Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 30.3.2016

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 30.3.2016

Lautakunta jakoi muun muassa 120 000 euroa nuorisotoiminnan avustuksia, päätti ensi vuoden opetusresurssista tarkemman koulukohtaisen jatkosuunnittelun pohjaksi, perusti sekä lakkautti perusopetuksen virkoja virkasuunnitteluprosessin mukaisesti ja päätti nuorisovaltuuston edustajan osallistumisoikeudesta sivistyslautakunnan kokouksiin

Sivistyslautakunnan alainen toiminta alitti budjetin reilulla 100 000 eurolla

Sivistyslautakunnan alainen toiminta alitti talousarvion 118 772 eurolla viime vuonna. Koko toiminnan budjetoitu toimintakate oli - 189 179 500 euroa. Varhaiskasvatuspalvelut alitti budjetin noin 1,16 miljoonalla eurolla ja hallinto noin 106 000 eurolla. Perusopetuspalveluissa sen sijaan mentiin 1,12 miljoonaa euroa yli budjetin. Varhaiskasvatuksen budjetin alitus johtui budjetoitua pienemmistä henkilöstökuluista ja ateriapalveluista, muun muassa siksi, että vanhemmat hyödynsivät tuntiperusteisen hoitoajan mahdollisuutta lyhyempiin hoitoaikoihin. Perusopetuksen ylitys johtui pääosin hankkeiden henkilökuluista. Monikulttuurisen opetuksen henkilökulut ylittyivät ja osittain henkilöstökulujen ylitys johtui myös oppilasmäärän kasvusta ja uusista oppilasryhmistä, joihin ei talousarviossa täysimääräisesti pystytty varautumaan.

Lautakunta jakoi 120 000 euroa avustuksia nuorisotoimintaan

Lautakunta jakoi nuorisotoiminnan avustuksia 120 300 euroa. Avustukset myönnettiin esityksen mukaisesti, tosin toiminta-avustusesityksissä korjattiin 50 euron näppäilyvirhe MLL Kuokkalan yhdistyksen osalta. Kohdeavustuksien osalta tehtiin myös kannatettu muutosesitys, mutta esittelijän pohjaesitys voitti äänestyksen 9–2. Avustukset on jaettu toiminta-avustuksiin, joita myönnetään yhdistyksen ympärivuotiseen toimintaan sekä kohdeavustuksiin, joita yhdistys, yhteisö, ryhmä tai yksittäinen henkilö voi hakea tiettyyn hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen. Kohdeavustusten syksyn hakuun 31.8. mennessä jäi jaettavaa 12 050 euroa.

Toiminta-avustuksen hakijoita oli 41 ja avustusta myönnettiin 40 hakijalle. Jaettu avustussumma oli 109 600 euroa. Avustukset vaihtelivat suuruudeltaan 20 000 ja 250 euron välillä. Kymmenen suurinta toiminta-avustuksen saanutta yhdistystä olivat: Jyväskylän Katulähetys 20 000 €, Jyvässeudun 4H-yhdistys 20 000 €, Jyväskylän Elävän Musiikin yhdistys Jelmu 18 000 €, Jyväskylän partiolaiset 13 000 €, Nuorten Keski-Suomi 8000, JTY:n Nuoret Kotkat 7000 €, Jyväskylän seudun Nuorisoseura 4000 €, YAD Youth Against Drugs Jyväskylän paikallisosasto 4000 €, Kansallinen Lastenliitto Keski-Suomen piiri 3000 € ja Jyväskylän Vesaiset 2000 €.
Kaikki avustusten hakijat ja saajat esityslistan liitteessä. Liitteessä olevasta esityksestä poiketen MLL Kuokkalan yhdistys sai avustusta 350 euron sijaan 300 euroa: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=842542&version=1

Kohdeavustuksen hakijoita oli 19 ja avustusta myönnettiin 9 hakijalle. Avustuksia jaettiin 10 700 euroa. Avustukset vaihtelivat suuruudeltaan 5000 ja 300 euron välillä. Avustusta saivat: Jyvälän Setlementti ry 5000€ Jyvälän nuorisotoimintaan, Jyväskylän Seta ry 2000 € Setan nuorisotoimintaan, Hear ry 1500 €, radio ja tapahtumatyöpajatoimintaan, Jyväskylän Feniks ry 500 € nuorisoleirien järjestämiseen, Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry. 500 € Kotalampi Rock 2016, Partiolippukunta Vesangan Mesikämmenet 300 € partion ikäkausitoiminnan tukemiseen, Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry 300 € Kylä soi -nuorten musiikkifestariin, Keski-Suomen näkövammaiset ry 300 € kuvailutulkattuihin elokuviin ja Mielenterveysyhdistys Kello ry 300 € Mind the Rockiin. Kaikki avustusten hakijat ja saajat esityslistan liitteessä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=842539&version=1

Avoimeen hakuun tulossa 11 virkaa ja 27 tuntiopettajan tehtävää

Lautakunta merkitsi tiedoksi virkasuunnittelun tilanteen ja päätti perustaa ja lakkauttaa virkoja esitetyn suunnitelman mukaisesti. Uusia virkoja perustettiin yksi ja virkoja lakkautettiin 17, kolme virkaa jätetään lepäämään vaille vakituista hoitajaa. Avoimeen hakuun menee 11 vakituista virkaa ja 27 tuntiopettajan tehtävää, joista noin puolet vakituisia. Tällä hetkellä tiedossa olevia sijaisuuksia ja määräaikaisuuksia on 27 kappaletta, mutta tilanne elää tulevan lukuvuoden suunnittelun tarkentuessa. Jyväskylässä on käytössä ns. jatkuva rekrytointi, jolloin opetushenkilöstönkin virkoja täytetään myös lukuvuoden aikana. Lista perustettavista, lakkautettavista sekä avoimeen hakuun tulevista tehtävistä löytyy esityslistan liitteestä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?842658

Perusopetuksen virkasuunnittelu ohjaa opetushenkilöstön sijoittamista, poistuman hallintaa ja uusien opettajien rekrytointia sekä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta terveydellisten tai muiden syiden perusteella. Lukuvuoden 2016–2017 virkasuunnitteluun vaikuttaa edelleen jonkin verran sisäilmaongelmista johtuvat terveydellisten syiden perusteella tehtävät toimipaikansiirrot, jotka ovat ensimmäisellä sijalla henkilöstön sijoittamispäätöksiä ja viran täyttöjä tai täyttämättä jättämisiä tehtäessä. Elokuussa 2016 käyttöön tuleva tuntijako ja opetussuunnitelma muutoksineen ja siirtymäsäädöksineen vaikuttaa myös tulevan vuoden virkasuunnitteluun.

Oppilasmäärän kasvuun voidaan reagoida ensi lukuvuonna vain pienellä opetusresurssin lisäyksellä

Vuoden 2016 talousarviossa huomioitiin kasvava oppilasmäärä perusopetuksessa noin 560 000 euron lisäyksellä. Tämä mahdollistaa ensi lukuvuodelle vain noin 200 opetustunnin suuruisen opetusresurssin lisäyksen nykyiseen verrattuna.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perusluokkien ryhmäkoot kasvavat hiukan nykyisestä, mutta yli 25 oppilaan perusopetusryhmien määrä ei kasva nykyisestä. Aloittavia 1. luokkia on alustavan laskelman mukaan 64 kpl. Maahanmuuttajaopetuksessa varaudutaan 8 valmistavan opetuksen ryhmään. Ryhmäkoon keskiarvoa suitsii talousarvion kirjaus, jonka mukaan 1. –6. luokilla laskennallinen ryhmäkoko saa olla 18,9 oppilasta ja 7.–9. luokilla 18,4 oppilasta. Desimaalit johtuvat siitä, että ryhmäkoon keskiarvon laskennassa huomioidaan perusluokkien lisäksi valinnaisaineryhmät sekä jakotunnein jaetut opetusryhmät. Opetustuntien suhteellinen taso (opetustuntia/oppilas) laskee hieman edellisestä vuodesta ollen 1,69 h/oppilas. Opetustuntien suhteellisen tason laskusta huolimatta perusopetuksen henkilöstömenoissa tulee olemaan ylitysuhka vuodelle 2016. Tämä johtuu uusista valmistavan opetuksen ryhmistä sekä oppilasmäärän kasvusta.

Hallinnon kielellä lautakunnan päätös voidaan kertoa myös näin: Lautakunta päätti jatkosuunnittelun pohjaksi perusopetukseen enintään 19 800 opetustunnin opetusresurssin. Vuosiluokkien 1-6 osuus tästä on n. 10 200–10 300 tuntia, vuosiluokkien 7–9 osuus n. 5900–6000 tuntia ja erityisopetuksen osuus n. 3150–3250 tuntia. Valmistavaan ja S2-opetukseen varataan n. 330 vuosiviikkotuntia ja yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin varattava 70 vuosiviikkotunnin puskuriresurssi. Resurssipäätöksen jälkeen tarkennetaan kouluyksikkökohtaiset tulevan lukuvuoden resurssit.

Aloittavat uudet 1. luokkien oppilaat pyritään ilmoittamaan kouluittain 13.4.2016 ja aloittavat uudet 7. luokkalaiset 31.3.2016 mennessä.

Lautakunta hyväksyi ruotsinkielisen opetuksen kehittämisen suuntaviivat

Sivistyslautakunta hyväksyi ruotsinkielisen opinpolun kehittämissuunnitelman vuosille 2016–2020 esittelijän muutetun esityksen mukaisesti. Muutetusta esityksestä poistettiin kehittämislinjausten kohta 2, ”Joustavan moninaisuuden ja toiminnallisen kaksikielisyyden kehittäminen”.

Kehittämissuunnitelma koskee Jyväskylässä järjestettävää ruotsinkielistä varhaiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta. Kehittämissuunnitelmassa esitetään perusteet ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle, käydään läpi järjestämisen historiaa ja tulevaisuuden näkymiä Jyväskylässä, valtakunnallisia kehittämisen suuntaviivoja sekä ehdotukset Jyväskylän ruotsinkielisen opinpolun kehittämiselle.

Kehittämissuunnitelman mukaan ruotsinkielinen varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus järjestetään Jyväskylässä kunnallisena palveluna Kuokkalan alueella. Kuokkalan yhtenäiskoulun peruskorjaus ja laajennus valmistuvat tämän hetkisen suunnitelman mukaisesti vuonna 2019. Tässä yhteydessä ruotsinkielinen perusopetus saa uudet tilat ja tilaratkaisut mahdollistavat uusia toimintamalleja. Pohjanlammen päiväkodin peruskorjaus ja laajennus tehdään aikavälillä 2018–2020 ja sen valmistumisen yhteydessä ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja esiopetus siirtyvät Pohjanlammen päiväkodille.

Toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittäminen on uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti keskeinen tavoite myös ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Lisäksi kehittämissuunnitelmassa todetaan, että ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnan näkyvyyden parantamiseksi tulisi kehittää päiväkodin ja koulun ruotsinkielisiä nettisivuja ja palvelujen sivuille tulisi tehdä nykyistä selkeämpi reitti ruotsinkieliseen opinpolkuun. Tiedottamisessa esitetään hyödynnettäväksi myös Svenska Sällskapet i Jyväskylä -verkostoja sekä uusia sähköisen viestinnän muotoja.

Lautakunta päätti, että Nuvan edustajalla on oikeus osallistua sivistyslautakunnan kokouksiin

Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 8-4 kutsua nuorisovaltuuston nimeämän nuorisovaltuuston jäsenen läsnäolo- ja puheoikeudella pysyvästi sivistyslautakunnan kokoukseen kevät- ja syyskaudella. Nuorisovaltuuston nimeämälle jäsenelle annetaan lisäksi oikeus osallistua kaikkiin sivistyslautakunnan iltakouluihin, ellei iltakoulussa käsitellä salaisia asioita. Läsnäolo- ja puheoikeus on voimassa valtuustokauden loppuun saakka. Sivistyslautakunta pyytää nuorisovaltuustoa lisäksi nimeämään jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Äänestyksen hävinnyt esittelijän pohjaesitys oli kutsua nuorisovaltuuston nimeämän edustajan läsnäolo- ja puheoikeudella yhteen sivistyslautakunnan kokoukseen kevät- ja syyskaudella sekä oikeuden osallistua kaikkiin iltakouluihin, ellei siellä käsitellä salaisia asioita.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1873. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 7.4. 2016 Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231
- toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

30.3.2016Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje