Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 25.1.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 25.1.2016

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Jyväskylän kaupungin vuoden 2016 talousarviota koskevan kunnallisvalituksen johdosta

Kaupunginhallitus totesi lausuntonaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, että kunnallisvalitus tulee esitetyin perustein hylätä aiheettomana.

Kauko Tuupainen on laatinut 29.1.2015 päivätyn kunnallisvalituksen, jossa vaaditaan, että Jyväskylän kaupungin talousarvio on palautettava uudelleen valmisteluun perusturvan osalta.

Valituksen mukaan kaupunginvaltuusto ei ole talousarviopäätöstä tehdessään ollut tietoinen siitä, että talousarvioon on sisältynyt Jyväskylän kaupungin perusturvapalveluiden asiakasmaksujen korotukset (valituksessa käytetään termiä sotemaksut) vuodelle 2016 sittemmin perusturvalautakunnan 10.12.2015 tekemän päätöksen (§150) mukaisesti. Tuupaisen mukaan asiakasmaksujen korotuksia koskevat tiedot ovat puuttuneet talousarviosta vastoin kuntalain 13 luvun 110 §:n 4 momentin säännöstä.

Kaupunginhallitus lausuu valituksen johdosta mm. seuraavaa: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen perusteiden vahvistaminen kuuluu hallintosäännön mukaan perusturvalautakunnan tehtäväalueeseen ja toimivaltaan. Perusturvalautakunta päättää ja vahvistaa Jyväskylän kaupungin perusturvan soveltamat asiakasmaksujen perusteet vuosittain. Talousarviossa valtuusto päättää toimintakatteesta, jonka suhteen toimialat ovat sidottuja. Toimintatulot, joiden osana maksutuotot ovat, perustuvat arvioon.

Valituksessa esitetty väite siitä, että talousarvioon olisi ”leivottu sisään” asiakasmaksujen lähes 30 %:n korotus on virheellinen, koska asiakasmaksuja koskeva päätös on tehty perusturvalautakunnassa vasta 10.12.2015. Kaupunginvaltuusto on delegoinut hallintosäännöllä päätösvallan perusturvalautakunnalle. Kyse ei ole näin ollen julkisoikeudellisesta taksasta, josta määrääminen kuuluisi kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Timo Anderssonin oikaisuvaatimuksen uudelleen käsitteleminen

Kaupunginhallitus hyväksyi oikaisuvaatimuksen vaatimuskohdan 1. osalta ja päättää, että asiaa koskevat asiakirjat ovat julkisia. Muilta osin kaupunginhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Timo Andersson on tehnyt kaupunginhallituksen päätöksestä 10.10.2011 § 360 oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii, että
1. päätöksen ja siihen liittyvien asiakirjojen salaiseksi julistaminen kumotaan ja asia käsitellään julkisena,
2. kaupunginhallitus vaatii hänen nimeämiltään entisiltä ja nykyisiltä rakennusvalvonnan viranhaltijoilta selvitystä siitä, miksi he eivät ole puuttuneet rakentamisessa tapahtuneisiin rikkomuksiin ja
3. kaupunginhallitus hyväksyy vahingonkorvausvaatimuksen sellaisenaan.

Vastine on luettavissa kaupunginhallituksen esityslistalta.

Kaupunginhallitus on käsitellyt 10.10.2011 asian salaisena. Oikaisuvaatimuksen uudelleen valmistelun yhteydessä on päädytty siihen, että asia käsitellään julkisena asianosaisen vaatimuksesta, sillä asiaan ei sisälly julkisuuslain nojalla salassa pidettävää tietoa.

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Kirkkolahti II asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa

Kaupunginhallitus päätti
- antaa korkeimmalle hallinto-oikeudella esityslistalla olevan selvityksen kuhunkin valituskirjelmässä esitettyyn valituksen lisäperusteeseen;
- vaatia korkeinta hallinto-oikeutta hylkäämään valituksen perusteettomana sekä selityksessä että Jyväskylän kaupunginhallituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetussa lausunnossa 9.3.2015/69 esitetyn perusteella; ja
- vaatia korkeinta hallinto-oikeutta hylkäämään perusteettomana valittajien Jyväskylän kaupunkia kohtaan esittämän oikeudenkäyntikuluvaatimuksen

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on 15.12.2014 hyväksynyt asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon Jyväskylän kaupungin 85. kaupunginosan kortteleissa 202, 349 ja 350 (jatkossa Kirkkolahti II asemakaavan muutos). Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 22.9.2015 hylännyt asemakaavan hyväksymistä koskevat valitukset. Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt valitusasiakirjat kaupunginhallitukselle selityksen antamista varten.

Valittajat ovat vaatineet korkeinta hallinto-oikeutta kumoamaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen sekä määräämään Jyväskylän kaupungin korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikuluina 800 euroa.
Päätöksen kumoamista koskevaa vaatimusta on perusteltu uudistamalla kaikki valittajien Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen jättämässä valituksessa ja lausunnossa esitetty sekä vetoamalla valituksessa esitettyihin lisäperusteisiin.

Keljonkankaantie 56 ja 58 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä asemakaavamuutokseen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään.

Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 28 tontteja 22 ja 23. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan seniori- ja palveluasumisen täydennysrakentamista muuttamalla alueen käyttötarkoitusta, rakennusalan rajoja sekä korottamalla rakennusoikeutta ja kerroslukua. Tavoitteena on mahdollistaa rakennettuun ympäristöön sopivaa laadukasta täydennysrakentamista. Kaavamuutosalue sijaitsee Keljonkankaan aluekeskuksessa.

Asemakaavan muutosehdotuksessa alueelle muodostuu asuinkerrostalojen sekä yleisten rakennusten korttelialue. Korttelialueelle saa sijoittaa seniori- ja palveluasuntoja sekä hoitolaitostasoisia palveluasuntoja ja niiden toimintaa tukevia liike-, toimisto- ja yhteistiloja.

Käyttötarkoituksen muutoksella, tonttien yhdistämisellä sekä rakennusoikeuden ja kerrosluvun nostamisella mahdollistetaan viisikerroksisen palveluasumisen kerrostalon toteuttaminen liikenteellisesti sekä palveluiden kannalta otolliseen paikkaan yhdyskuntarakenteen eheyttämisen periaatteiden mukaisesti.

Asemakaavan muutos on Jyväskylän kaupungin asumisvisio 2025 periaatteiden mukainen.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/910 .

Riitta Tynjän (SKP) ym. valtuustoaloite kaupungin toimielinten kokousten julkisuudesta

Kaupunginhallitus päätti saattaa esityslistalla olevan selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Riitta Tynjä (SKP) ja 13 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 25.3.2013 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat että kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien kokouksissa päätetään kunkin toimielinten kokousten pitämisestä julkisina.

Aloitteen perusteluissa nostetaan esille se, että avoimen yhteiskunnan tunnuspiirteisiin kuuluu tiedon avoimuus ja julkisuus. Aloitteen tekijät pitävät tärkeänä, että asioista kiinnostuneet kansalaiset voivat seurata päätöksentekoa joko paikan päällä tai esimerkiksi netistä suorana lähetyksenä tai myöhemmin tallenteina. Tällainen mahdollisuus on käytössä Jyväskylän kaupunginvaltuuston kohdalla.

Vastauksena todetaan mm.:
Kuntalain (410/2015) 101 §:ssä määrätään, että valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossain asiassa toisin päätä. Muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Kaupunginkanslia lähettää kevään aikana toimielinten puheenjohtajille ja sihteereille viestin, jossa muistutetaan, että seuraavia kokousaikoja päättäessään toimielimissä keskusteltaisiin myös jäsenten halukkuudesta järjestää kokoukset julkisina. Mikäli toimielin tähän päätyy, kokouksista aiheutuvat kustannukset kohdentuvat ko. toimielimelle.

Uuden videokaluston hankinnan tarve ja rahoitus arvioidaan erikseen toimielinten mahdollisten julkisten kokousten aikataulujen tarkentuessa.


Kaupunginhallituksen 25.1.2016 esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1462

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

25.1.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje