Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 22.3.2016

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 22.3.2016

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 22.3.2016 käsiteltiin muun muassa Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksen päivittämistä.

Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys nähtäville

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti asettaa rakennusjärjestyksen muutosluonnoksen nähtäville, jotta kuntalaisilla ja osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Rakennusjärjestys on kunnallinen säädös, jolla annetaan rakentamisesta ja muusta maankäytöstä maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa olevia säännöksiä tarkempia määräyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaikissa kunnissa on oltava rakennusjärjestys.

Jyväskylän kaupungissa on voimassa kaupunginvaltuuston 8.12.2008 hyväksymä ja 1.1.2009 voimaan tullut Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys, joka on laadittu yhteistyönä Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan, Korpilahden, Muuramen, Toivakan ja Petäjäveden kuntien kesken.

Kaupunginhallitus on käsitellyt keväällä 2013 Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksen toimivuutta 6.6.2011 tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta. Valtuustoaloitteen johdosta rakennusjärjestyksen toimivuudesta laadittiin laaja selvitys, jossa annettiin esitys jatkotoimenpiteistä. Samassa yhteydessä rakennusjärjestyksen uudistamisesta toteutettiin yritysvaikutusten arvioinnin prosessi. Kaupunginhallitus hyväksyi laaditun selvityksen ja päätti käynnistää selvityksen jatkotoimenpiteet 29.4.2013.

Rakennusjärjestyksen muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Rakennusjärjestyksen laatimisen valmisteluvastuu kuuluu Jyväskylän kaupungin hallintosäännön mukaan rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Rakennusjärjestyksen muutosluonnos on valmisteltu kaupunkirakenteen toimialalla työryhmässä, jossa on edustus rakennusvalvonnasta, asemakaavoituksesta, yhdyskuntasuunnittelusta ja paikkatiedosta sekä kiinteistönmuodostuksesta ja maastonmittauksesta.

Savulahti I -asemakaavaehdotuksesta lausunto

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti antaa kaupunkirakennelautakunnalle lausunnon Savulahti I -asemakaavaehdotuksesta. Suunnittelualue sijaitsee Ruokkeentien ja Laajavuorentien risteyksen tuntumassa Tuomiojärven rantamaisemissa. Asemakaavan tarkoituksena on muodostaa Savulahden alueelle uusi kerros- ja pientalovaltainen asuinalue. Lisäksi alueelle osoitetaan aluevaraus päiväkoti-koulua varten ja osoitetaan virkistysalueita ja -reittejä.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan mukaan erillispientalojen korttelialueella AO-kortteleiden 18 ja 19 osalta tulee vielä arvioida hulevesien johtumista katuverkkoon korkeustarkastelun perusteella ja tehdä tarvittaessa kaavaan hulevesien johtamiseen tarvittavat aluevaraukset. Muilta osin lautakunnalla ei ole huomauttamista kaavaehdotuksesta.

Savelan asemakaavan muutosehdotuksesta lausunto

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti antaa kaupunkirakennelautakunnalle lausunnon Savelan asemakaavaehdotuksesta.

Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää kaavamääräykseen muutosta toimitilarakennusten korttelialueen eli KTY-1-alueen osalta. Kaavamääräykseen esitetään lisättäväksi tarkennus, jonka mukaan KTY-1-alueen rakennusten tulee muodostaa yhtenäinen katunäkymä rakentamistavan, materiaalien ja värityksen osalta Vesangantien toisella puolella olevan korttelin 16 tonttien 7, 8 ja 9 kanssa. Muilta osin lautakunnalla ei ole huomauttamista kaavamuutosehdotuksesta.

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän kaupungin ydinkeskustan läheisyydessä rajoittuen Savelankatuun, Vesangantiehen, Rautpohjankatuun ja Keskussairaalantiehen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 66 hehtaaria ja siellä on nykyisin noin 2000 työpaikkaa.

Asemakaavan tarkoituksena on perinteisen työpaikka-alueen rakentamisen mahdollisuuksien ja toimintaedellytysten parantaminen muun muassa selkiyttämällä alueen sisäistä liikennettä ja sisäisen liikenteen liittymistä ulkoiseen liikenneverkkoon sekä mahdollistaa korkeintaan 2000 neliömetrin päivittäistavaramyymälän rakentamisen Vesangan ja Savelankadun kulmaukseen.

Osa alueesta kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Alueella on yksittäisiä suojeltavia rakennuksia, jotka ovat osa Rautpohjan arkkitehtonisesti merkittävää rakennushistoriallista kokonaisuutta. Valtakunnallisesti arvokkaat alueet ja rakennukset on kaavassa merkitty suojelumerkinnöin. Kaavassa on annettu rakennussuojelun näkökulmasta rakennustapaan ja piha-alueiden suunnitteluun liittyviä ohjeita ja määräyksiä.

Destia Oy:lle maa-aineslupa

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti myöntää Destia Oy:lle maa-ainesluvan
kalliokiven ottamiseen 10 vuoden ajalle Jyväskylän Korpilahdella tiloilla Kaakonmäen kallioalue ja Hakanen.

Olemassa oleva louhosalue sijaitsee noin kaksi kilometriä Korpilahden taajamasta pohjoiseen Kaakonmäen länsireunalla. Haettu kokonaismäärä on 100 000 kiintokuutiometriä ja arvioitu vuotuinen ottomäärä noin 10 000 kiintokuutiometriä. Kaivualueen pinta-ala on noin 2,4 hehtaaria.

Alueen aikaisempi maa-aineslupa on päättynyt, mutta alueella on voimassa oleva ympäristölupa louhintaan ja murskaukseen.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1763.


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paul Abbey p. 040 777 4598, paul.abbey[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

22.3.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje