Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 4.10.2016

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 4.10.2016

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 4.10.2016 käsiteltiin muun muassa Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksen muutosta.

Rakennusjärjestyksen muutosehdotus nähtäville

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti asettaa rakennusjärjestyksen muutosehdotuksen nähtäville, jotta kuntalaisilla ja osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta. Jos muistutuksia ei jätetä eivätkä rakennusjärjestykseen tehdyt muutokset edellytä ehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville, rakennus- ja ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että rakennusjärjestyksen muutosehdotus hyväksytään.

Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksen muutosluonnos oli nähtävillä 4.4.–3.5.2016 välisenä aikana. Muutosluonnoksesta annettiin kahdeksan lausuntoa. Annettujen lausuntojen ja muiden selvitysten johdosta rakennusjärjestyksen muutosehdotus valmisteltiin kaupunkirakenteen toimialalla työryhmässä, jossa on edustus rakennusvalvonnasta, asemakaavoituksesta, yhdyskuntasuunnittelusta ja paikkatiedosta sekä kiinteistönmuodostuksesta ja maastonmittauksesta.

Työryhmän havaintojen perusteella rakennusjärjestykseen on tehty lausunnoista johtuvien muutosten lisäksi myös joitakin teknisiä tarkistuksia. Rakennusjärjestyksen muutosehdotus laitetaan nähtäville 30 päivän ajaksi.

Rakennusjärjestys on kunnallinen säädös, jolla annetaan rakentamisesta ja muusta maankäytöstä maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa olevia säännöksiä tarkempia määräyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaikissa kunnissa on oltava rakennusjärjestys.

1.1.2009 voimaan tullut Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys on laadittu yhteistyönä Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan sekä Korpilahden, Muuramen, Toivakan ja Petäjäveden kuntien kesken.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö hyväksyttiin

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi kaupunkirakennelautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön pykälät 1–3 ja 5–8. Toimintasääntö tulee rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäväalueen osalta voimaan 1.11.2016.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.1.2016 Jyväskylän kaupungin tarkistetun hallintosäännön. Hallintosääntöön, palveluorganisaatioon sekä johtamisjärjestelmään tehdyt muutokset edellyttävät toimintasääntöjen tarkistamista. Lisäksi lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, jotka on tarpeen päivittää toimintasääntöön.

Kaupunkirakenteen toimialan toimintasäännössä määritellään muun muassa viranhaltijoiden toimivalta, esittely- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa ja otto-oikeuden käyttäminen. Toimintasääntö on yhteinen toimialan molemmille lautakunnille, lukuun ottamatta 4. pykälää "Viranhaltijoiden toimivalta kaupunkirakennelautakunnan alaisilla vastuualueilla", joka koskee ainoastaan kaupunkirakennelautakunnan tehtäväpiiriin kuuluvia asioita ja 5. pykälää "Viranhaltijoiden toimivalta rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisella vastuualueella", joka koskee pelkästään rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäväpiiriä.

Toimintasäännön muutokset johtuvat pääasiassa lainsäädännön ja organisaation osien ja tehtävänimikkeiden päivittämisiä. Lisäksi tietyt toimintasäännön valtuutukset on tarkistettu vastaamaan hallintosäännön määräyksiä. Toimintasäännön muutoksia on käsitelty kaupunkirakenteen johtoryhmässä 3.8. ja 14.9.2016.

Laukaan Betoni Oy:n ympäristöluvan muutos hyväksyttiin

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti myöntää Laukaan Betoni Oy:lle ympäristöluvan muutoksen. Laukaan Betoni Oy haki muutosta Jyväskylän Seppälänkankaalla Lekatie 5:ssä sijaitsevan betonituotetehtaansa ympäristöluvan lupamääräykseen, jossa kielletään toiminnassa syntyvän betonijätteen läjittäminen tontille. Yhtiölle annettiin lupa piha-alueen suunnitelmalliseen tasaamiseen murskatulla jätebetonilla.

Destia Oy:n ympäristöluvan muutos hyväksyttiin

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti myöntää Destia Oy:lle ympäristöluvan muutoksen. Destia Oy haki muutosta olemassa olevaan kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupaan Jyväskylän kylän Riukumäen kallioalue -tilalle. Toiminta-alue on Kuukanpäässä noin 800 metriä Hiidenjärven eteläpuolella. Muutosta haettiin murskeiden tuotantomääriin siten, että keskimääräinen vuosituotanto nousee 60 000 tonnista 120 000 tonniin ja enimmäisvuosituotantomäärä 120 000 tonnista 400 000 tonniin. Lupa myönnettiin muutoshakemuksen mukaisesti.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3104 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Tuija Mäkinen, p. 050 599 6029, tuija.k.makinen[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

4.10.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje