Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 25.2.2016 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 25.2.2016 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta päätti muun muassa Säynätsalon avosairaanhoidon, suunterveydenhuollon ja kotihoidon kilpailuttamisesta. Sen lisäksi perusturvalautakunnalle esiteltiin vuoden 2015 toimintakertomus.

Säynätsalon avosairaanhoidon, suunterveydenhuollon ja kotihoidon sekä Huhtasuon avosairaanhoidon ja suunterveydenhuollon palveluiden kilpailuttaminen

Perusturvalautakunta päätti kahden äänestyksen jälkeen valtuuttaa perusturvan toimialan kilpailuttamaan Säynätsalon avosairaanhoidon ja suunterveydenhuollon sekä kotihoidon palvelut.

Ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain olivat Nico Holmbergin ja Heidi Rentolan pohjaesityksestä poikkeavat ehdotukset.

Nico Holberg teki ehdotuksen, että ”perusturvalautakunta päättää luopua Huhtasuon ja Säynätsalon avosairaanhoidon ja suunterveydenhuollon ulkoistamisesta. Toimintaa kehitetään moniammatillisena asemana läheisessä yhteistyössä henkilökunnan kanssa hoitajamallin mukaan. Lääkäreiden sekä hammaslääkäreiden rekrytointia kehitetään yhteistyössä Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa.” Heidi Rentola teki pohjaesityksestä poikkeavan ehdotuksen, että ”Säynätsalon avosairaanhoidon, suunterveydenhuollon ja kotihoidon palvelut kilpailutetaan.”

Nico Holmbergin ehdotusta kannatti 5 henkilöä ja Heidi Rentolan ehdotusta 7 henkilöä.

Toisessa äänestyksessä vastakkain olivat toimialajohtajan pohjaesitys ja Heidi Rentolan pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus. Pohjaesitystä kannatti 3 henkilöä, Heidi Rentolan ehdotusta 8 henkilöä, yksi tyhjä. Timo Peura, Marja Leena Makkonen ja Hannu Murisoja jättivät päätöksestä kirjallisen eriävän mielipiteen.

Perusturvalautakunta antoi syksyllä 2015 ohjauksen, että virkamiestyönä tulee selvittää, miten voidaan turvata tasavertaiset palvelut väestölle koko Jyväskylän alueella. Samalla tuli selvittää, miten hoitoon pääsyä voidaan parantaa niillä alueilla, joissa jonot ovat kasvaneet kohtuuttoman pitkiksi. Selvityksen kohteeksi tarkentui Säynätsalon ja Huhtasuon alueen avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon sekä Säynätsalon alueen kotihoidon palvelutuotannon ulkoistamisen valmistelu alueellisena kokonaishankintana.

Lautakunta-aloite Vaajakosken terveysaseman ulkoistamisesta

Perusturvalautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 10-2 pohjaesityksen mukaisesti, ettei se käynnistä Vaajakosken terveysaseman toimintojen ulkoistusta.

Pia Nyman teki pohjaehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, että ”Vaajakosken terveysaseman ulkoistuksen selvittämistyötä jatketaan. Selvityksen aikana tulee käydä tarkemmin läpi mm. kilpailutuksen talous- ja henkilöstövaikutukset.”

Pia Nyman jätti päätöksestä kirjallisen eriävän mielipiteen.

Kolme Jyväskylän perusturvalautakunnan jäsentä jätti 10.12.2015 olleessa kokouksessa lautakunta-aloitteen Vaajakosken terveysaseman ulkoistamisesta. Aloitteessa todetaan, että Vaajakosken terveysaseman ulkoistamisesta laaditaan selvitys, jossa kartoitetaan mahdollisen ulkoistuksen hyvät puolet ja haastavat asiat kuntalaisten saaman palvelun, kunnan omantuotannon sekä talouden näkökulmasta.

Syksyllä 2015 perusturvalautakunnalle esiteltiin erilaisia avosairaanhoidon ja vanhuspalveluiden vaihtoehtoisia palvelutuotantotapoja kuntalaisten terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi. Yhtenä laskennan ja tarkastelun kohteena oli Vaajakosken alueen kokonaisulkoistaminen, jossa avosairaanhoidon ja kotihoidon palvelut kilpailutettaisiin ja tuotettaisiin ostopalveluna. Tämän laskennan mukaisesti ostettu palvelutuotanto olisi kalliimpaa kuin omana palveluna tuotettu vastaava palvelu.

Perusturvan toimialan toimintakertomus 2015

Perusturvalautakunta merkitsi tiedoksi vuoden 2015 toimintakertomuksen.

Suurin osa vuoden 2015 toiminnallisista tavoitteista toteutui joko kokonaan tai osittain.

Muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakate alittui. Oman toiminnan osalta talousarvio toteutui suunnitellusti. Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyivät muutetusta talousarviosta. Ylitystä aiheuttivat erityisesti potilasvakuutuksesta aiheutuvien korvausten ja varausten nousu.

Lääkinnällisen kuntoutuksen fysio-, lymfa- ja toimintaterapian sekä peruukkipalvelujen palvelusetelit

Perusturvalautakunta päätti ottaa käyttöön lääkinnällisen kuntoutuksen fysio-, lymfa- ja toimintaterapian sekä peruukkipalvelujen palvelusetelit. Lisäksi perusturvalautakunta hyväksyi peruukkipalvelun sekä lääkinnällisen kuntoutuksen fysio-, lymfa- ja toimintaterapian palveluseteleiden sääntökirjat ja seteleiden arvon määrittämisen perusteet päätösliitteiden mukaisesti.

Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta edellyttää kuntaa tai kuntainliittoa järjestämään lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut, joihin sisältyvät mm. terapiat ja apuvälinepalvelut.

Sähköiseksi palvelusetelikonseptin tuottajaksi lääkinnällisen kuntoutuksen palveluissa Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on valittu Polycon Oy:n Effector, joka on käytössä myös JYTE-alueella apuvälinepalveluissa ja hoitotarvikejakelussa.

Ylilääkärin viran perustaminen perusturvan toimialalle

Perusturvalautakunta päätti perustaa ylilääkärin viran 1.3.2016 alkaen.

Perusturvan toimialan johtamisjärjestelmää on perusteltua tarkistaa 1.3.2016 alkaen ja perustaa toimialalle ylilääkärin virka. Virkatehtävään liitetään terveydenhuoltolain mukaisen vastaavan lääkärin tehtävät sekä lisäksi muita virkavastuita.

Ylilääkäri osallistuu mm. erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliseen yhteistyöhön, uuden sairaalan ja perusterveydenhuollon integraation, sote-uudistuksen ja lääkärikoulutuksen valmisteluun ja toteutukseen sekä tarvittaessa toimielinvalmisteluun. Ylilääkärin tehtävässä on mahdollista sopia erikseen vastaanottotyöstä.

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2016

Perusturvalautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Nico Holmberg ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Pertti Sarja ja Eila Simola kannattivat ehdotusta.

Jyväskylän kaupungissa lähtökohtana on, että asiakas pystyy asumaan kotona mahdollisimman pitkään kotona asumista tukevien palveluiden ja muiden tukitoimien turvin. Silloin, kun tämä ei ole mahdollista ja asiakas ei ole sairaalahoidon tarpeessa, hän on oikeutettu ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palveluihin. Tämä palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti ikäihmisille, muistisairaille tai pitkäaikaissairaille.

Vammaispalvelulain ja -asetuksen soveltamisohjeen 2016 muutos

Asia poistettiin listalta.

Liikkumista tukeva harkinnanvarainen vanhusten kuljetuspalvelu vuonna 2016

Perusturvalautakunta päätti, että liikkumista tukevaa harkinnanvaraista vanhusten kuljetuspalvelua myönnetään liitteessä esitetyin perustein.

Liikkumista tukeva harkinnanvarainen vanhusten kuljetuspalvelu turvaa välttämättömät asioinnit niille henkilöille, jotka ovat kokonaan olemassa olevan palveluliikenteen (Linkki VIP) ja Korpilahden asiointiliikenteen sekä kotihoidon asiointipalvelun ulkopuolella.

Liikkumista tukevaa harkinnanvaraista kuljetuspalvelua myönnetään enintään 96 yhdensuuntaista matkaa kalenterivuoden aikana.

Oikaisuvaatimus suun terveydenhuollon palvelusetelipäätökseen

Perusturvalautakunta päätti hylätä oikaisuvaatimuksen liitteessä esitetyin perustein.

Palvelusetelihakija on tehnyt palvelusetelin hylkäyspäätöksestä 9.12.2015 päivätyn oikaisuvaatimuksen. Jyväskylän kaupungilla on henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä ja palvelusetelilain mukaisen palvelun järjestäjänä ehdoton velvollisuus varmistua palvelunsetelituottajien potilastietojärjestelmien ja tietosuojakäytänteiden lainmukaisuudesta sekä potilasturvallisuudesta.

Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan viran perustaminen lastensuojeluun

Perusturvalautakunta päätti perustaa sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan virat lastensuojelun avohuoltoon 1.3.2016 alkaen.

Sosiaalilainsäädännön uudistus ja sen yhteydessä tulleet lastensuojelulain muutokset ovat lisänneet lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän tehtäviä, kuten valvonta, lapsen henkilökohtainen tapaaminen ja dokumentointi. Muutokset toivat myös tarvetta avopalvelujen lisäämiselle kiireellisiin ja erityisen vaativiin asiakastilanteisiin.

Kahden sosiaalityöntekijän ja kahden sosiaaliohjaajan viran perustaminen kotoutumispalveluihin

Perusturvalautakunta päättää perustaa kotoutumispalveluihin kaksi sosiaalityöntekijän virkaa ja kaksi sosiaaliohjaajan virkaa 1.3.2016 alkaen.

Lisääntynyt turvapaikanhakijoiden määrä tulee vaikuttamaan kotoutumispalveluiden asiakasmäärään ja työhön merkittävällä tavalla. Nykyinen henkilöstömäärä ei ole riittävä kotoutumis-, lastensuojelu- ja toimeentulotuen tehtävien hoitamiseen suhteutettuna lisääntyvään asiakasmäärään. Esitettävien sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajien palvelussuhteiden tulee olla virkoja, koska tehtävien hoitaminen edellyttää virkasuhdetta.

Nuorisovaltuuston aloite pysyvistä puhe- ja läsnäolo-oikeudellisista paikoista lautakuntiin

Perusturvalautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 8-4 kutsua nuorisovaltuuston nimeämän nuorisovaltuuston jäsenen läsnäolo- ja puheoikeudella yhteen perusturvalautakunta kokoukseen kevät- ja syyskaudella. Nuorisovaltuuston nimeämälle jäsenelle annetaan lisäksi oikeus osallistua kaikkiin perusturvalautakunnan iltakouluihin, ellei iltakoulussa käsitellä salaisia asioita. Läsnäolo- ja puheoikeus on voimassa valtuustokauden loppuun saakka. Perusturvalautakunta pyytää nuorisovaltuustoa lisäksi nimeämään jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Heidi Rentola teki pohjaesityksestä poikkeavan ehdityksen, että ”perusturvalautakunta päättää kutsua nuorisovaltuuston nimeämän nuorisovaltuuston jäsenen läsnäolo- ja puheoikeudella pysyvästi perusturvalautakunnan kokoukseen kevät- ja syyskaudella, lukuun ottamatta salaisten asioiden listaa. Nuorisovaltuuston nimeämälle jäsenelle annetaan lisäksi oikeus osallistua kaikkiin perusturvalautakunta iltakouluihin, ellei iltakoulussa käsitellä salaisia asioita. Läsnäolo- ja puheoikeus on voimassa valtuustokauden loppuun saakka. Perusturvalautakunta pyytää nuorisovaltuustoa lisäksi nimeämään jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.” Juhani Starczewski kannatti Heidi Rentolan ehdotusta.

Jyväskylän nuorisovaltuusto vaatii 2.2.2016 päivätyssä aloitteessaan puhe- ja läsnäolo-oikeudellista lautakuntapaikkoja niihin lautakuntiin, joissa pysyviä paikkoja ei vielä ole. Vakituiset paikat nuorisovaltuustolla on tällä hetkellä kaupunkirakennelautakunnassa, kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa sekä vammaisneuvostossa. Nuorisovaltuusto kokee, että lautakuntapaikat mm. sivistys- ja perusturvalautakunnassa ovat keskeisiä nuorisovaltuustolle, sillä niissä käsiteltävät asiat koskevat usein nuoria heidän jokapäiväisessä elämässään.

Perusturvalautakunnan edustajien nimeäminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sopimusohjauksen seminaariin ja neuvotteluihin

Perusturvalautakunta nimesi Hannu Murisojan, Heidi Rentolan, Maunu Vanhalan ja Eila Simolan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sopimusohjauksen seminaariin ja neuvotteluihin edustajakseen vuonna 2016.

Lisätietoja: perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mauno Vanhala, p. 040 359 2137

toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 014 266 3001

25.2.2016Eveliina Välimäki

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje