Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 18.4.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 18.4.2016

Vuoden 2016 talousarvion muutokset

Esitettävät vuoden 2016 talousarviomuutokset koostuvat vuoden 2015 tilinpäätösten perusteella tehtävistä uudelleenbudjetoinneista, valtionosuusarvion muutoksesta, eläkemaksujen muutoksista sekä teknisistä korjauksista.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Sopimus Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon tilojen integraatiosta Uusi Sairaala –hankkeeseen

Asia poistettiin esityslistalta.

Klemmarirekisterin tuottajamaksut

Klemmari on palvelusetelilain edellyttämä rekisteri, jossa ylläpidetään kaupungin palvelusetelituottajien sekä omarahoitteisten palvelujen tuottajien tietoja. Asiakkaat löytävät Klemmarista tiedot palveluista ja pystyvät vertailemaan niiden hintoja.
Klemmaria käytetään myös palveluohjauksen välineenä päivittäin muun muassa vanhuspalveluissa ja varhaiskasvatuksessa. Klemmarissa on yhteensä noin 300 palveluntuottajan tiedot, joista puolet on sosiaali- ja terveysalan yrityksiä, 40 yksityistä päiväkotia ja 110 yksityistä perhepäivähoitajaa. Klemmarista peritään vuosimaksu, jota on tarkistettu viimeksi vuonna 2010. Klemmarin siirryttyä vuoden 2016 alussa Jykes Oy:ltä kaupungin toiminnaksi, maksujen perusteet vahvistetaan ja maksuja tarkistetaan. Klemmarin voimassa olevat vuosimaksut ovat yrityksiltä 100 euroa (+ alv 24 %) ja perhepäivähoitajilta 40 euroa (+ alv 24 %).

Kaupunginhallitus päätti, että 1.1.2017 alkaen Klemmariin kuuluvilta yrityksiltä peritään vuosittain perusmaksuna 120 euroa ja perhepäivähoitajilta vuosimaksuna 45 euroa. Maksuihin lisätään arvonlisävero voimassa olevan arvonlisäverokannan
mukaisena. Arvonlisäverollinen perusmaksu yrityksiltä on päätöksentekohetkellä 148,80 euroa (sis. alv 24 %) ja arvonlisäverollinen vuosimaksu perhepäivähoitajilta 55,80 euroa (sis. alv 24 %).
Mikäli yrityksellä on useita Klemmariin kuuluvia toimipisteitä, maksut porrastetaan siten, että perusmaksu peritään 2 toimipisteestä 1,5-kertaisena, 3–4 toimipisteestä kaksinkertaisena ja 5 tai useammasta toimipisteestä kolminkertaisena.
Porrastusta käytetään myös vuoden 2016 laskutuksessa. Vuosimaksuihin voidaan tehdä kustannusten nousua vastaava tarkistus hallintosäännössä määrätyn toimivallan mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston kokoukset 1.8.–31.12.2016

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle seuraavaa:
- Valtuuston kokoukset syyskaudella 2016 pidetään maanantaisin kello 18.00 seuraavina päivinä: 29.8., 26.9., 31.10., 28.11. (kello 16.00 alkaen) sekä 12.12.
- Valtuuston seminaarit pidetään maanantaisin kello 17.00 seuraavina päivinä: 3.10. ja 14.11. Seminaarin yhteydessä on mahdollista pitää myös ylimääräinen kokous, jos puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
- Valtuuston puheenjohtajan kutsusta kokous tai seminaari voi alkaa myös muuna kellonaikana. Ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
- Kokoukset ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti kokous tai seminaari voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.
- Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa, os. Vapaudenkatu 32, kokousta seuraavan viikon tiistaina tai seuraavana työpäivänä sen jälkeen, jos tiistai on pyhäpäivä.

Kaupunginhallituksen kokoukset 1.8.–31.12.2016

Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään parillisten viikkojen maanantaipäivinä kello 14.00 alkaen. Syyskauden kokoukset pidetään 8.8.–12.12.2016 kello 14.00 alkaen. Jyväskylän syyslomaviikolla (viikko 42) kokousta ei pidetä. Tarvittaessa
kokous voidaan pitää myös parittoman viikon maanantaina. Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta.
- Kaupunginhallituksen iltakoulut pidetään parittomien viikkojen maanantaipäivinä kello 14.00 alkaen. Syyskauden iltakoulut pidetään 1.8.–19.12. Iltakouluja ei pidetä hallituksen seminaaripäivinä.
- Kaupunginhallituksen seminaarit pidetään kello 12–18 seuraavina maanantaipäivinä: 12.9. (viikko 37) ja 10.10. (viikko 41). Ylimääräisiä seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
- Kaupunginhallituksen talousarvioseminaari on 7.–8.11.2016.
- Kokoukset, iltakoulut ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti niitä voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.
- Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa, os. Vapaudenkatu 32, kokousta seuraavan viikon tiistaina tai seuraavana työpäivänä sen jälkeen, jos tiistai on pyhäpäivä.

Paul Abbeyn (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite kiintiöpakolaisten kiintiön suurentamisesta Jyväskylässä

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Keskustan valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite kaupunkikeskustaan lisää elinvoimaa

Keskustan valtuustoryhmä sekä 17 muuta valtuutettua ovat tehneet 27.4.2015 valtuustoaloitteen yrityskyselyn teettämisestä, jossa kartoitetaan keskusta-alueen yrittäjien halukkuutta säilyttää yritystoimintansa kaupungin keskustassa, näkemyksiä toimenpiteistä, joilla alueen elinvoimaisuutta voidaan kehittää sekä sitä, millaisin keinoin Jyväskylän kaupunki voisi omalta osaltaan olla edistämässä kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta.

Otteita vastauksesta:
Jyväskylän kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi on kaupunki käynnistänyt vuoden 2015 alusta keskustan kehittämishankkeen. Tavoitteena on, että keskustassa on vahva erikoiskaupan alue ja että keskustan asema ajanvieton,
tapahtumien ja oleskelun keskuksena on ylivoimainen. Asumisen ja kaupan täydennysrakentaminen, liikennejärjestelyjen kehittäminen sekä tapahtumajärjestämisen tukeminen lisäävät elinvoimaa ja luovat uutta, vireää kaupunkikulttuuria.
Konkreettisina tavoitteina on saada keskustassa käynnistymään 3 kaupallista rakennushanketta ja 5 asumisen täydennysrakentamisen hanketta vuoteen 2020 mennessä.
Erilaisista tehdyistä selvityksistä ym. johtuen ei ole järkevää tehdä erillistä tutkimuskyselyä keskusta-alueen yrittäjien halukkuudesta säilyttää yritystoimintansa kaupungin keskustassa. Keskustan kehittämistä viedään eteenpäin laajana kokonaisuutena esityslistalla kuvatulla tavalla.

Eron myöntäminen Veli Hemmingille tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Veli Hemmingille eron tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 25.4.2016.

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen toimialajohtaja Eino Leisimon ja antaa hänelle seuraavat ohjeet - ja antoi hänelle seuraavat ohjeet:
1. Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus
4. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan kaupunginhallituksen 10.12.2012/407 antaman ohjeen mukaan ja matkakustannusten korvaukset esitetyn mukaisesti.
5. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Hallituksen jäsenten lukumäärä pidetään entisellään.
7. Hyväksytään muiden jäseniä nimeävien tahojen esitykset.
8. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy (KHT-yhteisö).
9. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy sitoutuu noudattamaan Jyväskylän kaupunginhallituksen hyväksymää konserniohjetta.
10.Hyväksytään yhtiöjärjestyksen muutos Omistajaohjausta koskevan kohdan lisäämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajalle ohjeen, että hallituksen nimetään
Aila Paloniemi (pj)
Simo Halttunen (vpj)
Pauli Partanen
Jari Vähäpesola
Vesa Arkko.

Jyväskylän Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous

Jyväskylän Energia Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 25.4.2016.

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen talousjohtaja Ari Hirvensalon ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
1. Vuoden 2015 tilinpäätös vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 10.12.2012/407 hyväksymän ohjeen mukaisesti.
5. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy (KHT-yhteisö).
7. Jyväskylän Energia Oy sitoutuu noudattamaan Jyväskylän kaupunginhallituksen hyväksymää konserniohjetta.
8. Hyväksytään yhtiöjärjestyksen muutos kohdan 5 § poistamisesta, kohdan 10 § 3 poistamisesta sekä Omistajaohjausta koskevan kohdan 12 § lisäämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajalle ohjeen hallituksen jäsenten valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä:
Markku Aarnos, puheenjohtaja
Veijo Koskinen, varapuheenjohtaja
Anna-Leena Sahindal
Heidi Nieminen
Vesa Kupari
Marja Komppa
Jari Rouhiainen
Petri Nyberg
Pirkko Selin

Lisäksi kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajalle ohjeen hyväksyä Jyväskylän Energia Oy:n henkilöstön ehdottaman edustajan valinnan hallituksen jäseneksi.

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n varsinainen yhtiökokous

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 26.4.2016.

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen rakennuttajapäällikkö Jari Lohen ja antoi hänelle seuraavat ohjeet:
1. Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
3. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 10.12.2012/407 hyväksymän ohjeen mukaisesti. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
5. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy (KHT-yhtiesö).
6. Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy sitoutuu noudattamaan Jyväskylän kaupunginhallituksen hyväksymää konserniohjetta.
7. Hyväksytään yhtiöjärjestyksen muutos Omistajaohjausta koskevan kohdan lisäämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajalle ohjeen, että hallituksen nykyiset jäsenet valitaan sillä muutoksella että Minna Jääskeläisen tilalle valitaan Aila Kruus ja myös nykyiset puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan.

Jyväs-Parkki Oy:n varsinainen yhtiökokous

Jyväs-Parkki Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 28.4.2016.

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen toimialajohtaja Erja Saarivaaran ja antoi hänelle seuraavat ohjeet:
1. Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan kaupunginhallituksen 10.12.2012/407 antaman ohjeen mukaan.
5. Tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvaukset maksetaan laskun mukaan.
6. Hallituksen jäsenmäärä pidetään seitsemänä.
7. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy (KHT-yhteisö).
8. Jyväs-Parkki Oy sitoutuu noudattamaan Jyväskylän kaupunginhallituksen hyväksymää konserniohjetta.
9. Hyväksytään yhtiöjärjestyksen muutos Omistajaohjausta koskevan kohdan lisäämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajalle ohjeen nykyisten hallituksen jäsenten valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä.

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n yhtiökokous

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 28.4.2016.

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kaupunginlakimies Tuomo Ratisen ja antoi hänelle seuraavat ohjeet.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kansliapäällikkö Leinonkosken ehdotuksen sillä muutoksella, että päätösehdotuksen kohta 4 muutetaan seuraavaksi: ”Yhtiön hallituksen palkkiot hyväksytään kaupungin konserniohjeen mukaisesti yrittäjäedustajille”.
1. Vuoden 2015 tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys vuoden tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 10.12.2012/407 hyväksymän ohjeen mukaisesti. Matkakustannusten korvaukset maksetaan laskun mukaan.
5. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy (KHT-yhteisö).
6. Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy sitoutuu noudattamaan Jyväskylän kaupunginhallituksen hyväksymää konserniohjetta.
7. Hyväksytään yhtiöjärjestyksen muutos Omistajaohjausta koskevan kohdan lisäämisestä.

Jykes Kiinteistöt Oy:n yhtiökokous

Jykes Kiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 29.4.2016.

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen hankejohtaja Anne Sandelinin ja antoi hänelle seuraavat ohjeet:
1. Vuoden 2015 tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
3. Hallituksen esitys vuoden tuloksen käsittelystä hyväksytään.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 10.12.2012/407 hyväksymän ohjeen mukaisesti. Matkakustannusten korvaukset maksetaan laskun mukaan.
5. Hallituksen jäsenmäärä pidetään seitsemänä.
6. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy (KHT-yhteisö).
7. Jykes Kiinteistöt Oy sitoutuu noudattamaan Jyväskylän kaupunginhallituksen hyväksymää konserniohjetta.
8. Hyväksytään yhtiöjärjestyksen muutos Omistajaohjausta koskevan kohdan lisäämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajalle ohjeen hallituksen nykyisten jäsenten valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä.


Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1924

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

18.4.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje