Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 30.8.2016

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 30.8.2016

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 30.8.2016 käsiteltiin muun muassa lausuntoa maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta päätti antaa ympäristöministeriölle Jyväskylän kaupungin lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lausuntoa on valmisteltu Jyväskylän kaupunkirakenteen toimialalla yleis- ja asemakaavoituksen, kiinteistönmuodostuksen ja maastonmittauksen sekä muiden palveluyksiköiden yhteistyönä.

Lausunnon mukaan ”yleisesti voidaan todeta, että muutosluonnoksen keskeiset tavoitteet menettelyiden joustavoittamiseksi ovat hyviä. Myönteistä on myös se, että muutosluonnoksessa lisätään kunnan toimivaltaa ja siten edistetään kunnan itsehallinnon toteutumista. Kannatettavia lisäyksiä lakiin ovat muun muassa alueellisen suunnittelutarveratkaisun ja vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoituksen muuttamisen mallit. Toisaalta muutosluonnoksessa kavennetaan kunnan päätösvaltaa tietyin osin varsinkin vähittäismyymälöiden suuryksiköitä koskevassa sääntelyssä.”

Annetun lausunnon mukaan ”kokoavasti voidaan todeta, että kunnan toimivaltaa rajoittavat lisäykset ovat kielteisiä. Lakimuutoksella poistetaan merkittävin osin kaupungin toimivaltaa vaikuttaa alueen maankäyttöön. Kaavoittajan toimivallan rajoittaminen on pulmallista varsinkin vähittäiskaupan suuryksiköiden osalta. Toisaalta joltain osin sääntelyn mahdollistavuutta on lisätty, mikä on kunnan itsehallintoa kunnioittaen myönteinen kehityssuunta. Kunnan toimivallan osalta sääntelyn tulisikin olla ennemmin mahdollistavaa kuin pakottavaa.”

Lausunnossa muistutetaan myös, että sääntelyn joustavuuden ja byrokratian poiston ohella on myös muistettava hallinnolliselle päätöksenteolle asetettujen laatutavoitteiden suojaaminen. Kaavoituksen ja muun alueellisen maankäytön on aina perustuttava asian laadun edellyttämään riittävään selvitykseen, eikä menettelyn joustavoittamista tule tehdä kaavoituksen laadun kustannuksella.

Maankäyttösopimus OPR Kiinteistöt Oy:n kanssa hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä Jyväskylän kaupungin ja OPR Kiinteistöt Oy:n kesken solmitun maankäyttösopimuksen.

OPR Kiinteistöt Oy omistaa tontteja osoitteissa Kaivokatu 3 ja 5 sekä Vehkakuja 3. Tonttien alueilla on rakennusoikeutta yhteensä 4 850 kerrosalaneliömetriä ja niillä sijaitsee kaksi teollisuusrakennusta ja varastokatos. Näiden tonttien alueelle on laadittu asemakaavan muutosehdotus. Kaavamuutoksen myötä alueelle muodostuu kaksi tonttia, toinen asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja toinen asuin-, liike- sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi. Uutta rakennusoikeutta syntyy yhteensä 2 950 kerrosalaneliömetriä.

Kaupungin ja OPR Kiinteistöt Oy:n kesken on neuvoteltu maankäyttösopimus, jossa sovitaan vireillä olevan asemakaavan toteuttamisesta sopimusalueella sekä sen vaikutusalueella. Maankäyttösopimuksen mukaisesti maanomistaja osallistuu sopimusalueen yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin maksamalla maankäyttösopimusmaksua 254 800 euroa. Maankäyttösopimusmaksu on maankäyttö- ja rakennuslain nojalla perittävä arvonlisäveroton julkisoikeudellinen maksu.

Korpilahdentien asemakaavan muutos hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Korpilahdentien asemakaavan muutoksen 15.6.2016 tarkistetussa muodossa. Asemakaavan muutos tehdään, jotta koko Korpilahdentie voidaan siirtää myöhemmin tehtävällä kadunpitopäätöksellä Jyväskylän kaupungin omistukseen ja ylläpidon piiriin tulevaksi kaduksi. Asemakaavan muutoksella pohjoisen ysitien liittymän ja Korpiojan välisellä alueella sijaitseva osa Korpilahdentien liikennealueesta muutetaan katualueeksi.

Lausunto maantien parantamisesta Vaajakosken ja Vihtiälän välillä

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki antaa Keski-Suomen ELY-keskukselle lausunnon maantien 638 parantamisesta Vaajakosken ja Laukaan Vihtiälän välillä.

Lausunnon mukaan tiesuunnitelmaa vastaan tehdyt muistutukset eivät anna aihetta suunnitelman muuttamiseen tai laajempaan tarkistamiseen kaupungin näkökulmasta. Kaupunki pyytää kuitenkin ELY-keskusta tarkistamaan muistutuksissa esille nostetut meluntorjuntaan liittyvät laajennusvaateet ja arvioimaan liittymätyyppimuutoksen tarpeellisuuden muun muassa Kaunisharjun liittymän kohdalla.

Lausunnon mukaan tiesuunnitelman kattaman alueen asemakaavat muutetaan vastaamaan tiesuunnitelmassa esitettyjä tiejärjestelyjä. Mikäli ilmaantuu edelleen muutostarvetta kaavojen osalta, kaupunki on valmis muuttamaan kaavat tiesuunnitelman mukaisiksi. Kaupunki osallistuu tiesuunnitelman kustannusjakoesityksen mukaisesti maantien parantamiseen. Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 8 479 000 euroa, josta kaupungin osuudeksi esitetään 496 000 euroa. Kaupunki luovuttaa omistamansa maantien tekemiseen tarvittavat maa-alueet korvauksetta tietarkoituksiin.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2981 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen, p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

30.8.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje