Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 9.12.2015

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 9.12.2015

Lautakunta päätti muun muassa ensi vuoden käyttösuunnitelmasta sekä palautti uudelleen valmisteltavaksi varhaiskasvatuksen hoitoaikaan perustuvan maksujärjestelmän uudistuksen ja laajentamisen yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin.

Lautakunta hyväksyi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen käyttösuunnitelman

Lautakunta hyväksyi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2016. Esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaan lautakunnalle kuitenkin tuodaan päätettäväksi tammikuun kokoukseen tarkennettu henkilöstösuunnitelma ja käyttösuunnitelma varhaiskasvatuksen osalta.

Palvelujen menoiksi on budjetoitu noin 205 miljoonaa euroa ja tuloiksi 13,1 miljoonaa euroa ja. Toimintakate on näin ollen noin -192 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on kaupunginjohtajan esitykseen nähden lisätty 700 000 euroa. Käyttösuunnitelmassa summasta 450 000 euroa kohdennetaan perusopetukseen ja 250 000 euroa varhaiskasvatukseen. Perusopetuksessa raha kohdennetaan tuntijaon pitämiseksi nykyisellä tasolla 228 tunnissa ja oppilasmäärän kasvun aiheuttamaan resurssitarpeeseen. Varhaiskasvatuksessa raha mahdollistaa sen, että varhaiskasvatuslain muutoksen mahdollistamaa henkilöstömitoituksen suhdeluvun muutosta ei toteuteta. Lisäksi kunnallinen perhepäivähoito pidetään edelleen vaihtoehtona perhepäivähoidon järjestämisessä. Nuorisopalvelujen ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseen ei kohdistu vähennyksiä vuoden 2015 tasoon nähden.

Vuoden 2016 talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa ei ole huomioitu vastaanottokeskuksien aiheuttamaa oppilasmäärän lisäystä maahanmuuttajaopetuksessa. Mikäli erillisiä maahanmuuttajaopetuksen valtionosuuksia tullaan maksamaan kesken vuoden, tehdään tarvittava lisätalousarvioesitys alkuvuonna 2016.

Varhaiskasvatuspalvelujen menot ovat noin 80 miljoonaa ja tulot noin 8,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 0–6-vuotiaiden lasten ikäluokat pienenevät 149 lapsella. Jyväskyläläisistä lapsista arvioidaan noin 62,8 prosenttia käyttävän varhaiskasvatuspalveluja ja kotihoidontukea maksetaan 23,9 prosentille. Palvelujen kysynnän vaihteluihin vastataan sopeuttamalla kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja. Palveluseteleitä ja palvelurahaa perhepäivähoitajien omien lasten hoitamiseen kotona myönnetään kysynnän mukaan. Palvelujen järjestämisessä varaudutaan lisäksi valtion budjettiesityksessä oleviin varhaiskasvatuspalvelujen lainsäädännöllisiin muutoksiin.

Vaajakosken päiväkodin toiminta siirtyy alkuvuodesta 2016 Wessmanninmäen uuteen päiväkotiin. Palveluverkkoa järjestetään palvelulinjausten mukaisesti pienistä yksiköistä luopumalla ja keskittämällä palveluja suurempiin yksiköihin. Varhaiskasvatuksen palveluverkon tiivistämistä ja kehittämistä jatketaan Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys 2015 -kokonaisuuden pohjalta ottaen huomioon väestöennusteet, kaavoitussuunnitelmat ja muut tarvittavat alueellisesti vaikuttavat tekijät. Vuonna 2016 käynnistyvät Korpilahden ja Honkaharjun päiväkotien uudisrakennushankkeet. Kangasvuoren päiväkotikoulun suunnittelu etenee.

Perusopetuspalveluissa menoja arvioidaan olevan 120 000 miljoonaa euroa ja tuloja arvioidaan kertyvän 3,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 lopussa peruskouluikäisiä on kaupungin omissa kouluissa arviolta 11 490. Vuonna 2016 oppilasmäärä kasvaa arviolta 310 oppilaalla. Päiväkoti-ikäisten määrän kasvu heijastuu tulevina vuosina oppivelvollisuusikäisten määrän kasvuna. Opetussuunnitelman tuntijaossa oleva tuntimäärä säilyy nykyisellä tasolla. Tavoitteena on opetuksen resursoinnin säilyttäminen mahdollisimman lähellä kuluvan lukuvuoden tasoa.

Keskeisinä kehittämisprosesseina jatkuvat kerhotoiminta, osallisuus, oppilaskuntatoiminta ja Lasten Parlamentti, oppimisympäristöjen kehittäminen ml. ICT-järjestelmät. Ict-toimintasuunnitelman mukaisesti aloitetaan perusopetuksen opettajien ja oppilaiden henkilökohtaisten päätelaitteiden hankinta.

Kouluissa kehittämisen kärkiä ovat oppimisen edistäminen sekä turvallisuus- ja hyvinvointioppiminen. Kuokkalan yhtenäiskoulun hankesuunnittelu etenee ja rakentaminen alkaa syksyllä 2016. Kangasvuoren päiväkotikoulun hankesuunnittelu jatkuu. Oppilassijoittelua tehostetaan tarkistettujen oppilaaksioton perusteiden mukaan siten, että ryhmien täyttöastetta lisätään ja kuljetuskustannuksia vähennetään. Koulujen vuokratuloja kasvatetaan tilavarausjärjestelmää kehittämällä ja tarjoamalla tiloja entistä aktiivisemmin kuntalaisten käyttöön.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelut kohdentuvat ensisijaisesti 1−2 luokkien oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen 3−5 luokkien oppilaille. Palvelun järjestämismalli selvitetään palvelulinjausten mukaisesti. Palvelun piirissä on 1 459 oppilasta. Vaativien erityisen tuen päätöksen oppilaiden (kehitysvammaiset, autistit) iltapäivätoiminnan järjestäminen, ns. VERTTI-toiminta on osa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa. Palvelussa on noin 86 oppilasta.

Oppilashuollon painopistettä siirretään uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti kohti ehkäisevää ja yhteisöllistä työtä. Asiakastyössä tavoitteena on laissa säädettyjen aikarajojen saavuttaminen. Oppilashuollon yksikkö on mukana psykososiaalisten palveluiden alaisen henkisen ensiavun kriisiryhmän toiminnassa sekä tuottamassa uuden sosiaalipalveluiden alaisen Nuorisovastaanoton palveluja. Vuonna 2016 oppilashuoltoyksikköä vahvistetaan yhdellä koulukuraattorilla esi- ja perusopetukseen. Jyväskylän ammattiopiston kuraattorityö siirtyy Jyväskylän kaupungin oppilashuoltoyksikköön 1.8.2016 ja tähän työhön palkataan 6 koulukuraattoria.

Nuorisopalvelujen palveluyksikön yksitoista nuorisotilaa ovat pääsääntöisesti avoinna tiistaista torstaihin ja vähintään joka toinen perjantai. Veturitallien nuorten tila toimii kulttuuripainotteisesti ja nuorten ikäskaala on laajempi kuin muilla nuorisotiloilla. Nuoria kohdataan myös muissa toimintaympäristöissä. Keskeisiä tavoitteita ovat yläkoulujen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja nuorten matalan kynnyksen palvelujen parantaminen. Nuorisopalvelujen teemana on vuonna 2016 kulttuurien kohtaaminen.

Toimialan hallintoon ja yhteisiin palveluihin kuuluvaan kehittämisyksikköön on aiemmista vuosista poiketen keskitetty sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen ict-kustannukset, perusopetuksen hankkeet sekä vuoden 2015 elokuussa sivistyksen toimialalle siirretyt nuorten taidetyöpajan toiminnot. Toimialan hallinnon ja yhteisten palvelujen tulot ovat 1,4 miljoonaa euroa ja menot noin 5,3 miljoonaa euroa.

Lautakunta palautti uudelleen valmisteluun kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakasmaksujen tuntivälysten muutoksen

Lautakunta päätti äänin 6-7 palauttaa esityksen uudistetusta varhaiskasvatuksen viisiportaisesta hoitoaikaan perustuvasta asiakasmaksujärjestelmästä uudelleen valmisteltavaksi. Asiaan palataan tammikuun kokouksessa.

Lautakunta palautti uudelleen valmisteluun hoitoaikaperusteisen asiakasmaksujärjestelmän laajentamisen yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin

Lautakunta päätti äänin 6-7 palauttaa uudelleen valmisteltavaksi esityksen hoitoaikaperusteisen asiakasmaksujärjestelmän laajentamisesta yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin. Asiaan palataan tammikuun kokouksessa.

Lautakunta päätti perustaa kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen palvelupäällikön viran

Sivistyslautakunta päätti äänin 6-3, 2 tyhjää perustaa kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen palvelupäällikön viran 1.1.2016 alkaen. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen kokonaisuus kaupungin kasvun ja oppimisen palveluissa on merkittävästi laajentunut ja monimuotoistunut kuluneiden neljän vuoden aikana ja erityisesti kuluvana vuonna. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetukseen liittyvä henkilötyövuosien määrä on vuoden 2015 loppuun mennessä 50. Vuoden 2016 alusta henkilötyövuosien määrä nousee noin 60:een ja turvapaikanhakijatilanteen vuoksi henkilöstön määrän arvioidaan lisääntyvän edelleen.

Kokouksen muut asiat sekä esityslista ja liitteet

Lautakunta merkitsi tiedoksi esityksen mukaisesti myös Jyväskylän mielenterveys- ja päihdesuunnitelman vuosille 2015-2020. Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1348. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 17.12.2015 Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231
- toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

9.12.2015Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje