Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 16.6.2016 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 16.6.2016 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunta käsitteli kokouksessaan mm. selvityksen potilasasiamiestoiminnasta sekä hankintaoikaisuvaatimuksen koskien kotihoitoon hankittavaa toiminnanohjausjärjestelmää.

Selvitys potilasasiamiestoiminnasta vuodelta 2015

Perusturvalautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen vuoden 2015 potilasasiamiestoiminnasta. Vuonna 2015 potilasasiamiehille tuli yhteensä 315 yhteydenottoa (vuonna 2014 yhteensä 285). Yhteydenottajana oli 73 %:ssa potilas itse ja 24 %:ssa omainen tai muu läheinen henkilö. Potilasasiamiehen tehtävänä on ohjata, neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilasta hänen oikeuksiensa toteutumisessa sekä opastaa potilasta mahdollisten epäkohtien ilmetessä.

Potilaan hoitoon ja hoitotulokseen liittyvät epäkohdat olivat suurin yhteydenoton syy vuonna 2015 (32 %). Toiseksi suurimmaksi syyksi nousivat edellisvuodesta poiketen varsinaiset potilasvahinkoepäilyt, joita kirjattiin 25 % kaikista uusista yhteydenotoista (vuonna 2014 vastaava osuus 13 %). Yhteydenoton syistä laskevana huomioitiin potilaan kohteluun ja terveydenhuollon ammattihenkilön epäasiallinen käytökseen liittyvät yhteydenotot, joiden määrä oli kaikista yhteydenotoista 11 % (vuonna 2014 vastaava osuus 20 %). Potilasvakuutuskeskukselle tehtiin 57 potilasvahinkoilmoitusta ja korvattavaksi ratkaistiin 14 tapausta vuonna 2015. Vahinkoilmoituksien määrä vastasi edellisvuotta.

FastRoi Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien kotihoitoon hankittavaa mobiilikäyttöistä toiminnanohjausjärjestelmää

Perusturvalautakunta päätti hylätä FastRoi Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen koskien kotihoitoon hankittavaa mobiilikäyttöistä toiminnanohjausjärjestelmää. Hankintaoikaisussaan FastRoi Oy on esittänyt, että hankintayksikön hankintailmoituksessa asettamat kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset ovat olleet suhteettomia, kilpailua rajoittavia ja syrjiviä. Lautakunnan vastineessa todetaan, että vaatimukset on määritetty objektiivisesti ja syrjimättömästi hankinnan tavoitteet, hankintayksikön käyttöympäristö, hankinnan kohteen käyttäjät ja kotihoidon asiakkaat huomioiden. Hankintayksikkö on kirjannut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksiin vain sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat olleet perusteltuja ja ehdottomia ohjelmiston käyttäjien, hankinnan tavoitteiden ja kotihoidon asiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon kannalta.

FastRoi pitää syrjivänä mm. sitä, että kilpailutuksessa on vaadittu mm. rajapintoja Effica-potilastietojärjestelmään. Vastineen mukaan hankintayksikön on ollut perusteltua vaatia integraatiota Efficaan, sillä kaikki kotihoidon asiakkaiden hoitoon liittyvät tiedot sijaitsevat potilastietojärjestelmässä. Tästä johtuen on ollut välttämätöntä, että hankittavaan toiminnanohjausjärjestelmään sisältyvät monipuoliset ja käyttökelpoiset rajapinnat potilastietojärjestelmään. Vastineen mukaan potilastietojärjestelmään liittyviä vaatimuksia ei siten voida pitää syrjivinä, koska vaatimukset ovat perustuneet täysin hankintayksikön todelliseen käyttöympäristöön ja kotihoidon hoitohenkilökunnan työssään tarvitsemiin tietoihin ja järjestelmiin.

Terveyskeskuslääkärin viran perustaminen vanhuspalveluihin

Perusturvalautakunta päätti perustaa terveyskeskuslääkärin viran vanhuspalvelujen palvelualueelle 1.8.2016 alkaen. Lääkärityöllä halutaan vahvistaa kotihoidon asiakkaiden hoitoa. Uudessa tehtävässä korostuu kotihoidon lisäksi omaishoidossa olevien hoidettavien kanssa tehtävä lääkärityö.

Kotihoidon säännöllisten palvelujen käyttäjät ovat asiakasryhmä, joka käyttävät runsaasti sosiaali- ja terveyspalveluja. Hyvin kohdennetut ja oikea-aikaiset lääkäripalvelut voivat vähentävät osaltaan muiden palvelujen käyttöä ja varsinkin toistuvaa palvelusta toiseen siirtymistä. Vanhuspalvelujen lääkärien asiakasryhmänä ovat ensisijaisesti kaupungin omassa pitkäaikaishoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa olevat henkilöt, joiden vanhuspalvelut ovat säännöllisiä. Lisäksi lääkärit ottavat vastaan iäkkäitä henkilöitä, joilla on muistiongelmia sekä ovat mukana SAS-ryhmän työskentelyssä.

------

Perusturvalautakunta nimesi Nico Holmbergin kaupungin edustajaksi Niilo Mäki -säätiön valtuuskuntaan 1.1.2017 alkaen. Lautakunta päätti myös, että perusturvan toimialan asiantuntijaedustajana vammaisneuvostossa toimii jatkossa vammaispalveluiden palvelupäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan palvelupäällikön varahenkilö.

Kokouksen koko esityslistan sekä liitteet voi lukea osoitteesta: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2568

Lisätietoja: perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mauno Vanhala, p. 040 359 2137 ja toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 014 266 3001

17.6.2016Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje