Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän sivistyslautakunta antoi oman esityksensä vuoden 2017 talousarviosta kokouksessa 21.9.2016

Jyväskylän sivistyslautakunta antoi oman esityksensä vuoden 2017 talousarviosta kokouksessa 21.9.2016

Jyväskylän sivistyslautakunta teki oman esityksensä sivistyksen toimialan ensi vuoden talousarviosta. Kaupunginhallituksen jatkokäsittelyyn lähtevässä lautakunnan yksimielisessä esityksessä esitetään budjettikehykseen 2,55 miljoonan euron lisäystä, jolloin sivistyksen toimialan nettomenot olisivat noin 233 miljoonaa ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osuus tästä olisi noin 194 miljoonaa euroa. Lautakunta ei hyväksynyt esitettyjä perusopetuksen tai varhaiskasvatuksen palvelutason heikennyksiä.

Kaupunginhallituksen kesäkuussa antama talousarviokehys vuodelle 2017 perustuu nykyisille kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteille. Kaupungin tavoitteena on talouden tasapainottaminen siten, että vuonna 2017 kaupungin lainakanta ei enää kasva. Jotta tavoitteeseen päästäisiin, sivistyksen toimialajohtajan lautakunnalle esittelemä virkamiesesitys oli valmisteltu niin, että nettomenot ovat 230,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 800 000 euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna. Kehyksen mukaan valmisteltuna perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osuus nettomenoista saisi olla noin 191 miljoonaa euroa ja kulttuuri- ja liikuntapalvelujen 39 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 2,5 miljoonan euron lisätarpeet

Palvelutarpeen kasvusta aiheutuu ensi vuonna uusia kuluja arviolta noin 2,5 miljoonaa. Lautakunta ei puuttunut omassa esityksessään näihin lisätarpeisiin. Kuluja kasvattavat varhaiskasvatus- ja kouluikäisten lasten määrän kasvu, oppilashuolto joka tulee saattaa aluehallintoviraston edellyttämälle tasolle sekä uuden opetussuunnitelman mukanaan tuoma opetushenkilöstön täydennyskoulutustarve. Työehtosopimuksen mukainen työn vaativuuden arviointi vaatii palkantarkistuksia ja opettajien vuosityöaikakokeiluun tarvitaan pientä lisärahoitusta. Varhaiskasvatuksesta saatavat hoitopäivämaksutulot pienenevät ja ulos maksettavat palvelusetelituotannon menot kasvavat.

Lautakunta hyväksyi esitetyistä 3,2 miljoonan euron säästöstä vain 570 000 euroa

Lautakunta esittää yksimielisesti kaupunginhallitukselle, että säästöjä haetaan kolmen hallinnon vakanssin täyttämättä jättämisestä (120 000 euroa), kuljetusjärjestelyjä tehostamalla (50 000 euroa), muiden opetuksen järjestäjien kuten Valteri-koulu Onervan kanssa solmittujen sopimusten uudelleen neuvottelulla (50 000 euroa). Lisää tuloja hankitaan iltapäivätoiminnan maksuja korottamalla (100 000 euroa) ja asiantuntijapalvelujen myynnin tuotteistamisella (50 000 euroa). Säästöksi lasketaan ensi vuonna täysimääräisesti myös Nyrölän koulusta luopumisen vaikutus (200 000 euroa). Näistä säästöistä ja maksujen korotuksista kertyy 570 000 euroa.

Lautakunnan yksimielisessä esityksessä ei hyväksytty virkamiesesityksessä säästökeinoina esitettyjä varhaiskasvatuksen perhepuistojen ja kerhotoiminnan lakkauttamista, MLL-sopimukseen puuttumista, eikä päivähoidon ryhmäkokojen kasvattamista. Perusopetuksessa ei hyväksytä ryhmäkokojen kasvattamista, koulunkäynnin ohjaajien resurssien leikkausta, perusopetuksen kaupunkikohtaisiin painotuksiin puuttumista eikä esitettyjä muutoksia valinnaisuuteen tai kielten opetukseen.
Näin ollen lautakunnan esitys ylittää annetun suunnittelukehyksen 2,55 miljoonaa euroa.

1,64 miljoonan euron hankintalistalla muun muassa tietotekniikkaa, kalusteita ja järjestelmähankintoja

Irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin esitetään 1,64 miljoonaa euroa. Suurimman siivun irtaimen käyttöomaisuuden hankinnoista vie ICT-hankinnat. Siirtyminen nykyisestä yhteiskäyttölaitteista henkilökohtaisten laitteiden käyttöön tapahtuu vaiheittain vuosina 2017 – 2019. Suunnitelman mukaan kaikilla opettajilla sekä oppilailla 3. luokasta ylöspäin on henkilökohtainen päätelaite joko kotoa tuotuna tai koululta saatuna. Henkilökohtaisten päätelaitteiden, käytännössä tablet-tietokoneiden tai vastaavien hankintaan opettajille, 3.- ja 7.-luokkalaisille sekä varhaiskasvatuksen toimipisteisiin on varattu ensi vuodelle noin 860 000 euroa. Koulujen ja päiväkotien AV-laitteiden sekä hallintoverkon tietokoneiden hankintaan on varauduttu 290 000 eurolla. Lisäksi varhaiskasvatuksessa käytössä olevan mobiili- ja viestintäjärjestelmän uudistamiseen on 200 000 euron varaus. Kalusteiden hankintaan ja uusimiseen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa on yhteensä 290 000 euron varaus.

Talonrakennusinvestoinneissa ensi vuodelle jo menossa olevia hankkeita, muutoin suunnitellut aikataulut ovat viime vuodesta monelta osin muuttuneet

Lautakunta hyväksyi talousarviokäsittelyn yhteydessä osaltaan esityksen kaupungin talonrakennusinvestointiohjelmaluonnoksesta. Ensi vuodelle sivistyksen toimialan hankkeisiin on varattu rahaa jo nyt suunnittelu- tai toteutusvaiheessa oleville kohteille, eli Korpilahden uudelle päiväkodille, Kukkumäen päiväkodin uudisrakennukselle, Kangasvuoren päiväkoti-koulun uudisrakennukselle sekä Kuokkalan yhtenäiskoululle. Lisäksi koulujen uuden opetussuunnitelman vaatimiin toiminnallisiin muutoksiin, eli ”koulujen tuunaamiseen” on varattu ensi vuodelle lähes miljoona euroa. Suunnittelurahaa investointiohjelman luonnoksessa on varattu ensi vuonna Savulahden päiväkotikoulun uudisrakennukselle ja Eteläportin päiväkotikoululle.

Tätä kauemmas investointiohjelma on lähinnä listaus tiedossa olevista kohteista. Kohteet saattavat muuttua, tai vaihtaa järjestystä ja lista tarkentuu investoinneiksi vuosi kerrallaan. Tällä hetkellä listalla näkyy vuodelle 2018 suunnittelun aloitus Kortepohjan päiväkodin peruskorjaukselle, Tikan päiväkodin uudisrakennukselle ja Haukkamäen päiväkodin vanhan osan peruskorjaukselle. Vuodelle 2019 esityksessä on kaavailtu suunnittelun tai toteutuksen aloitusta Mankolan yhtenäiskoulun lisätiloille sekä Puuppolan päiväkodille. Suunnittelun aloitusta vuodelle 2020 hahmotellaan Matinmäen päiväkoti-koulun uudisrakennukselle, Lohikosken päiväkodin uudisrakennukselle ja Pohjanlammen päiväkodille. Halssilan päiväkodin peruskorjaus, Kuokkalan päiväkodin uudisrakennus sekä Vesangan koulun laajennus ovat siirtyneet esityksessä niin useita vuosia eteenpäin, etteivät näy rahavarauksina vuoteen 2021 ulottuvassa luonnoksessa.

Lautakuntien esitysten jälkeen oman esityksensä antaa kaupunginjohtaja 24.10. ja kaupunginhallitus 21.11.

Sivistyksen toimialan talousarvio on nyt käsitelty lautakunnissa, kun kulttuuri- ja liikuntalautakunta antoi kehyksessä pysyneen esityksensä omista palveluistaan jo 14.9. Kaikkien kaupungin lauta- ja johtokuntien tulee tehdä talousarvioesityksensä viimeistään tämän viikon loppuun mennessä. Kaupunginjohtaja esittelee oman ehdotuksensa Jyväskylän kaupungin talousarvioksi 24.10. ja kaupunginhallitus oman esityksensä valtuustolle 21.11. Jyväskylän kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 28.11.

Nuorisopalvelujen kohdeavustuksia jaettiin kahdeksalle hakijalle yhteensä 6 000 euroa

Syksyn haussa nuorisotoiminnan kohdeavustuksia oli haettavissa vielä 12 075 euroa. Avustusta haki määräaikaan mennessä 9 hakijaa yhteensä 15 850 euron edestä. Sivistyslautakunta myönsi avustusta esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti kahdeksalle hakijalle: Monikulttuurikeskus Gloria ry 2000 euroa, Keski-Suomen Tanssin Keskus ry 1000 euroa, Jyvälän Setlementti ry, Hear ry ja Kulttuuriyhdistys TUFF ry kukin 700 euroa, Kortepartio ry, MLL Huhtasuon yhdistys ry sekä Jyväskylän Romaninuoret ry. kukin 300 €. Kohdeavustukset myönnettiin hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen, kohdennettuun tapahtumaan, toimintaan, projektiin tai hankkeeseen. Jäljelle jäänyt 6 075 euroa myönnetään viranhaltijapäätöksillä nuorisotyön toimijoiden yhteistyön kehittämiseen, jonka keskiössä on nuorten omaehtoinen toiminta.

Lausunto aluehallintovirastolle koskien Nyrölän koulun lakkauttamispäätöstä

Lautakunta päätti 27.4.2016 (§ 37) lakkauttaa Nyrölän koulun 1.8.2016 lukien. Susanna Kinnunen ym. ovat tehneet asian käsittelystä kantelun aluehallintovirastolle. Kantelun tekijät katsovat, että virkamiehet ovat toimineet valheellisesti, rikkoneet virkavelvollisuuksia ja käyttäneet väärin virkavelvollisuutta.

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta antoi asiasta lausunnon aluehallintovirastolle. Lausunnon mukaisesti virkamiehet ovat antaneet asiaan omat seikkaperäiset selvityksensä. Lausunnon yhteenvedossa todetaan, että virkamiehet ovat valmistelleet Nyrölän koulun lakkautuspäätöksen hyvää hallintotapaa noudattaen, kertoen avoimesti päätöksen perusteluissa tosiasiat ja niiden vaikutukset. Valmisteltu päätös on perusopetuslain ja kaupunginvaltuuston erillisen päätöksen (pienten koulujen kriteerien) mukainen. Päätöksen on tehnyt hallintosäännön mukainen toimivaltainen viranomainen, jolla on ollut käytettävissään oikeat ja riittävät tiedot päätöksen tekemiseen. Kaikki virkamiehet ovat toimineet huolellisesti virkavastuulla virkavelvollisuuttaan rikkomatta. Minkäänlaisia virka-aseman väärinkäyttöä ei ole tapahtunut.

Talouden kolmannesvuosikatsaus ennakoi pientä budjettiylitystä

Kasvun ja oppimisen palvelujen ja määrärahan toimintakatteen toteuma oli elokuun lopussa -128 481 034 euroa. Se on 66,9 % koko vuoden suunnitelmasta ja hieman viime vuotta (65,7 %) enemmän. Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen ja päivähoitomaksutulojen arvioidaan olevan ennakoitua pienemmät, mutta perusopetuksessa henkilömenot tulevat ylittymään muun muassa hankkeiden ja valmistavan opetuksen henkilöstömenojen osalta. Varhaiskasvatuksen mahdollinen budjettialitus ei arvion mukaan kuitenkaan kata perusopetuksen ylitystä kokonaan, vaan määrärahan ennakoidaan ylittyvän noin 500 000 euroa.

Palvelunohjaus- ja kehittämisyksikön johtoon palvelupäällikkö virkavastuulla 1.10.2016 alkaen

Kasvun ja oppimisen palveluohjaus- ja kehittämisyksikköjen toiminnot yhdistyivät 1.8.2016. Aiemman kolmen esimiehen ja erillisen yksikön sijasta uutta yhteistä yksikköä johtaa yksi esimies. Uuden yksikön johtaminen vaatii viran perustamista, sillä yksikköä johtavan palvelupäällikön virassa käytetään julkista valtaa. Sivistyslautakunta perusti palvelupäällikön viran varhaiskasvatuspalveluihin 1.10.2016 alkaen. Virkaa ei laiteta ulkoiseen hakuun, koska henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen ilman hakumenettelyä, kun kyseessä on työsuhteessa olevan henkilön tehtävien lakkaaminen tai siirtäminen kokonaan tai pääosin virassa hoidettavaksi toiminnan uudelleen järjestelyn tai muun perustellun syyn vuoksi edellyttäen, että siirtoon on erityinen syy ja että työntekijä täyttää viran kelpoisuusvaatimukset (hallintosäännön 59 §). Virkaan tullaan siirtämään toimialajohtajan päätöksellä työsuhteesta palvelupäällikkö Päivi Koivisto, joka on hoitanut tehtävää toimintojen yhdistymisestä alkaen.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3109 Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 29.9.2016 Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo p. 014 266 4033

21.9.2016Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje