Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 30.11.2015

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 30.11.2015

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallituksen talousarvioesityksen ilman muutoksia

Kaupunginvaltuusto hyväksyi useiden kymmenien puheenvuorojen ja kolmen äänestyksen jälkeen kaupunginhallituksen talousarvioesityksen vuodelle 2015 ilman muutoksia.

Erityisesti valtuusto keskusteli kokouksessaan subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta. Äänin 34-33 talousarvioon jäi kasvun ja oppimisen palveluihin toiminnallinen tavoite: Subjektiivista päivähoito-oikeutta rajataan. Sosialidemokraattien valtuustoryhmä esitti, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen poistetaan. SDP:n esitystä kannattivat Riitta Tynjä (SKP), Marjukka Huttunen (VAS), Irma Hirsjärvi (VAS) ja Maia Fandi (VIHR).
Useat valtuustoryhmät (SDP, VIHR, VAS, SKP ja PS:n varavaltuutettu Jorma Holmstedt) jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Riitta Tynjä (SKP) esitti Irma Hirsjärven (VAS) kannattamana, että talousarvioesityksestä poistetaan vanhuspalveluita koskeva kappale, missä esitetään yhden laajan kotihoitoalueen ja mahdollisten muiden iäkkäiden hyvinvointia ja toimintakykyä tukevien palvelujen ulkoistamista. Äänin 59-8 teksti jäi talousarviokirjaan.

Riitta Tynjä (SKP) esitti Harri Niemisen (SDP) kannattamana, että perusopetuksen palvelualueelta poistetaan kohta: Iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan 30 euroa. Äänin 60-7 teksti jäi talousarviokirjaan.

Muut (4) Riitta Tynjän esitykset raukesivat kannattamattomina.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016–2018 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen kaupunginhallituksen 12.11.2015/325 tekemän päätöksen mukaisena. Valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan vuonna 2016 lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden ylläpitämiseen enintään 120 miljoonan euron määrään saakka.

Kirsi Knuuttilan (Kesk.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite lukiokoulutuksen resursoinnista

Kirsi Knuuttila (Kesk.) sekä 15 muuta valtuutettua ovat tehneet 25.5.2015 valtuustoaloitteen lukiokoulutuksen resursoinnista. Jyväskylän kaupungin lukiokoulutuksen järjestämislupa on siirtynyt v. 2010 Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle, missä lukiokoulutus on organisoitu liikelaitos -mallilla.

Sellaiset valtuustoaloitteet, joilla on toteutuessaan selkeitä taloudellisia vaikutuksia, käsitellään talousarviovalmisteluprosessin yhteydessä.

Vastauksessa valtuustoaloitteeseen todetaan mm. että
- Jyväskylän koulutuskuntayhtymä saa organisaationa ja lukiokoulutuksen järjestäjänä valtiolta yksikköhintojen mukaisen perusrahoituksen. Koulutuskuntayhtymä ei ole käsitellyt hallitustasolla valtuustoaloitteessa esitetyn kaltaista kaupungin suoraa rahoitusmallia. Lukioiden kokonaisopiskelijamäärästä on n. 20% eli reilut 500 opiskelijaa muista kunnista. Esitettyä tukea on käytännössä mahdotonta kohdentaa ainoastaan jyväskyläläisille opiskelijoille.
- Ko. valtuustoaloitteeseen teemallisesti liittyvä lukiokoulutuksen toimenpideohjelma suuntaa osan lukio-opiskelusta toteutettavan itsenäisenä opiskeluna. Samaan aikaan valmistaudutaan ylioppilaskirjoitusten suorittamiseen sähköisesti. Jyväskylän kaupungin perusopetuksen oppimisympäristöjen kehittäminen, oppilaiden hyvät ICT-taidot ja laadukkaan perusopetuksen järjestäminen luovat parhaat edellytykset selviytyä lukiokoulutuksen haasteista taloudellisesti tiukempinakin aikoina.

Kaupunginvaltuusto merkitsi edellä esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Meri Lumelan (Vihr.) ym. valtuustoaloite liikkuvan suun terveydenhuollon yksikön hankkimiseksi Jyväskylään

Kaupunginvaltuutettu Meri Lumela ja 32 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 1.9.2014 valtuustoaloitteen liikkuvan hammashoitoyksikön hankkimiseksi Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskukseen. Aloitteessa esitetään, että liikkuvassa hammashoidon yksikössä annettaisiin terveysneuvontaa, tehtäisiin suun terveystarkastuksia, ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ja korjaavaa hoitoa.

Vastauksessa todetaan mm. seuraavaa:
Liikkuva suunhoitoyksikkö toteutetaan vuokraamalla Suupirssi Savonian ammattikorkeakoululta yhteensä 5 kuukaudeksi vuoden 2016 aikana. Auton käyttökustannukset ovat noin 4 500 €/kk. Auton käytöstä aiheutuvat 22 500 euron kokonaiskustannukset katetaan siten, että uusi toimintamalli vapauttaa huonetilaa Palokassa aikuisten hammashoitoon. Aikuisia voidaan hoitaa Palokassa 1800 henkilöä enemmän, jolloin maksutulokertymä on arviolta 100 000 € vuodessa suurempi verrattuna huonetilan osoittamista nykyiseen tapaan vain koululaisten hammastarkastuksiin. Työntekijät liikkuvaan hoitoyksikköön tulevat JYTE:n suun terveydenhuollosta, joten henkilöstökulut eivät kasva. Liikkuvan hoitoyksikön pilotoinnin onnistuessa voidaan yksittäisistä pienistä hammashoitoloista jatkossa luopua, ja näiden toiminta korvata liikkuvalla yksiköllä. Kolmen pienimmän hammashoitolan - Jyskän, Keljonkankaan ja Säynätsalon - lakkauttamisella saataisiin säästöä aikaan vähintään 40 000 € vuodessa.

Kaupunginvaltuusto merkitsi edellä esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylästä Reilun kaupan kaupunki

Kaisa Peltonen (vihr.) ja 27 muuta valtuutettua ovat tehneet 16.2.2015 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat, että Jyväskylän kaupunki suunnittelee ja toteuttaa Reilun kaupan kaupungin arvonimen edellyttämät toimenpiteet. Niiden avulla voidaan samalla edistää kaupunkistrategian mukaista kestävää kehitystä.

Vastauksessa todetaan mm. että Reilun kaupan kaupungin arvonimen kustannusvaikutukset muodostuvat kaupungin virallisissa tilaisuuksissa tarjottavan kahvin ja teen 13 prosenttia kalliimmasta hinnasta sekä sihteerityön järjestämisestä ja raportoinnista. Hyötynä eettisten näkökohtien lisäksi on kaupungin imagon koheneminen. Valtuustoaloitteella on talousvaikutuksia, joten se käsitellään kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 35 §:n mukaisesti talousarvion yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi edellä esitetyn selvityksen tiedoksi ja päätti, että Jyväskylän kaupunki ryhtyy kaupunkiorganisaation osalta valmistelemaan toimenpiteitä Reilun kaupan kaupungin arvonimen saamiseksi. Kaupunki edellyttää kuitenkin, että kannatustyöryhmä järjestää sihteeritehtävien hoidon siten, etteivät ne vaadi resursseja kaupungilta.

Vastaus Matti Pöppösen ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen Jyskä--Vaajakoski alueen matonpesupaikasta

Valtuutettu Matti Pöppönen ja muut allekirjoittaneet ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään matonpesupaikan rakentamista Jyskä-Vaajakoski alueelle korvaamaan sieltä poistuneita mattolaitureita.

Vastauksessa todetaan, että ympäristönsuojelumääräysten tiukennuttua kaupunki on luopunut kaikista mattolaitureistaan. Tilalle on rakennettu ns. kuivan maan matonpesupaikkoja, joissa pesuvesi tulee joko järvestä pumpulla tai kaivosta. Molemmissa tapauksissa pesuvesien viemäröinti on järjestettävä. Tämä muutos on nostanut matonpesupaikkojen perustamis- ja ylläpitokustannuksia voimakkaasti. Viimeisimmän Korpilahdelle 2010 rakennetun matonpesupaikan perustamiskustannukset olivat noin 80 000€. Yksittäisen matonpesupaikan vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 15 000 euroa.
Matonpesupaikkojen järjestäminen ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä. Kaupunkirakenteen toimialan talousarviosta ei pystytä osoittamaan rahoitusta uusien matonpesupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Kaupunginvaltuusto merkitsi edellä esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtosäännön tarkistaminen

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 26.10.2015/305 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Caterina-liikelaitoksen ja Kahvila Paussi Oy:n yhdistymisen kaupungin Kylän Kattaus liikelaitokseen. Yhdistyminen toteutetaan liikkeen luovutuksen periaatteita noudattaen. Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt 5.11.2015/27 liiketoiminnan luovutuksesta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa neuvotellut sopimukset.
Johtosääntöön lisätään määräys sairaanhoitopiirin edustajasta ja hänen varajäsenestään.

Ehdotus johtosäännön 4 §:n muuttamisesta:
Johtokunnassa on viidestä yhdeksään (5–9) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Liikelaitoksen henkilöstön edustajalla tai tämän varahenkilöllä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa. Kaupunginhallitus valitsee johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen nimetään Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ky:n ehdotuksesta. Kaupunginhallitus nimeää yhden johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Kaupunginvaltuusto tarkisti Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtosäännön 4 § edellä esitetyn mukaisesti 1.12.2015 alkaen.

Väinölänrannan asemakaavan muutos ja laajennus sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Vaajakosken Rakennuspalvelu Oy:n hakeman Väinölänrannan asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Väinölän vanhan teollisuusalueen muuttaminen viihtyisäksi ja vetovoimaiseksi asuinalueeksi. Suunnittelualueen omistavat puoliksi Vaajakosken Rakennuspalvelu Oy ja Jyväskylän kaupunki. Katualueet omistaa Jyväskylän kaupunki.

Suunnittelualue sijaitsee Väinölässä Äijäläntien eteläpuolella ja Niittyrannantien molemmin puolin Äijälänsalmen rannassa noin kuuden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän kaupungin keskustasta. Suunnittelualueen laajuus on noin 9 hehtaaria.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/629.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 20.10.2015 tarkistetussa muodossa.


Kaupunginvaltuuston kokouksen 30.11.2015 esityslista liitteineen (yksittäisinä asioina ja koosteena) on luettavissa seuraavasta linkistä:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1121.

Lisätietoja:
kaupunginvaltuusto puheenjohtaja Pauli Partanen, puh. 050 5924 471

30.11.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje