Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 25.11.2015

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 25.11.2015

Lautakunta kuuli muun muassa selvityksen Kortepohjan koulun sisäilmatilanteesta, hyväksyi oppilaaksioton päivitetyt perusteet, päätti Pikku-Keljonkankaan päiväkodin sulkemisesta ensi vuonna sekä käsitteli osaltaan lausuntoa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittämisestä.

Lautakunta kuuli selvityksen Kortepohjan koulun sisäilmatilanteesta

Lautakunta merkitsi tiedoksi pyytämänsä selvityksen Kortepohjan koulun sisäilmatilanteesta. Jyväskylän Tilapalvelun antaman lausunnon perustella Kortepohjan koulun tilat ovat terveelliset ja turvalliset käyttää. Jyväskylän Tilapalvelun kokoamaan lausuntoon oli koottu ympäristöterveydenhuollon, työterveyshuollon sekä työsuojelun edustajien lausunnot.

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon arvion mukaan Kortepohjan koulu kuulu riskiluokkaan 2, joissa on mahdollista, että toiminnasta voi aiheutua terveyshaittaa, mutta terveysvaikutukset eivät ole merkittäviä. Työterveysviranomaisen mukaan Kortepohjan koulu kuuluu henkilökunnan oireselvitysten perusteella riskiluokkaan 2/5, eli terveydellinen riski on vähäinen. Työterveys Aallon vuosina 2012 – 2015 tekemän tilastoinnin perusteella koulussa ilmennyttä terveysoirehdintaa voidaan kuvata ryhmätasolla normaaliksi. Työsuojelun lausunnon mukaan tarkastuksissa saatuja ohjeita ja kehotuksia on noudatettu.

Jatkotoimena henkilöstön osalta käynnistyy marraskuussa 2015 seuranta, jolla kartoitetaan oireita. Lisäksi tehdään työterveystarkastukset joulukuun 2015 alussa ja oppilaiden vanhemmille on ilmoitettu samasta mahdollisuudesta kouluterveydenhuollon kautta. Toimenpiteisiin osallistuminen on vapaaehtoista. Lisäksi työnantajan on 31.12.2015 mennessä toimitettava selvitys asiasta aluehallintovirastoon.

Kortepohjan koulun perusparannushanke valmistui vuonna 2006. Tämän jälkeen koululla on tehty lähes vuosittain sisäilmaan liittyviä tutkimuksia. Ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemissä tutkimuksissa esille tulleita ongelmia on korjattu kuntoon järjestelmällisesti. Jatkotutkimuksilla on varmistettu korjaustoimien onnistuminen. Perusparannushankkeen jälkeen on tehty muun muassa rakennustiivistyskorjaukset, liikuntasalin lattian uusiminen, ilmanvaihdon korjaustoimet sekä vaihdettu ikkunat A-, B- ja C-luokkasiivissä.

Kaupungin sisäilmastoryhmä on kokoontunut Kortepohjan koululla vuosittain koulun henkilökunnan kanssa. Lisäksi koulun vanhemmille on järjestetty tiedotustilaisuuksia. Jyväskylän sisäilmaryhmän rooli yhdessä Tilapalvelun kanssa on ollut löytää parhaat mahdolliset tutkimus- ja korjausmenetelmät sisäilmaongelmien selvittämiseksi ja näin varmistaa, että koulun tilat ovat oppilaille ja henkilökunnalle turvalliset ja terveelliset.

Koulun henkilökunnan hyvinvointia on seurattu vuosina 2001, 2005, 2008, 2010 ja 2015 Örebro-sisäilmastokyselyllä. Kyselyssä selvitetään, kokeeko henkilökunta työpaikallaan viikoittain työolosuhdehaittoja tai työhön liittyviä oireita. Kyselyjen tuloksia on hyödynnetty korjaustoimien suunnittelussa esim. parantamalla koulun ilmanvaihtoa ja tehostamalla siivousta. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL teki oppilaille suunnatun oirekyselyn 2011.

Henkilökuntaa on ohjeistettu ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon, mikäli kokee oireiden liittyvän työpaikan olosuhteisiin. Oppilaiden huoltajia puolestaan on ohjeistettu olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan, mikäli he kokevat lapsensa oireiden johtuvan koulun sisäilmaolosuhteista. Menettelytavat ja annettu ohjeistus on normaali Jyväskylän kaupungin käyttämä toimintatapa sisäilma-asioiden hoidossa.

Oppilaaksioton perusteet päivittyvät 1.1.2016 alkaen

Lautakunta hyväksyi esitetyt päivitykset oppilaaksioton perusteisiin. Perusteet ohjaavat Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kouluja oppilassijoittelussa. Jyväskylässä oppilaan lähikoulu määritellään ilmoittautumisen jälkeen siten, että huomioidaan kaikki kaupungissa asuvat koulutulokkaat ja oppilaat, heillä mahdollisesti olevat terveydentilaan liittyvät tai muut erityiset syyt, koulumatka ja sisarusperuste. Lisäksi otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon huoltajan esittämä lähikoulutoive.

Perusteissa muuttui koulun määräytyminen sisaruusperusteen mukaan, perusteet oppilaan muuttaessa Jyväskylässä sekä erikoisluokkien ulkopaikkakuntalaisten oppilaaksiotto.

Sisarusperuste eli periaate, jonka mukaan nuoremmalle lapselle osoitetaan sama koulu jossa vanhempi sisarus jo käy, ei ole jatkossa aivan yhtä sitova kuin ennen. Jatkossa sisarusperuste huomioidaan, jos se on opetusryhmien muodostamisen näkökulmasta mahdollista ja vanhemmat ovat sitä pyytäneet. Sisarusperusteen edelle menevät terveysperusteet sekä mahdollisimman turvalliseen ja lyhyeen koulumatkaan perustuva oppilaaksiotto.

Oppilaan muuttaessa asuinpaikkaa Jyväskylässä kesken lukuvuoden, hänelle osoitetaan uuden osoitteen mukaan lähikoulu, jossa tehdään uusi oppilaaksiottopäätös. Oppilaalla on kuitenkin edelleen oikeus hakea aiempaan kouluun ns. toissijaisena hakijana. Tällöin toissijaisen oppilaaksioton opetusryhmän enimmäiskoosta voidaan perustellusta syystä poiketa määräajaksi, lukukaudeksi tai –vuodeksi kerrallaan. Toissijaiseen kouluun hakeutuvan oppilaan koulumatkakustannuksista vastaa aina oppilaan huoltaja.

Erikoisluokkien, eli ruotsin- ja englanninkielisten opetusryhmien sekä musiikki- ja urheiluluokkien oppilaaksiottoalue on Jyväskylän kaupunki ja oppilaspaikat on tarkoitettu Jyväskylän kaupungissa asuville oppilaille. Jos Jyväskyläläisiä hakijoita on enemmän kuin haettavia oppilaspaikkoja, vieraspaikkakuntalaisia ei kutsuta jatkossa edes pääsykokeisiin.

Pikku-Keljonkankaan päiväkodin toiminta lakkaa ensi kesänä

Lautakunta päätti, että Keljonkankaantie 52:ssa rivitalon päädyssä toimivasta Pikku-Keljonkankaan päiväkotitilasta luovutaan 1.6.2016. Päätös perustuu aiempaan verkkoselvitykseen, jonka mukaisesti tilasta voidaan luopua Neulaskankaan päiväkodin laajennuksen ja peruskorjauksen valmistuttua. Neulaskankaan peruskorjaus valmistui jo syksyllä 2015. Pikku-Keljonkankaan tiloissa on kerhotoimintaa ja yksi kokopäiväinen päiväkotiryhmä. Molemmissa ryhmissä on ollut noin 20 lasta.

Lausunto Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittämisestä

Sivistyslautakunta käsitteli osaltaan lausunnon Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittämisestä ja saattoi näkemyksensä edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn 7.12.

Kehittämisen perusratkaisuina kuntayhtymän lausuntopyynnössä on kirjattu oppilaitostulosaluemalli kuntayhtymän hallituksen alaisuudessa tai liikelaitosmallin edelleen kehittäminen.

Sivistyslautakunta toteaa lausunnossaan muun muassa, että molemmat lausuntopyynnössä esitetyt järjestämismallit ovat mahdollisia, mutta keskeistä on, miten lukiokoulutuksen ohjaus kuntayhtymässä sovitetaan sulavasti muuhun organisaatioon, johtamisjärjestelmään ja sääntökokonaisuuteen siten, että lukiokoulutusta on edelleen mahdollista kehittää sen omista lähtökohdista yleissivistävänä koulutusväylänä.

Mikäli kuntayhtymässä päädytään ns. tulosaluemalliin, tulee neuvottelukuntatyöskentely ottaa kehittämissuunnaksi yhdessä Jyväskylän kaupungin ja luonnollisesti useiden keskeisten lukiokoulutuksen yhteistyötahojen kanssa. Liikelaitosmallia ja sen edelleen kehittämistä aikaisempien kokemusten pohjalta taas puoltaa, ennen kuin muiden kuntien lukioita mahdollisesti liittyisi kuntayhtymään, päätöksenteon pysyminen yksin Jyväskylän kaupungin edustajien käsissä sekä koulutuksen ydintehtävän eli pedagogiikan ohjauksen varmistaminen.

Kokouksen muut asiat sekä esityslista ja liitteet

Lautakunta päätti kokouksessa esityksen mukaisesti myös perustaa apulaisrehtorin viran sekä kevään kokousajat.

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1235. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 3.12.2015 Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231
- toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

25.11.2015Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje