Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 22.2.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 22.2.2016

Konserniohjeen sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa Jyväskylän kaupunkikonsernissa -ohjeen muutokset

Kaupunginhallitus hyväksyi konserniohjeen ja hyvä hallinto- ja johtamistapa Jyväskylän kaupunkikonsernissa -ohjeen muutokset ja päätti, että muutokset astuvat voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen.

Konserniohjeen tarkoituksena on varmistaa konsernin kokonaisedun toteutuminen. Konsernijohdon tulee arvioida vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä kunnan kokonaisedun toteutumisen ja riskienhallinnan kannalta omistajaohjauksen tuloksellisuutta.

Lisäyksiä tai muutoksia mm.:
- konserniohje liitteineen on käsiteltävä tytäryhteisön yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimielimessä, jonka päätöksellä yhteisö sitoutuu konserniohjetta noudattamaan
- lisätty tiedonantovelvollisuus siten, että yhtiön hallituksella ja toimitusjohtajalla on oikeus ja velvollisuus luovuttaa omistajaa edustavalle controllerille ja kaupungin sisäiselle tarkastukselle niiden pyytämät tiedot.
- lisätty täsmennyksiä talousraportointiin liittyen
- lisäys: yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet kouluttautuvat ja sitoutuvat jatkuvasti kehittämään hallitustyöskentelyn edellyttämää osaamistaan. Yhtiöiden hallitukseen pyritään nimittämään sellaista osaamista omaavia henkilöitä, jotka tukevat konserniyhteisön strategisia ja kehittämistarpeita.
- uutena kohtana ohjeeseen on lisätty konserniohjausryhmä, joka osallistuu konsernijohdon tukena sille konserniohjeessa määrättyjen ennakkolupamenettelyyn liittyvien asioiden valmisteluun ja antaa tarvittaessa lausunnon valmisteltavasta asiasta

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
1. Kaupunginvaltuusto päättää, että Jyväskylä hyväksyy kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors = CoM) visioineen ja tavoitteineen.
2. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan sopimuksen allekirjoittajaksi.

Covenant of Mayors (CoM) on kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus, jolla kaupungit sitoutuvat vapaaehtoisesti EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseen omalla alueellaan. Sopimuksen allekirjoittajat lupaavat vähentää CO2-päästöjä vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä sekä omaksua kokonaisvaltaisen lähestymistavan ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen. Sopimuksen allekirjoittajilla on yhteinen visio vuodesta 2050: alueidensa hiilestä irtautumisen nopeuttaminen, väistämättömän ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiskykynsä vahvistaminen sekä varman, kestävän ja kohtuuhintaisen energian tarjoaminen kansalaisilleen.

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa (Korpilahden päiväkoti)

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on 16.2.2015 hyväksynyt Korpilahden päiväkotikorttelin asemakaavan muutoksen ja tonttijaon. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 30.11.2015 hylännyt asemakaavan hyväksymistä koskevan valituksen. Valittaja on tehnyt asiassa jatkovalituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaupunginhallitus päätti
- antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle esitetyn sisältöisen selityksen ja
- vaatia selityksessä, kaava-asiakirjoissa sekä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa esitetyn perusteella valituksen hylkäämistä perusteettomana ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen pysyttämistä sekä
- vaatia Jyväskylän kaupunkia kohtaan esitetyn oikeudenkäyntikuluvaatimuksen hylkäämistä kokonaisuudessaan perusteettomana

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavan hyväksymistä koskevassa valitusasiassa (Väinölänranta)

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on 20.11.2015/138 hyväksynyt Väinölänrannan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen sekä tonttijaon asemakaavan yhteydessä. Valtuuston päätöksestä on jätetty kaksi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Kaupunginhallitus päätti
- antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitusten johdosta yllä esitetyn lausunnon,
- vaatia lausunnossa, valituksenalaisessa päätöksessä sekä kaava-asiakirjoissa esitetyn perusteella valitusten hylkäämistä perusteettomina; sekä
- vaatia Jyväskylän kaupunkia kohtaan esitettyjen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevien vaatimusten hylkäämistä kokonaisuudessaan.

Toimialajohtaja Kati Kallimon virantoimitusvelvollisuuden muutos 1.3.2016 alkaen

Perusturvan toimialan johtamisjärjestelmä on perusteltua tarkistaa 1.3.2016 alkaen. Kaupunginhallituksen Jyväskylän kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista koskevassa päätöksessä (8.12.2014/349) todetaan, että johtamista on mahdollista edelleen tiivistää siten, että toimialajohtaja johtaa toimialansa lisäksi suoraan jotain alaisistaan palvelualueista siellä missä se on toiminnan laajuus huomioiden perusteltua. Hallintosäännön mukaan toimialajohtaja voi johtaa myös toimialansa palvelualuetta.

Koska avoterveydenhuollon palvelujohtajan virka jätettiin täyttämättä, on syytä liittää avoterveydenhuollon palvelualueen johtamistehtävät toistaiseksi toimialajohtajan virkatehtävään. Jatkossa avoterveydenhuollon palvelualueen palveluyksiköt ovat suoraan toimialajohtajan alaisuudessa.

Kaupunginhallitus päätti perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimon virantoimitusvelvollisuuden muutoksesta 1.3.2016 alkaen toistaiseksi siten, että toimialajohtajan tehtäväalueeseen liitetään avoterveydenhuollon palvelujohtajan virkatehtävät.
Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan tekemään päätöksen toimialajohtaja Kati Kallimon palkantarkistuksesta, joka perustuu olennaiseen muutokseen tehtävässä edellä kuvatun mukaisesti.

Kaupungin edustajien nimeäminen Kiinan Kunmingin ja Shanghain matkalle 5.-10.4.2016

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy ja Jyväskylän kaupunki toteuttavat yritysdelegaatiovierailun Kiinan Kunmingiin ja Shanghaihin huhtikuussa 2016.

Jyväskyläläiset yritykset neuvottelevat Shanghaissa ja Kunmingissa mm. ympäristöosaamisen alalla, energiatehokkaissa ratkaisuissa sekä vedenalaisten rakenteiden tarkastamisen aloilla. Lisäksi Jyväskylän ammattikorkeakoulu neuvottelee tällä hetkellä Kunmingin yliopiston kanssa yhteistyöstä mm. vanhusten hoivapalvelualalla. Vierailuohjelmaan sisältyy yritystapaamisia Shanghaissa ja Kunmingissa sekä tapaamiset Kunmingin yliopiston ja Kunmingin kaupungin edustajien kanssa. Lisäksi vierailun aikana on tarkoitus allekirjoittaa Jyväskylän ja Kunmingin kaupunkien välinen yhteistyön jatkosopimus.

Matka- ja majoituskustannukset ovat arviolta 2500 euroa/henkilö. Matkalle osallistuu yritysedustajia omin kustannuksin 3–5 yritystä. Matkalle ovat lähdössä ainakin VRT Finland Oy, BioGTS Oy ja Lamit Oy. Lisäksi matkalle osallistuvat Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Jussi Halttunen, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oyn toimitusjohtaja Ari Hiltunen sekä Kiinan ja Aasian neuvonta- ja liikeyhteyspalveluiden kehittämispäällikkö Jouni Puura.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Kiinan matkan valmistelun sekä nimesi matkalle kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partasen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkisen.

Nuorisovaltuustolle maksettava vuosittainen toimintaraha

Kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymässä palkkiosäännössä todetaan, ettei palkkiosääntöä sovelleta nuorisovaltuuston luottamushenkilötoimintaan. Nimetyille nuorisovaltuuston edustajille maksetaan kuitenkin lautakunnan jäsenen kokouspalkkio lautakuntatyöskentelyyn osallistumisesta. Lautakuntapaikka on osalla nuorisovaltuuston jäsenistä.

Nuorisovaltuusto ehdottaakin, että kaupunki tukisi heidän toimintaansa siten, että nuorisovaltuusto voisi omalla päätöksellään kohdentaa kaupunginhallituksen osoittaman summan esimerkiksi nuorisovaltuutettujen hyvinvointiin, yhteiseen virkistäytymiseen tai koulutustoimintaan.

Kaupunginhallitus päätti, että nuorisovaltuustolle maksetaan tämän valtuustokauden ajan vuosittain 2000 euron toimintaraha. Kaupunginhallitus edellyttää, että raha tulee kohdentaa nuorisovaltuuston yhteiseen virkistys- tai koulutustoimintaan.

Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokuntaan

Uuden johtosäännön mukaan yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen nimetään Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ky:n ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päätti valita Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunnan jäseneksi Tony Melvillen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Santero Kujalan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.


Esityslista liitteineen
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1599

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

22.2.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje