksutonta ehkäisyä. Kokeiluun on talousarviovalmistelussa varattu 12 000 euron suuruinen määräraha. Kokeilu on tarkoitus aloittaa 2017 tuotteiden kilpailutusten jälkeen. Kokeilun vakinaistaminen arvioidaan uudestaan talousarviovalmistelun 2018 yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite: Ilmaiset ehkäisyvälineet alle 25-vuotiaille

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja 12 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 25.4.2016/38 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat ilmaisen ehkäisyn antamista alle 25-vuotiaille jyväskyläläisille. Aloitteen perusteluissa todetaan, että Keski-Suomen keskussairaalassa tehdään vuosittain noin 400 aborttia, joista noin puolet tehdään alle 25-vuotiaille nuorille. Aborteista aiheutuu vuosittain arvion mukaan yli 370 000 euron kustannukset. Keskeytykset aiheuttavat myös henkistä taakkaa.

Aloitteen mukaan Jyväskylän työttömyysluvut ovat korkeat ja kaupungissa on paljon opiskelijoita. Ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille keventäisi merkittävästi nuorten naisten taloudellista ja henkistä taakkaa. Ilmaisen ehkäisyn ohella kaupungin tulisi tehostaa perhesuunnittelun ja lisääntymisterveyteen suunnattuja palveluita. Näitä palveluita tulisi kohdentaa erityisesti heikommassa taloudellisessa asemassa oleville naisille, joilla ei välttämättä ole resursseja eikä varoja hakea itse ehkäisyä.

Vastauksessa todetaan mm., että perusturvan toimialalla tullaan vuonna 2017 kokeilemaan alle 20-vuotiaille annettavaa maksutonta ehkäisyä. Kokeiluun on talousarviovalmistelussa varattu 12 000 euron suuruinen määräraha. Kokeilu on tarkoitus aloittaa 2017 tuotteiden kilpailutusten jälkeen. Kokeilun vakinaistaminen arvioidaan uudestaan talousarviovalmistelun 2018 yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Riitta Tynjän (SKP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite rahan varaamiseksi terveydellistä syistä tapahtuvaan henkilöstön uudelleensijoittamiseen

Riitta Tynjä ja kolme muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 29.8.2016 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että vuoden 2017 budjettiin varataan 100 000 euroa käytettäväksi henkilöstön terveydellisistä syistä tapahtuvaan uudelleen sijoittamiseen.
Aloitteessa todetaan, että työntekijän sairastuessa ja ollessa kykenemätön entiseen työhönsä, käy liian usein niin, että työntekijä jää sairauslomalle ja sen jälkeen työkyvyttömyyseläkkeelle. Parempi ratkaisu työntekijän sekä työnantajan näkökulmasta olisi mahdollisuus kokeilla jotain muuta työtä ja työllistyä siihen.

Vastauksessa todetaan mm, että talousarviovalmistelussa ei ole mahdollista osoittaa erillistä 100 000 euron määrärahaa kohdennettavaksi uudelleensijoittamiseen. Määrärahan kasvattamisen sijasta henkilöstöpalvelut kehittävät ja parantavat tukeaan ja toimintamallejaan työkykyjohtamisessa ja työkyvyn tukemisessa yhteistyössä työyhteisöjen kanssa mukaan lukien henkilöstön uudelleen sijoittaminen terveydellisistä syistä.
Keskeistä on toiminta toimialoilla ja työyhteisöissä, mikä merkitsee vaatimuksia esimiesten osaamiselle ja sitoutumiselle työkykyasioissa. Tehtävän työn toimivuutta ja tuloksellisuutta on arvioitava. Ensimmäisessä vaiheessa arviointitietoa tuo loppuvuodesta 2016 julkaistavat Kaari-laskurin tulokset. Kaari-laskurissa arvioidaan Jyväskylän kaupungin työkykyjohtamista ja työkyvyttömyyden kustannuksia suhteessa muihin samantapaisiin organisaatioihin. Osana arviointia syntyy myös analyysi, jonka avulla Jyväskylän kaupunki voi kehittää toimintaansa.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi kunnassa. Lastensuojelulain mukaan lapsia ovat alle 18-vuotiaat ja laki kattaa nuoret 20 ikävuoteen asti. Hyvinvointisuunnitelma tulee laatia aina valtuustokausittain ja hyväksyä valtuustossa.

Lastensuojelulain ohella hyvinvointisuunnitelmassa huomioidaan myös muita lainsäädännön velvoitteita ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä, järjestää lasten ja nuorten palveluja monialaisessa yhteistyössä ja luoda lapsille ja nuorille itselleen mahdollisuuksia osallistua itseä koskevaan valmisteluun ja päätöksentekoon.

Jyväskylän kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on valmisteltu vuosien aikana monitoimijaisissa yhteistyöverkostoissa. Suunnitelman valmistuminen ja hyväksyminen on kuitenkin viivästynyt niin, että vuosien 2013–2016 suunnitelma on tulossa hyväksyttäväksi vasta vuoden 2016 lopussa. Samaan aikaan Jyväskylän kaupungissa käynnistetään laaja hyvinvointikertomustyö, jossa tarkastellaan asukkaiden hyvinvoinnin kehittymistä vuosina 2013–2016.

Saadun tiedon pohjalta tehdään toimenpidesuunnitelma vuosille 2017–2020. Tästä syystä on päädytty ratkaisuun, jossa tämä suunnitelma sisältää toiminnan painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet ja seurantamittarit vuodelle 2017. Jatkossa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tulee osaksi laajaa hyvinvointikertomusta.

Vanhan pappilan, keskusseurakuntatalon ja Kauppakatu 11 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan täydennysrakentaminen Vanhan pappilan sekä keskusseurakuntatalon ja Kauppakatu 11 tonteille. Asemakaavan muutos koskee 1. kaupunginosan korttelin 4 tonttia 7, osoitteessa Vapaudenkatu 26 sekä korttelin 14 tontteja 7 ja 12 osoitteissa Yliopistonkatu 12 ja Kauppakatu 11.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/879.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 27.9.2016 päivätyssä muodossa sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon korttelin 14 tonteille 16–18.

Seppälän Lidlin asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutos koskee 15. kaupunginosan korttelin 6 tonttia 18 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 15. kaupunginosan korttelin 10 tontti 1 sekä katualue. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Kaavamuutosta hakee Lidl Suomi Ky. Kaavamuutoksen tavoitteena on rakentaa alueelle enintään 2 900 kerrosalaneliömetrin laajuinen vähittäiskaupan suuryksikkö päivittäistavaramyymälälle nykyisen 1 900 kerrosalaneliömetrin suuruisen kaupan tilalle.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/933

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 23.5.2016 tarkistetussa muodossa.

Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP)

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi resurssien viisaan käytön olennaiseksi osaksi uutta kaupunkistrategiaa joulukuussa 2014. Valtuusto 25.5.2015 myös sitoutui pitkäjänteisesti tavoittelemaan resurssiviisautta päämääränään olla jätteetön, päästötön ja ylikulutukseton kestävän hyvinvoinnin kaupunki viimeistään vuonna 2050. Tämän toteuttamiseksi on laadittu resurssiviisaan Jyväskylän tiekartta, jonka tavoitteina ovat mm. hiilineutraali sähkön- ja lämmöntuotanto vuonna 2030 sekä fossiiliton ja hiilineutraali energiantuotanto ja liikkuminen vuonna 2050.
Jyväskylä on myös sitoutunut kansalliseen energiatehokkuussopimukseen (2017–2025), jossa määritellään kaupungin oman toiminnan energiatehokkuudelle tarkemmat tavoitteet ja parannustoimenpiteet. Edellisen sopimuskauden (2009–2016) tavoitteet Jyväskylä saavutti jo etuajassa.

Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman toteutusta ohjaa kaupungin resurssiviisausryhmä. Toimintasuunnitelmaa toteuttavat toimenpiteet huomioidaan kaupungin talousarviossa.
Toimintasuunnitelman toteutusta seurataan vuosittain keräämällä tietoa päättyneiden ja käynnissä olevien hankkeiden ja toimenpiteiden tuloksista ja arvioimalla niiden aikaansaamia vaikutuksia eri osa-alueilla. Toimintasuunnitelman seuranta ja arviointi tehdään resurssiviisausryhmän toimesta osana resurssiviisauden seurantaa ja integroituna kaupungin ympäristöjärjestelmään.
Seurannan tulokset viedään tiedoksi kaupungin johtoryhmään ja kaupunginhallitukselle. Toimintasuunnitelman seuranta ja päästökartoitukset tehdään ja raportoidaan kaupunginvaltuustolle ja EU:lle kuitenkin vain kahden vuoden välein.
Euroopan Unioni edellyttää kaupunginvaltuuston päätöstä kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaan sitoutumiseen. Hyväksynnän jälkeen suunnitelma lähetetään EU:n komissioon tarkastettavaksi ja lopullisesti hyväksyttäväksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi EU:n kaupunginjohtajien energia- ja ilmastositoumuksen edellyttämän Jyväskylän kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman.

Tuulikki Väliniemen (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite liikuntaa ikääntyville

Tuulikki Väliniemi (SDP) on tehnyt 13.6.2016 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Keltinmäkeen hankitaan ikääntyville soveltuvia ulkokuntoilulaitteita. Laitteiden sijaintipaikaksi esitetään Keltinmäen kylätalon piha-aluetta. Aloitteessa todetaan, että Keltinmäki on valittu Huhtasuon jälkeen kaupungin kehittämistoimenpiteiden kohteeksi vuosiksi 2016–2017, minkä vuoksi kyseisen alueen iäkkäiden asukkaiden terveyttä edistäviä toimenpiteitä tulisi toteuttaa. Tuulikki Väliniemen lisäksi aloitteen on allekirjoittanut 15 valtuutettua.

Vastauksessa todetaan mm,. että Keltinmäessä järjestettiin kaupungin toimesta liikuntateemainen asukasilta 15.9. Muistioon kirjattiin asukkaiden toiveita liikuntaa kohtaan. Seuraavassa on koostetusti kaupungin toimenpiteet ja vastaukset esitettyihin toiveisiin.
Venyttelypaikan uusiminen ja siirto ratkaistaan laajemmassa kokonaisuudessa kaupungin lähiliikuntapaikkaohjelman mukaisesti. Alustavasti ohjelmassa on esitetty Keltinmäen lähiliikuntapaikka toteutettavaksi vuosille 2019-2020. Vuonna 2017 viimeistellään Tikkakosken lähiliikuntapaikka ja vuosille 2018 ja 2019 panostetaan Pohjanlammen koulun lähiliikuntakokonaisuuteen, joten Keltinmäen hanketta ei ole kaupungin toimesta mahdollista nopeuttaa. Lähiliikuntapaikan sisältö (sijainti, laitteet, soveltuvuus eri ikäryhmille ym.) ratkaistaan tarkemmin toteutussuunnittelun yhteydessä.
Liikuntapalvelut tekee täydentäviä haastatteluja (viikot 40-41) alueen asukkaille kylätalolla, päiväkeskuksessa sekä kirjastolla ja kartoittaa vielä tarkemmin senioreiden sekä työntekijöiden toiveita ja ajatuksia alueen liikunnan kehittämistarpeista.
Tavoitteena on yhteistyössä järjestää jatkossa erityisesti alueen senioreille ohjattua liikuntaa ja/tai luentoja terveyteen ja liikuntaan liittyen. Samalla kartoitetaan myös pienvälineistötarvetta.
Kesän ajalle on mahdollista tarjota alueella ulkoliikuntaa (esim. puisto-asahi). Haastatteluissa tarkennetaan myös tätä ja huomioidaan esille nousseet tarpeet resurssien mukaan.
Kotalammen siistiminen ja Laavun rakentaminen otetaan Keltinmäen hyvinvointihankkeen ohjelmaan. Toteutumisen kannalta keskeistä näissä on merkittävä talkootyön panos Hyvinvointia Huhtasuolle -hankkeen tapaan. Hiihtoladun vieressä lammen itäpuolella kulkee talvisin polku, joka on jalankulkijoiden käytössä. Polku ei ole kuitenkaan kaupungin kunnossapidon
piirissä eikä polun jatkuvaan hoitamiseen ole jatkossakaan resursseja. Kotalampi on liikuntapuisto, jossa ei ole vakituista miehitystä. Jussinparran leikkipuiston kaatunut ilmoitustaulu pystytetään pikaisesti uudelleen.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn lausunnon tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Eron myöntäminen Pia Nymanille perusturvalautakunnan jäsenen tehtävästä

Pia Nyman (KOK) on 3.11.2016 pyytänyt paikkakunnalta poismuuton vuoksi eroa luottamustehtävistään 1.1.2017 lukien.
Kaupunginvaltuusto myönsi Pia Nymanille eron perusturvalautakunnan tehtävästä 1.1.2017 lukien ja valitsi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Leena Hirvosen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja varajäseneksi Karoliina Vallipuron.


Kaupunginvaltuuston esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3360


Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, p. 050 5924471

28.11.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje