Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 20.6.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 20.6.2016

Savelan teollisuusalueen asemakaavan muutos etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Savelan asemakaavamuutos hyväksytään 20.5.2016 tarkistetussa muodossa.

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän kaupungin ydinkeskustasta länteen, rajoittuen Savelankatuun, Vesangantiehen, Rautpohjankatuun ja Keskussairaalantiehen. Kaavamuutos koskee ainoastaan teollisuusalueita. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 66 hehtaaria.

Asemakaavan tarkoituksena on perinteisen työpaikka-alueen rakentamisen mahdollisuuksien ja toimintaedellytysten parantaminen mm. selkiyttämällä alueen sisäinen liikenne ja liittyminen ulkoiseen liikenneverkkoon sekä muuhun kaupunkirakenteeseen niin toiminnallisesti kuin kaupunkikuvallisestikin.

Alueelle kohdistuu yksityisten maanomistajien, kaupungin, Jykes Kiinteistöt Oy:n sekä muiden alueella toimijoiden tavoitteita, jotka pyritään kaavamuutoksen avulla yhteen sovittamaan ja luomaan raamit tulevalle kehitykselle.

Alue on merkittävin kaupungin keskustassa olevista perinteisistä tuotannollisista työpaikka-alueista ja varsin tehokkaasti rakennettu.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/899

Savulahti I asemakaavan laajennus ja muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 3.6.2016 tarkistetussa muodossa.

Savulahden asemakaavan tavoitteena on muodostaa Tuomiojärven länsipuolelle Ruokkeentien varteen uusi kerros- ja pientalovaltainen asuinalue n. 200 asukkaalle. Lisäksi alueelle osoitetaan aluevaraus päiväkoti-koulua varten sekä virkistysalueita ja -reittejä. Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta. Suunnittelualue on pinta-alaltaan n. 15,6 ha ja pääosin kaupungin omistuksessa.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/735

Keski-Suomen museon peruskorjaus ja nivelosa

Kaupunginhallitus päätti, että Keski-Suomen museon peruskorjauksen hankesuunnitelma ja nivelosan idealuonnos ja niiden kustannusarvio 8 213 000 € (alv 0 %) hintatasossa 81,2/2.2016 hyväksytään. Hankkeen rahoituksesta päätetään v. 2017 talousarvion investointiohjelman hyväksymisen yhteydessä.

Keski-Suomen museon peruskorjauksen suunnittelu on tarkoitus käynnistää heti hankesuunnitelman hyväksymisen ja rahoituksen varmistumisen jälkeen. Toteutussuunnittelu valmistuu vuoden 2017 alussa. Museon muutto ja tyhjennys käynnistyy alkuvuodesta 2017. Rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2017–2018. Näyttelyiden rakentaminen ajoittuu alkuvuoteen 2019 ja museo avautuu yleisölle kesän alussa 2019, jolloin kesäsesonki voidaan hyödyntää.

Nivelosan uudisrakennuksen hankesuunnittelu käynnistyy heti, kun suunnittelukilpailuun liittyvät sopimusasiat ovat ratkaistu. Nivelosan varsinainen suunnittelu ja toteuttaminen aikataulutetaan sen jälkeen, kun Alvar Aalto museon kanssa on yhteistyön periaatteet sovittu ja Ruusupuiston hankkeiden (Keski-Suomen museon peruskorjaus, nivelosan uudisrakennus ja Alvar Aalto museon peruskorjaus) toiminnallisesti ja teknisesti järkevä rakennusvaiheiden vaiheistus on ratkaistu.

Kaupungin edustus- ja vieraanvaraisuusohje hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin edustus- ja vieraanvaraisuusohjeen.

Jyväskylän kaupunki osoittaa vieraanvaraisuutta edistääkseen kaupungin kannalta tärkeitä päämääriä sekä luodakseen tai ylläpitääkseen keskeisiä yhteistyösuhteita. Vieraanvaraisuuden osoittamisella on aina oltava edellä mainittuja tavoitteita edistävä peruste. Edustamisella käsitteenä tarkoitetaan sidosryhmäyhteistyön edistämistä tai olemassa olevien yhteistyösuhteiden ylläpitämistä.

Kaupungin edustus- ja vieraanvaraisuusohjeen tarkoituksena on tarkentaa ja yhtenäistää kaupungin vieraanvaraisuutta ja edustamista koskevia käytäntöjä. Lisäksi ohjeessa tarkennetaan sitä, millaista ulkopuolisten tarjoamaa vieraanvaraisuutta tai etuja kaupungin henkilöstön tai luottamushenkilöiden on mahdollista ottaa vastaan sekä millaista vieraanvaraisuutta kaupunki voi osoittaa omalle henkilöstölleen tai luottamushenkilöilleen.

Kaupunginhallituksen hyväksymän (22.2.2016/34) konserniohjeen mukaan konsernin tytäryhteisöjen on noudatettava hyvää liiketapaa kestityksen ja muun vieraanvaraisuuden tarjoamisen ja vastaanottamisen suhteen. Tytäryhteisöjen tulee noudattaa kaupunginhallituksen hyväksymiä edustamista ja vieraanvaraisuutta koskevia ohjeita. Tytäryhteisön on soveltuvin osin noudatettava kaupungin antamia ohjeita ulkopuolisten kustantamista matkoista ja muiden taloudellisten etujen vastaanottamisesta ja antamisesta.

Miguel Lópezin (SKP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylän kaupungin perintätoiminnan ottamiseksi takaisin omaan haltuunsa etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Miguel López (SKP) ja 11 muuta valtuutettua ovat 25.1.2016 tehneet valtuustoaloitteen, jossa he esittävät, että Jyväskylän kaupungin on otettava perintätoiminta takaisin omaan haltuunsa. Aloitteen tekijät esittävät, että näin tekemällä maksuvaikeuksissa oleva ihminen voi selvitä inhimillisemmillä kuluilla eikä koe, että hänen elämänsä on ulkoistettu ja että oma kaupunki on hylännyt hänet.

Saatavia peritään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja tarvittaessa saatavat siirretään oikeudelliseen perintään eli ulosottoon. Perintälain mukaan asiakkaalta saa saman saatavan osalta veloittaa perintäkuluina enintään 60 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 100 euroa; enintään 120 euroa, jos saatavan pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1 000 euroa ja enintään 210 euroa, jos saatavan pääoma on yli 1 000 euroa. Suoraan ulosottokelpoisen kuluttajasaatavan perinnästä velalliselta saa vaatia perintäkuluina yhteensä enintään 51 euroa.

Julkisoikeudelliset saatavat ovat pääsääntöisesti suoraan ulosottokelpoisia, eli näiden saatavien osalta ei tarvitse hakea ulosottoperustetta käräjäoikeudesta vaan niiden osalta perintä voidaan velkojan halutessa siirtää ulosottoviranomaisten hoitoon, ellei vapaaehtoinen perintä tuota haluttua tulosta. Kaupungin laskutuksista valtaosa on lakiin perustuvaa eli julkisoikeudellista, esimerkkinä päivähoitomaksut. Kaupunki laskuttaa asiakkaitaan vuosittain noin 100 000 euroa maksumuistutusmaksuina. Viivästyskorkoja kaupunki sai Intrum Justitian perimistä saatavista vuonna 2015 yhteensä 23 000 euroa.

Perintäpalvelujen tuottajan kilpailuttamista selvitetään parhaillaan.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2685

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

20.6.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje