Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 15.6.2016

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 15.6.2016

Lautakunta päätti muun muassa kuljetusoppilaiden koululaiskortin uudesta aikarajasta, varhaiskasvatuspalvelujen maksujen indeksikorotuksista, hylkäsi äänestyksen jälkeen oikaisuvaatimuksen Nyrölän koulun lakkautuspäätöksestä ja antoi selvityksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Hovilan nuorisokodissa asuvien lasten opetuksen järjestämisestä.

Jyväskylän perusopetuksen koululaiskortin aikarajaa supistettiin

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta päätti, että perusopetuksen kuljetusoppilaille myönnettävän koululaisbussikortin käyttöaikaa rajataan tulevan lukukauden alusta alkaen. Uusi aikaraja on klo 06.00-17.30. Aiemmin kortilla pääsi liikkumaan klo 20 saakka. Kuljetusoppilaille myönnetyllä koululaiskortilla pääsee matkustamaan kaksi matkaa päivässä.

Kuluneen lukukauden aikana tehdyn seurannan mukaan Waltin-koululaistuotteella oli tehty klo 18 jälkeen vain 1579 matkaa, mikä on 0,65% kokonaismäärästä. Koulumatkaan tarkoitetun kortin matkustusaikaa on rajattu muillakin paikkakunnilla, esim. Tampereella koulumatkoihin tarkoitetuksi ajaksi on määritelty klo 6.30–17.30.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin muutaman euron indeksikorotukset

Lautakunta päätti, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat ja enimmäismaksut muuttuvat 1.8.2016 alkaen indeksitarkistuksen vuoksi. Korkein kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu nousee 283 eurosta 290 euroon. Myös tilapäisen hoidon ja kerhotoiminnan maksut nousevat.

Sivistyslautakunnan tammikuussa tekemän päätöksen mukaisesti Jyväskylän kunnallisissa ja yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen viisiportainen hoitoaikaperusteinen maksujärjestelmä. Asiakasmaksu määritellään ja peritään sovittujen hoitoaikojen perusteella. Sovittujen tuntien toteutumista tarkastellaan päiväkodissa kolmen kuukauden jaksoissa. Indeksillä tarkistetut kuukausimaksut ovat elokuusta lähtien enimmillään alle 85 tunnin hoidosta 160 €, 85–107 tunnin hoidosta 189 €, 108–130 tunnista 232 €, 131–150 tunnista 261 € ja 151 tuntia tai sitä suuremmasta hoitoajasta 290 €. Hoitomaksun suuruuteen vaikuttaa hoitoajan lisäksi perheen koko ja bruttotulot.

Tilapäisestä hoidosta, joka ei ole toistuvaa (enintään 5 päivää) peritään 1.8.2016 alkaen maksua 19 € päivältä riippumatta hoitopäivän pituudesta. Kerhomaksu määräytyy sovittujen kerhopäivien mukaan ja on 1.8.2016 alkaen: kaksi kertaa viikossa kokoontuvasta kerhosta 44 €/kk ja kerran viikossa kokoontuvasta kerhosta 22 €/kk. Perhekerhon maksu on 6 €/kerhokerta.

Oikaisuvaatimus Nyrölän koulun lakkauttamisesta hylättiin

Lautakunta hylkäsi äänestyksen jälkeen (äänin 5-2, 3 tyhjää ja 3 poissa) Nyrölän kyläyhdistyksen sekä viiden kuntalaisen tekemän oikaisuvaatimuksen Nyrölän koulun lakkauttamisesta. Päätökseen jätettiin kaksi eriävää mielipidettä.

Oikaisuvaatimuksessa vaadittiin Nyrölän koulun lakkauttamispäätöksen kumoamista laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteilla, koska oikaisuvaatimuksen perustelujen mukaan päätös on perustunut puutteelliseen ja riittämättömään valmisteluun sekä merkittäviltä osin virheellisiin pohjatietoihin. Oikaisuvaatimuksen mukaan muun muassa oppilasmäärä ja kuljetusjärjestelyjen osalta valmistelussa on esitetty virheellistä tietoa ja lakkautuksesta saatavat säästöt on laskettu virheellisesti.

Oikaisuvaatimukseen annetun vastauksen yhteenvedossa todetaan, että päätös on valmisteltu riittävin tiedoin eikä väitettyjä merkittäviä virheitä pohjatiedoissa ole. Oppilasmäärät, kuljetusjärjestelyt ja lakkautuksesta aiheutuva säästöpotentiaali perustuvat todelliseen tietoon eikä kiinteistön korjaustarve ole ollut merkittävässä roolissa päätöstä tehtäessä. Lakkautuspäätös perustuu kokonaisarviointiin ja on valtuuston hyväksymien pienten koulujen kriteerien mukainen.

Lautakunta antoi vastauksen selvityspyyntöön nuorisokoti Hovilassa asuvien nuorten opetuksen järjestämisestä

Lautakunta antoi vastauksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston pyytämään selvitykseen nuorisokoti Hovilassa asuvien nuorten opetuksen järjestämisestä. Selvityspyynnössä pyydetään vastausta siihen, kuinka perusopetus järjestetään, jos nuorisokoti rajoittaa oppilaan liikkumisvapautta.

Vastauksen mukaan lyhytkestoisessa noin viikon kestävässä tilanteessa oppilaalle on yleensä myönnetty vapautus opetuksesta perusopetuslain 35 pykälän mukaisesti. Jos tilanne kestää pitempään ja lapselle annetaan opetusta kotona, asiasta tehdään aina hallintopäätös. Oppilaalle on voitu myös tehdä päätös vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta.

Jyväskylä kaupungin perusopetuksessa pyritään siihen, että oppilas voi käydä koulua lähikoulussaan aina, kun se on mahdollista. Kotona tapahtuvassa opetuksessakin Jyväskylän kaupungin perusopetus, käytännön toimijana lähikoulu, on vastuussa oppilaan opetuksesta. Rajoitustoimenpiteiden aikana koulun rehtoria ja oppilaan asioista vastaavia opettajia on ohjeistettu sopimaan yhdessä nuorisokodin henkilökunnan kanssa oppilaan mahdollisuuksista saada opetusta lähikoulussa.

Kouluyksiköissä ei kuitenkaan ole erillistä resurssia opetuksen järjestämiseen näissä tilanteissa, vaan kukin koulu on joutunut järjestelemään olemassa olevaa resurssia uudelleen, esimerkiksi siten, että tietyille opetusryhmille tarkoitettuja erityisopetuksen tunteja käytetään yksittäisen liikkumisvapauden rajoituksen piirissä olevan oppilaan opetukseen. Kotiopetuksen varattua resurssia on tiukassa taloustilanteessa niukasti ja se menee pääosin oppilaiden oppimisen arvioinnin järjestämiseen.

Keväällä 2016 järjestetyssä yhteistyöpalaverissa todettiin, että nuorisokodin, koulun ja oppilashuollon yhteistyötä tulee tiivistää. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että opetushenkilöstön lisäksi kuraattorin, psykologin tai terveydenhoitajan pitää olla mukana palavereissa, joissa sovitaan opetuksen järjestelyistä ja tukitoimista. Yhteistyöpalaverissa lastensuojelun kanssa on todettu myös tarve toimintatapojen selkiyttämiselle ja ohjeistuksen päivittämiselle ja kertaamiselle. Syksyllä 2016 pidetään työkokous esi- ja perusopetuksen, oppilashuollon ja lastensuojelun väelle, jossa käydään läpi lastensuojelun toimintaa, sijoitettujen lasten asemaa ja toimintatapoja. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia järjestää opetusta sähköisiä oppimisympäristöjä ja –järjestelmiä hyödyntäen.

Toiveena on myös, että oppilaan asioista vastaava sosiaalityöntekijä on vahvasti mukana oppilaan opetuksen järjestelyissä sijoituksen aikana ja että koulu saisi oppilaasta kaiken opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon.

Kypärämen koulun järjestyssääntöjen päivitys

Sivistyslautakunta hyväksyi lokakuussa 2014 Jyväskylän kaupungin peruskoulujen järjestyssäännöt yhteispäätöksellä. Kypärämäen koulun järjestyssääntöjen päivitys ei ehtinyt tähän yhteispäätökseen, joten lautakunta hyväksyi päivitetyt järjestyssäännöt nyt. Päivitetyt järjestyssäännöt otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen.

Lisäksi lautakunta edellytti, että koulujen järjestyssäännöt päivitetään opetushallituksen ohjeen 1/012/2016 ja uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti kaikkien koulujen osalta lukuvuoden 2016-2017 aikana.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2671 Materiaali on PDF-tiedostomuodossa. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 23.6..2016 Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231
- toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

15.6.2016Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje