Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 25.8.2016 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 25.8.2016 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunta antoi kokouksessaan mm. lausunnon päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistamisesta. Lisäksi lautakunta hyväksyi Jyväskylän kaupungin osallistumisen sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin.

Lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistamisesta

Perusturvalautakunta hyväksyi osaltaan lausunnon päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistamisesta. Lopullisen lausunnon lakiluonnoksesta antaa Jyväskylän kaupunginhallitus.

Lakiesityksen mukaan päivystysjärjestelmää Suomessa tullaan muuttamaan siten, että maassa on jatkossa 12 ympärivuorokautista laajan päivystyksen yksikköä, joissa on useiden erikoisalojen päivystys ja sosiaalipäivystys. Laajan päivystyksen yksikössä tulee olla valmiudet erityistilanteiden hoitamiseen ja mahdollisuus tukea muita päivystysyksiköitä. Keski-Suomen keskussairaala on luonnoksen mukaan yksi 12 laajan ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystysyksiköistä. Lähipalveluina järjestettävää kiireellistä vastaanottotoimintaa tulee esityksen mukaan vahvistaa.

Lakiuudistuksen myötä sairaala- ja päivystysverkkoa tiivistetään vastaamaan väestön tarpeeseen yhtenäisin perustein. Perusturvalautakunnan mukaan uudistus on tästä näkökulmasta tarpeellinen erikoissairaanhoidon kasvavien kustannusten hillitsemiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteuttamiseksi. Lautakunnan näkemyksen mukaan terveydenhuollon työnjaon selkeyttämisellä ja erityisosaamisen keskittämisellä varmistetaan hoidon laatu ja potilasturvallisuus.

Terveydenhuoltolain kiireellisen hoidon osalta perusturvalautakunta toteaa, että itse säännös on tarpeenmukainen, mutta olennaiseksi muodostuu kysymys siitä, miten määritellään terveyskeskuksessa järjestettävän kiireellisen vastaanottotoiminnan turvaaminen lähipalveluna tavanomaisissa terveysongelmissa arkipäivisin sekä tarpeen mukaan iltaisin ja viikonloppuisin. Jyväskylän näkemyksen mukaan edellä mainitut vaativat perusterveydenhuollon toimintatapojen täydellistä uudistamista sekä myös muutoksia nykyisiin työsopimusehtoihin.

Perusturvalautakunnan lausunnossa kiinnitetään lopuksi huomiota sosiaalityön palveluiden turvaamiseksi päivystyksessä. Lautakunnan mukaan sote-päivystyspalveluiden toiminnallista integraatiota tulisi nopeuttaa. Keski-Suomessakin toteutettu kokeilu osoittaa, että kysyntää päivystyksessä tarjottaville sosiaalipalveluille on.

Jyväskylän kaupungin osallistuminen sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin

Perusturvalautakunta päätti, että Jyväskylän kaupunki hakeutuu yhdessä muiden Keski-Suomen kuntien kanssa mukaan kahteen sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeeseen.

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -hankkeen tavoitteena on kehittää iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat ja paremmin koordinoidut sekä kustannusten kasvua hillitsevät palvelut.

Kärkihankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Kokeiluihin kohdennettava rahoitus on 19 miljoonaa euroa. Kokeiluun kohdistettavasta rahoituksesta kunnille hankerahaa myönnetään 70–80 % hankkeen kustannuksista. Loppuosa (20–30%) on kuntien omarahoitusosuutta. Omarahoitusosuudeksi hyväksytään myös hakijoiden henkilöstön oma työ. Mikäli Keski-Suomi valitaan kärkihankkeeseen, omarahoitusosuus tullaan kattamaan pääosin vanhuspalveluiden henkilöstön omana työnä. Jyväskylässä hankkeen koordinointi tapahtuu vanhuspalveluiden palvelualueella.

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan valtakunnallisella muutosohjelmalla (LAPE), jonka tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut. lapsi- ja perhepalveluiden hajanainen palvelujärjestelmä halutaan uudistaa
lapsi- ja perhelähtöiseksi maakuntien ja uuden kunnan toimintaympäristöön. Tavoitteena on toteuttaa asteittain kokonaisvaltainen uudistus, jossa siirretään painopistettä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Samalla kehitetään erityis- ja vaativimman tason palveluita. Näin voidaan vähentää lasten ja nuorten huostaanottoja, laitoshoitoa ja hillitä kustannusten nousua.

Muutosohjelman toteuttamiseen 2016–2018 on varattu valtakunnallisesti 40 miljoonaa euroa. LAPEn toimeenpanoon sekä pilotointiin vuosina 2017–2018 on varattu yhteensä n. 20 miljoonaa euroa. Muutostyöltä edellytetään vahvaa linkittymistä LAPE-hankkeen tavoitteisiin ja toimeenpanosuunnitelmaan. Kunnille ja kuntayhtymille myönnettävä valtionavustus voi olla enintään 80 % valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Omarahoitusosuudeksi hyväksytään myös hakijoiden henkilöstön oma työ. Mikäli Keski-Suomi pääsee mukaan kärkihankkeeseen, omarahoitusosuus tullaankin kattamaan pääosin lapsi- ja perhepalveluiden henkilöstön omana työnä. Jyväskylässä hankkeen koordinointi tapahtuu perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueella.

Muutosagentit

Kärkihankkeiden toteuttamista varten maakuntien on mahdollista palkata molempiin kokeiluihin muutosagentit. Muutosagentit toimivat osana Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua palvelutuotannon muutoksen edistäjinä ja tarvittaessa valmisteluun liittyvien työryhmien tukena. Muutosagenttien tehtävänä on mm. innostaa ja motivoida maakunnan eri toimijoita muutokseen, rakentaa ja juurruttaa palveluihin vaikuttavaa, asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta palvelukokonaisuutta, hallita alueellinen tietoperusta osana tieto- ja muutosjohtamista sekä tukea kärkihankkeen maakuntaan kohdistuvia kokeiluja. Tukea muutosagenttien palkkaamiseen myönnetään tulevien 18 maakunnan alueelle.

Jyväskylän kaupunki toimii palvelussuhteen hallinnoivana tahona, työtehtävät ovat koko Keski-Suomen maakunnan alueella ja muutosagentit ovat kaikkien kuntien yhteinen resurssi. Haku on kohdistettu Keski-Suomen kuntien ja sairaanhoitopiirin organisaatioiden henkilöstölle. Työtehtävät sijoittuvat perusturvan toimialalle. Tehtävät käynnistyvät syys-lokakuussa 2016 tai sopimuksen mukaan ja jatkuvat vuoden 2018 loppuun, edellyttäen kuitenkin ministeriön myönteistä rahoituspäätöstä.

Kari Jokisen (Vas.) ym. aloite maksuttomista pneumokokkirokotteista

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan, ettei laajamittaista koko riskiryhmän pneumokokkirokottamista käynnistetä. Rokotteita annetaan kuitenkin jatkossa riskiryhmiin kuuluville lääkärin harkinnan mukaan hoitokäyntien yhteydessä.

Kari Jokinen (Vas.) on tehnyt perusturvalautakunnan kokouksessa 23.10.2014 aloitteen siitä, että vuoden 2015 talousarvion yhteydessä selvitetään mahdollisuus tarjota ilmainen pneumokokkirokote kaikille riskiryhmille influenssarokotusten yhteydessä. Asiaa on käsitelty perusturvalautakunnan kokouksessa edellisen kerran 11.12.2014.

Pneumokokkirokote annetaan kansallisen rokotusohjelman mukaan kaikille 1.6.2010 jälkeen syntyneille lapsille. Aikuisista ainoastaan kantasolusiirteen saaneet ovat kansallisen ohjelman mukaan pneumokokkirokotteen kohderyhmä. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) 22.2.2016 päivitetyn tiedotteen mukaan yksityiskohtaisen luotettavan tutkimusnäytön puuttuessa ei voida antaa yleispätevää suositusta parhaasta rokotusaikataulusta ja rokoteyhdistelmästä muille kuin pikkulapsille.

Jyväskylässä on arvioitu, että maksuttoman rokotteen ottaisi noin 10 000 riskiryhmiin kuuluvaa henkilöä. Tämä tarkoittaisi noin 458 000 euron kustannusta. Rokottaminen vaatisi lisäksi yhden hoitajan työpanosta, joka toisi avoterveydenhuoltoon noin 50 000 euron lisäkustannukset.

Tämä yli puolen miljoonan euron kustannus tulisi kompensoida muista perusturvan toimialan menoista ja se aiheuttaisi joko merkittäviä muutostarpeita palveluverkkoon tai palvelujen ajalliseen ja laadulliseen tarjontaan. Lautakunnan mukaan paras terveyshyöty saavutetaankin käyttämällä rokotusohjelman vaatima määräraha perusturvan olevan toiminnan turvaamiseen.

Jyväskylän perusturvalautakunta on kokouksessaan 29.10.2015/131 päättänyt, että veteraaneille annetaan maksuttomat pneumokokkirokotteet influenssarokotusten yhteydessä. Tehty päätös ei vaikuta veteraanien rokottamiseen vaan heillä on jatkossakin mahdollisuus saada pneumokokkirokote maksutta influenssarokotusten yhteydessä.

Vammaisneuvoston aloite elämäntaitoyksikön toiminnan kehittämisestä

Vammaisneuvosto on tehnyt kokouksessaan 9.2.2016 aloitteen elämäntaitoyksikön toiminnan kehittämisestä. Elämäntaidon yksikössä on aiempina vuosina toteutettu jaksoja, joissa oppilaat ovat harjoitelleet yöpymistä kodin ulkopuolella. Kyseinen toiminta on palautteen mukaan ollut oppilaiden kannalta hyödyllistä, mutta se ei ole lakisääteistä toimintaa. Vuoden 2017 budjettivalmistelussa resurssi, jolla perusopetuksessa toteutetaan lakisääteistä perusopetusta, on tiukka. Jyväskylän kaupungin vammaispalvelujen talousarvio ei mahdollista uusien toimintojen käynnistämistä. Näin ollen vammaispalveluiden ei ole mahdollista rahoittaa ETY:n toimintaa.

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti, että vammaisneuvoston tulee tarkentaa aloitettaan ja asia tuodaan tämän jälkeen uudelleen lautakuntien käsiteltäväksi.

Kokouksen koko esityslista on luettavissa osoitteessa: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2857

Lisätietoja: perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mauno Vanhala, p. 040 359 2137 ja toimialajohtaja Kati Kallimo, p. (014) 266 3001

25.8.2016Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje