Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 14.11.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 14.11.2016

Jyväskylä-lisä myöntämisperiaatteet vuonna 2017 hyväksyttiin

Pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen kasvussa, vaikka kokonaistyöttömyys ja nuorten työttömyys on kääntynyt laskuun. Jyväskylä-lisä on kaupungin työnantajille myöntämä tuki pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Jyväskylä-lisä on erinomainen ja edullinen yhteistyön väline, jolla voidaan edistää työttömien työllistämistä. Tukea voidaan myöntää yrityksille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille sekä yksityisille työnantajille. Jyväskylä-lisän periaatteisiin tehtävät muutokset liittyvät siihen, että lisää voidaan myöntää erillisenä lisänä myös ilman TE-toimiston palkkatukea. Muutoksilla tuetaan erityisesti oppisopimuksia ja nuorten työllistämistä. Työllistämisjaksojen kestoilla halutaan tukea työllistettyjen työelämään sijoittumista sekä toimeentulon turvaamista.

Muutetut Jyväskylä-lisän periaatteet:
Lisän myöntämisen yleiset edellytykset:
- voidaan myöntää työnantajalle, joka työllistää jyväskyläläisen työttömän työnhakijan
- lisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin
- voidaan myöntää yrityksille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille sekä yksityisille työnantajille (ei julkisoikeudellisille työnantajille)
- voidaan myöntää hakemiskuukauden alusta lukien
- myönnetään de minimis- tukena

Palkattavaa henkilöä koskevat edellytykset:
Lisä voidaan myöntää, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
- työllistettävä on Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden asiakas
- työllistettävä on pitkäaikaistyötön ja ollut työttömänä vähintään vuoden. Aktivointitoimenpiteisiin (työkokeilu, kuntouttava työtoiminta) osallistuminen ei katkaise kertymän laskentaa.
- työllistettävä on työtön alle 30-vuotias nuori
- työllistettävä on kotoutumislain alainen maahanmuuttaja
- TE-toimisto on myöntänyt henkilön työllistämiseen palkkatukea

Työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset:
- työnantajan tulee maksaa työllistettävälle henkilölle kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Palkan tulee olla työajasta riippumatta vähintään 1300 €/kk. Mikäli bruttopalkka on alle 1300 €/kk esim. palkattomien poissaolojen tai vajaan työsopimuskuukauden vuoksi, ei lisää makseta
- lisän myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja osallistuu palkkakustannuksiin
- lisää ei myönnetä, jos työllistettävän henkilön palkka määräytyy yksinomaan työn tuloksen perusteella (provisio-, urakkapalkka, palkkiopalkka).
- työajan tulee olla vähintään 18 h/viikko

Jyväskylä-lisän määrä ja kesto:
- jos työantajalle on myönnetty henkilön työllistämiseen te-toimiston palkkatukea, lisää voidaan myöntää 300 €/kk, enintään 12 kuukautta, kuitenkin korkeitaan palkkatukipäätöstä vastaavalle ajalle
- jos työantajalle ei ole myönnetty henkilön työllistämiseen te-toimiston palkkatukea, voidaan myöntää 600 €/kk, enintään 6 kuukautta
- oppisopimustyösuhteisiin lisää voidaan myöntää 300 €/kk enintään 18 kuukautta
- vuonna 2016 alkaneet päätökset jatkuvat ko. vuoden linjausten mukaisesti myös vuodelle 2017 Jyväskylän kaupunki on varautunut vuoden 2017 talousarviossa myöntämään 1 250 000 € Jyväskylä-lisää. Jyväskylä-lisä on edullinen ja tehokas väline tukea pitkäaikaistyötöntä avoimille työmarkkinoille.

Kaupunginhallitus hyväksyi Jyväskylä-lisän myöntämisperiaatteet edellä esitetyn mukaisesti.

Lahjakirja Paavo ja Eila Salosen stipendirahastosta

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2000/171 hyväksynyt Paavo ja Eila Salosen testamentin mukaan perustetun stipendirahaston säännöt. Stipendirahastosta maksetaan apurahoja sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen testamentissa tarkemmin määritellyin ehdoin.

Kaupunginhallitus hyväksyi lahjakirjan Keski-Suomen sairaanhoitopiirille arvoltaan 10 000 euroa.

Tuulikki Väliniemen (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite liikuntaa ikääntyville

Tuulikki Väliniemi (SDP) on tehnyt 13.6.2016 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Keltinmäkeen hankitaan ikääntyville soveltuvia ulkokuntoilulaitteita. Laitteiden sijaintipaikaksi esitetään Keltinmäen kylätalon piha-aluetta. Aloitteessa todetaan, että Keltinmäki on valittu Huhtasuon jälkeen kaupungin kehittämistoimenpiteiden kohteeksi vuosiksi 2016–2017, minkä vuoksi kyseisen alueen iäkkäiden asukkaiden terveyttä edistäviä toimenpiteitä tulisi toteuttaa. Tuulikki Väliniemen lisäksi aloitteen on allekirjoittanut 15 valtuutettua.

Keltinmäessä järjestettiin kaupungin toimesta liikuntateemainen asukasilta 15.9. Muistioon kirjattiin asukkaiden toiveita liikuntaa kohtaan, mm. alustavasti on esitetty Keltinmäen lähiliikuntapaikka toteutettavaksi vuosille 2019-2020. Liikuntapalvelut teki vielä täydentäviä haastatteluja alueen asukkaille kylätalolla, päiväkeskuksessa sekä kirjastolla ja kartoitti vielä tarkemmin senioreiden sekä työntekijöiden toiveita ja ajatuksia alueen liikunnan kehittämistarpeista. Tavoitteena on yhteistyössä järjestää jatkossa erityisesti alueen senioreille ohjattua liikuntaa ja/tai luentoja terveyteen ja liikuntaan liittyen. Samalla kartoitetaan myös pienvälineistötarvetta.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn lausunnon tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun poliittisen ohjausryhmän 3. kokous

Keski-Suomen Liiton koollekutsumassa sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun käynnistämiskokouksessa päätettiin 16.8.2016 perustaa poliittinen ohjausryhmä
ohjaamaan ja valvomaan uudistuksen esivalmistelun etenemistä. Keski-Suomen liitto toimittaa poliittisen ohjausryhmän kokousmateriaalit vähintään kaksi viikkoa ennen ohjausryhmän kokousta kunnille.

Sote- ja maakuntauudistuksen kolmannen kokouksen esityslistalla on linjattavia asioita mm. seuraavissa asioissa:
· Ohjausryhmän kokoonpanon tarkistaminen
· Maakuntauudistuksen asiantuntijatyöryhmien kokoonpano ja tarkennettu toimeksianto
· Sote-uudistuksen asiantuntijaryhmät
· Sote- ja maakuntauudistuksen yhteiset asiantuntijaryhmät
· Sote- ja maakuntauudistuksen viestintäsuunnitelma
· Sote- ja maakuntauudistuksen budjetti
· Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen valmistelun tiekartta

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti seuraavaa:
- Kaupunginhallitus edellyttää, että Keski-Suomen liitto toimittaa poliittisen ohjausryhmän kokousta varten valmistellut materiaali kokonaisuudessaan vähintään kahta viikkoa ennen ohjausryhmä kokousta kunnille.
- Kaupunginhallitus edellyttää, että Keski-Suomen maakuntauudistuksen asiantuntijaryhmien kokoonpanoa tulee kattava Jyväskylän edustus. Kaupunginhallitus esittää seuraavia henkilöitä: aluekehittäminen ja strateginen suunnittelu: Laura Ahonen, kasvupalvelut: Päivi Pöntinen, alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne: Erja Saarivaara, maaseutu (sis. ympäristöterveys): Kari Lampivuo sekä turvallisuus ja varautuminen: Olli Koivistoinen.

Jäsenten nimeäminen nuorisovaltuustoon, sääntöjen tarkistaminen sekä kärkihankkeet toimikaudelle 2016-2017

Jyväskylän nuorisovaltuusto on 13–20 -vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamiskanava. Nuorisovaltuusto vastaa kunta- ja nuorisolain sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman vaatimuksiin nuorten kuulemisesta ja vaikuttamisjärjestelmästä. Nuorisovaltuusto on hallintosäännössä määritelty kaupunginhallituksen pysyväisluontoiseksi toimikunnaksi. Nuorisovaltuuston toimintakausi on yksi vuosi. Toimintakausi vaihtuu vuosittain syksyllä, jolloin huippukokouksessa valitaan nuorisovaltuuston jäsenet. Nuorisovaltuustoon kuuluu 20–45 jäsentä. Koulujen, oppilaitoksien ja nuorisotilojen edustajille on määritelty paikkamäärät, joiden lisäksi voidaan valita muita nuorisovaltuuston toiminnasta kiinnostuneita. Nuorisovaltuustoon kuuluu myös kaksi entisen nuorisovaltuuston keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Nuorisovaltuuston edustajat toimielimissä sekä kärkihankkeet kaudelle 2016–2017.
- Kaupunkirakennelautakunta: Carita Järvi, varaedustaja Katri Koivisto
- Kulttuuri- ja liikuntalautakunta: Jenni Niemi, varaedustaja Joonatan Niininen
- Perusturvalautakunta: Agneetta Moisio, varaedustaja Henna Sorsa
- Sivistyslautakunta: Joni Rossi, varaedustaja Henna Sorsa
- Vammaisneuvosto: Joni Rossi, varaedustaja Jenni Niemi

Kärkihankkeet (muodostuneet Jyväskylän koulujen oppilailta tulleista ideoista sekä nuorisovaltuutettujen itse esille nostamista teemoista)
- Koulujen taso-, luokka- ja laatuerojen tasoittaminen Jyväskylässä
- Panostetaan nuorten mielipiteen kuulumiseen ja nuorten saavutuksista tiedottamiseen
- Nuorten työllisyyden parantaminen
- Lasten ja nuorten palveluiden leikkausten minimointi
- Nuorten terveellisen elämän edistäminen

Kaupunginhallitus päätti seuraavaa:
1. Kaupunginhallitus nimesi nuorisovaltuuston jäsenet esityksen mukaisesti.
2. Kaupunginhallitus vahvisti nuorisovaltuuston tarkistetut säännöt päätösliitteen mukaisesti.
3. Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen nuorisovaltuuston edustajat toimielimissä sekä kärkihankkeet kaudelle 2016–2017.

Edustajien nimeäminen Jyväskylän Asumispalvelusäätiön valtuuskuntaan

Jyväskylän Asumispalvelusäätiö on osa Jyväskylän kaupunkikonsernia.

Kaupunginhallitus nimesi valtuuskuntaan Eeva-Liisa Saarmanin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jukka Ojalaisen sekä Paula Hartmanin ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Riitta Matikaisen 30.9.2017 saakka. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi valtuuskuntaan kolme muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 30.9.2017 saakka: Marja-Liisa Kontio (Tommi Liinalampi), Pertti Reinikainen (Pentti Salmela) ja Aulis Alanko (Suvi Manerus).

Eron myöntäminen Pia Nymanille perusturvalautakunnan jäsenen tehtävästä

Pia Nyman (KOK) on 3.11.2016 pyytänyt paikkakunnalta poismuuton vuoksi eroa luottamustehtävistään 1.1.2017 lukien. Hän on perusturvalautakunnan jäsen, terveydenhuollon jaoston varajäsen ja perusturvalautakunnan varaedustaja vammaisneuvostossa.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Pia Nymanille eron perusturvalautakunnan tehtävästä 1.1.2017 lukien ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Kaupunginhallituksen 14.11. esityslista ja liitteet:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3330

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

14.11.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje