Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 21.3.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 21.3.2016

Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n osakassopimus hyväksyttiin

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti
1. Hyväksyä Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n osakassopimuksen liitteineen.
2. Myöntää kaupunginjohtajalle oikeudet allekirjoittaa osakassopimuksen kaupungin puolesta sekä neuvotella ja päättää osakassopimuksen salassapitoa (kohta 14.) koskevista mahdollisista muutoksista ja tarvittaessa tehdä osakassopimukseen tai sen liitteisiin muita merkitykseltään vähäisiä tarkistuksia.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.3.2016/46, että kaupunki merkitsee Hippoksen kehittämisvaiheeseen perustettavan yhtiön osakkeista 1/3. Kaupunki perustaa yhdessä yksityisen rahoittajan kanssa kehitysyhtiön Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n, jonka tehtävänä on laatia liiketoimintasuunnitelma, kiinteistöjen käyttäjäsopimukset sekä esisopimukset, arkkitehtisuunnittelu (L1-2), rakennuspaikan olosuhteiden selvitys, sijoittajaneuvottelut, -muistiot ja –sopimusten laadinta, yhtiöstruktuuri sekä -toimintamallin suunnittelu.

Osakassopimus on osakkeenomistajien ja Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n yhtiön välinen, ei-julkinen sopimus, jolla säännellään osakkaiden keskinäisiä suhteita ja osakkaiden oikeuksia ja velvollisuuksia yhtiössä. Osakassopimus on tärkeä väline kehitysyhtiön tavoitteiden laatimisessa ja toiminnan ohjauksessa.

Yhtiön osakepääoma on 2500,00 €, josta Jyväskylän kaupunki merkitsee 1/3 osan (833 €) ja yksityinen taho 2/3 osan. Kehitysvaiheen rahoitusosuudeksi on arvioitu 2,25 M€. Kaupunki on jo laittanut ja budjetoinut vuosina 2015–2016 Hippoksen kehitystyöhön noin 0,75 M€, joka siirtyy kaupungin panoksena kehitysyhtiöön.

Osakassopimukseen on kirjattu kaupunginhallituksen 7.3.2016 hyväksymät Hippoksen kehittämisperiaatteet ja sopimusosapuolet velvoitetaan siirtämään nämä periaatteet taas lopulliselle sijoittajalle.

Päätös Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n ja Hippoksen kiinteistöjen myynnistä edelleen lopulliselle sijoittajalle tehdään kaupunginvaltuustossa arviolta vuoden 2017 lopussa.

Keski-Suomen liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimuksen päivitys vuosille 2016-2019

Kaupunginhallitus hyväksyi Keski-Suomen liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimuksen päivityksen vuosille 2016–2019.

Keski-Suomen jatkuvasta liikennejärjestelmätyöstä vastaava maakunnallinen työryhmä on ohjannut vuosien 2016 - 2019 aiesopimuksen valmistelua. Uusikin sopimus perustuu vuoden 2012 liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, mutta sitä laadittaessa on voitu hyödyntää myös tuoretta maakuntastrategiaa. Valmistelusta ovat vastanneet Keski-Suomen liitto ja ELY-keskus.

Maakunnan liikenteelliset kärkihankkeet eli valtatien 4 kehittäminen yhteysvälillä Jyväskylä - Oulu, valtatien 9 kehittäminen välillä Jyväskylä-Jämsä ja Tampere-Jyväskylä ratayhteyden kehittäminen sisältyvät aiesopimuskauden asettamin rajoituksin maakunnan saavutettavuuden varmistaminen –kokonaisuuteen.

Kangasvuorentie 12 (päiväkoti ja koulu) asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutosalue sijaitsee noin 3 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta Kangasvuorentien varrella. Alueella sijaitsee nykyisin päiväkoti. Kaavamuutoksen tavoitteena on kasvattaa rakennusoikeutta noin 1000 kem2, niin että alueelle on mahdollista toteuttaa nykyistä suurempi päiväkoti-kouluyksikkö.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/908

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 11.12.2015 tarkistetussa muodossa.

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2016

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 31.3.2016.

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen laskentapäällikkö Vesa Voutilaisena antaa hänelle seuraavat ohjeet:
1. Vuoden 2015 tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys vuoden tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Vuoden 2016 talousarvio hyväksytään yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisena.
5. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 10.12.2012/407 hyväksymän ohjeen mukaisesti. Matkakustannusten korvaukset maksetaan laskun mukaan.
6. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
7. Hyväksytään asukasedustajien valinta hallitukseen Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n asukasneuvoston esityksen mukaisesti.
8. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy (KHT-yhteisö).
9. Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy sitoutuu noudattamaan Jyväskylän kaupunginhallituksen hyväksymää konserniohjetta.
10. Hyväksytään yhtiöjärjestyksen muutos Omistajaohjausta koskevan kohdan lisäämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajalle ohjeen nykyisten hallituksen jäsenten valinnasta edelleen sekä nykyisen puheenjohtajan Osmo Kääriäisen nimeämisestä edelleen puheenjohtajaksi ja nykyisen varapuheenjohtajan Eeva-Kaisa Rouhiainen nimeämisestä edelleen varapuheenjohtajaksi.

Edustajan nimeäminen Monetra Oy:n pienosakkaiden ryhmään ja kiertäväksi pienosakkaiden edustajaksi

Jyväskylän kaupunki ulkoisti pääosin kilpailluilta markkinoilta toimintatulonsa saaneen Keski-Suomen tulkkikeskuksen toiminnot Oulun kaupunkikonsernin tytäryhtiö Monetra Oy:lle 1.2.2016. Jyväskylän kaupunki osti yhden yhtiön osakkeen ja tämä pienosakkuus yhtiössä mahdollistaa kaupungille ns. inhouse-hankinnat yhtiöstä. Monetra Oy:n omistajina on ainoastaan kuntia ja kuntayhtymiä. Liikevaihto muilta kuin omistajilta on määrältään vähäistä eikä se vääristä kilpailutilannetta markkinoilla.

Kaupunginhallitus nimesi Jyväskylän kaupungin edustajaksi pienten omistajien ryhmään ja ehdokkaaksi pienomistajien edustajaksi Monetra Oy:n hallitukseen palvelujohtaja Ulla Kuitun. Hän vastaa Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialan sosiaalipalvelujen palvelujohtajana Monetra Oy:n tulkkipalvelujen hankinnasta sopimukseen nimettynä vastuuhenkilönä ja hänen johtamansa vastuualue vastaa suurimmasta osasta Jyväskylän kaupungin tulkkaus- ja käännöspalvelujen ostoista.

Kuntaedustajan nimeäminen JyväsRiihi ry:n hallitukseen

Asia jätettiin pöydälle.

Eron myöntäminen Aino Löppöselle kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Aino Löppöselle eron kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Marjukka Huttuselle luottamustehtävistä

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
1. Kaupunginvaltuusto myöntää Marjukka Huttuselle eron valtuutetun tehtävästä ja toteaa, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Irma Hirsjärvi.
2. Kaupunginvaltuusto myöntää Marjukka Huttuselle eron Keski-Suomen maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3. Kaupunginvaltuusto myöntää Marjukka Huttuselle eron kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1756

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

21.3.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje