Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 3.11.2015

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 3.11.2015

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 3.11.2015 käsiteltiin muun muassa kaupungin kaavoituskatsausta ja asemakaavamuutoksia.

Kankaan tontinluovutusehtojen Viisaan Kankaan määrittelyt hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Viisaan Kankaan määrittelyjen periaatteet, jotka liitetään Kankaan tonttikaupoissa osaksi tontinluovutusehtopakettia. Määrittelyjen teknisten vaatimusten vuosittaiset päivitykset hyväksyy tonttipäällikkö.

Periaatteet kuvaavat tavoitetilan ja antavat suunnan älykaupungin kehittymiseksi Kankaalle. Periaatteita täydentävät vaatimukset, jotka ohjaavat rakenteellista toteutusta yhtenäiseen ja innovaatioita mahdollistavaan toimintaympäristöön.

Pääosa määrittelyistä koskee asuin- ja toimitilakiinteistöjä, mutta joukossa on myös muihin alueen rakenteisiin liittyviä vaatimuksia. Viisaan Kankaan määrittelyjen periaatteet koskevat sähköistä kulunvalvontaa, laite- ja kytkentätiloja, alueverkkoja ja tietoliikennettä, älykästä mittausta ja ohjausta sekä Kankaan alueportaalia, joka on monipuolinen ja turvallinen vuorovaikutuksen ja viestinnän kanava.

Jyväskylän kaupungin kaavoituskatsaus 2016–2018 hyväksyttiin

Lautakunta hyväksyi Jyväskylän kaupungin kaavoituskatsauksen vuosille 2016–2018. Kaavoituskatsaus sisältää vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat merkittävät yleis- ja asemakaavakohteet. Kaavoituskatsauksen kohteiden valinta perustuu pääasiassa lautakunnan hyväksymään KymppiR2015-ohjelmaan. Kaavoituskatsaus toteuttaa myös kaupunkistrategiaa, Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa ja Jyväskylän asumisvisiota.

Tonttivarannon määrää on viime vuosina määrätietoisesti kasvatettu ja tällä hetkellä omakotitalojen sekä kerros- ja rivitalojen osalta tonttitarjonta on määrällisesti riittävää, laadullisesti monipuolista ja alueellisesti kattavaa. Tavoitteena onkin jatkossa ylläpitää varanto saavutetulla tasolla. Marraskuussa 2014 hyväksyttyä yleiskaavaa tarkentava maakäytön suunnittelu jatkuu edelleen Länsi-Palokassa ja Leppälahden kylässä. Yleiskaavan kylähelmien suunnittelu jatkuu kolmessa kohteessa yhdessä kyläläisten kanssa. Yleiskaavoituksen merkittävin suunnittelutyö on Rantaväylän osayleiskaava.

Asemakaavoituksen työohjelmassa on useita kaupungin keskustan sekä aluekeskusten kehittämistä tukevia asumisen ja liiketoiminnan mahdollistavia täydennysrakentamishankkeita, joiden tavoitteena on lisätä alueiden vetovoimaa ja elinvoimaisuutta. Suunnittelutöitä ovat muun muassa keskustan kaupunkirakenteen strateginen suunnitelma sekä Hippoksen monipuolisen urheilu-, liikunta- tutkimus- ja virkistysaluekokonaisuuden kehittäminen. Kankaan alueen asemakaavoittaminen jatkuu osayleiskaavan pohjalta.

Haukkalantie 56:n asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Haukkalantie 56:n asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot. Lautakunta päätti myös, että mikäli muistutuksia ei jätetä eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään.

Alue sijaitsee pientalovaltaisen Haukkalan alueen eteläosassa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 8,17 hehtaaria. Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt maanomistajan eli Senaatti-kiinteistöjen aloitteesta.

Asemakaavan muutosehdotuksessa alueelle on osoitettu koulukäytöstä vapautuvalle tontille pääasiassa asuntorakentamista. Sijainnin ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien vuoksi uusi rakentaminen on esitetty tiiviiksi sisältäen sekä kerrostaloasumista, kaupunkipientaloja että yksityisiä tai kunnallisia lähipalveluita. Asemakaavan mahdollistama rakentaminen lisää alueen asukkaita noin 450 asukkaalla.

Väinölänrannan asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallitukseen

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Väinölänrannan asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 20.10.2015 tarkistetussa muodossa.

Vaajakosken Rakennuspalvelu Oy:n hakeman asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Väinölän vanhan teollisuusalueen muuttaminen viihtyisäksi ja vetovoimaiseksi asuinalueeksi. Suunnittelualueen omistavat puoliksi Vaajakosken Rakennuspalvelu Oy ja Jyväskylän kaupunki. Katualueet omistaa Jyväskylän kaupunki.

Suunnittelualue sijaitsee Väinölässä Äijälänsalmen rannassa. Suunnittelualueen laajuus on noin yhdeksän hehtaaria. Kaavamuutos mahdollistaa rakennettavaksi kahdeksan asuinkerrostaloa ja neljä omarantaista kaupunkirivitaloa. Asemakaavaehdotuksessa on uudisrakennusoikeutta yhteensä 20 350 kerrosalaneliömetriä. Suunnittelualueen kokonaispinta-alasta lähes neljäsosa eli yli 2,3 hehtaaria on puisto- ja lähivirkistysaluetta.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan ja esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1178.


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

3.11.2015Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje