Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 23.2.2016

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 23.2.2016

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 23.2.2016 käsiteltiin muun muassa vanhojen hissittömien asunto-osakeyhtiötalojen hissiavustusten myöntämisperusteita.

Hissiavustusten myöntämisperusteet päivitettiin

Rakennus- ja ympäristölautakunta vahvisti uudet hissiavustusten myöntämisperusteet. Kaupungin vuoden 2016 talousarviossa on nyt toista kertaa varattu määräraha hissiavustuksiin. Koska valtion määrärahat hissiavustuksiin ovat tälle vuodelle huomattavasti pienentyneet ja jotta hankkeita saataisiin myös Jyväskylässä liikkeelle, päivitettiin kaupungin oman hissiavustuksen myöntämisperusteita.

Avustus voidaan myöntää asunto-osakeyhtiömuotoisille asuinrakennuksille, joissa on vähintään kolme kerrosta eikä ennestään ole hissiä. Hissiavustuksen määrä on enintään 10 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, joita ovat hissitoimitus, rakennustekniset työt, LVIS-tekniset kustannukset sekä suunnittelu- ja yleiskustannukset.

Avustus myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa sen jälkeen, kun Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on hyväksynyt hankkeen kustannukset ja myöntänyt hankkeelle valtion hissiavustuksen. Päätöksen avustuksesta tekee asuntotoimen asuntoasiantuntija.

Kaupungin hissiavustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan kuitteja vastaan tai tarvittaessa etupainotteisesti töiden edistymisen mukaan ja muutoinkin kuten valtion vastaavat avustukset.

Kaupunkirakennelautakunnalle lausunto Kangasvuorentie 12:n asemakaavamuutoksesta

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti, että sillä ei ole huomautettavaa Kangasvuorentie 12:n asemakaavan muutoksesta eikä tonttijaon hyväksymisestä asemakaavan yhteydessä.

Muutosalue sijaitsee Kangasvuorentien varrella ja rajautuu etelälaidallaan Kangasvuoren nousevaan metsärinteeseen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 3,6 hehtaaria.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta, lähivirkistysaluetta ja katualuetta. Osalla tonttia ja tontin ulkopuolisessa metsärinteessä on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa osoittava suojelurajaus. Tontilla on nykyisin päiväkoti piha- ja pysäköintipaikkoineen. Toinen puoli tonttia on pääosin rakentamatonta hiekkakenttää ja metsikköä.

Kaavamuutoksen laadinta on käynnistynyt kaupungin aloitteesta. Kangasvuoren-Pupuhuhdan alueen päiväkoti- ja alakouluikäisten määrän arvioidaan lähivuosina kasvavan. Kaavamuutoksen sisältämä rakennusoikeuden nosto mahdollistaa nykyistä suuremman päiväkoti-kouluyksikön toteuttamisen.

Kaavoituksen pohjaksi alueelta on vuoden 2015 aikana laadittu uusi liito-oravaselvitys, Kangasvuorentien ylityksen turvallisuustarkastelu, liikennelaskenta ja melumallinnus sekä rakennuksen museaalinen inventointi.

Asemakaavan muutosluonnos osoittaa alueelle lähipalvelurakennusten korttelialueen koulua ja päiväkotia varten sekä lähivirkistysaluetta ja katualuetta. Rakennusoikeutta luonnoksessa on 4 500 kerrosalaneliömetriä, jossa lisäystä aiempaan on 1 099 kerrosalaneliömetriä. Tontin Kangasvuoren tien puoleiselle rakennusalan sivulle on merkitty liikennemelun vuoksi rakenteellinen desibelimääräys.

Tontin etelälaitaan on merkitty istutettava alueen osa. Alue on samalla varattu hulevesien johtamiseen. Liito-oravan esiintymisen vuoksi hulevesialueella tulee säilyttää liito-oravan liikkumisen kannalta riittävä puusto. Keski-Suomen ELY-keskus on pyydettynä antanut liito-oravan elinpiiristä lausunnon ja pitänyt puustomääräystä tarpeellisena.

Pienellä osalla tontin istutettavaa alaa sekä tontin eteläpuolisella lähivirkistysalueella on nykyisen kaavan tavoin edelleen voimassa osa-aluerajaus, jonka mukaan alueen puusto tulee säilyttää tai hoitaa niin, että liito‐oravan pesäpuut, niitä suojaavat puut sekä ruokailemisen ja liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään.

Kaupunkirakenteen toimialalle ympäristölupa Ruokkeelle maankaatopaikkaa varten

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti myöntää Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialalle ympäristöluvan pilaantumattomien kaivumaiden läjittämiseen Ruokkeen asemakaava-alueen esirakentamisen yhteydessä. Toiminnalle myönnettiin aloituslupa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Maita läjitetään Korvenperä-nimisellä tilalla noin 2,4 hehtaarin alueelle. Läjitettävä määrä on enintään 33 000 irtokuutiometriä. Täyttökorkeus täyttöalueella on noin 1 metri. Täyttö tapahtuu kahdessa vaiheessa vuosien 2016 ja 2017 aikana.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1692.


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paul Abbey p. 040 777 4598, paul.abbey[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

23.2.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje