Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 24.11.2016

Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 24.11.2016

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen seudullinen joukkoliikennejaosto kokoontui torstaina 24.11. Jyväskylässä. Kokouksessa päätettiin muun muassa nykyisiä liikennöintisopimuksia koskevien optiokausien käyttämisestä, lastenvaunuetuus-kokeilun jatkosta, seniorien arvolippuhinnoittelusta, Waltti-lippuhintojen (kausi- ja arvoliput) kahden ja kolmen vyöhykkeen matkoilla. Lisäksi jaosto päätti ylimääräisenä asiana ottaa käsittelyyn lisäpykälän 36, joka koskee sopimuksia Matkahuollon viiveajan lipputuotteiden kelpoisuudesta.


Optioiden käyttö Jyväskylän paikallisliikenteen bruttoliikennesopimuskohteissa

Joukkoliikennejaosto päätti Jyväskylän paikallisliikenteen voimassa olevien sopimusten optiokausien hyödyntämisestä täysimääräisinä. Myös liikennöitsijä Jyväskylän Liikenne Oy on ilmoittanut halukkuutensa sopimusten optiokausien käyttöön.

Optiokausien hyödyntämisen taustalla on muun muassa joukkoliikenteessä meneillään oleva murroskausi. Voimassa oleva joukkoliikennelaki vaikuttaa Jyväskylän kaupunkiseudun ja Keski-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen järjestämiseen vuoteen 2019 asti, mutta 1.7.2018 voimaan tuleva liikennekaari-lainsäädäntöpaketti tuo jo mukanaan joukkoliikenteen lainsäädäntöön vaikuttavia muutoksia. Samaan aikaan Suomessa valmistaudutaan maakuntahallintojen käynnistymiseen vuoden 2019 alusta alkaen. Molemmat muutokset vaikuttavat sekä Jyväskylän seudullisen joukkoliikenteen järjestämiseen että eri joukkoliikenneviranomaisten ja liikennesopimusmallien liikenteiden yhdistämiseen, mutta tarkemmat vaikutukset eivät vielä ole selvillä.

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenteen käyttöastetta on saatu nostettua kilpailutetun liikenteen sopimuskauden alkuvaiheen aikana. Toimiva yhteistyö liikennöitsijän kanssa on mahdollistanut joukkoliikenteen kehittämisen sekä muun muassa uuden Waltti–lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönoton. Jotta joukkoliikenteen positiivinen kehitys saadaan jatkumaan ja tulevien vuosien lainsäädäntö- ja aluehallintomallimuutoksiin pystytään vastaamaan, on tärkeää turvata joukkoliikenteen kehittämisen jatkuminen jo toimivan yhteistyön osalta. Optiokausien hyödyntämisen avulla osa kilpailutuksista voidaan siirtää ajankohtaan, jossa liikennekaaren ja maakuntahallinnon ovat paremmin tiedossa ja ne voidaan ottaa huomioon tulevissa kilpailutuksissa.

Jyväskylän seudun paikallisliikenne jaettiin vuonna 2013 toteutettua kilpailutusta varten viiteen kohteeseen. Kohteiden liikennöinnin sopimuskaudet ja optiovuodet on määritelty sopimuksittain. Lyhyimpien sopimuskausien voimassaoloaika on päättymässä toukokuun 2018 lopulla, pisin jatkuu toukokuuhun 2021. Sopimuksiin liittyvät optiokaudet vaihtelevat yhdestä kolmeen vuoteen. Erimittaiset sopimuskaudet palvelevat tulevien kilpailutusten rytmittämistä eri vuosille. Sopimuksiin sisältyvien optiokausien käytöstä päättää tilaaja, jonka pitää ilmoittaa liikennöitsijälle optiokauden käyttämisestä viimeistään sopimuskauden kolmannen vuoden loppuun mennessä.


Lastenvaunujen kanssa matkustavien maksuton etuus ja seniorien arvolippuhinnoittelu

Jyväskylän seudun joukkoliikenteessä on vuoden 2016 ajan ollut kokeilussa etuus, jossa lastenvaunuissa tai –rattaissa enintään kolmivuotiasta lasta kuljettava henkilö on voinut matkustaa maksutta päivittäin kello 9.00–14.00.

Joukkoliikennejaosto päätti muuttaa lastenvaunuetuuden 1.1.2017 alkaen toistaiseksi voimassa olevaksi niin, että päivittäinen aikarajaus maksuttomuudelle säilyy kello 9.00 ja 14.00 välisenä aikana. Maksuttoman etuuden laskennallinen asiakastulomenetys on vuositasolla noin 150 000 euroa.

Etuudesta on tullut joukkoliikenteen järjestäjälle paljon positiivista asiakaspalautetta ja toiveita etuuden laajentamista myös muille kellonajoille. Aikarajoituksella on kuitenkin ohjaava vaikutus ja säilyttäminen nähdään linja-autojen täyttöasteen kannalta perusteltuna. Lastenvaunuetuusaikana joukkoliikenteen tarjonta on lähes ruuhkatuntien tasoa, mutta autoissa on tavallisesti hyvin tilaa. Joukkoliikenteen matkamäärät ovat nousseet vuoden 2016 aikana kuluneen vuoden aikana noin 10 prosenttia, mikä näkyy varsinkin aamun ja iltapäivän ruuhkatuntien kasvaneina matkustajamäärinä sekä täysinä autoina.

Lastenvaunuasiakkaat ovat ottaneet etuuden aktiivisesti käyttöön kuluvan vuoden aikana ja se on lisännyt lastenvaunujen kanssa tehtyjen matkojen määriä 91 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Kun vuonna 2015 lastenvaunujen kanssa tehtiin keskimäärin 2450 matkaa kuukaudessa, vuonna 2016 niitä tehtiin kuukausittain 4650.

Joukkoliikennejaosto päätti säilyttää seniorien arvolippumatkojen hinnoittelun nykyisellä tasollaan. Siten seniorin arvolipulla tehdyn matka hinta noudattaa myös 1.1.2017 alkaen lastenlipun hinnoittelua päivittäin kello 9.00–14.00 ja on muina aikoina aikuisten arvolippuhinnan mukainen. Vuoden 2016 aikana seniorien arvolipun käyttö on lisääntynyt noin 20 prosenttia. Myös seniorilipun hinnoittelun aikarajauksella on lastenvaunuetuuden tapaan ohjaava vaikutus, jonka mukaisesti alennushintaista matkustamista pyritään ohjaamaan ruuhkatuntien väliseen ajanjaksoon.


Waltti-lipputuotteiden hintoja tarkistettiin alaspäin

Joukkoliikenteen matkamäärien noususuuntainen kehitys antaa mahdollisuuksia lipputuotteiden hintojen tarkistuksiin. Tarkistukset päätettiin korjatun esittelytekstin mukaisesti kohdistaa kahden ja kolmen vyöhykkeen matkojen hintoihin.

Jaosto päätti tarkistaa Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän kahden ja kolmen vyöhykkeen arvolippuhinnoittelua alaspäin sekä laskea kahden ja kolmen vyöhykkeen kausilipun hintaa 1.1.2017 alkaen. Yhden vyöhykkeen matkoilla (kertalippu, kausilippu, arvolippu) hinnoittelu sen sijaan pysytetään kaikilla käyttäjäryhmillä (lapset, nuoret/opiskelijat, aikuiset, seniorit) nykyisellä tasolla. Samoin useamman vyöhykkeen kertalippujen hinnoittelu pysyy nykyisellä tasolla.

Jyväskylän seudulla joukkoliikennettä käytetään yleisimmin yhden vyöhykkeen matkoilla. Yhden vyöhykkeen matkoja on noin 89 prosenttia joukkoliikenteen matkamääristä, muilla vyöhykkeillä matkustamisen osuus jää vain 11 prosenttiin. Hintojen tarkistamisen tavoitteena on, että myös keskustasta kauempana asuvat saataisiin käyttämään joukkoliikennettä.

Waltti-arvolipulla matkustettaessa kaikkien käyttäjäryhmien kahden ja kolmen vyöhykkeen arvolippumatkojen matkahintaa lasketaan 10,5 prosentilla. Muutos lisää kahden ja kolmen vyöhykkeen matkojen määrää ja tuo joukkoliikenteelle uusia käyttäjiä niistä, jotka tekevät matkojaan eri kulkutavoilla, esimerkiksi pyöräillen ja henkilöautolla. Alennus kohdistuu kahdeksaan prosenttiin kaikista arvolippumatkustajista, mutta lisää matkustajien ja joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen määrää kahdella prosentilla. Hinnoittelumuutos vähentää joukkoliikenteen asiakastuloja vuonna 2017 arviolta 32 000 euroa.

Waltti-kausilippua hyödyntävien matkustajien kahden ja kolmen vyöhykkeen kausilipun hinta laskee noin 7,5 prosenttia. Hinnanalennus koskee kaikkia käyttäjäryhmiä (lapsi, nuori/opiskelija, aikuinen). Korjatun hinnoittelun mukaisesti aikuisten kausilippuhinta laskee kahden ja kolmen vyöhykkeen lipuissa viisi euroa ja neljän vyöhykkeen lipussa 10 euroa. Lasten kausilipuissa vastaava alennus on 4-7 euroa ja opiskelijoiden sekä nuorten kausilipuissa 5-8 euroa. Yhden vyöhykkeen kerta-, kausi- ja arvolippujen hinnoittelu pysyy kaikilla käyttäjäryhmillä nykyisellä tasolla.

Kausilippujen hinnoittelumuutoksen arvioidaan pysyttävän yhden vyöhykkeen kerta-, kausi- ja arvolippumatkojen määrät arvioidulla tasolla, samoin useamman vyöhykkeen kertalippumatkat. Muutoksen arvioidaan lisäävän useamman vyöhykkeen säännöllisten joukkoliikennematkustajien määrää ja siirtävän osan arvolippumatkustajista kausilipun käyttäjiksi. Samalla se ohjannee myös osan Matkahuollon seutulippua käyttävistä asiakkaista Waltti-kausilipun käyttäjiksi. Alennus kohdistuu seitsemään prosenttiin nykyisistä kausilipun käyttäjistä ja sen arvioidaan nostavan kausilipun käyttäjien ja lipulla tehtyjen matkojen määrää 2-3 prosentilla. Hinnoittelumuutos vähentää joukkoliikenteen asiakastuloja vuonna 2017 arviolta 35 000 euroa.

Matkahuollon viiveajan lipputuotteita koskeva sopimus irtisanotaan

Seudullinen joukkoliikennejaosto käsitteli asian lisäpykälänä ja päätti esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisesti irtisanoa Matkahuollon viiveajan lipputuotteita koskevan sopimuksen kolmen kuukauden irtisanomisajan jälkeen päättyväksi.

Irtisanomisen taustalla on Matkahuollon lipputuotteiden käytön väheneminen paikallisliikenteessä asiakkaiden Waltti-lippujen käyttöön siirtymisen myötä. Matkahuollolle on seutulipun käytön vähenemisen vuoksi esitetty pyyntö korvausperusteen muuttamisesta, mutta Matkahuolto ei toistaiseksi ole suostunut laskemaan sille maksettavaa sopimuskorvausta.

Jaosto teki asiasta numero 29 (Joukkoliikennejaoston kokoukset vuonna 2017) päätöksen muutoin esityksen mukaisena, mutta päätti aikaistaa kokousten alkamisajankohtaa kello 16.00:een. Kokouksen muista asioista tehtiin päätökset esitysten mukaisina.

Kokouksen esityslistaan voi tutustua osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3460.


Lisätietoja:
– Joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jkl.fi
– Palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi

24.11.2016Kristiina Pentikäinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje