Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 28.1.2016 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 28.1.2016 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta päätti muun muassa jättää avoterveydenhuollon palvelujohtajan viran täyttämättä. Sen lisäksi perusturvalautakunta valtuutti vanhuspalveluiden palvelualueen käynnistämään kilpailutuksen kotihoidon ja palveluasumisen etälääkäripilotoinnin toteuttamiseksi Vaajakosken alueella.

Avoterveydenhuollon palvelualueen palvelujohtajan viran täyttäminen

Perusturvalautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 10-2, yksi tyhjä, jättää avoterveydenhuollon palvelualueen palvelujohtajan viran täyttämättä. Vastaehdotuksena oli Leena Yksjärven esitys siitä, että hakuprosessia jatketaan ja valinta tehdään niiden hakijoiden joukosta, jotka ovat vielä käytettävissä avohuollon palvelualueen palvelujohtajan tehtävään. Marja Leena Makkonen kannatti Leena Yksjärven esitystä.

Perusturvan toimialan viranhaltijapäätösten nähtävänä pitäminen

Perusturvalautakunta päätti, että perusturvalautakunnan toimialalla viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävillä päätöksentekopäivää seuraavan viikon tiistaina tai ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen, jos tiistai on pyhäpäivä seuraavissa osoitteissa:

- palvelujohtajien päätökset: Kilpisenkatu 1

- palvelupäälliköiden päätökset ovat nähtävillä palvelupäälliköiden omissa palveluyksiköissä

- muiden perusturvalautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävinä ko. viranhaltijoiden palvelu- tai toimintayksiköissä.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.1.2016/8 tehnyt päätöksen siitä, että toimialajohtajien päätökset pidetään nähtävillä kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Vapaudenkatu 32. Päätökset ovat nähtävänä päätöksentekopäivää seuraavan viikon maanantaina tai ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen, jos maanantai on pyhäpäivä.

Perusturvan toimialan irtaimen käyttöomaisuuden uudelleen budjetointi vuodelle 2016

Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2015 irtaimen käyttöomaisuuden hankintojen määrärahasta budjetoidaan uudelleen 185 000 euroa vuodelle 2016 perusturvan toimialan irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin.

Jyväskylän kaupungin vuoden 2015 talousarvion investointiosassa oli budjetoitu perusturvan toimialan irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin yhteensä 2 526 200 euroa. Avoterveydenhuollon palvelualueen irtaimen käyttöomaisuuden hankinnoissa suun terveydenhuollon osalta oli Palokan hammashuollon laajennuksen varattu 211 000 euroa hammashoitokoneiden, röntgenlaitteiden sekä kuvanlukijan hankintaan. Budjettiin tähän tarkoitukseen tehtyä varausta ei käytetty vuonna 2015. Palokan osalta laajennuksella oli tarkoitus lisätä vuonna 2015 aloitetun Jyme-toimintamallin kapasiteettia.

Laajennusta on kuitenkin arvioitu uudelleen liittyen mm. Hannikaisenkadun hammashoitolan lopettamiseen, joka osaltaan heikensi palvelujen saatavuutta keskustan alueella. Tämän johdosta on tehty suunnitelma suun terveydenhuollon tilojen lisäyksestä Kyllön terveysasemalle, jolla voidaan tehostaa palveluja sekä laajentaa Palokassa käyttöön otettua toimintamallia. Laajennuksen toteuttamiseksi esitetään uudelleen budjetoitavaksi 185 000 euroa vuodelle 2016.

Vanhuspalvelujen asiakasmaksujen soveltamisohjeet 2016

Perusturvalautakunta vahvisti vanhuspalvelujen asiakasmaksujen soveltamisohjeet 2016 päätösliitteen mukaisesti.

Vanhus- ja vammaispalveluiden asiakasmaksujen perusteiden rinnalle laadittiin vuodelle 2015 ensimmäistä kertaa asiakasmaksujen soveltamisohjeet, jotka ohjaavat asiakasmaksujen määrittelyä ja avaavat tarkemmin maksun muodostumista. Vuodelle 2016 vanhuspalvelujen asiakasmaksujen soveltamisohjeisiin on lisätty kotihoidon, palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon maksualennusten soveltamisohjeet sekä kotisairaalan osuus.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet 2016

Perusturvalautakunta hyväksyi omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet sekä omaishoidon palkkiot vuodelle 2016 päätösliitteiden mukaisesti.

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan ja päätökseen. Omaishoidon tukea myönnetään Jyväskylän kaupungin talousarviomäärärahojen puitteissa, eikä palveluun ole subjektiivista oikeutta.

Omaishoidon tuen palkkio on korvaus tehdystä hoitotyöstä. Omaishoitaja ei ole työsopimuslain (55/2001) tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan, vaan omaishoito on toimeksiantosopimussuhteista. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tuella ja palveluilla turvataan paljon apua tarvitsevien henkilöiden kotona selviytymistä.

Ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perhehoidon toimintaohje 1.1.2016 alkaen

Perusturvalautakunta hyväksyi ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perhehoidon toimintaohjeen päätösliitteen mukaisesti.

Vuoden 2015 alussa aloitti maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon koordinointi -pilotti, jonka yhtenä tavoitteena oli laatia maakuntaan yhtenäinen toimintaohje.

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee vuosittain perhehoitajille maksettavat vähimmäispalkkiot ja -korvaukset. Hoitopalkkiota määritettäessä huomioidaan perhehoitoon sijoitettavan henkilön hoidon, tuen ja ohjauksen tarve, jonka määrittämisessä käytetään kansaneläkelaitoksen myöntämää hoitotukea, sekä hoidon sitovuus, jolloin huomioidaan osallistuminen kodin ulkopuoliseen päivä- ja/tai työtoimintaan.

Etälääketieteellinen palvelu Jyväskylän kaupungin kotihoidossa ja palveluasumisessa

Perusturvalautakunta valtuutti vanhuspalveluiden palvelualueen käynnistämään kilpailutuksen kotihoidon ja palveluasumisen etälääkäripilotoinnin toteuttamiseksi Vaajakosken alueella.

Jyväskylän kaupungin Vaajakosken alueella toimii kotihoidon kolme tiimiä ja kaksi tehostetun palveluasumisen taloa. Palvelutaloissa on pääsääntöisesti käynyt lääkäri kerran viikossa, joskus harvemmin riippuen käytössä olevista resursseista. Kotihoidon osalta on tukeuduttu tarpeen mukaan avosairaanhoidon palveluihin, joko asiakaskohtaisesti tai erillisellä kotihoidon ajanvarauksena lääkäriltä.

Hankintaoikaisuvaade koskien kotihoidon kauppapalveluja koskevaa hankintapäätöstä

Perusturvalautakunta päätti hylätä oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perustein.

Jyväskylän kaupungin sosiaali-, terveys- ja vanhuspalvelut pyysi 12.10.2015 julkaistulla tarjouspyynnöllä tarjouksia kotihoidon kauppapalveluiden tuottamisesta. Kaupunki valitsi 12.11.2015 toimialajohtaja Kati Kallimon hankintapäätöksellä 60/2015 Total Kiinteistöpalvelut Oy:n palveluntuottajaksi viidelle palvelualueelle kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella.

Valitsematta jäänyt toimija vaati tehdyn hankintapäätöksen purkua hankintaoikaisuna ja sitä, ettei pisteytyksessä huomioida työllisyysnäkökulmaa. Lisäksi haluttiin selvennöstä Jyväskylän kaupungin omistaman yhtiön osallistumisesta Jyväskylän kaupungin järjestämiin kilpailutuksiin.

Oikaisuvaatimus suun terveydenhuollon palvelusetelipäätökseen

Asia poistettiin listalta.

Sosiaalityöntekijän viran perustaminen sosiaalipäivystysyksikköön

Perusturvalautakunta päätti perustaa sosiaalityöntekijän viran sosiaalipäivystysyksikköön 1.2.2016 alkaen.

Sosiaalipäivystyksen kuntakokouksessa 4.5.2015 päätettiin esittää uuden sosiaalityöntekijän viran perustamista kasvaneisiin ja laajentuneisiin päivystystehtäviin vastaamiseksi.

Sosiaalityöntekijän virka on huomioitu henkilöstösuunnitelmassa ja sopimuskunnat maksavat oman osuutensa kustannuksista. Perusturvalautakunta on hyväksynyt käyttösuunnitelman 10.12.2015. Sosiaalityöntekijän viralle on myönnetty täyttölupa.

Sosiaalityöntekijän ja kahden sosiaaliohjaajan viran perustaminen lastensuojeluun

Perusturvalautakunta päätti perustaa sosiaalityöntekijän ja kahden sosiaaliohjaajan virat lastensuojelun avohuoltoon 1.2.2016 alkaen.

Lastensuojelun avohuollossa on tarpeen päivittää tehtävänkuvia asiakasprosessien sujuvoittamiseksi ja palvelutakuissa pysymiseksi. Tehtävänkuvien päivittäminen edellyttää osa-aikaisen sosiaalityöntekijän ja kahden sosiaaliohjaajan työsuhteen muuttamista viroiksi.

Ehdotus Sovatek-säätiön hallituksen varajäsenestä

Perusturvalautakunta ehdotti Jyväskylän kaupungin osalta Sovatek-säätiön uudeksi varajäseneksi Anu Mutkaa.

Sovatek-säätiö on pyytänyt Jyväskylän kaupunkia nimeämään ehdokkaansa säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2015–2016. Perusturvalautakunta on kokouksessaan 20.11.2014/151 ehdottanut hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Risto Kortelaista ja varajäseneksi Sakari Ritalaa. Sakari Ritala on 5.6.2015 tulleella kirjeellään pyytänyt eroa säätiön hallituksesta muuttuneiden työtehtävien vuoksi. Hänen tilalleen tulee täten ehdottaa uutta varajäsentä.

Lisäksi kokouksen ilmoitusasioissa käsiteltiin eduskunnan oikeusasiamiehen päätöstä vammais- ja kehitysvammapalveluiden toimintatavoista ja henkilökunnan menettelyistä. Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös liittyi eduskunnan oikeusasiamiehelle toimitettuun ryhmäkanteluun, jonka allekirjoitti 56 henkilöä. Kantelussaan he arvostelivat Jyväskylän kaupungin vammais- ja kehitysvammapalvelujen toimintatapoja. Perusturvalautakunta antoi asiaan vastineensa 29.1.2015/9. Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunto toteaa, ettei kaupungin toiminnassa ole ollut lainvastaisuuksia tai virkavelvollisuuksien laiminlyöntiä. Eduskunnan oikeusasiamies korostaa kuitenkin erityishuolto-ohjelman laatimisen merkitystä.

28.1.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje