Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 6.6.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 6.6.2016

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen ja päätti antaa kaupunginvaltuustolle siinä esitettyihin kysymyksiin liitteessä esitetyt vastaukset.
Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomuksen tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta 13.6.2016.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015

Tilintarkastusraportti vuoden 2015 tilintarkastuksesta

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi yhteenvedon vuoden 2015 tilintarkastuksesta.

Tilintarkastusraportti vuoden 2015 tilintarkastuksesta

Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen, jossa tilintarkastaja esittää vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. Tarkastuslautakunta yhtyi tilintarkastajan esitykseen. Tarkastuslautakunta saattaa Jyväskylän kaupungin tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015 kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.– 31.12.2015.

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.

Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kaupunginjohtajan talousselonteko valtuustolle

Kaupunginjohtaja Koivisto esittää 13.6.2016 kaupunginvaltuustolle selonteon kaupungin taloudellisesta tilanteesta.

Palvelualoitteen jatko Jyväskylän kaupungissa

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti 26.1.2015 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ottaa palvelualoitteen käyttöön kokeiluajaksi 1.4.2015–31.3.2016. Kaupunginvaltuusto palautti palvelualoitteen jatkoa koskevan asian 25.4.2016/28 uudelleen valmisteltavaksi.

Riitta Mäkinen (SDP) esitti Matti Vesa Volasen (VAS) kannattamana, että palvelualoitteen kokeiluajanjakson tulosten perusteella kaupunginhallitus päättää, ettei palvelualoitetta oteta käyttöön.
Äänestyksen jälkeen äänin 7-6 kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
1. Palvelualoitteen käsittelyä jatketaan siten, että palvelualoitteen voi tehdä 1.7.2016 lukien toistaiseksi.
2. Palvelualoitteen voi tehdä kaikista kaupungin palveluista tai toimista, lukuun ottamatta
· lakisääteisiä viranomaistehtäviä
· strategista johtamista tai toimintaa
· toimintaa, jota sopimuksen perusteella hoitaa jokin muu kaupungin ulkopuolinen juridinen henkilö
· konserniyhtiöiden toimintaa ja
· sosiaali- ja terveyspalveluita.
3. Asianomainen lautakunta päättää aina palvelualoitteessa mainitun palvelun tai toiminnan kilpailuttamisesta.
4. Palvelualoitteen menettelyohjeet vahvistetaan päätösliitteen mukaisesti.

Paul Abbeyn (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite kiintiöpakolaisten kiintiön suurentamisesta Jyväskylässä

Paul Abbey (Vas.) ja 31 valtuutettua ovat jättäneet 28.9.2015 valtuustoaloitteen siitä, että Jyväskylän kaupunki vastaanottaisi vuosittain 80 kiintiöpakolaista vuodesta 2016 lähtien.

Otteita vastauksesta:
Oleskeluluvan saaneiden pakolaisten määrä moninkertaistuu Jyväskylässä kuluvana vuonna pakolaiskiintiöstä riippumatta. Pakolaiskiintiön nostamista kannattaa näin ollen arvioida vasta turvapaikanhakijamäärän vakiinnuttua. Keski-Suomen Ely-keskus ja Jyväskylän kaupunki ovat sopineet, että tänä vuonna 50 henkilön kiintiö täyttyy oleskeluluvan saaneista alaikäisistä turvapaikanhakijoista.

Jyväskylän kaupunki on ottanut vuodesta 1990 alkaen vastaan 50 kiintiöpakolaista vuodessa. Pakolaisten vastaanottaminen ja kotouttaminen on voitu toteuttaa hallitusti. Kiintiön lisäksi Jyväskylään on viime vuosina vastaanotettu joitakin kymmeniä hätätapauksia. Oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita on muuttanut kuntaan vuosittain 20–30 henkilöä. Jyväskylän kaupungin monikulttuurisuusohjelman 2013–2016 tavoitteeksi on asetettu pakolaiskiintiön nostaminen 80 henkilöön.

Pakolaistilanne muuttui vuonna 2015. Keski-Suomeen saapui noin 1900 turvapaikanhakijaa. Tämän hetkisen arvion mukaan heistä noin kolmasosa saa oleskeluluvan. Alaikäisistä turvapaikanhakijoista todennäköisesti kaikki saavat oleskeluluvan tähänastisten kokemusten perusteella. Suurin osa heistä jäänee Jyväskylään asumaan oleskeluluvan saatuaan. Turvapaikanhakijat saavat oleskelulupia kesästä 2016 alkaen. Suurin osa Jyväskylässä sijaitsevista vastaanottokeskuksissa olevista turvapaikanhakijoista sijoittunee oleskeluluvan saatuaan Jyväskylään. Myös muualta Suomesta oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita voi muuttaa Jyväskylään. Oleskeluluvan saavien ja kuntaan muuttavien määrää on erittäin vaikea arvioida.

Kaupunginhallitus päätti saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2015

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2015 sekä perusturvalautakunnan selvityksestä antaman lausunnon. Lisäksi kaupunginhallitus päätti järjestää sosiaaliasiamiehen selvityksestä kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 38 §:n mukaisen tiedonantotilaisuuden valtuuston kokouksen 13.6.2016 jälkeen.

Jyväskylän osalta selvityksen perusteella todetaan seuraavaa:
Jyväskylässä tehtiin viime vuonna 63002 toimeentulotukipäätöstä. Päätösten määrään suhteutettuna toimeentulotukea koskevien sosiaaliasiamiesyhteydenottojen osuus oli 0,17 %. Perustoimeentulotuen asiakkaiden asiointiprosessi uudistuu palvelun siirtyessä Kelalle vuoden 2017 alussa. Perheasioissa yhteydenotot liittyivät vaikeuksiin saada oikea-aikaista asiointipalvelua sekä koettuun neuvonnan ja ohjauksen puutteeseen. Palvelun toteuttamisesta esille nostetut ongelmat käydään palveluittain läpi ja parannetaan asiakaslähtöistä palvelutarpeen arviointia ja palveluohjausta. Tavoitettavuutta lisätään
ottamalla käyttöön monikanavaista asiointia. Sähköisen Hyvis.fi –asiointipalvelun kautta asiakas voi lähettää turvallisesti yhteydenottopyyntölomakkeen lapsiperheiden kotipalveluun, perheneuvolaan, aikuissosiaalityöhön, lastensuojeluun ja lapsioikeudellisiin palveluihin. Lisäksi sähköisesti voi lähettää lapsiperheiden kotipalveluhakemuksen, isyyden kiistämislomakkeen, toimeentulotukihakemuksen
sekä lastensuojeluilmoituksen.

Sosiaaliasiamiehen toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa muistutusten tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiestoiminnassa oli mukana 23 kuntaa.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2015

Kaupunginhallituksen esityslista 6.6.2016 kokonaisuudessaan

Kaupunginhallituksen esityslista 6.6.2016 kokonaisuudessaan

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

6.6.2016Kirsti Lehtola

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje