Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 3.10.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 3.10.2016

Kaivokatu 5 (Rummakko) asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa nykyistä asemakaavaa siten, että kortteleihin voi nykyisen kaavan mahdollistaman yhden viisikerroksisen asuinkerrostalon sijaan rakentaa kaksi asuinkerrostaloa yhteisen kellaripysäköinnin ja kansipihan yhteyteen. Toinen asuinkerrostaloista tulisi olemaan 8 kerroksinen tornitalo ja toinen matalampi korkeimmillaan 5 kerroksinen lamellitalo.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/895

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen 9.8.2016 päivätyssä muodossa sekä siihen liittyvän sitovan
tonttijaon.

Väinönkadun ja Yliopistonkadun kulmauksen asemakaavan muutos

Muutosalueella on eri ikäisiä ja eri korkuisia asuin- ja liikerakennuksia. Ympäristössä on 5-8 –kerroksisia asuin- ja liikerakennuksia. Kulmittain tontin 3-47-9 kanssa on tori. Alueen asemakaava on vanhentunut tonttien 3-47-6, 8 ja 9 osalta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Väinönkadun varren rakennusten suojelukorttelissa 47, lisärakentamisen mahdollistaminen, Väinönkadun auto- ja huoltoliikenteen vähentäminen sekä kaupunkikuvan parantaminen Yliopistonkadun ja Väinönkadun kulmassa

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/804

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen 2.9.2016 tarkistetussa muodossa.

Teollisuustontin 179-27-4-2 ostaminen Destia Oy:ltä, Kuokkala

Destia Oy:n Jyväskylän tukikohta sijaitsee Kuokkalassa, Riihimäentien varrella. Tontilla sijaitsee Destia Oy:n omistamia teollisuus-, varasto-, huolto- ja toimistorakennuksia.
Destia Oy:n kanssa on neuvoteltu useamman vuoden ajan tontin ostamisesta kaupungille.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ostaa Destia Oy:ltä tontin 179-27-4-2 rakennuksineen 1 850 000 euron kauppahinnalla ja valtuuttaa Tontit ja maanhallinta
-yksikön sopimaan kauppakirjan ja vuokrasopimuksen muista ehdoista.
Kaupunginhallitus totesi, että ostettava tontti vuokrataan myyjälle, Destia Oy:lle kolmeksi vuoden 35 000 euron vuosivuokralla kaupunkirakennelautakunnan päätöksen
20.9.2016/221 mukaisesti.

Kankaan vanhusten hoivakodin vuokraaminen

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 27.8.2015 esittää Tilapalvelulle, että tämä vuokraisi Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:ltä Kankaalle suunnitteilla olevan tehostetun palveluasumisen yksikön kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttöön. Perusturvalautakunta totesi lausuntonaan muun muassa, että vuokrahanke on perusteltua toteuttaa hankesuunnitelmassa esitetyllä tavalla.
Hoivakoti on suunniteltu 60-paikkaiseksi neljän 15–paikkaisen ryhmäkodin yksiköksi, joka tarjoaa vanhusasiakkaille hoitoa ja hoivaa ympärivuorokautisesti.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää vuokrata Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:ltä Kankaalle suunnitteilla olevan noin 3.019 m2 vanhusten
tehostetun palveluasumisen toimintayksikön tilat arviolta talvesta 2018 alkaen 30 vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella Jyväskylän kaupungin perusturvan
toimialan vanhuspalveluiden palvelualueen käyttöön. Vuokran määrä vuokra-ajan alkaessa on noin 375.000 €/v (alv 0 %).

Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisesta ja hallinnosta tehdyn sopimuksen tarkentaminen

Jyväskylän terveydenhuollon jaosto on käsitellyt kokouksessaan 7.9.2016/17 Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisesta ja hallinnosta tehdyn sopimuksen tarkentamista.

Nykyisen sopimuksen päivittäminen on ajankohtaista Muuramen kunnan irtaantuessa yhteistoiminta-alueesta Muuramen kunnan valtuuston päätöksellä 23.6-2015/51. Samassa yhteydessä on perusteltua tarkentaa terveyskeskuksen hallintoa koskevia määräyksiä terveydenhuollon jaoston roolin osalta. Lisäksi sopimuksen pykälään 9 on tarkennettu hinnoitteluperusteita vastaamaan nykyisiä käytäntöjä. Muutokset lisäävät laskutuksen läpinäkyvyyttä sopimuskunnissa.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
1. Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä sopimuksen päivittämisen alkuperäisen sopimuksen aikarajasta poiketen.
2. Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä päivitetyn sopimusliitteen, joka tulee voimaan 1.1.2017 alkaen.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite veteraanien kuntoutukseen pääsyn nopeuttamisesta

Asia päätettiin yksimielisesti palauttaa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous 7.10.2016

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous pidetään perjantaina 7.10.2016. Esityslista on nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivulla:
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto/Valtuusto.

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeeksi, että kuntayhtymän hallituksen ehdotukset hyväksytään.

Jyväskylän kaupungin esitykset Keski-Suomen liiton toiminnan sisällöstä ja painopisteistä tuleville vuosille 2017-2018

Keski-Suomen liitto on 16.8.2016 päivätyllä kirjeellään pyytänyt kunnilta esityksiä liiton toiminnan sisällöstä ja painopisteistä tuleville vuosille. Keski-Suomen strategian
mukaiset liiton toiminnan painopisteet ovat:
- aluerakenne ja saavutettavuus
- biotalous
- digitalous
- osaamistalous
- hyvinvointipalvelut
- matkailu
- edunvalvonta ja yhteistyö
- maakunnan tilan seuranta ja ennakointi
Uutena tehtävänä on valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen .

Yleisinä huomioina todetaan maakunnan tilan muutos ja käänne parempaan talouden ja työllisyyden osalta, joiden vaikutus kuntatalouteen on kuitenkin vielä vähäinen. Yksityiskohtaisesti kommentoidaan liiton toiminnan painopisteitä ja tehdään joitakin niitä koskevia ehdotuksia. Näistä merkittävin on ehdotus kertyneiden ylijäämien ja sijoitusten hyödyntämisestä kuntien maksuosuuksien alentamiseen
erikseen tehtävän ja talousarvion yhteydessä vahvistettavan suunnitelman mukaisesti. Lisäksi todetaan, että sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun kustannuksia ei tule kattaa kuntien varoilla, vaan valtion talousarvion tulee sisältää uudistuksen valmisteluun tarvittavat varat.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösliitteen mukaiset esitykset Keski-Suomen liiton toiminnan sisällöstä ja painopisteistä vuosille 2017–2018.

Jyväskylän kaupungin ja Kiinassa Shandongin maakunnassa sijaitsevan Jining kaupungin välinen yhteistyösopimus

Valmetin johto Jyväskylässä on esittänyt toiveen, että Jyväskylän kaupunki harkitsisi Kiinassa Shandongin maakunnassa sijaitsevan Jiningin kaupungin ehdotusta yhteistyösopimuksen solmimisesta Jyväskylän kaupungin ja Jiningin kaupungin välille.

Jiningissä sijaitsee Valmetin suurin asiakas Aasiassa, Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. Sun Paper on paperia valmistavien huippuyritysten joukossa. Vuonna 2006 Sun Paper listattiin Kiinan Shenzhenin pörssiin.

Jyväskylän kaupungilla on Kiinassa ystävyyskaupunki Mudanjiang (sopimus 1988). Lisäksi Jyväskylän kaupungilla on vuonna 2008 allekirjoitettu sopimus Kiinan Kunmingin kanssa. Sopimus Jiningin kanssa on samantyyppinen yhteistyösopimus kuin Jyväskylän kaupungilla on Kiinan Kunmingin kanssa.

Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginjohtaja Koiviston neuvottelemaan ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Kaupunginhallituksen kokoukset 1.1.-31.5.2017

Kaupunginhallitus päätti:
Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään parittomien viikkojen maanantaipäivinä kello 14.00 alkaen. Kokoukset pidetään maanantaista 16.1.2017 alkaen.
Tarvittaessa kokous voidaan pitää myös parillisen viikon maanantaina. Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta. Jyväskylän hiihtolomaviikolla
(viikko 9) kokousta ei pidetä.
- Kaupunginhallituksen iltakoulut pidetään parillisten viikkojen maanantaipäivinä kello 14.00 alkaen. Iltakoulut pidetään maanantaista 23.1.2017 alkaen. Poikkeuksena tiistai 18.4.2017 (maanantaina 2. pääsiäispäivä) ja tiistai 2.5.2017 (maanantaina vappu). Iltakoulua ei pidetä hallituksen seminaaripäivänä.
- Kaupunginhallituksen seminaari pidetään maanantaina 6.2.2017 kello 12–18. Ylimääräisiä seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
- Kokoukset, iltakoulut ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti niitä voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.
- Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa, os. Vapaudenkatu 32, kokousta seuraavan viikon tiistaina tai seuraavana työpäivänä sen jälkeen, jos tiistai on pyhäpäivä.
- Kaupunginhallituksen kokouskäytännöissä 1.1.-31.5.2017 menetellään hallituksen päätöksen 9.2.2015/25 mukaisesti jäljellä olevan toimikauden loppuun saakka.

Kaupunginvaltuuston kokoukset 1.1.-31.5.2017

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle seuraavaa:
- Valtuuston kokoukset pidetään 1.1.–31.5.2017 maanantaisin kello 18.00 seuraavina päivinä: 30.1., 20.2., 27.3., 24.4. sekä 29.5.
- Valtuuston seminaari pidetään maanantaina 13.3.2017 kello 17.00.
- Valtuuston puheenjohtajan kutsusta kokous tai seminaari voi alkaa myös muuna kellonaikana. Ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
- Kokoukset ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti kokous tai seminaari voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.
- Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa, os. Vapaudenkatu 32, kokousta seuraavan viikon tiistaina tai seuraavana työpäivänä sen jälkeen, jos tiistai on pyhäpäivä.
- Valtuuston kokouskäytännöissä menetellään 1.1.–31.5.2017 valtuuston päätösten 7.1.2013/5 ja 30.3.2015/48 mukaisesti.

Eron myöntäminen Pentti Kuparille Työterveys Aallon johtokunnan varajäsenen tehtävästä

Pentti Kupari (Kesk.) on pyytänyt 16.9.2016 eroa Työterveys Aalto –liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta pois muuton vuoksi.
Kaupunginhallitus päätti myöntää eron Pentti Kuparille Työterveys Aalto –liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi uudeksi varajäseneksi Erkki Hyytiälän johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Petteri Lahtiselle luottamustehtävistä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää eron Petteri Lahtiselle 5. varavaltuutetun tehtävästä ja toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää
perussuomalaisten valtuustoryhmästä uuden varavaltuutetun. Kaupunginhallitus myönsi eron Petteri Lahtiselle Kylän Kattaus –liikelaitoksen johtokunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi uudeksi jäseneksi Juha Vimparin johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3146


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

3.10.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje