Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 29.3.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 29.3.

Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittivat tilinpäätöksen ja jättivät sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja esittää valtuustolle, että vuoden 2015 tilinpäätöksen tulosta käsitellään seuraavasti:
1. Poistoeroa puretaan 340 440,74 euroa.
2. Sosiaalisen luototuksen rahastoon siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti rahaston korkotuotot 6 302,68 euroa.
3. Katetaan tilikauden alijäämä 12 887 973,54 euroa taseen edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden (2016) kirjanpidossa.

Tilinpäätös 2015: Talous toteutui arviota parempana

- Jyväskylän kaupungin vuosikate toteutui selvästi talousarviota parempana ja lainakanta pieneni 3,8 miljoonaa.
- Alijäämä supistui 12,9 miljoonaan euroon.

Tilinpäätöksen tiedote ja tilinpäätös:
Tilinpäätöstiedotteen liitteet (pdf)
Tilinpäätös kokonaisuudessaan

Yhteenveto lautakuntien ja johtokuntien selonteoista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2015

Valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaiset menettelytavat sisäisessä valvonnan ja riskienhallinnassa otettiin käyttöön vuoden 2014 alusta lukien.

Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että 1) kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, 2) päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, 3) lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja 4) omaisuus ja voimavarat turvataan.

Kaupunginhallitukselle osoitetuista selonteoista on laadittu yhteenveto keskeisimmistä valvonnan tuloksista ja havaituista kehittämistoimenpiteistä.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi yhteenvedon lautakuntien ja johtokuntien selonteoista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2015.

Palvelualoitteen jatkamista Jyväskylän kaupungissa esitetään valtuustolle

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti 26.01.2015 ottaa palvelualoitteen käyttöön kokeiluajaksi 1.4.2015–31.3.2016.
Em. kokeiluaikana vireille on tullut kolme palvelualoitetta: teatteritoimintaa, kotisairaalatoimintaa ja Korpilahden latujen hoitoa koskevat palvelualoitteet.

Vireille tulleet palvelualoitteet ovat johtaneet joko kaupungin oman toiminnan uudelleen arvioimiseen tai vahvistaneet uuden toiminnan luomista. Yksikään palvelualoite ei kuitenkaan johtanut kilpailuttamisen aloittamiseen.

Palvelualoitteilla on ollut kaupungille myös imagollinen merkitys. Palvelualoitteen käyttöönotto on yhdistetty kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääntymiseen, yrittäjämyönteisyyteen sekä vahvaan elinkeinopolitiikkaan.

Tapani Mäki (PS) ehdotti Matti Vesa Volasen (VAS) kannattamana seuraavaa: Kaupunginhallitus esittää Jyväskylän kaupunginvaltuustolle, että palvelualoitteen kokeilua jatketaan tämän vuoden (2016) loppuun saakka. Näin saadaan enemmän konkreettisia kokemuksia ko. asiasta, jolloin voidaan paremmin arvioida sen tuloksia.

Riitta Mäkinen (SDP) ehdotti muun muassa Tony Melvillen (SDP), Jaakko Selinin (KOK) ja Meri Lumelan (VIHR) kannattamana seuraavaa: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
1. Palvelualoite otetaan käyttöön toistaiseksi 1.5.2016 lukien.
2. Palvelualoitteiden hyväksymistä koskeva päätösvalta on asianomaisilla lautakunnilla.
3. Palvelualoitteen menettelyohjeet vahvistetaan päätösliitteen mukaisesti.

Äänestysten jälkeen Riitta Mäkisen ehdotus tuli kaupunginhallituksen yksimieliseksi päätökseksi.

Palvelualoitteen voi tehdä kaikista kaupungin palveluista tai toimista, lukuun ottamatta
- lakisääteisiä viranomaistehtäviä
- strategista johtamista tai toimintaa
- toimintaa, jota sopimuksen perusteella hoitaa jokin muu kaupungin ulkopuolinen juridinen henkilö
- konserniyhtiöiden toimintaa.
Palvelualoite voi sisältää julkisuuslain mukaisia liike- ja ammattisalaisuuksia, mutta ne on selvästi merkittävä aina erilliselle asiakirjalle. Palvelualoitteesta raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle.

Kauko Tuupaisen oikaisuvaatimus koskien Hippoksen kehitysyhtiön perustamista

Kauko Tuupainen on laatinut 17.3.2016 päivätyn oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan, että kaupunginhallituksen 7.3.2016/46 tekemä päätös käsitellään uudelleen. Oikaisuvaatimuksen mukaan päätösasian valmistelu olisi tehty puutteellisen perustein ja että päätöksentekoon sisältyisi asiatonta salailua.

Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen esityslistalla olevin perustein.

Vääräjärven asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaavamuutosta varten on laadittu kaavoituksen käynnistämissopimus, jonka sopijapuolina ovat Jyväskylän kaupunki ja Lujatalo Oy.
Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Pohjantähdentien asuinpientalokorttelit ja Vääräjärventien pohjoispuolen asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue kerrostalokortteleiksi (osa myös tuetun tuotannon ja palveluasumisen sallivaksi). Vääräjärventien eteläpuoleinen asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue on tarkoitus muuttaa asuinpientalojen korttelialueeksi kuten myös Sienikorintien sekä Tähdenlennon ja Kuunsillan kadun rivitalokorttelit. Korttelialueiden eikä virkistysalueiden rajoja ei tulla muuttamaan, lukuun ottamatta rivitalokorttelia 8 joka poistuu ja muuttuu lähivirkistysalueeksi.
Alueen maanomistajia ovat Jyväskylän kaupunki ja Lujatalo Oy.
Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla


Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 21.12.2015 tarkistetussa muodossa.

Sirkka-Liisa Helinin testamenttilahjoitus Jyväskylän kaupungille käytettäväksi kuvataidehankintoihin

Tavoitteena on perustaa Jyväskylän kaupungin taidekokoelmiin Sirkka-Liisa Helinille omistettu osakokoelma. Jyväskylän kaupungin taidekokoelmaa hoitaa ja Jyväskylän kaupungin taidehankinnoista vastaa Jyväskylän taidemuseo, joka vastaa myös teosten sijoittamisesta kaupungin eri laitoksiin. Osakokoelman kerryttäminen on tarkoituksenmukaista tehdä vähitellen taidemuseon kokoelmapoliittiseen ohjelmaan kirjattavien linjausten mukaisesti. Testamentin tekijä on määrännyt lahjoituksen käytettäväksi kuvataidehankintoihin.

Kaupunginhallitus päätti vastaanottaa Sirkka-Liisa Helinin yleistestamentin nojalla Jyväskylän kaupungille tulleen omaisuuden.
Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kulttuuri- ja liikuntapalveluiden palvelujohtajan päättämään lahjoituksen tarkemmasta hoitamisesta ja kohdistamisesta kaupungin taidehankintoihin.

Kuntaedustajan nimeäminen JyväsRiihi ry:n hallitukseen

JyväsRiihi ry on vuonna 2000 perustettu yleishyödyllinen maaseudun kehittämisyhdistys, Leader-toimintaryhmä. Sen toiminta-alueeseen kuuluvat Jyväskylän maaseutualueet, Laukaa, Muurame ja Uurainen. Toiminnan pääasiallinen rahoitus tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi JyväsRiihi ry:n hallitukseen Kari Ilmosen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi valtuustokauden loppuun saakka Tuulikki Väliniemen.

Vanhusneuvoston jäsenmuutos

Kaupunginhallitus päätti myöntää eron Jaakko Knuuttilalle vanhusneuvoston jäsenyydestä sekä Kaisa Tiaiselle eron vanhusneuvoston varajäsenyydestä.
Kaupunginhallitus päätti ikääntyvien yliopiston esityksen mukaisesti nimetä vanhusneuvoston uudeksi jäseneksi Sakari Holman ja uudeksi varajäseneksi Maire Korhosen neuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen esityslista liitteineenLisätietoja:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

29.3.2016Kirsti Lehtola

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje