Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 28.4.2016 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 28.4.2016 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunta päätti kokouksessaan lakkauttaa Keskustan hammashoitolan ja siirtää palvelut Kyllöön. Ratkaisun myötä Palokassa kiitosta saanut ”suu kerralla kuntoon” -malli otetaan tulevaa syksynä käyttöön myös Kyllössä. Lisäksi lautakunta antoi kokouksessaan lausunnon Vaajakosken terveysaseman eli ns. Sampoharjun päivitetystä hankesuunnitelmasta.

Sampoharjun vuokrahakkeelle vihreää valoa lautakunnasta

Perusturvalautakunta antoi kokouksessaan lausunnon Tilapalvelun johtokunnalle Sampoharjun vuokrahankkeesta. Sampoharjun vuokrahanke sisältää Vaajakosken terveysaseman tilojen sekä samaan kiinteistöön tulevien ikääntyneiden ryhmäkodin ja vuokra-asumisen tilojen rakentamisen. Sampoharjun suunnitellaan rakentuvan niin sanotulle Vaajalan tontille Vaajakosken keskustaan.

Vaajakosken terveysasemalle tulee hankesuunnitelman mukaan lääkäreiden ja sairaanhoitajien, suunterveydenhuollon ja neuvolan palvelut. Lisäksi terveysasemalle tulee sijoittumaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon palveluita sekä näytteenottotilat Fimlabin käyttöön.

Terveysaseman käyttöön on uudessa suunnitelmassa varattu tilaa 2029 m2, kun aiemmassa suunnitelmassa tiloja oli varattuna 5322 m2. Terveysaseman tilatarpeen pienentäminen mahdollistaa kiinteistön kehittämisen laajempaan käyttöön. Päivitetty hankesuunnitelman mukaan terveysaseman ylempiin kerroksiin rakentuukin tehostetun palveluasumisen tiloja vanhusväestölle 1761 m2 sekä tuettua vuokra-asumista 1962 m2 ikääntyneiden tarpeisiin.

Hankesuunnitelman mukaisesti terveysaseman rakennuttajana toimii Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (JVA) ja hanke toteutetaan vuokrakohteena. Rakennuksen alustavat JVA:n kaupungilta laskuttamat vuokrakustannukset vuoden 2016 hintatasossa ovat noin 933 000 euroa vuodessa (alv0%). Vuokra tarkistetaan toteutuvien rakennus-, hoito- ja rahoituskustannusten perusteella. Vuokrat jakautuvat arvion mukaan seuraavasti:

- terveysasema 400 000 euroa vuodessa
- ryhmäkoti 325 000 euroa vuodessa
- asunto-osa 265 00 euroa vuodessa

Perusturvalautakunta näkee, että hanke vastaa tulevaisuuden tarpeisiin

Perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan, että päivitetty hankesuunnitelma terveysasema toiminnan osalta vastaa tulevaisuuden toiminnan tarpeita ja on palveluverkkosuunnitelman mukainen.

Kiinteistön kehittäminen monikäyttöisemmäksi ja useampien asiakasryhmien tarpeisiin on nykypäivän ja tulevaisuuden asumisen ja toiminnan kehittämisen mukainen. Hankesuunnitelmaan liitetty tehostetun palveluasumisen ja ikääntyneiden vuokra-asumisen (tuetun asumisen) asumisyksikkö on toiminnan näkökulmasta järkevä ratkaisu.

Tiloilla korvataan Väkkärän nykyinen tehostetun palveluasumisen toiminta ja saadaan toiminnalle asianmukaiset tilat ja samalla mahdollistuu nykyisen Väkkärän kehittäminen edelleen monitoimikeskukseksi ja asumisyksiköksi ikääntyneiden itsenäisemmän asumisen ja kotona asumisen tukemiseksi.

Asian taustaa ja eteneminen päätöksenteossa

Jyväskylän Tilapalvelun johtokunta on pyytänyt 1.4.2016 perusturvalautakunnalta lausuntoa Vaajakosken terveysaseman uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta, joka on tarkistettu kaupunginvaltuuston 15.6.2015/9 päätöksen mukaisesti.

Vaajakosken terveysaseman hankesuunnitelman päivittäminen tuli ajankohtaiseksi perusturvan toimialalla keväällä 2015 tehdyn terveyspalveluverkkoselvityksen yhteydessä. Terveyspalveluverkkoselvityksessä tarkasteltiin laajasti terveydenhuollon toimintatapoja ja palvelumalleja sekä tulevia tilatarpeita. Aiempi noin 5322 m2 suuruinen Vaajakosken terveysaseman hankesuunnitelma todettiin terveyspalveluverkkoselvityksessä tiloiltaan todellista tarvetta suuremmaksi. Tästä syystä Vaajakosken terveysaseman hankesuunnitelma päätettiin käydä uudelleen läpi huomioiden todellinen tilatarve väestömäärään ja toimintaan nähden.

Perusturvalautakunnan käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus käsittelee asiaa alustavan aikataulusuunnitelman mukaisesti 16.5.2016 olevassa kokouksessaan. Valtuusto tekee hankesuunnitelmasta lopullisen päätöksen 30.5.2016.

Keskustan hammashoitola lakkaa 1.7.2016 – asiakkaat Kyllön ”suu kerralla kuntoon” -palvelumallin piiriin

Perusturvalautakunta päätti lakkauttaa Keskustan hammashoitolan 1.7.2016 alkaen. Toiminta siirtyy heinäkuun alusta lähtien Kyllön terveysaseman hammashoitolaan. Toiminnan siirryttyä Kyllöön viimeistään syyskuun alussa käyttöön otetaan Palokassa kokeiltu ja paljon kiitosta saanut ”suu kerralla kuntoon” -toimintamalli. Toimenpiteellä pyritään merkittävästi parantamaan keskustan ja läntisen alueen hoitoon pääsyä. (Tällä hetkellä kiireettömään hoitoon joutuu Kyllössä ja Keskustassa odottamaan 24 viikkoa.)

Toimintojen keskittämistä puoltaa Palokasta saadut kokemukset ”suu kerralla kuntoon” -mallista. Palokan kokeilu on jo tähän mennessä osoittanut sen, että isoissa yksiköissä mallilla on mahdollista päästä yli 30 %:n tuottavuuden lisäykseen. Samalla Palokan asiakastyytyväisyys on noussut merkittävästi. Laskenta osoittaa, että toimintamalli on tehokas isoissa yksiköissä, joissa voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti älykästä IC-teknologiaa.

Pikkulasten ja koululaisten tarkastukset tullaan keskustan alueella tekemään jatkossa mm. liikkuvassa yksikössä. Liikkuvan yksikön toimintaa, eli Suupirssiä, on Jyväskylässä testattu nyt kuukauden verran. Palvelu on saanut sekä kouluilta että perheilta runsaasti myönteistä palautetta.

Päätöksen perusteissa todetaan, että suun sairauksien hoito on hyvin laitekeskeistä, ja kalliita uusia hoitomuotoja mahdollistavia laitteita tulee markkinoille tiuhaan tahtiin. Tämän vuoksi vaativa suusairauksien diagnostiikka ja hoito on kustannustehokkainta keskittää kahdelle isolle terveysasemalle Kyllöön ja Palokkan sekä erikoishoito pääosin uuteen sairaalaan aistinelinyksikköön. Edellä mainittujen lisäksi monipalvelupisteisssä sekä Vaajakosken terveysasemalla annetaan tavanomaista perushammashoitoa.

Keskustan hammashoitolan työntekijät yhtä hammaslääkäriä lukuun ottamatta siirtyvät Kyllöön. Kyllössä on siten jatkossa 15 hammashoitohuonetta, joista vähintään kymmenessä otetaan käyttöön uusi toimintamalli ja toiminnanohjaus syyskuun alusta lähtien.

Päätös on Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon mukainen. Verkkoselvityksessä Keskustan ja Kuokkalan terveysaseman hammashoitolan toimintoja on esitetty siirrettäväksi Kyllön terveysasemalle viimeistään vuoteen 2020 mennessä. Linjaus tarkoittaa sitä, että Kyllöön keskittyy keskustan ja läntisen alueen suun terveydenhuolto.

Kuntalaisilla oli mahdollisuus antaa palautetta Keskustan hammashoitolan lakkauttamisesta ja toiminnan siirtymisestä Kyllöön Jyväskylän kaupungin kirjaamoon 17.3.–15.4.2016 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä aiheesta ei ole toimitettu yhtään kannanottoa.

Lautakunta päätti ottaa käyttöön lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin

Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käytön perusteet ja hinnat. Lyhytaikaisen palveluasumisen palveluseteliin on oikeutettu omaishoidettava, jolla on päätös omaishoidosta. Jatkossa omaishoidontuen saajat voivat valita hoitajan vapaan järjestämiseen myös palvelusetelin. Lyhytaikaishoito palvelusetelillä tapahtuu lyhytaikaisen palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyttävien palveluntuottajien asumis- ja hoitopaikoilla.

Lyhytaikaisen asumisen palvelusetelillä myönnetään enintään kahdeksan vuorokauden pituisia asumis- ja hoitojaksoja varten. Palvelusetelin arvo palveluntuottajalle on 100,68 €/vrk. Summa maksetaan asiakkaan läsnäolopäiviltä. Asiakkaan maksuosuus on lakisääteisen vapaan aikana 11,50€/vrk.

Kaupunki maksaa palvelutuottajalle palvelusetelin arvon ja asiakasosuuden välisen erotuksen eli ns. kuntaosuuden. Jos palvelutuottajan perimä vuorokausihinta €/ vrk on suurempi kuin palvelusetelin arvo (100,68€/vrk), maksaa asiakas aina itse palvelusetelin arvon ylimenevän osan suoraan palveluntuottajalle.

Palveluntuottajilta edellytetään, että palvelu on samantasoista palvelua kuin vastaavissa kunnallisissa palveluissa. Ennen hakeutumistaan palveluntuottajaksi yrityksellä täytyy olla aluehallintoviraston hyväksyntä palveluasumisen palveluntuottamisesta. Vanhuspalvelujen palvelualueen palvelujohtaja hyväksyy ympärivuorokautisen asumisen palvelusetelituottajat.

__________________

Perusturvalautakunta hyväksyi lisäksi kokouksessaan ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2016 päätösesityksen mukaisesti poistamalla liitteestä yhden lauseen, jonka sisällön lautakunta katsoi käyvän ilmi muualta myöntämiskriteereistä.

Kokouksen esityslista on luettavissa osoitteessa: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2002

Lisätietoja: perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mauno Vanhala, p. 040 359 2137 ja toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 014 266 3001

28.4.2016Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje