Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 24.2.2016

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 24.2.2016

Lautakunta päätti, että rajausta lapsen subjektiivisesta oikeudesta varhaiskasvatukseen tai varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotusta ei tehdä Jyväskylässä kovimman kautta. Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin kattohintaan myönnettiin 10 euron korotus ja perustettiinpa Kangasvuoreen myös uusi päiväkotikoulu.

Linjaukset lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja palvelusetelin kattohinnasta 1.8.2016 alkaen

Lautakunta päätti esityksen mukaan linjauksista, joiden perusteella kaupunki voi valmistella päätökset lapsen oikeudesta varhaiskasvatuspalveluihin, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä palvelusetelin kattohinnasta 1.8.2016 alkaen. Linjauksia arvioidaan varhaiskasvatuksen toimintavuoden 2016 – 2017 aikana ja huomioidaan talousarviovalmistelun 2017 yhteydessä. Perheiltä pyydetään arviointia linjauksista kaksi kertaa vuodessa tehtävän asiakaskyselyn yhteydessä.

Jyväskylässä ei tavoitella minimiä, vaan subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen tarkastellaan entistä yksilöllisemmin

Lautakunta päätti, että Jyväskylässä kaikki nekin lapset, joilla ei ole uuden lain myötä oikeutta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, saavat varhaiskasvatusta vähintään 4-6 tuntia päivässä tai 84 – 126 tuntia kuukaudessa. Hoitoajasta sovitaan tapauskohtaisesti huoltajien kanssa neuvotellen ja lapsen tarvitsema tuki ja tukitoimenpiteiden laajuus huomioiden. Koulujen loma-aikoina varhaiskasvatuspalveluja järjestetään nykyisen mallin mukaisesti supistetusti, jolloin käyttämättä jääneistä tunneista saa maksuhyvitystä. Halutessaan perheillä on lainmukainen oikeus palveluihin myös loma-aikoina. Perheille säilytetään mahdollisuutena valita varhaiskasvatuspalvelun omaisena palveluna myös lasten kerhotoiminta, jolloin oikeus lasten kotihoidontukeen säilyy. Varhaiskasvatuspalveluissa on laskettu, että esitetyllä linjauksella voi saavuttaa vuoden 2016 aikana noin 50 000 euron säästön.

Uutta varhaiskasvatuslakia minimin mukaan tulkiten subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen olisi 20 tuntia viikossa äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen. Kokopäiväisesti varhaiskasvatusta on järjestettävä, jos lapsen vanhemmat työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti, sekä pääsääntöisesti vielä kaksi kuukautta tämän jälkeenkin.

Valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelmien ja lakiin säädettyjen tavoitteiden pohjalta lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelmaan on kirjattava tavoitteet varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevalla tavalla sekä toimenpiteet näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen. Jyväskylän linjaus päivähoito-oikeudesta tukee tätä tavoitetta ja tulee tiivistämään keskusteluyhteyttä ja yhteistyötä huoltajien kanssa.

Yrittäjille maksettavan palvelusetelin kattohintaan kympin korotus

Lautakunta päätti, että Jyväskylän kaupunki korottaa päivähoitoa järjestäville yksityisille yrityksille maksettavan palvelusetelin kattohintaa kymmenellä eurolla. 1.8.2016 alkaen yrittäjille maksettavan täysimääräisen palvelusetelin uusi kattohinta on yli 3-vuotiaasta lapsesta 741 euroa kuukaudessa. Alle 3-vuotiaasta palvelusetelin hinta on 1,6 kertainen, eli 1185,6 euroa kuukaudessa. Yksityisessä perhepäivähoidossa uusi kattohinta on 718 euroa kuukaudessa.

Kaupunki ostaa tällä hetkellä päivähoitoa yksityisiltä palveluntuottajilta palvelusetelillä noin 1600 lapselle. Yrittäjän saamasta palvelusetelin arvosta vähennetään kunnallisen päivähoitomaksun osuus, jonka palveluntuottaja perii suoraan asiakkailta. Lisäksi yksityiset palveluntuottajat voivat kerätä asiakkailta lisämaksua kunnallisen päivähoitomaksun päälle.

Setelin kattohinnan noston kustannusvaikutuksen lasketaan olevan vuositasolla noin 188 000 euroa. Palvelusetelikuluihin on varattu kaupungin budjetissa tänä vuonna noin 8 miljoonaa euroa, mikä on pari prosenttia vähemmän kuin toteuma vuonna 2015. Lisäksi tiedossa on, että yksityiset päivähoitopaikat lisääntyvät vuoden 2016 aikana, mikä osaltaan myös aiheuttaa lisäkustannuksia.

Jyväskylä maltillisten korotusten kannalla, päivähoitomaksuihin tulossa 5% korotus

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta linjasi, että Jyväskylässä päivähoitomaksuja voidaan korottaa 1.8.2016 alkaen 5 %. Korotuksen myötä korkein maksuluokka nousee 283 eurosta 297 euroon. Jyväskylän sivistyslautakunnan tekemä korotuslinjaus on varsin maltillinen, varsinkin kun tiedossa on Suomen hallituksen valmistelema lakimuutos, joka mahdollistaisi hintojen korottamisen ensi syksynä jopa 22 %. Eduskunta käsittelee esitystä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaista kevään aikana, ja lautakunnan nyt linjaaman korotuksen mukaiset asiakasmaksut voidaan tuoda sivistyslautakunnan päätettäväksi kevään tai kesän aikana, sen jälkeen kun uusi laki on käsitelty eduskunnassa. Vaikka hoitomaksuihin tehdään 5 % korotus, niin yhdessä aiemmin päätetyn hoitoaikaperusteisen maksujärjestelmän uudistuksen kanssa hoitomaksutulojen arvioidaan kuitenkin pienenevän noin 40 000 euroa vuonna 2016.

Lautakunta perusti uuden Kangasvuoren päiväkotikoulun ja hyväksyi sen hankesuunnitelman

Lautakunta perusti uuden Kangasvuoren päiväkotikoulun ja hyväksyi seuraavassa pykälässä osaltaan päiväkotikoulun hankesuunnitelman, joka etenee seuraavaksi Tilapalvelun johtokuntaan. Kangasvuoren uusi päiväkotikoulu on suunniteltu nykyisen Kangasvuoren päiväkodin tontille osoitteeseen Kangasvuorentie 12. Hankesuunnitelman mukaan purku- ja rakennustyöt on mahdollista aloittaa keväällä 2017 ja rakennus voidaan ottaa käyttöön tammikuussa 2019, mutta hankkeen aikataulu voi vielä muuttua väistötilaratkaisujen tarkennuttua. Uusi päiväkotikoulu tulee korvaamaan nykyisen Pupuhuhdan päiväkotikoulun ja sijainti sekä koko on suunniteltu Huhtasuon, Pupuhuhdan ja Kangasvuoren sekä Seppälän alueiden kasvu huomioiden.

Kangasvuoren päiväkotikouluun on suunniteltu tilat 12 ryhmälle ja 288 lapselle. Uusi päiväkotikoulu korvaa nykyiset Pupuhuhdan ja Kangasvuoren päiväkodit. Lisäksi päiväkotikouluun sijoittuu 2-sarjainen 1-3-luokkainen alakoulu ja koululaisten iltapäivätoiminta. Neljänneltä luokalta alkaen oppilaat siirtyvät Huhtasuon yhtenäiskoulun oppilaiksi. Uuteen rakennukseen tulee myös oppilashuollon tilat. Henkilökunnan tilat on suunniteltu 61 työntekijälle.

Suunnitelman mukaan nykyisen Kangasvuoren päiväkodin toiminta siirtyy rakennustöiden ajaksi keskustan väistöpäiväkotiin ja iltahoito järjestetään mahdollisesti kaupungin muissa iltahoitoa tarjoavissa päiväkodeissa. Pupuhuhdan päiväkotikoulu ja Mansikkapuisto jatkavat toimintaa entisissä tiloissaan uuden rakennuksen valmistumiseen asti.

Hankkeen tavoitehintalaskelma on 11 311 000 €. Investointiohjelmaan on varattu 8.700 000 € vuosille 2016 - 2018. Puuttuva rahoituksen osuus esitetään lisättäväksi vuoden 2017 - 2018 talonrakennusinvestointibudjettiin. Uuden päiväkotikoulun vuokrakustannuksiksi arvioidaan varhaiskasvatuksen osalta 737 000 € vuodessa ja perusopetuksen osalta 371 000 € vuodessa, mikä tarkoittaa kasvua nykyisten kiinteistöjen vuokrakustannuksiin 358 400 € vuodessa. Sivistyksen vuoden 2018 talousarvioon tulee varata lisäksi kiinteistön irtaimiston hankintaan varhaiskasvatuksessa 350 000 € ja perusopetuksessa 355 000 €.

Lausunto esityksestä uudeksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hallituksen esitystä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulainsäädännöksi. Valmistelun yhteydessä toteutetaan hallitusohjelman linjausta varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotuksesta. Uusi laki korvaisi varhaiskasvatuksen osalta vuodelta 1992 olevan lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Jyväskylältä lausuntoa 15.1.2016 päivätystä luonnoksesta. Lautakunta hyväksyi varhaiskasvatuspalveluissa valmistellun lausunnon.

Lausunnossa todetaan muun muassa, että asiakasmaksu ei saisi vaikuttaa perheiden valintaan käyttää varhaiskasvatuspalveluita. Maksujen tulee olla myös sen verran kohtuulliset, että pienituloisten ja osa-aikatyötä tekevien vanhempien työssäkäynti on houkuttelevaa. Tältä osin esitys on hyvä.

Lausunnossa todetaan myös, että nykyisessä tilanteessa tulisi tarkkaan harkita, onko päivähoitomaksujen korottaminen sovitun indeksikorotuksen lisäksi kohtuullista. Ehdotetut korotukset asiakasmaksuihin kohdistuvat erityisesti pieni- ja keskituloisiin kahden huoltajan perheisiin, joissa on enemmän kuin yksi lapsi. Esitetty 22 prosentin korotus enimmäismaksuun on kertakorotuksena kohtuuton ja koskettaa suurta osaa asiakasperheitä.

Lausunnossa myös pidetään oikeansuuntaisena tulorajojen korottamista suhteessa enemmän kahden ja kolmen hengen perheiden osalta kuin isommilta perheiltä. Samoin sisaralennuksen laajentamista kaikkiin maksuluokkiin pidetään hyvänä asiana. Osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävän maksun enimmäismäärän rajaaminen ja 0-maksuluokan säilyminen ovat hyviä asioita.

Lausunnossa todetaan myös, että varhaiskasvatuslainsäädännön kokonaisuudistusta jatkettaessa on tarpeen yhdenmukaistaa osa-aikaista varhaiskasvatusta koskeva termistö. Lisäksi lakiin pitäisi sisällyttää sanktiomahdollisuus siitä, kun perhe varaa loma-aikoina hoitoa, mutta ei sitä käytä. Lainsäädännön tekstissä ja sisällössä tulee myös huomioida Jyväskylän tapaiset kunnat, jotka ovat ottaneet käyttöön hoitoaikaperusteisen maksujärjestelmän. Se, että kokoaikaisen ja osa-aikaisen varhaiskasvatuksen määrittely on tuntia/viikko, mutta maksu peritään kuukausimaksuna, voi aiheuttaa kunnissa tulkintaepäselvyyttä sekä asiakasperheiden eriarvoisuutta.

Kokouksen muut asiat esityslista ja liitteet

Kokouksen muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1633. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 3.3. 2016 Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231
- toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

24.2.2016Minna Hakkarainen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje