Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 30.5.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 30.5.2016

Sampoharjun vuokrahanke ja hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää
- kumota kaupunginvaltuuston hankepäätöksen 26.1.2015/10 Vaajakosken terveysasemasta,
- vuokrata Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:ltä Sampoharjun terveysaseman ja tehostetun palveluasumisen noin 7 070 brm2 uudisrakennuksen 30 vuoden määräajaksi alkaen arviolta loppuvuodesta 2018 noin 933 000 euron (alv 0 %) vuosivuokralla.

Sampoharju on nimi esitettävälle Vaajakosken terveysaseman ja vanhusten tehostetun palveluasumisen uudelle toimintayksikölle. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi
uudishankkeena Vaajakosken keskustaan osoitteeseen Vesmannintie 7.

Suunniteltuun uudisrakennukseen sijoittuvat terveysasema (1. kerros), vanhusten tehostetun palveluasumisen 33 –paikkainen yksikkö (2. kerros) sekä 28 asuntoa (3.-4. kerros), joiden asukkaat saavat palveluja ja tukea kotona asumiseen.

Nyt esitettävä Sampoharjun toimitilahanke on kaupungin näkökulmasta vuokrahanke, jossa rakennuttajana toimii kaupungin omistama Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy ja jolta kaupunki vuokraisi tilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Suunnitellun rakennushankkeen kokonaisbruttoala on 7 070 brm2. Käyttäjäyksiköille kohdennetut 5 752 m2 tilat jakautuvat seuraavasti: terveysasema noin 2 029 m2, tehostetun palveluasumisen ryhmäkoti noin 1 761 m2 ja asuinhuoneistot noin 1 962 m2. JVA vuokraa koko kiinteistön kaupungin käyttöön 30 vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella. Kaupunki vuokraa edelleen Keski-Suomen sairaanhoitopiirille tämän käyttöön tulevat tilat. Vuokra-aika alkaa tilojen käyttöönoton yhteydessä arviolta loppuvuonna 2018.
Koko hankkeen kustannusarvio on 12 863 000 euroa (alv 0 %), jonka JVA rahoittaa pankkilainalla ja jonka vakuudeksi haetaan kaupungin omavelkaista takausta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous pidetään perjantaina 3.6.2015.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti ohjeet kaupungin edustajille seuraavasti:

1. Edustajat hyväksyvät sairaanhoitopiirin hallituksen esittämän Uuden sairaalan kustannusarvion tarkennukset sairaanhoitopiirin hallituksen esityksen mukaisesti.
2. Edustajat edellyttävät että sairaanhoitopiirin valtuuston päätökseen kirjataan vähintään 10 % tuottavuustavoite Uuden sairaalan valmistumisvuodesta lähtien. Sairaanhoitopiirin hallituksen tulee raportoida 10 prosentin tuottavuustavoitteen toteutussuunnitelma myös sopimuskunnille.
Tilaintegraation lopullinen hyväksyminen ja toteuttaminen edellyttävät, että Jyväskylän kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä valmistellaan vuokrasopimusluonnos, joka tuodaan kaupunginvaltuuston lopullisesti päätettäväksi syksyllä 2016.
Sairaanhoitopiirin tulee raportoida säännöllisesti Uuden sairaalan hankkeen etenemisestä ja kustannusten kehityksestä sopimuskunnille.
Uuden Sairaalan ICT-valmistelu tulee toteuttaa maakunnan yhteisenä hankkeena. Valmistelun on oltava linjassa sote-uudistuksen järjestelmäuudistuksen ja käyttöönoton kanssa.
Mahdollinen keittiö tulee rakentaa sairaanhoitopiirin toimesta, jolloin keittiötilat ja sen toiminnat siirtyvät tulevaisuudessa maakuntaorganisaation vastuulle.
Muilta osin kuntayhtymän hallituksen ehdotukset hyväksytään esitetyn mukaisesti.

Esityslista on nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivulla:
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto/Valtuusto.

Kaupungin edustajina yhtymävaltuustossa ovat Leena Yksjärvi (Jouni Arnberg), Pekka Tamminen (Marja Leena Makkonen), Terhi Pulli (Merja Hautakangas), Rauno Hänninen (Seppo Hytönen) ja Marja Komppa (Maia Fandi).

Työllisyyspalvelujen toiminta-avustusten periaatteet

Kaupunginhallitus hyväksyi työllisyyspalvelujen toiminta-avustusten periaatteet.

Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut jakavat yleishyödyllisille yhdistyksille toiminta-avustuksia, joilla tuetaan pitkäaikaistyöttömän, nuoren tai maahanmuuttajan työllistymistä.

Työllisyyspalvelujen myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia ja avustuspäätöksen arviointiin liittyy toiminnan laatu ja taloudellisuus. Avustukset ovat luonteeltaan toiminta-avustuksia (ns. yleisavustuksia), mutta avustuksen saajilta edellytetään mitattavissa olevia toimenpiteitä työttömien työllistämiseen. Avustettavia yhdistyksiä on viime vuosina ollut 10–20 kpl. Avustussummat ovat vaihdelleet muutamasta tuhannesta eurosta 200 000 euroon. Avustusmäärät vaihtelevat sekä kohderyhmän että tarjottavan palvelun mukaan. Vuonna 2016 Toiminta-avustusten kokonaissumma on 550 000 euroa.

Työllisyyspalveluiden avustusten myöntäminen edellyttää, että kyseisellä toiminnalla tuetaan työllisyyspalveluiden kohderyhmän asiakkaiden työllistymistä. Avustussummaa arvioitaessa keskeisin kriteeri on toiminnassa olevien pitkäaikaistyöttömien määrä. Lisäksi varmistetaan, että toimijoilla on edellytykset huolehtia toiminnassa olevien asiakkaiden ohjauksesta.

Kaupunginhallitus hyväksyi työllisyyspalvelujen toiminta-avustusten periaatteet:

Työllisyyspalveluiden avustusten myöntämisen periaatteet:
1. Hakija on yleishyödyllinen yhdistys, jonka kotikaupunki on Jyväskylä.
2. Avustuksella tuetaan joko pitkäaikaistyöttömän, nuoren tai maahanmuuttajan työllistymistä.
3. Myönnettävän avustuksen keskimääräinen summa ei ylitä 5 000 euroa/palvelussa oleva työtön asiakas/vuosi.
4. Avustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.
5. Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.
6. Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta on otettava yhteyttä avustuksen myöntäjään.
7. Avustuksen käytöstä on raportoitava avustuksen myöntäjälle avustuskauden päättyessä.

Avustuksia ei myönnetä:
1. Tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta.
2. Investointeihin, kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan.
3. Kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan.
4. Apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi.
5. Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen.
6. Opinto- ja virkistysmatkoihin, avustusta ei myöskään myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin.
7. Alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin.

Työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliseen kokeiluun hakeminen

Kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylän kaupunki osallistuu Keski-Suomen liiton valmisteleman hakemuksen mukaisesti työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliseen
kokeiluun.

Työ- ja elinkeino ministeriö kutsuu kuntia, maakuntien liittoja, ELY-keskuksia ja TE-toimistoja kokeiluihin, joilla halutaan parantaa työllisyyttä edistäviä palveluja. Kokeiluilla valmistaudutaan vuoteen 2019, jolloin maakuntien liittojen, ELY-keskusten ja TE-toimistojen tehtävät siirtyvät maakunnille.

Keski-Suomen liitto on luonnostellut hakemusta otsikolla Keski-Suomen työvoima- ja yrityspalvelujen kokeilu. Hakemuksessa varaudutaan uuteen maakuntahallintoon
mm. yhdistämällä kuntien pitkäaikaistyöttömien palvelut ja valtion työnvälityspalvelut.

Keski-Suomen liitto on luonnostellut hakemusta otsikolla Keski-Suomen työvoima- ja yrityspalvelujen kokeilu. Hakemuksessa varaudutaan uuteen maakuntahallintoon
mm. yhdistämällä kuntien pitkäaikaistyöttömien palvelut ja valtion työnvälityspalvelut. Kokeilussa tavoiteltaisiin uutta toimintamallia, joka erottaisi järjestämisvastuun
tuottamisvastuusta.

Lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselle Keski-Suomen museon ja Alvar Aalto -museon suojelusta

Jyväskylän kaupungin näkemyksen mukaan Museoviraston esittämät suojelutavoitteet ja suojelumääräykset mahdollistavat Keski-Suomen museon ja Alvar Aalto -museon kehittämisen Ruusupuiston asemakaavan ja museorakennusten nivelosan suunnittelukilpailun tavoitteiden mukaisesti. Myös museorakennusten tekninen ja toiminnallinen parantaminen on mahdollista tarkennettujen suojelutavoitteiden puitteissa. Suojelutavoitteiden ja -määräysten tulee kuitenkin mahdollistaa rakenteellisten vaurioiden korjaaminen sekä Keski-Suomen museossa että Alvar Aalto –museossa myös kokonaan suojeltavaksi esitetyssä rakennuksen rungossa ja muissa rakenteissa.

Kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylän kaupunki antaa edellä olevan lausunnon Keski-Suomen ELY-keskukselle.

Lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselle Seminaarinmäen alueen ja alueella olevien rakennusten suojelumenettelystä

Jyväskylän kaupunki on menettelyssä osallisena sijaintikuntana, suojeltaviin rakennuksiin kuuluvan Vesiliikuntakeskus Aalto-Alvarin omistajana sekä yhtenä alueen maanomistajista (Aalto-Alvarin maapohja, Moirislammen puisto, ympäröivät katualueet ja Hippos).

Lausunnossa todetaan mm. että Jyväskylän Tilapalvelu on tilannut Alvar Aalto -museolta Aalto-Alvarin rakennushistoriaselvityksen. Suojelutavoitteita tulee täsmentää selvityksen valmistuttua. Aalto-Alvarin ylläpidon ja kehittämisen kannalta on tärkeää, että suojelumääräykset mahdollistavat laajentumisen, korjaukset ja tekniset ja toiminnalliset muutokset siten, että rakennuksen toimivuus ei vaarannu lupa- ja lausuntomenettelyjen hitauden vuoksi.

Seminaarinmäen kampusalueen suojelukaavan aineistoon voi tutustua internetissä sivulla http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/142

Kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylän kaupunki antaa esityslistalla olevan lausunnon Keski-Suomen ELY-keskukselle.

Lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselle Vanhaa pappilaa koskevasta rakennussuojeluesityksestä

Jyväskylän seurakunta on esittänyt Vanhan pappilan suojelemista rakennusperinnön suojelusta annetun lain nojalla.

Vanhan pappilan tontilla 1-4-7 osoitteessa Vapaudenkatu 26 on vireillä asemakaavan muutos, joka on ehdotuksena julkisesti nähtävänä 17.5.–16.6.2016. Kaavamuutoksen
tavoitteena Vanhan pappilan osalta on maakunnallisesti arvokkaan pappilarakennuksen ja sen pihapiirin ominaispiirteiden suojelu. Kaavaa koskevissa neuvotteluissa on sovittu, että Jyväskylän seurakunta hakee pappilalle rakennusperintölain mukaista suojelua, ja asemakaavan muutoksessa tutkitaan tontin takaosaan maltillista lisärakentamista.

Toivolan Vanhan Pihan maanomistajana Jyväskylän kaupungilla ei ole huomautettavaa Vanhan pappilan rakennussuojeluesityksestä.
Vanhan pappilan, keskusseurakuntatalon ja Kauppakatu 11 kaavamuutoksen aineistoon voi tutustua internetissä sivulla: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/879.

Kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylän kaupunki antaa esityslistalla olevan lausunnon Keski-Suomen ELY-keskukselle.

TYKKI2016-ohjelma: työpaikka-alueiden maankäytön toteuttamisohjelma vuoteen 2026

TYKKI2016-ohjelma tarkastelee työpaikka- ja yritystoimintoihin liittyvän maankäytön kokonaiskuvaa ja toteutuksen tulevia painopisteitä. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on varmistaa määrällisesti ja laadullisesti riittävä tonttitarjonta. Mukana ovat teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakentaminen.

TYKKI2016-ohjelma löytyy osoitteessa:
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/tykki2016/tykki2016-ohjelma.pdf

Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt TYKKI2016-ohjelman ohjeellisena noudatettavaksi työpaikka-alueita koskevissa kaavoitushankkeissa ja muussa maankäytön
toteutuksessa. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen kokonaisuudessaan:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2179

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

30.5.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje