Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 16.5.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 16.5.2016

KymppiR2016-ohjelma: Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2026

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että KymppiR2016-ohjelma ja kestävään liikkumiseen tukeutuvat täydennysrakentamisen periaatteet hyväksytään.

KymppiR2016-ohjelma sisältää uusien asuinalueiden rakentamisen ajoituksen vuosille 2016–2026. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on varmistaa riittävä ja alueellisesti monipuolinen asumisen tonttitarjonta sekä edistää hallittua kasvua ja asumisvision toteutumista. Ohjelma toimii Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa toteuttavana välineenä. Tavoitteena on, että yhdyskuntarakentamisen investoinnit ovat ennakoituja ja eri toimijoilla on edellytykset varautua tuleviin muutostarpeisiin. KymppiR -ohjelma tuottaa lähtökohtia kaavoitusohjelmalle, maanhankinnalle, investointiohjelmille, viherpalveluohjelmalle ja palveluverkkojen muutosten valmisteluun.

Ohjelma on saatavilla internetistä: http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/kymppiohjelma

KymppiR2016-ohjelma: Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2026
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/KymppiR2016/kymppiR2016_ohjelma.pdf

Otteita ohjelmasta:
Ohjelman erityisteemana on täydennysrakentaminen.
Ohjelman määrälliset tavoitteet: Asuinrakentamisen painopiste on siirtymässä omakotitalorakentamisesta yhä enemmän kerrostalorakentamiseen. Omakotitonttien osalta varaudutaan edelleen tarjoamaan kaupungin omistamalta maalta noin 100 uutta omakotitonttia vuodessa. Lisäksi kaupunki tarjoaa tontteja aiemmin aloitetuilta alueilta. Vuosittain kaavoitetaan kaupungin maalle vuoden kysynnän verran lisää eli 100 uutta omakotitonttia.
Kerros- ja rivitalotuotantoa varten kaavoitetaan vuosittain vuoden asuntotuotantotavoitteen verran eli 70 000 k-m2, josta noin 10 000 k-m2 on senioriasumista.
Tuleva tonttitarjonta ja sen riittävyys: Jyväskylän kaupunki voi kasvaa pitkälti täydennysrakentamispainotteisesti. Pientalotonttitarjonnan varmistaminen edellyttää kuitenkin myös kaupunkirakennetta laajentavia uudisalueavauksia. Tulevien vuosien tonttitarjonta on monipuolista ja laadukasta. Omakotitontteja tulee tarjolle kaikkien alue- ja lähikeskusten vaikutuspiiriin. Suurin tarjonta painottuu keskustan etelä- ja pohjoispuolelle (mm. Mannisenmäki, Savulahti, Matinmäki,
Tunnelinmäki, Sääksvuori, Kauramäki ja Kirkkolahti).
Kohti KymppiR2017-ohjelmaa: Asuntomarkkinat ja työssäkäyntialueet eivät noudata kuntarajoja. Toimiva yhdyskuntarakenne
edellyttää seudullista yhteistyötä. Seuraavassa KymppiR2017-ohjelmassa tarkastellaan asumisen ilmiöitä seudullisesta näkökulmasta. Ohjelmassa analysoidaan myös ikääntyvien Jyväskylän sisäistä muuttoliikettä ja tutkitaan, miten väestön ikääntymisen vaikutukset tulee huomioida maankäytön toteutuksen suunnittelussa.

Jyväskylän seudun jätelautakunnan sopimuksen sekä Mustankorkea Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se
1. hyväksyy sopimuksen Jyväskylän seudun jätelautakunnasta ja määrää sen tulemaan voimaan 1.9.2016 alkaen,
2. nimeää jätelautakuntaan neljä (4) jäsentä, neljä (4) henkilökohtaista varajäsentä ja puheenjohtajan sekä huomioi nimeämisessä tasa-arvovaatimukset
3. hyväksyy Mustankorkea Oy:n osakassopimuksen,
4. antaa kaupunginjohtajalle oikeuden tehdä vähäisiä muutoksia sopimuksiin.
Päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön liikennekaari -lakiluonnoksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennekaareksi ja sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Liikennekaari yhdistäisi ja uudistaisi henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat säädökset.

Kaupunginhallitus päätti antaa liikenne- ja viestintäministeriölle esitetyn lausunnon liikennekaari –lakiluonnoksesta.

Työnantajan toimenpiteet etuuskäsittelyyn liittyvän yhteistoimintamenettelyn jälkeen

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin organisaatiossa voidaan toteuttaa pysyviä sopeuttamistoimia mukaan lukien irtisanomiset siinä laajuudessa, kuin ne on käsitelty yhteistoimintamenettelyssä.

Hallituksen jäsen Matti Vesa Volanen (VAS) esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja kaupunki pidättäytyy toistaiseksi irtisanomisista ja osa-aikaistamisista ja että henkilöstön tilanne arvioidaan kokonaisuutena vuoden 2017 talousarvion valmistelun yhteydessä. Koska esitystä ei kannatettu, se raukesi. Volanen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Perustoimeentulotuen maksamisen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta Kelalle lakimuutoksella 1.1.2017 lukien (laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412). Henkilöstö ei siirry tehtävän siirron mukana Kelalle, koska kyse on lain muutoksella viranomaistoiminnan
siirtämisestä toiselle viranomaiselle, eikä tällöin sovelleta liikkeen luovutuksen direktiiviä. Jyväskylän kaupungissa etuuskäsittelyyn liittyviä tehtäviä hoiti maaliskuussa 2016 yhteensä 33 vakituista viranhaltijaa tai työntekijää.

Vaihtoehdot huomioon ottaen 13 henkilölle ei voida osoittaa neuvottelujen päättymisen yhteydessä korvaavaa tehtävää eli neuvottelujen lopputuloksena mahdollinen irtisanominen voi koskea enintään 13 työsuhteista tai virkasuhteista henkilöä.

Jos irtisanomisia ei toteuteta ja jos henkilöstölle ei löydy henkilöstösuunnitelman ja talousarvion mukaisia korvaavia tehtäviä, olisi vuotuinen palkkakustannus esimerkiksi 10 uuden tehtävän osalta n. 380 000 euroa. Tässä laskelmassa on otettu huomioon, että todennäköisesti edelleen osalle henkilöstöä löydetään korvaava tehtävä. Etuuskäsittelyä tekevän henkilöstön irtisanomisaika vaihtelee palvelussuhteen perusteella yhdestä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Toukokuussa 2016 kaikille vielä ilman tehtävää oleville henkilöille ei ole mahdollista osoittaa korvaavaa tehtävää, eikä vapautuvia ja täytettäviä tehtäviä ole tiedossa tässä vaiheessa myöskään syksyn 2016 tai vuoden 2017 osalta.

Riitta Tynjän (SKP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Könkkölästä virkistyspaikka kaikille kuntalaisille

Riitta Tynjä (SKP) ja 16 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen 15.6.2015, jossa he ehdottavat Könkkölän käyttöoikeuden poistuttua kaupungin viranhaltijoilta ja työntekijöiltä, että Könkkölästä kehitetään virkistyspaikka kaikkien kuntalaisten käyttöön. He esittävät myös, että uuteen kaupunkistrategiaan pohjautuen kaikki asiasta kiinnostuneet kuntalaiset voivat osallistua asian valmisteluun heti alusta lähtien.

Alueella on tällä hetkellä työllistämiseen liittyviä toimintoja. Toiminta on pääasiassa luonto- ja hyvinvointipainotteista ja kohdistuu nuoriin. Ympäristössä korostetaan yrittäjyyttä ja oppimista, taustalla on Green Care -ajattelu. Lisäksi esimerkiksi henkilöstöjärjestöjen on toistaiseksi mahdollisuus kesäaikaan järjestää Könkkölässä yleisiä saunavuoroja kerran viikossa.

Talousarviossa 2016 on varattu määräraha alueen kehittämisen käynnistämiseksi. Tämä tarkoittaa rakennusten saneerausta ja työllistämistoiminnan vahvistamista. Tähän hankkeeseen liittyy kilpailutus, jossa etsitään kumppania, joka ostaa kiinteistön, kunnostaa sen ja tarjoaa kaupungille työllistämispalveluita. Könkkölän kehittämisessä on tarkoitus avata alue kaikille kaupunkilaisille. Alueelle on suunniteltu erilaisia aktiviteetteja, kuten työpajoja, luonnossa liikkumista, kaupunkiviljelyä sekä kahvilatoimintaa.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Keski-Suomen liiton maakuntavaltuuston kokous

Keski-Suomen liiton maakuntavaltuuston kokous pidetään 20.5.2016. Esityslista on nähtävänä Keski-Suomen liiton verkkosivuilla osoitteessa http://keskisuomi.tweb.fi/ktweb/
Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeeksi, että maakuntahallituksen ehdotukset hyväksytään.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous pidetään perjantaina 27.5.2016.
Esityslista on luettavissa koulutuskuntayhtymän sivuilla osoitteessa http://kuntatoimisto.jao.fi/ktweb/.
Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeeksi, että yhtymähallituksen ehdotukset hyväksytään.

Education Facilities Oy:n varsinainen yhtiökokous

Education Facilities Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 27.5.2016.

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kansliapäällikkö Heli Leinonkosken ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
1. Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys vuoden tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenmäärä pidetään entisenä.
5. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 10.12.2012/407 hyväksymän ohjeen mukaisesti. Matkakustannusten korvaukset maksetaan laskun mukaan.
6. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
7. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy (KHT-yhteisö).
8. Education Facilities Oy sitoutuu noudattamaan Jyväskylän kaupunginhallituksen hyväksymää konserniohjetta.
9. Hyväksytään yhtiöjärjestyksen muutos Omistajaohjausta koskevan kohdan lisäämisestä.
Lisäksi kaupunginhallitus antaa kaupungin edustajalle ohjeen hallituksen jäsenten valinnasta: Reijo Savolin, pj, Kaija Haapasalo vpj ja jäseneksi Valto Koskinen.

Resurssiviisauden energiateeman ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti järjestää resurssiviisauden energiateeman ajankohtaiskatsauksen kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 38 §:n mukaisena tiedonantotilaisuutena valtuuston kokouksen 30.5.2016 jälkeen.


Kaupunginhallituksen kokouksen 16.5. esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2139

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

16.5.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje