Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 10.12.2015 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 10.12.2015 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta päätti palauttaa avoterveydenhuollon palvelujohtajan viran täyttämisen uudelleen valmisteluun. Sen lisäksi lautakunta päätti muun muassa vuoden 2016 käyttösuunnitelmasta sekä perusturvan toimialan asiakasmaksuista 1.1.2016 alkaen.

Avoterveydenhuollon palvelualueen palvelujohtajan viran täyttäminen

Perusturvalautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun, ja valmistelun aikana selvitetään mahdollinen palvelujohtajan tehtävien uudelleen jakaminen organisaatiossa. Samalla selvitetään haastateltujen hakijoiden osallistuminen rekrytointiprosessiin jatkossa ja edelleen samalla raukeaa edellisen lautakunnan kokouksen päätös 26.11.2015/143 henkilöarviointiin lähettämisestä.

Toimialajohtaja Kati Kallimo jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Käyttösuunnitelma 2016

Perusturvalautakunta hyväksyi vuoden 2016 käyttösuunnitelman, joka on liitteenä.

Perusturvan toimialan toimintamenot ovat 439,2 miljoonaa euroa, toimintatulot 63,1 miljoonaa euroa ja toimintakate 376,1 miljoonaa euroa.

Perusturvan toimialan vuoden 2016 talousarvion valmistelu tehdään kaupunginvaltuuston 30.11.2015 tekemän päätöksen mukaisesti. Talousarvion valmistelun lähtökohtana on ollut, että vuonna 2016 vuosikatteen tulee olla vähintään 40 miljoonaa euroa, jotta tasapainotustavoitteen saavuttaminen vuonna 2017 on mahdollista ja uskottavaa. Vuoden 2016 talousarviokehystä on valmisteltu vuoden

2014 tilinpäätöksen, vuoden 2015 kolmannesvuosiraportin sekä vuotta 2016 koskevien arvioiden ja ennusteiden perusteella. Vuoden 2016 talousarviokehys perustuu nykyisille kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteille.

Perusturvan toimialan asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Äänestyksen jälkeen äänestystuloksella 7-6 perusturvalautakunta päätti pohjaesityksen mukaisesti, että 1.1.2016 alkaen peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaiset maksut päätösliitteen mukaisesti. Marja-Leena Makkosen poikkeavana ehdotuksena oli, että kaupungin perusturvan toimialan asiakasmaksuja ei koroteta 1.1.2016 alkaen ja että sairaanhoitajien käyntimaksuista luovutaan. Eila Simola ja Marja-Leena Makkonen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Maksujen korotus vuodelle 2016 koostuu kahdesta erillisestä korotuksesta, normaalista indeksikorotuksesta sekä erilliskorotuksesta. Terveydenhuollon palvelujen ns. tasamaksut otetaan huomioon myönnettäessä toimeentulotukea.

Perusturvapalveluiden hankintaohjelma 2016

Perusturvalautakunta hyväksyi päätösliitteenä olevan perusturvapalveluiden hankintaohjelman vuodeksi 2016.

Strategisesti tärkeät hankinnat kilpailutetaan yhteistyössä hankintakeskuksen kanssa, jolle ilmoitetaan vuonna 2016 kilpailutettavat hankinnat.

Viranhaltijoiden hankintapäätökset perustuvat talousarvioon, investointiohjelmaan, kaupunginhallituksen tai lautakunnan hyväksymään hankintaohjelmaan, päätökseen tai hankesuunnitelmaan.

Toimeentulotukiohje vuonna 2016

Perusturvalautakunta hyväksyi toimeentulotukiohjeen vuodeksi 2016.

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto tilanteissa, joissa henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Tuen maksaminen perustuu toimeentulotuesta annettuun lakiin (1412/1997). Toimeentulotuen myöntäminen on laissa määrätty kuntien tehtäväksi. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta. Lisäksi voidaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea.

Kansaneläkeindeksi ja elinkustannukset ovat alentuneet, joten toimeentulotukiohjeeseen ei tehdä menokorotuksia.

Vammaispalvelulain ja -asetuksen vuoden 2016 soveltamisohjeet sekä maksettavat korvaukset

Perusturvalautakunta hyväksyi vammaispalvelulain ja -asetuksen soveltamisohjeet sekä maksettavat korvaukset päätösliitteinä olevien soveltamisohjeiden ja maksettavien korvausten mukaisesti 1.1.2016 alkaen.

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, päivätoiminta, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Henkilökohtainen apu toteutetaan ensisijaisesti korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat välttämättömät lakisääteiset kustannukset. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisena korvauksena maksetaan kilometrikorvausta oman auton käytöstä niiltä matkoilta, jolloin oman auton käyttö on ollut välttämätöntä erityishuoltona myönnettyyn palveluun pääsemiseksi.

Vammaispalvelujen asiakasmaksujen soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen

Perusturvalautakunta vahvistaa vammaispalvelujen asiakasmaksujen soveltamisohjeet päätösliitteen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) ja asetukseen (912/1992). Laki sisältää asiakasmaksujen yleiset periaatteet, siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Vaikeavammaisten ostettujen asumispalveluiden kilpailutus

Perusturvalautakunta valtuutti sosiaalipalvelujen palvelualueen kilpailuttamaan vaikeavammaisten ostetut asumispalvelut.

Jyväskylän kaupungin vammaispalveluissa on valmisteltu elokuusta 2015 alkaen vaikeavammaisten asumispalveluiden kilpailuttamista. Nykyisin vaikeavammaisten asumispalveluita ostetaan erillisillä ostopalvelusopimuksilla. Hankinnan kokonaisarvo on n. 3,5 M€ vuositasolla.

Kilpailutuksen tarkoituksena on hankkia Jyväskylän kaupungin vammaispalveluiden asiakkuudessa oleville vaikeavammaisille henkilöille heidän tarvitsemansa asumispalvelut hankintalain edellyttämällä tavalla. Vaikeavammaisten asumispalveluilla tarkoitetaan asumista ja palvelua, joka järjestetään ryhmäkodeissa tai vastaavissa, joissa henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti. Kilpailuttamisella saadaan yhtenäiset puitesopimukset ja laatukriteerit palveluille.

Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa kevään 2016 aikana.

Ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden kotihoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen

Perusturvalautakunta hyväksyi ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden kotihoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen.

Kunnan on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla, jotka sovitetaan sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita. Jyväskylän kotihoitoon laadittiin asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet ensimmäisen kerran vuodelle 2015. Soveltamisohjeiden tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentumista sekä olla tukena asiakaspäätösten teossa ja palveluohjauksessa.

Tuetun kotona asumisen ja ympärivuorokautisen asumisen ja hoivan palvelusetelien sekä palveluasumisen puitesopimuksen hintojen muutos vuodelle 2016

Perusturvalautakunta vahvisti ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelien arvoksi 1.3.2016 alkaen 69,17 euroa/vrk, 84,42 euroa/vrk, 100,68 euroa/ vrk ja 115,96 euroa/vrk neljällä eri hoitoisuustasolla.

Perusturvalautakunta vahvisti tuetun kotona asumisen arkituntihinnaksi 1.1.2016 alkaen 31,17 euroa.

Perusturvalautakunta vahvisti palveluasumisen puitesopimuksen hinnoiksi 1.3.2016 alkaen 69,17 euroa/vrk, 84,42 euroa/vrk, 100,68 euroa/vrk ja 115,96 euroa/ vrk neljällä eri hoitoisuustasolla.

Tulkkipalvelujen palvelusopimus Monetra Oy:n kanssa

Perusturvalautakunta hyväksyy neuvotellun palvelusopimuksen Monetra Oy:n kanssa. Lisäksi lautakunta valtuutti toimialajohtaja Kati Kallimon allekirjoittamaan palvelusopimukseen liittyvät sopimusasiakirjat.

Jyväskylän kaupunki on käynyt syksyn 2015 aikana neuvotteluja valtakunnallisten tulkkipalveluja tuottavien kuntaomisteisten osakeyhtiöiden kanssa. Monetra Oy:n kanssa on neuvotteluissa päädytty ratkaisuun, jossa Jyväskylän kaupunki ulkoistaa Keski-Suomen tulkkikeskuksen palvelut yhtiölle, merkitsee yhtiön osakkeen inhouse-aseman varmistamiseksi sekä tekee palvelusopimuksen tulkkauspalveluista yhtiön kanssa.

Palveluntuottajan ja Jyväskylän kaupungin välinen sopimus koskee vuosittainlaajuudeltaan noin 250 000 euron tulkkaus- ja käännöspalveluja suomen kielestä vieraaseen kieleen ja vieraasta kielestä suomen kieleen.

Johtavan sosiaalityöntekijän viran perustaminen vammaispalveluiden sosiaalityöhön 1.1.2016 alkaen

Perusturvalautakunta päätti perustaa vammaispalveluihin johtavan sosiaalityöntekijän viran 1.1.2016 alkaen.

Vammaispalvelut tarvitsevat toimiakseen johtavan sosiaalityöntekijän, joka vastaa virkavastuulla sosiaalityön palvelukokonaisuuden asiakastyön linjaamisesta, talouden ja raportoinnin ajantasaisuudesta ja kokonaisvaltaisesta kehittämistyöstä. Johtavan sosiaalityöntekijän alaisuudessa on yhteensä 15 työntekijää, joista 5 sosiaalityöntekijää, 3 palveluohjaajaa, 2 erityisavustajaa sekä 5 toimistotyöntekijää 1.3.2016 alkaen.

Palveluohjaajan viran perustaminen lapsioikeudellisiin palveluihin

Perusturvalautakunta päätti, että Jyväskylän kaupungin lapsioikeudelliseen yksikköön perustetaan palveluohjaajan virka.

Lapsioikeudellisissa palveluissa ei ole ajoittain pystytty vastaamaan oikea-aikaisesti laki-sääteisten tehtävien toteuttamiseen. Asiaa on käsitelty perusturvalautakunnassa ja palveluissa on tehty kehittämistoimenpiteitä. Toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista tehdä uudelleenjärjestelyjä henkilöstöresursointiin. Ennen lakisääteistä kuntien velvoitetta valvottuja tapaamisia, valvottuja vaihtoja ja tuettuja tapaamisia on ollut vuositasolla yhteensä noin 410 koskien 170 asiakasta. Tämän lisäksi osa tuetuista tapaamisista on järjestynyt lastensuojelun omissa palveluissa. Sosiaalihuoltolain muutoksen myötä valvottujen tapaamisten käyttö tulee lisääntymään.

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä:

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1318

Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Lisätietoja:
perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mauno Vanhala, p. 040 359 2137
toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 014 266 3634

11.12.2015Eveliina Välimäki

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje