Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 27.10.2016 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 27.10.2016 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunta käsitteli kokouksessaan mm. toimialan määrärahamuutokset vuoden 2016 talousarvioon. Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä siltä, että perusturvan oma toiminta on toteutumassa talousarvion mukaisena.

Perusturvan toimialan määrärahamuutos vuoden 2016 talousarvioon

Perusturvalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että perusturvan toimialan määrärahan menoarviota korotetaan 4,5 miljoonaa euroa. Korotus kohdentuu erikoissairaanhoidon palveluihin. Muutosten jälkeen toimialan toimintakate on 380 469 500 euroa. Toimialan oma toiminta (sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut, avoterveydenhuolto sekä terveyskeskussairaalat) on tilinpäätösennusteen mukaisesti pysymässä talousarviossa.

Perusturvan toimialan kokonaisuus muodostuu yhdestä valtuustoon nähden sitovasta määrärahasta jakautuen viiteen palvelualueeseen; sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut, avoterveydenhuolto sekä terveyskeskussairaalat. Näiden lisäksi toimialan rakenteeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon palvelujen ostot sekä toimialan yhteiset kulut.

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta

Perusturvalautakunta antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista koskeva laki. Lain tarkoitus olisi varmistaa sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävän asiakkaan tai potilaan asiakas- ja potilasturvallisuus, varmistaa laadultaan hyvät palvelut sekä edistää palveluntuottajan ja viranomaisten välistä yhteistyötä

Lain mukaan palveluntuottajan olisi turvattava palvelujen laatu, asiakaskeskeisyys, turvallisuus ja asianmukaisuus sekä valvottava niiden toteutumista. Palveluntuottajilla tulisi olla omavalvontasuunnitelma, joka kattaisi kaikki palveluntuottajan tarjoamat palvelut ja joiden toteuttamisesta palveluntuottaja ja vastuuhenkilö olisivat vastuussa.

Voimassa olevan yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan lainsäädännön mukaisen lupa- ja ilmoitusmenettelyn sijasta ehdotetaan otettavaksi lakiin kaikkia palveluntuottajia koskeva rekisteröintimenettely. Toiminnan aloittaminen edellyttäisi, että sekä palveluntuottaja että palveluyksikkö olisi rekisteröity sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisteriin ja että rekisteröinnistä olisi annettu päätös. Tarvittaessa toiminnan laadun tai laajuuden sitä edellyttäessä pyydettäisiin tarkempia selvityksiä tai suoritettaisiin ennakkotarkastus toimintaedellytysten arviointia varten.

Vanhuspalveluiden palvelualueen palvelujohtajan viran haettavaksi julistaminen

Perusturvalautakunta päätti julistaa vanhuspalveluiden palvelualueen palvelujohtajan viran haettavaksi, mikäli vanhuspalveluiden nykyinen palvelujohtaja irtisanoutuu virkavapaansa aikana. Päätöksen taustalla on vanhuspalveluiden nykyisen palvelujohtajan Risto Kortelainen valinta Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten johtajaksi. Kortelaiselle on myönnetty virkavapaata tehtävän hoitamiseen 15.12.2016 saakka. Mikäli hän irtisanoutuu virkavapaansa aikana, viran pysyvä täyttö tulee käynnistää nopeasti, jotta virka voidaan täyttää 16.12.2016 alkaen pysyvästi tai mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Mikäli virka tulee haettavaksi, kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kokemus vastaavanlaisista tehtävistä sekä vaativista ja itsenäisistä johtamistehtävistä. Lisäksi edellytetään näyttöjä vuorovaikutustaidoista ja yhteistyökyvystä, innovatiivisesta palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta, taloudellisesti tuloksellisesta toimintatavasta, itsenäisestä päätöksentekokyvystä ja vastuun kantamisesta johtamisroolissa sekä hyvästä paineensietokyvystä. Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot perustuvat soveltaen kunnallisen virkaehtosopimukseen. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Veteraaniasiain neuvottelukunnan aloite maksuttomasta lounasruokailusta kotona asuville veteraaneille

Perusturvalautakunta totesi vastauksenaan veteraaniasiain neuvottelukunnan aloitteeseen, että veteraaneille maksettava ateriakorvaus on nykyisellään harkinnanvarainen. Ateriakorvaus arvioidaan kunkin veteraanin tarpeen mukaisena, ja myönnetään kullekin veteraanille tapauskohtaisesti. Maksutonta lounasruokailua kaikille veteraaneille ei nykyisen talousarvion puitteissa ole kuitenkaan mahdollista järjestää.

Jyväskylän kaupungin veteraaniasiain neuvottelukunta jätti 25.5.2016 perusturvalautakunnalle aloitteen, jossa esitetään, että veteraaneille annettaisiin mahdollisuus käydä ruokailemassa kodin lähellä olevilla kouluilla lounasaikaan. Neuvottelukunta esitti aloitteessaan lisäksi, että ne kotona asuvat veteraanit, jotka eivät kykenisi kouluille lähtemään, saisivat maksutta lounaspalvelun kotiin toimitettuna.

Vanhuspalvelut ovat laskeneet, että mikäli kaikille veteraaneille ostettaisiin ruoka kotiin joka päivä, vuosikustannukset olisivat noin 550 000 euroa vuodessa. Jos jokaiselle veteraanille annettaisiin 5 euron ateriaseteli joka päivä ja lopun voisi maksaa itse, niin kustannukset olisivat noin 350 000 euroa. Edelleen, jos jokaiselle veteraanille ostettaisiin ruoka kotiin viitenä päivänä viikossa kustannukset olisivat noin 400 000 euroa. Jos jokaiselle veteraanille maksettaisiin ilmainen ruokailu koululla tai kotiin samanhintainen ruoka, niin se maksaisi noin 250 000 euroa vuodessa.

Valtionkonttorilta veteraanien kotona asumisen tukemiseen tulee vuosittain erillinen määräraha. Vuonna 2016 määräraha on n. 200 000 euroa kaikkiin veteraanien palveluihin. Määrärahan ollessa rajallinen, ei siitä voida myöntää kaikille veteraaneille ruokailua. Valtionkonttorilta tulevalla rahalla ruoka voidaan ostaa kuitenkin ostaa harkinnanvaraisesti sitä tarvitsevalle veteraanille.

Perusturvalautakunnan kokousajat ja kokousjärjestelyt kevätkautena 2017

Perusturvalautakunta päätti pitää kokouksia 1.1.2017–31.5.2017 torstaisin 26.1., 23.2., 30.3., 27.4. ja 18.5. Lisäksi lautakunta pitää iltakouluja torstaisin: 12.1., 9.2., 16.3. ja 6.4. Iltakoulujen yhteydessä voidaan pitää tarvittaessa myös kokous.

Lisäksi lautakunta päätti kokouksessaan yksilöasiainjaoston esittelijät ja merkitsi kokouksessaan tiedoksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy suunnitelman.

Listalta poistettiin asiat Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite veteraanien kuntoutukseen pääsyn nopeuttamisesta sekä kaupungin edustajien nimeäminen SOVATEK-säätiön hallitukseen ja valtuuskuntaan.

Kokouksen koko esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3168

Lisätietoja: perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mauno Vanhala, p. 040 359 2137 ja toimialajohtaja Kati Kallimo, p. (014) 266 3001

27.10.2016Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje