Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 25.4.2016

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 25.4.2016

Vuoden 2016 talousarvion muutokset

Esitettävät vuoden 2016 talousarviomuutokset koostuvat vuoden 2015 tilinpäätösten perusteella tehtävistä uudelleenbudjetoinneista, valtionosuusarvion muutoksesta, eläkemaksujen muutoksista sekä teknisistä korjauksista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyt talousarviomuutokset.

Palvelualoite palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti 26.1.2015 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ottaa palvelualoitteen käyttöön kokeiluajaksi 1.4.2015–31.3.2016. Kokeiluaikana jätettiin kolme aloitetta: teatteritoimintaa koskeva palvelualoite, kotisairaalatoimintaa koskeva palvelualoite ja Korpilahden latujen hoitoa koskeva palvelualoite.

Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle, että palvelualoite otetaan käyttöön toistaiseksi 1.5.2016 lukien.

Valtuutettu Ahti Ruoppila (SDP) esitti muun muassa Minna Mäkisen (PS) kannattamana, että palvelualoite palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Laajan keskustelun ja äänestyksen jälkeen äänin 45-22 asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Vääräjärven asemakaavan muutos sekä tonttijako hyväksyttiin

Suunnittelualue sijaitsee Ankeriasjärven kaupunginosassa Vääräjärventien varrella käsittäen kokonaan Pohjantähdentien korttelit sekä kortteleita Sienikorintieltä, Tähdenlennon – ja Kuunsillan kadulta. Suunnittelualueella on valmiiksi rakennettu kunnallistekniikka ja katuverkko, joka on jäänyt suurimmaksi osaksi hyödyntämättä. Kaavamuutoksen myötä uskotaan, että alueen rakentaminen viimeinkin käynnistyy.

Kaavamuutosta varten on laadittu kaavoituksen käynnistämissopimus, jonka sopijapuolina ovat Jyväskylän kaupunki ja Lujatalo Oy. Kaavamuu-toksen tavoitteena on muuttaa Pohjantähdentien asuinpientalokorttelit ja Vääräjärventien pohjoispuolen asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue kerrostalokortteleiksi (osa myös tuetun tuotannon ja palveluasumisen sallivaksi). Vääräjärventien eteläpuoleinen asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue on tarkoitus muuttaa asuinpientalojen korttelialueeksi kuten myös Sienikorintien sekä Tähdenlennon ja Kuunsillan kadun rivitalokorttelit. Korttelialueiden eikä virkistysalueiden rajoja ei tulla muuttamaan, lukuun ottamatta rivitalokorttelia 8 joka poistuu ja muuttuu lähivirkistysalueeksi. Alueen maanomistajia ovat Jyväskylän kaupunki ja Lujatalo Oy.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/892.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 21.12.2015 tarkistetussa muodossa.

Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavojen kumoaminen ja osittainen muutos hyväksyttiin

Ranta-asemakaavojen kumoaminen on käynnistynyt yksityisen maanomistajan hakemuksesta. Kaava-alueen kiinteistöt ovat yksityisomistuksessa. Tavoitteena on kumota kaavat siltä osin, kun ne kuuluvat Kärkisten etelärannan yleiskaava-alueisiin. Poikkeuksena kiinteistön 1:165 Ranta-Vaho, jonka kohdalla kaavaa muutetaan saunan rakennusalan osalta. Rantakaavojen (nyk. ranta-asemakaavojen) kumoamiseen ryhdytään koska alueelle on laadittu Korpilahden kunnan aikana osayleiskaavat (Kärkisten etelärannan yleiskaava hyv. 9.12.1998) ja Kärkisten etelärannan yleiskaavan muutos (hyv. 16.3.2009), jossa alueen rakennuspaikkojen määriä, sijaintia sekä käyttötarkoituksia on muutettu merkittävästi maanomistajien esitysten mukaisesti. Ranta-asemakaavat tulee kumota, jotta rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavojen mukaisesti.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/873

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen 20.11.2015 tarkistetussa muodossaan.

Kangasvuorentie 12 (päiväkoti ja koulu) asemakaavan muutos sekä tonttijako hyväksyttiin

Kaavamuutosalue on kaupungin omistuksessa. Alueella sijaitsee nykyisin päiväkoti. Kiinteistölle laaditaan hankesuunnitelmaa päiväkoti-koulurakennukselle ja nykyinen rakennusoikeus (3402kem2) ei ole riittävä. Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa rakennusoikeutta noin 4500 kem2 ja tutkia tontin mahdollista kasvattamista nykyiselle puistoalueelle, mikäli hankesuunnitelmassa katsotaan se tarpeelliseksi.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/908

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 11.12.2015 tarkistetussa muodossa.

Kangasvuoren päiväkotikoulun hankesuunnitelma hyväksyttiin

Kangasvuoren päiväkotikoulu on suunniteltu päiväkodin osalta 12 ryhmän ja n. 288 lapsen päiväkodiksi joka korvaa vanhojen Pupuhuhdan ja Kangasvuoren päiväkotien toimimattomat ja epäkäytännölliset tilat jotka ovat tulleet tiensä päähän.

Kangasvuoren päiväkotikoulun uudisrakennus sijoittuu nykyisen Kangasvuoren päiväkodin tontille. Nykyinen Kangasvuoren päiväkoti sekä samalla tontilla sijaitseva asuinrakennus puretaan. Päiväkodista tulee 11-ryhmäinen päiväkoti sekä kerhotila ja koulusta tulee 2-sarjainen 1.-3. -luokkainen alakoulu. Päiväkoti on ns. vuorohoitotalo, jossa hoidetaan lapsia klo 5.00–22.30.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kangasvuoren päiväkotikoulun hankesuunnitelman ja sen kustannusarvion 11 311 000 € (alv 0 %) hintatasossa 81,0/1.2016. Rakennuskustannukset rahoitetaan Jyväskylän kaupungin talousarviomäärärahasta. Rahoitus on esitetty vuoden 2016 talousarvion investointiohjelmassa vuosille 2016–2018 ja puuttuva osuus esitetään vuoden 2017 talousarvion investointiohjelmassa tarkemman aikataulun selvittyä vuosille 2017–2018.

Eron myöntäminen Aino Löppöselle kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä

Kaupunginvaltuusto myönsi Aino Löppöselle eron kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Ilkka Laakson lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Marjukka Huttuselle luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuusto myönsi Marjukka Huttuselle eron valtuutetun tehtävästä ja totesi, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Irma Hirsjärvi.
Kaupunginvaltuusto myönsi Marjukka Huttuselle eron Keski-Suomen maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Irma Hirsjärven maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kaupunginvaltuusto myönsi Marjukka Huttuselle eron kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Irma Hirsjärven jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Veli Hemmingille tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä

Kaupunginvaltuusto myönsi Veli Hemmingille eron tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Pentti Tossavaisen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuuston kokoukset 1.8.–31.12.2016

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
- Valtuuston kokoukset syyskaudella 2016 pidetään maanantaisin kello 18.00 seuraavina päivinä: 29.8., 26.9., 31.10., 28.11. (kello 16.00 alkaen) sekä 12.12.
- Valtuuston seminaarit pidetään maanantaisin kello 17.00 seuraavina päivinä: 3.10. ja 14.11. Seminaarin yhteydessä on mahdollista pitää myös ylimääräinen kokous, jos puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
- Valtuuston puheenjohtajan kutsusta kokous tai seminaari voi alkaa myös muuna kellonaikana. Ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
- Kokoukset ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti kokous tai seminaari voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.
- Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa, os. Vapaudenkatu 32, kokousta seuraavan viikon tiistaina tai seuraavana työpäivänä sen jälkeen, jos tiistai on pyhäpäivä.

Keskustan valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite kaupunkikeskustaan lisää elinvoimaa

Keskustan valtuustoryhmä sekä 17 muuta valtuutettua ovat tehneet 27.4.2015 valtuustoaloitteen yrityskyselyn teettämisestä, jossa kartoitetaan keskusta-alueen yrittäjien halukkuutta säilyttää yritystoimintansa kaupungin keskustassa, näkemyksiä toimenpiteistä, joilla alueen elinvoimaisuutta voidaan kehittää sekä sitä, millaisin keinoin Jyväskylän kaupunki voisi omalta osaltaan olla edistämässä kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta.

Kaupungilla on meneillään keskustan kehittämisen hanke. Keskustan kehittämistä viedään eteenpäin laajana kokonaisuutena esityslistalla kuvatulla tavalla.


Lisätietoja:
valtuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, p. 050 5924 471

25.4.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje