Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 22.2.2016

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 22.2.2016

Keljonkankaantie 56 ja 58 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan seniori- ja palveluasumisen täydennysrakentamista muuttamalla alueen käyttötarkoitusta, rakennusalan rajoja sekä korottamalla rakennusoikeutta ja kerroslukua. Tavoitteena on mahdollistaa rakennettuun ympäristöön sopivaa laadukasta täydennysrakentamista. Kaavamuutosalue sijaitsee Keljonkankaan aluekeskuksessa.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/910.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä asemakaavamuutokseen liittyvän sitovan tonttijaon.

Riitta Tynjän (SKP) ym. valtuustoaloite kaupungin toimielinten kokousten julkisuudesta

Riitta Tynjä (SKP) ja 13 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 25.3.2013 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat että kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien kokouksissa päätetään kunkin toimielinten kokousten pitämisestä julkisina.
Aloitteen perusteluissa nostetaan esille se, että avoimen yhteiskunnan tunnuspiirteisiin kuuluu tiedon avoimuus ja julkisuus. Aloitteen tekijät pitävät tärkeänä, että asioista kiinnostuneet kansalaiset voivat seurata päätöksentekoa joko paikan päällä tai esimerkiksi netistä suorana lähetyksenä tai myöhemmin tallenteina. Tällainen mahdollisuus on käytössä Jyväskylän kaupunginvaltuuston kohdalla.

Vastauksessa todetaan mm.
Kaupunginkanslia lähettää kevään aikana toimielinten puheenjohtajille ja sihteereille viestin, jossa muistutetaan, että seuraavia kokousaikoja päättäessään toimielimissä keskusteltaisiin myös jäsenten halukkuudesta järjestää kokoukset julkisina. Mikäli toimielin tähän päätyy, kokouksista aiheutuvat kustannukset kohdentuvat ko. toimielimelle.
Uuden videokaluston hankinnan tarve ja rahoitus arvioidaan erikseen toimielinten mahdollisten julkisten kokousten aikataulujen tarkentuessa.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Kaisa Peltosen (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Kumppanikoodarit osaksi tietohallintoa

Valtuutettu Kaisa Peltonen ja 15 muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään selvitettäväksi kumppanikoodarien tarve, kustannukset ja vaikutukset tietohallintoon.
Aloitteessa viitataan Helsingin kaupungin kumppanikoodariohjelmaan. Perusteluissa todetaan, että tietotekniikan nopea kehitysvauhti vaatii laaja-alaista osaamista, yhteistyötä ja avoimuutta. Kumppanikoodarien avulla voitaisiin uusia palveluita ja tietojärjestelmiä toteuttaa kustannustehokkaasti, nopeasti ja ketterästi omana toimintana. Kumppanikoodarit olisivat tukena ohjelmistotoimittajien kanssa käytävissä järjestelmämärittelyissä ja sopimusneuvotteluissa.

Vastauksessa todetaan mm.
Kaupungin talousarviossa vuoden 2016 yhtenä painopistealueena on digitalisaatio ja siihen liittyvät hankkeet. Digitalisaatiohankkeisiin varattua erillismääräraha voidaan tarvittaessa käyttää myös määräaikaisissa työsuhteissa toimivien kumpaanikoodarien palkkakustannuksiin. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tiedossa hankkeita, joissa näin voitaisiin tehdä. Yhteistyökumppaneina toimivat ict-alan yritykset. Jyväskylän yliopiston kanssa on käyty keskustelua avoimen datan hyödyntämismahdollisuuksista. Code for Finland laajentaa kumppanikoodaritoimintaa kansallisella tasolla. Tietohallinto on selvittänyt alustavasti mahdollisuuksia päästä mukaan verkostoihin. Mukaan ohjelmaan voivat hakea kaupunkiorganisaatioiden lisaksi myös muut julkisen sektorin toimijat ympäri Suomea.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.
Ennen päätöstä Kaisa Peltonen (VIHR) esitti Tommi Liinalammen (VIHR) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänestyksen (36-30-yksi tyhjä) jälkeen kaupunginhallituksen esitys tuli valtuuston päätökseksi.

Ahti Ruoppilan (SDP) ym. valtuustoaloite Jyväskylän kaupungin hankintakäytännöistä

Ahti Ruoppila ja 57 muuta valtuutettua ovat jättäneet 21.10.2013 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Jyväskylän kaupungin ruuan ja raaka-aineiden hankinnoissa tullaan ostamaan mahdollisimman paljon suomalaisia elintarvikkeita ja oman alueen lähiruokaa. Lisäksi vaaditaan, että ruuan laatukriteereiden perusteeksi nostetaan ruuan alkuperä.

Vastauksessa todetaan mm.
Tällä hetkellä Keski-Suomesta hankitaan Kylän Kattaukselle mm. tuoretta mansikkaa ja leipomotuotteita. Lähes kaikki Kylän Kattauksen ostama liha on kotimaista. Perunat ja juurekset ovat kotimaisia ja vihannekset ovat kotimaisia kesäkaudella. Talvella vihannekset ovat kotimaisia saatavuuden mukaan.
Omina kilpailutuksina toteutetaan sellaiset hankinnat, joiden osalta on tiedossa potentiaalisia tarjoajia lähialueelta. Käytännön tilaus- ja ostotoiminta tapahtuu Kylän Kattauksen keittiöistä voimassaolevien sopimusten mukaisilta toimittajilta.
Ruuan alkuperää ei suoranaisesti voida asettaa kilpailutuksissa kriteeriksi. Kaupungin itse suorittamissa kilpailutuksissa kriteereinä on käytetty esimerkiksi tuoretuotteiden osalta tuoreutta. Tulevissa kilpailutuksissa, joissa tavoitteena on saada sopimuskumppaneiksi lähiruokatuottajia, varsinaisten laatukriteerien sijaan hankittavien tuoteryhmien rajaus ja tuotteiden valinta ohjaa hankintaa paremmin lähialueen tuottajille. Tuoretuotteiden kyseessä ollessa tuoreus on edelleen käyttökelpoinen kriteeri.

Kohti resurssiviisautta -hankekokonaisuuteen kuuluvassa Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisiin keittiöihin -hankkeessa vuoden 2014 aikana tavoitteena oli mm. luoda logistisia ratkaisuja, joiden avulla lähellä tuotettuja raaka-aineita saataisiin riittävän kustannustehokkaasti myös julkisten keittiöiden käyttöön.
Avainasemassa tuotannon määrän riittävyyden, logistiikan, tilausten vastaanottamisen, laskutuksen ja mahdollisten tuotteiden käsittelyn edellyttämien investointien osalta on myös tuottajien keskinäinen yhteistyö.

Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisiin keittiöihin on luettavissa osoitteessa:
http://ruokacentria.com/wp-content/uploads/2015/01/Loppuraportti.pdf

Juhani Starczewskin (Rehobot-valtuustoryhmä) ym. valtuutettujen valtuustoaloite pahoinvoinnin menojen vähentämiseksi

Juhani Starczewski (Rehobot-valtuustoryhmä) ja 15 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 16.2.2015 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat ns. pahoinvointibudjetin päivittämistä ja ryhtymistä tarvittaviin toimenpiteisiin niiden alentamiseksi.
Ns. pahoinvointibudjetin mukaan perusturvan käyttömenoista neljännes, merkittävä osuus sivistyksen ja myös kaupunkirakenteen menoja käytettiin vuonna 2011 asukkaiden pahoinvoinnin seurauksien korjaamiseen. Valtuustoaloitteessa todetaan, että hyvinvoinnin kannalta merkityksellisiä asioita ovat ainakin fyysinen ja psyykkinen terveys, sosiaaliset suhteet ja luottamus, taloudellinen toimeentulo sekä arjessa selviytyminen ja elämänhallinnan tuntu. Kuntalaisten oma käyttäytyminen vaikuttaa keskeisesti heidän hyvinvointiinsa.

Vastauksessa todetaan mm.
Jyväskylässä palveluja ja toimintamalleja on uudistettu syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kaupunkistrategian (kv 15.12.2014/122) yhtenä kärkenä ovat aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat. Sen toteutumiseksi korostetaan asukkaiden osallisuutta, omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen useissa palveluissa (ehkäisevä perhetyö, kotipalvelu, varhaiskasvatus, neuvolat, perheneuvola, oppilashuolto) on auttanut tunnistamaan palvelutarve entistä paremmin jo varhaisemmassa vaiheessa ja perheen ongelmiin päästään tarttumaan aiemmin.
Jyväskylässä on runsaasti liikuntamahdollisuuksia eri-ikäisille. Maksuton liikunta on mahdollista ulkoliikuntapaikoilla ohjatuissa ryhmissä sekä omatoimisesti. LiikuntaLaturi tarjoaa maksutonta ohjattua liikuntaa alle 20-vuotiaille. Terveysasemilla järjestetään elämäntaparyhmiä diabetes-, sydän- ja liikuntaelinsairaille sekä riskiryhmiin kuuluville.
Hyvinvointia Huhtasuolle -hankkeessa vuosina 2013–2015 tartuttiin hyvinvointikertomuksessa 2011 (kv 19.3.2012/27) erityisiksi ongelmakohdiksi havaittuihin liikkumattomuuteen, yksinäisyyteen ja päihteiden käyttöön.
Seuraava laaja hyvinvointikertomus laaditaan tämän valtuustokauden päätteeksi alkuvuodesta 2017. Hyvinvointikertomuksen tulosten perusteella laaditaan hyvinvointiohjelma uudelle valtuustokaudelle.

Kaupunginvaltuusto merkitsi edellä esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Kati-Erika Timperin (Kok.) valtuustoaloite Jyväskylän kaupungin vieraanvaraisuuden linjausten uudistamiseksi ja hallintosäännön X-luvun 53 §:n lisäämiseksi

Kati-Erika Timperi on tehnyt 28.10.2014 valtuustoaloitteen Jyväskylän kaupungin vieraanvaraisuuden linjausten uudistamiseksi ja hallintosäännön täydentämiseksi. Valtuustoaloitteen mukaan kaupungin vieraanvaraisuuden linjaukset ovat riittämättömät, jotta hyvän hallinnon avoimuus toteutuisi. Lisäksi aloitteessa esitetään, että lautakunnat ym. toimielimet konserniyhtiöiden hallitukset mukaan lukien velvoitetaan valvomaan edustuskuluja.

Vastauksessa todetaan mm.
Jyväskylän kaupungin vieraanvaraisuuden linjaukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 15.3.2010. Uusi ohje tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn kevään 2016 aikana. Jo nykyiset linjaukset koskevat liikelaitoksia. Omistajaohjeen antaminen edustamisesta konserniyhtiöille toteutuu parhaiten konserniohjeen muodossa, jonka uudistaminen on loppusuoralla ja tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn helmikuussa 2016.
Kaupunki julkistaa vuosittain kaikki ostonsa avoimena datana, mikä lisää vieraanvaraisuuden/edustamisen läpinäkyvyyttä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.


Valtuuston esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1545

Lisätietoja:
valtuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, puh. 050 5924 471

22.2.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje