Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 24.10.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 24.10.2016

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen esittely

Kaupunginjohtaja Timo Koivisto esitteli kaupunginhallitukselle tänään 24.10. julistamansa talousarvioesityksensä. Talousarvioaikataulun mukaan kaupunginvaltuusto käy talousarviosta lähetekeskustelun 31.10.2016.
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys löytyy osoitteesta: http://www.jyvaskyla.fi/info/talous/ta-2017/kj
Kaupunginjohtajan esityksen keskeinen sisältö on, että talous on tasapainossa: vuosikate kattaa poistot, tulos on ylijäämäinen ja lainakanta laskee.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginjohtajan talousarvioesityksen. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se käy 31.10.2016 lähetekeskustelun vuoden 2017 talousarviosta.

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2017 tuloveroprosentti on nykyinen 20,00 prosenttia

Vuoden 2009 jälkeen Jyväskylä on korottanut tuloveroprosenttiaan kolme kertaa, yhteensä 1,5 prosenttiyksikköä. Vuodesta 2014 lähtien veroprosentti on ollut 20,00 % ja vuonna 2017 se esitetään pidettäväksi ennallaan eli 20,00 prosentissa.

Vuoden 2017 talousarviota on valmisteltu nykyisten kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien pohjalta. Talouden tasapainottaminen tavoitteen mukaisesti ja veroprosentin
säilyttäminen ennallaan on mahdollista edellyttäen, että menokasvua pystytään hillitsemään kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaiseksi.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2017 tuloveroprosentti on 20,00 prosenttia.

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden kiinteistöveroprosentit pidetään nykyisellään vuonna 2017

Vuonna 2017 voimaan tulevat tai esitetyt uudet vaihteluvälit eivät edellytä muutoksia kaupungin kiinteistöveroprosentteihin. Kiinteistöveroprosenttien rajat vuonna 2017 ovat seuraavat:

Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–1,80
Vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,41–0,90
Muu asuinrakennus, esimerkiksi kesämökki 0,93–1,80
Voimalaitosten veroprosentti 0,80–3,10
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00–6,00

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys perustuu kiinteistöveroprosenttien pitämiseen ennallaan eli vuoden 2016 prosentteihin ei esitetä muutoksia.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupungin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2017 määrätään seuraavasti:
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
- vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 0,55
- muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 1,55
- voimalaitokseen kuuluvan rakennuksen tai rakennelman veroprosentti 3,10
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 4,00

Vuoden 2016 talousarviomuutokset

Esitettävät vuoden 2016 talousarviomuutokset koostuvat perusturvan toimialan määrärahan ylityksestä, valtionosuusarvion muutoksesta, maan myyntivoittoarvion muutoksesta sekä kunnallistekniikan investointiohjelman muutoksesta.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP)

Asia poistettiin esityslistalta.

Leppälahden osayleiskaava

Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on jatkoa vuonna 2013 valmistuneelle Leppälahden kyläselvitykselle, jossa kartoitettiin kylän kehittämistarpeita sekä selvitettiin alueen suunnittelutarvetta. Kaavoitettava alue käsittää tiiviimmän kyläalueen lisäksi Leppäveden, Muurikaisjärven, Palvajärven Pitkäjärven, Orajärven ja Talsanlammen ranta-alueita sekä
näiden väliin jääviä alueita. Kaavoitettava alue on laajuudeltaan 22 km2 ja rantaviivaa siinä on n. 80 km.

Luonnokseen nähden suurin muutos on lomarakennuspaikkojen käyttötarkoituksenmuutoksen mahdollistaminen vakituiseen asumiseen kyläalueeseen liittyvillä ja vesihuoltoon tukeutuvilla ranta-alueilla.
Osayleiskaavan ranta-alueilla on olemassa olevia loma-asunnon rakennuspaikkoja 341 kpl ja vakituisen asumisen rakennuspaikkoja 99 kpl. Ranta-alueen ulkopuolella ns. kuivanmaan rakennuspaikkoja on 124 kpl. Kokonaan uusia rakennuspaikkoja kaavaehdotuksessa on yhteensä 134, joista omarantaisia 52 ja kuivanmaan rakennuspaikkoja 82. Osayleiskaavaehdotuksessa on mahdollistettu 20 loma-asunnon rakennuspaikan muuttaminen vakituiseen asumiseen kyläalueeseen liittyvillä vesihuoltoon tukeutuvilla ranta-alueilla.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/854

Kaupunginhallitus
- päätti asettaa osayleiskaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä -asetuksen 19 §:n säännösten mukaisesti julkisesti nähtäville sekä
- pyytää osayleiskaavaehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot.

Vanhan pappilan, keskusseurakuntatalon ja Kauppakatu 11 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan täydennysrakentaminen Vanhan pappilan sekä keskusseurakuntatalon ja Kauppakatu 11 tonteille.

Kaavaan liittyvät maankäyttösopimukset Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön ja Jyväskylän seurakunnan kanssa on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 11.10.2016/230 ja 231. Päätökset tulevat lainvoimaisiksi 7.11.2016.

Vanha pappila on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi maakuntakaavassa, ja se tulee suojella asemakaavalla. Nykyinen asemakaava vuodelta 1971 ei huomioi pappilarakennuksen suojelua. Neuvotteluissa on päädytty ratkaisuun, että seurakunta hakee pappilalle rakennusperintölain mukaista suojelua ja asemakaavan muutoksessa tutkitaan tontin takaosaan sijoittuvaa maltillista lisärakentamista. Tontin käyttötarkoitus merkitään siten, että suojelurakennukselle on mahdollista löytää siihen soveltuva käyttö, kuten seurakuntatoiminta, palveluasuminen, toimistotilat ja asuminen.

Keskusseurakuntatalon tontin asemakaavaa on tarkoitus muuttaa siten, että Yliopistonkadun puoleinen alue muodostetaan omaksi tontiksi, jonka käyttötarkoitus sallii toimistotilat, julkisen hallinnon tilat, seurakunnalliset palvelut, kokoontumistilat sekä kerhotilat. Seurakuntatalon saliosa on tavoitteena suojella asemakaavalla. Seurakunta aikoo myydä Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiölle tontin 1-14-7 takaosan, joten kyseisen alueen käyttötarkoitus muutetaan opiskelija-asunnot mahdollistavaksi.

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön omistama Kiinteistö Oy Jyväskylän Kauppakatu 11 on hakenut omistamalleen tontille 1-14-12 asemakaavan muutosta, jolla tontin rakennusoikeutta ja kaavamerkintöjä muutettaisiin siten, että kaava mahdollistaisi uuden opiskelija-asuinkerrostalon rakentamisen tontin pihaosaan. Lisäksi nykyisen rakennuksen ullakkokerrokseen halutaan rakentaa pari uutta opiskelija-asuntoa ja neuvottelutilaa.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen 27.9.2016 päivätyssä muodossa sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon korttelin 14 tonteille 16–18.

Haukkalantie 56, asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen korttelin 128 tonteille 3 ja 5, kortteleiden 168-171 kaikille tonteille sekä korttelin 172 tontille 2 asemakaavan yhteydessä

Alueella sijaitsee entinen Haukkarannan koulu, nykyinen Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva, jonka punatiiliset 1-2-kerroksiset rakennukset ovat valmistuneet vuosina 1965 – 1970. Sisäilmaongelmien vuoksi rakennuskanta on viime vuosina täydentynyt tilapäisparakeilla. Rakennuksilla ei ole suojeluarvoa, vaan ne aiotaan purkaa toiminnan siirtyessä muualle vuoden 2015 loppuun mennessä. Kaavamuutosalue on entisen Haukkarannan koulun osalta Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa ja muilta osin kaupungin omistuksessa.

Kaavamuutoksen tavoitteena on täydentää Haukkalan aluetta osoittamalla koulukäytöstä vapautuvalle tontille asuntorakentamista. Otollisen sijainnin ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien vuoksi uuden rakentamisen olisi hyvä sisältää myös kerrostaloasumista ja esimerkiksi kehitysvammaisille suunnattua erityisasumista.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen 27.9.2016 päivätyssä muodossa sekä siihen liittyvän sitovan
tonttijaon korttelin 14 tonteille 16–18.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3218

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

24.10.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje