Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 22.8.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 22.8.2016

Kankaan Piippuranta 2, asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä korttelin 44 tonteille

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kankaan alueen uudisrakentamisen jatkaminen ja muutetaan samalla korttelin 43 asemakaavaa uusien tavoitteiden mukaiseksi. Maa-alue on kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutoksella alueelle muodostuu asuinrakennusten korttelialuetta , asuinkerrostalojen korttelialuetta , asumista palvelevaa yhteiskäyttöistä
korttelialuetta sekä yleisten pysäköintilaitosten, asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialuetta sekä puisto- ja katualuetta. Kerrosluku
vaihtelee II-XV.
Kangas tullaan asemakaavoittamaan useassa vaiheessa tulevan vuosikymmenen aikana. Osa asemakaavojen muutoksista on ns. tilapäisiä, eli niitä tullaan muuttamaan uudestaan prosessin kuluessa vaiheittaisen kehittymisen mukaisesti.
Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/909

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus hyväksytään 25.7.2016 tarkistetussa muodossa sekä asemakaavamuutokseen liittyvä sitova tonttijako korttelin 44 tonteille 1–6 hyväksytään asemakaavan yhteydessä.

Päätösvallan delegointi koskien Kankaan Palvelu Oy:n omistajaohjausta

Asia poistettiin esityslistalta.

Selvitys Jyväskylä-Laukaa-Äänekoski –radan henkilöliikenteen käynnistämisen edellytyksistä

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Kehitys Oy ja Laukaan kunta yhdessä Pro Rautatie ry:n kanssa ovat toteuttaneet esiselvityksen Äänekosken ja Jyväskylän välisen henkilöliikenteen käynnistysmahdollisuuksista vuosina 2016–2017 parannettavalla ja sähköistettävällä Jyväskylä-Laukaa-Äänekoski –radalla. Radan kunnostus ja sähköistys liittyvät rakenteilla olevan Äänekosken biotuotetehtaan investointiin ja sen tavaraliikenteeseen.

Kaupunginhallitus päätti seuraavaa:
1. Jyväskylän kaupunki yhtyy liikenne- ja viestintäministeriölle tehtävään esitykseen Jyväskylä-Laukaa-Äänekoski –radan henkilöliikenteen käynnistysmahdollisuuksien selvittämisestä. Henkilöliikennettä koskeva selvitys on tarkoituksenmukaisinta laatia sitten, kun Jyväskylän kaupungin ja Liikenneviraston syksyllä käynnistyvä Jyväskylän ratapihan toimintojen hajauttamista koskeva selvitys valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä.
2. Kaupungin edustajille Keski-Suomen liiton hallituksessa ja valtuustossa annetaan ohjeeksi hyväksyä edellä mainittu esitys maakuntaliiton hallintoelimissä.
3. Mahdollisista tulevista toimenpiteistä radan henkilöliikenteen käynnistykseen liittyen päätetään erikseen.

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Jyväskylän seudun jätelautakunnan sopimuksen sekä Mustankorkea Oy:n osakassopimuksen hyväksymisestä tehdystä valituksesta

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on tehnyt 30.5.2016/45 päätöksen Jyväskylän seudun jätelautakunnan sopimuksen sekä Mustankorkea Oy:n osakassopimuksen hyväksymisestä.
Valittaja on tehnyt kaupunginvaltuuston päätöksestä 30.5.2016/45 kunnallisvalituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 4.7.2016 päivätyssä valituksessa on ensiksi vaadittu päätöksen kumoamista jätelain, kuntalain, perustuslain ja hallintolain vastaisena. Toiseksi on vaadittu, että päätöstä ei saa panna täytäntöön.

Kaupunginhallitus antoi esityslistalla olevan lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ja vaatii, että valitus hylätään aiheettomana ja kaupunginvaltuuston päätös 30.5.2016/45 pysytetään voimassa. Kaupunginhallitus vaatii myös, että täytäntöönpanokieltoa koskeva vaatimus hylätään aiheettomana.
Kaupunginhallitus pyytää Hämeenlinnan hallinto-oikeutta käsittelemään asian kiireellisenä, jotta seudullisen jätelautakunnan toiminta ja hallinto voidaan järjestää toimivaksi mahdollisimman nopeasti.

Mustankorkea Oy:n osakkeiden myynti Laukaan ja Muuramen kunnille

Mustankorkea Oy:stä on tullut täysin kuntien omistama yhtiö, kun Jyväskylän kaupunki on valtuuston päätöksellä 14.5.2012/58 ostanut Vapo Oy:ltä 275 Mustankorkea Oy:n osaketta.

Laukaan ja Muuramen kanssa on alustavasti keskusteltu niiden mahdollisuudesta lisätä omistustaan Mustankorkea Oy:ssä silloin, kun kaupunki neuvotteli Vapo Oy:n omistuksessa olevien osakkeiden ostosta kaupungille. Yhteisesti on tarkoituksenmukaiseksi omistuksen jakautumisen perusteeksi omistajien kesken arvioitu omistajakuntien keskinäisen suhteellisen aseman säilyttäminen ennallaan, mikä vastaa varsin hyvin myös omistuksen jakautumista kuntien asukasluvun suhteessa.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki laittaa kaupunginhallituksessa 7.4..2015/122 päätetyn Mustankorkea Oy:n osakkeiden myynnin Laukaalle (35 osaketta) ja Muuramelle (16 osaketta) täytäntöön siten, että osakkeiden hintaa täsmennetään esittelytekstissä esitetyin perustein niin, että osakekohtaiseksi kauppahinnaksi korjataan 21 182 euroa/osake.
Kaupunginhallitus myönsi kaupunginjohtajalle oikeudet tarvittaessa tehdä kauppakirjaan merkitykseltään vähäisiä tarkistuksia.

Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Jyväskylän seudun jätelautakuntaan

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

1. Kaupunginvaltuusto valitsee Jyväskylän seudun jätelautakunnan jäsenet ja varajäsenet sopijakuntien nimeämisten mukaisesti.
2. Kaupunginvaltuusto valitsee Jyväskylän seudun jätelautakunnan puheenjohtajan Jyväskylän nimeämistä jäsenistä ja varapuheenjohtajan Laukaan nimeämistä jäsenistä sopijakuntien nimeämisten mukaisesti.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on nimennyt 30.5.2016/45 jätelautakuntaan seuraavat jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtajan:
(jäsen ja henkilökohtainen varajäsen)
Jari Blom (SDP), puheenjohtaja, varalla Jukka Hämäläinen (SDP)
Minna Mäkinen (PS), varalla Veikko Ahola (Vihr.)
Sirkku Laurila (Kok.) varalla Raija Sipinen (KD)
Timo Peura (Kesk.) varalla Mimmi Pietiläinen (Vas.)

Laukaan kunnanvaltuusto on nimennyt 30.5.2016/22 jätelautakuntaan seuraavat jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet ja varapuheenjohtajan:
(jäsen ja henkilökohtainen varajäsen)
Taavi Rautiainen (Kok.) varalla Anita Kuniala (Kok.)
Elina Sillanpää (Vihr.), varapuheenjohtaja Jyrki Savolainen (Kesk.)

Muuramen kunnanhallitus on nimennyt 6.6.2016/88 jätelautakuntaan seuraavan
jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen
Jani Kokko (SDP) varalla Minna Häkkinen (Kesk.).

Eron myöntäminen Heli Kuparille luottamustehtävistä

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
1. Kaupunginvaltuusto myöntää Heli Kuparille eron valtuutetun tehtävästä ja toteaa, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Jorma Holmstedt.
2. Kaupunginvaltuusto myöntää Heli Kuparille eron tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
3. Kaupunginvaltuusto myöntää Heli Kuparille eron kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
4. Kaupunginvaltuusto myöntää Heli Kuparille eron Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen
maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen 31.5.2017 saakka kuntavaalien ajankohdan ja uuden valtuustokauden alkamisajankohdan siirtymisen takia

Uusi kuntalaki muuttaa kuntavaalien ajankohtaa lokakuusta huhtikuuhun. Vaaleissa valitun valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun alusta. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan vaalilakiin tehdyn muutoksen perusteella huhtikuussa 2017 ja valtuuston toimikausi alkaa kuntalain 15.1 §:n mukaan kesäkuun alusta 1.6.2017.

Valtuuston toimikauden jatkaminen merkitsee myös sitä, että valtuuston toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi valittujen kunnan muiden toimielinten jäsenten ja luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu vuoden 2017 toukokuun loppuun ja edelleen siihen saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt kesäkuun 2017 valtuuston kokouksessa.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedokseen seuraavaa:

Valtuutettujen ja valtuuston toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi 2013–2016 valittujen muiden toimielinten jäsenten ja luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu myös vuoden 2017 toukokuun loppuun ja edelleen siihen saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt kesäkuun 2017 valtuuston kokouksessa.

Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle 30.11.2016 mennessä.

Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanteesta valtuustossa 29.8.

Kaupunginhallitus päätti ottaa asian pöydältä kiireellisenä käsiteltäväksi.
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja päättää järjestää ajankohtaiskatsauksen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanteesta kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 38 §:n mukaisena tiedonantotilaisuutena valtuuston kokouksen 29.8.2016 jälkeen.

Esityslista liitteineen
Lisätietoja:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

22.8.2016Kirsti Lehtola

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje