Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta antoi kokouksessaan 22.9.2016 oman esityksensä vuoden 2017 talousarviosta

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta antoi kokouksessaan 22.9.2016 oman esityksensä vuoden 2017 talousarviosta

- Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle yli 4,5 miljoonan euron lisämäärärahaa kehykseen nähden

Jyväskylän perusturvalautakunta antoi kokouksessaan kaupunginhallitukselle oman esityksensä toimialan ensi vuoden talousarviosta. Lautakunnan yksimielisessä päätöksessä esitetään budjettikehykseen 4 538 200 euron lisäystä, jolloin perusturvan toimialan nettomenot ovat noin 367,356 miljoonaa euroa.

Lautakunnan esityksessä terveyskeskussairaalan kohdentuva lisäys on 308 500 euroa, avoterveydenhuoltoon 871 700 euroa, sosiaalipalveluihin 1 633 000 euroa, perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluihin 577 000 euroa ja vanhuspalveluihin kohdentuva lisäys 1 148 000 euroa.

Esityksessä avoterveydenhuollon määrärahalisäys kohdentuu hoitotarvikkeisiin ja apuvälineisiin sekä sijaismäärärahojen lisäämiseen. Lisäksi fysioterapeuttien suoravastaanottotoimintaa laajennetaan 2 fysioterapeutin verran. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluterapiat säilyvät ennallaan. Terveyskeskussairaalan osalta lisäys kohdentuu sijaismäärärahaan.

Sosiaalipalveluissa esitetyllä lisäyksellä turvataan lautakunnan mukaan inhimillisiä ja tärkeitä ennaltaehkäiseviä palveluita lisäämällä perhehoitajalain vaatima raha talousarvioon. Lisäksi turvataan kehitysvammaisten laitoskuntoutus. Lastensuojelun ostetun avohuollon laitosmuotoinen perhekuntoutus säilytetään.

Perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäys mahdollistaa sosiaalihuoltolain muutokseen vastaamisen lapsiperheiden kotipalveluissa ja perhetyössä. Lisäksi resurssien lisääminen neuvolatoimintaan varmistetaan ja ICT:n kasvaviin kustannuksiin varaudutaan.

Vanhuspalveluissa perutaan kahden kotihoidon toimintayksikön kilpailutus, sekä vahvistetaan kotihoidon henkilöstöä ja varahenkilöstöä. Päiväkeskusten lakkautusta harkitaan vielä uudelleen käyttötaloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Toimialajohtajan pohjaesitys lähti lähes 5,5 miljoonan euron nettomenojen vähennyksestä

Kaupunginhallituksen kesäkuussa antama talousarviokehys vuodelle 2017 perustuu nykyisille kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteille. Kaupungin tavoitteena on talouden tasapainottaminen siten, että vuonna 2017 kaupungin lainakanta ei enää kasva.

Perusturvan toimialajohtajan pohjaehdotus lautakunnassa oli kaupunginhallituksen kehyspäätöksen mukainen eli mukana oli noin 5 486 900 euron nettomenojen vähennys. Lautakunnan esittämien lisäyksen jälkeen sopeuttamistarvetta toimialalle jäisi 948 700 euroa, josta 900 000 kohdentuu erikoissairaanhoitoon.

Kasvavaan palvelutarpeeseen ja indeksikorotuksiin vastataan mm. omaa toimintaa kehittämällä

Lautakunnan tekemä esitys on viime vuoden toteutumaan nähden edelleen miinusmerkkien. Lisäksi toimialalle kohdistuu mm. palvelutarpeen kasvusta ja indeksikorotuksista johtuvia lisätarpeita.

Säästöjä toimialalla haetaan mm. vähentämällä terveyskeskussairaaloista kahdeksan potilaspaikkaa eli sairaansijaa. Samalla terveyskeskussairaalan hoitoaikoja pyritään lyhentämään.

Sosiaalipalveluissa omaa toimintaa kehitetään edelleen. Sijaisperhetoimintaa pyritään lisäämään ja perheiden tueksi esitetään palkattavaksi 2 uutta työntekijää. Toimenpiteillä kannustetaan myös uusia perheitä aloittamaan sijaisperheenä. Mikäli perheiden rekrytoinneissa onnistutaan, laitospaikoilla olevia lapsia ja nuoria ohjataan yhä enemmän perhehoitoon ja siten vähennetään ostopalveluiden käyttöä. Vanhuspalveluissa pureudutaan sairauspoissaoloihin yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Toimialan tuloja lisätään laajentamalla suun terveydenhuollon Suu kerralla kuntoon -malli Kyllön terveysasemalle. Palokan hammashoitolassa saadut kokemukset osoittavat, että yksikössä voidaan hoitaa jopa 30 % enemmän asiakkaita nykyisellä henkilöstöresurssilla. Tämä lisää suun terveydenhuollon asiakasmaksutuloja tarjoten samalla asiakkaille kokonaisvaltaista hoitoa.

Perusturvalautakunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksesta ja niihin liittyvistä laeista

Perusturvalautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksesta.

Lautakunnan lausunnossa todetaan, että järjestäjätahojen määrän vähentäminen antaa edellytykset tavoitteiden saavuttamiselle sekä palveluiden laadunvarmistamiselle. Erityistason ja perustason integraation aito toteuttaminen tulee kuitenkin varmistaa säädöksillä. Lautakunnan huolena on jo tehtyjen erikoissairaanhoidon investointipäätösten vaikutus ehdotetun integraatiorakenteen toteuttamiseen Keski-Suomessa.

Kolmen miljardin euron kustannusten kasvun hillinnästä lautakunta toteaa, että uudistus edistää kansallisia tavoitteita, mutta uudistus ei johda siihen automaattisesti. Tavoiteasettelu on tehty väljästi ja sen tarkempi arviointi on mahdotonta uudistuksen tässä vaiheessa. Perus- ja erityistason integraatio voi toteutuessaan tuoda merkittäviä säästöjä, mutta toteutukseen sisältyy selkeitä riskejä. Integraation toteuttaminen uhkaa jäädä vähemmälle huomiolle monimutkaisen hallinnollisen ja tuottamisen rakenteen vuoksi.

Lautakunta jatkaa, että riittävän pitkä siirtymäaika esimerkiksi sopimusten uudistamisen ja kilpailutusten järjestämisen osalta parantaisi kustannusten hillintää. Tukipalvelujen järjestämiselle ei saa tulla liian tiukkoja rajoja vaan lainsäädännöllä pitää mahdollistaa kuntien ja maakunnan yhteisten tukipalvelujen tuotanto.

Aikataulu yhtiöittää palvelulaitoksen valinnanvapauden piiriin kuuluvat palvelut sekä järjestää niiden tukipalvelut on lausunnon mukaan liian tiukka. Yhtiöittämisestä saattaa seurata sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien kohdentumista epätarkoituksenmukaisesti. Yhtiöiden tukipalveluiden järjestämisen osalta lakiin tulisi harkita siirtymäaikaa, jonka aikana yhtiöt voisivat tukeutua palvelulaitoksen tuottamiin tukipalveluihin.

Demokratian osalta todetaan sen toimivan eduskunnan ja maakunnan tasolla, mutta paikallisella tasolla kansalaisdemokratia saattaa heikentyä. Lautakunta toteaa myös, että valinnanvapaus- ja yksikanavaisen rahoituksen lainsäädännön puuttuminen vaikeuttaa lakipaketin kokonaisarviointia.

Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisesta ja hallinnosta tehdyn sopimuksen tarkentaminen

Perusturvalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy yhteistoiminta-alueen perustamisesta ja hallinnosta tehdyn sopimuksen päivitetyn sopimusliitteen. Päivitetty sopimus tulee voimaan 1.1.2017 alkaen.

Nykyisen sopimuksen päivittäminen on ajankohtaista Muuramen kunnan irtaantuessa yhteistoiminta-alueesta. Samassa yhteydessä on perusteltua tarkentaa terveyskeskuksen hallintoa koskevia määräyksiä mm. terveydenhuollon jaoston päätösvallan osalta. Uutena kohtana on lisätty tekstiin valmiusasioita koskeva kohta. Lisäksi sopimuksen on tarkennettu hinnoitteluperusteita vastaamaan nykyisiä käytäntöjä. Muutokset lisäävät laskutuksen läpinäkyvyyttä sopimuskunnissa.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite veteraanien kuntoutukseen pääsyn nopeuttamisesta

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä sekä 17 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 21.3.2016 valtuustoaloitteen veteraanien kuntoutukseen pääsyn nopeuttamisesta. Aloitteessa todetaan muun muassa, että veteraanien pääsy kuntoutukseen toimii Jyväskylässä tarpeettoman hitaasti ja esitetään, Jyväskylässä siirryttäisiin ns. Eksoten malliin, jossa lääkäri ja kuntoutusasioita esittelevä palveluneuvoja kävisivät hakemukset kerran viikossa yhdessä läpi. Tämän jälkeen lääkäri tekisi asioista päätökset.

Vastauksessa todetaan, että veteraanien valinnat kuntoutukseen tehdään JYTE:ssa kustannustehokkaasti, veteraanien kuntoutustarve selvitetään laaja-alaisesti ja tarvittaessa pystytään reagoimaan nopeastikin yksilöllisiin kiireellisiin kuntoutustarpeisiin. Eksotessa käytössä olevan muistikuntoutuksen mahdollisuutta selvitellään JYTE:n alueella. Tiedotusta liikuntasuunnittelijan yhteystiedoista tehostetaan, jotta veteraani, omainen tai asioiden hoitaja voi aina soittaa ja tarvittaessa kiirehtiä kuntoutuspäätöstä. Kiireellisten kuntoutuspäätösten tarvetta seurataan ja turvataan mahdollisuus niiden tekemiseen viivytyksettä.

Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite: Maksuton ehkäisy jyväskyläläisille nuorille ja vasemmistoliiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite: Ilmaiset ehkäisyvälineet alle 25-vuotiaille

Perusturvalautakunta antoi kahdesta nuorten ehkäisyä koskevasta valtuustoaloitteesta vastauksensa kaupunginhallitukselle.

Vastauksissa todetaan, ettei perusturvan nykyinen talousarviokehys ei mahdollista maksutonta ehkäisyä alle 20-vuotiaille tai alle 25-vuotiaille valtuustoaloitteiden mukaisena. Ehkäisyvalmisteiden arvioidut kokonaiskustannukset alle 20-vuotiaille ovat 192 949–253 917 euroa vuodessa ja alle 25-vuotiaille 429 546–453 680 euroa.

Maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille ja ehkäisyvalmisteissa myös miesten ehkäisyn tarpeen huomioiminen on kuitenkin perusteltua. Perusturvan toimialalla tullaan vuonna 2017 kokeilemaan alle 20-vuotiaille annettavaa maksutonta ehkäisyä laajentamalla ehkäisyvälineiden jakelua. Kokeiluun on talousarviovalmistelussa varattu 12 000 euron suuruinen lisämääräraha. Kokeilu on tarkoitus aloittaa 2017 tuotteiden kilpailutusten jälkeen. Kokeilun vakinaistaminen arvioidaan uudestaan talousarviovalmistelun 2018 yhteydessä.

Vihreiden valtuustoryhmä ja 6 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 25.4.2016 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat ilmaisen ehkäisyn antamista alle 20-vuotiaille nuorille. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja 12 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet samassa kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat ilmaisen ehkäisyn antamista alle 25-vuotiaille jyväskyläläisille.

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa osoitteessa: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2958

Lisätietoja: perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mauno Vanhala, p. 040 359 2137 ja toimialajohtaja Kati Kallimo, p. (014) 266 3001

22.9.2016Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje