Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Kävelykeskustan väliaikaisjärjestelyin toteutetun laajentamisen vaikutuksia selvitettiin Jyväskylässä

Kävelykeskustan väliaikaisjärjestelyin toteutetun laajentamisen vaikutuksia selvitettiin Jyväskylässä

Kesän 2015 alussa Jyväskylän keskustan Kauppakadusta tehtiin pihakatu Kilpisenkadun ja Vaasankadun väliseltä osuudelta. Väliaikaisin järjestelyin toteutettu muutos on osa keskustan kehittämistä ja elävöittämistä. Se perustuu kaupunginhallituksen vuonna 2012 hyväksymään keskustan liikennesuunnitelmaan sekä päätökseen, joka koskee katujakson muuttamista kävelypainotteiseksi.

Nykyaikaiseen liikennesuunnitteluun kuuluu kokeilukulttuuri. Erilaisten kokeilujen avulla voidaan selvittää millaiset liikennejärjestelyt toimivat ja miten niitä voidaan kehittää tekemättä kerralla suuria investointeja pysyviin muutoksiin.

Kadun käyttötarkoituksen muuttaminen väliaikaisin järjestelyin antoi Jyväskylän kaupungille oivan tilaisuuden selvittää, mitä vaikutuksia kävelykeskustan laajentamisella on keskustan viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden lisääntymiseen sekä mitä näkemyksiä asukkailla, yrittäjillä ja kaupungissa vierailevilla on asiasta.

Kävelykeskustan laajentamista koskevassa tutkimuksessa selvitetään muutosprosessin onnistumista ja kipupisteitä sekä tuotetaan tietoa muiden hankkeiden hyödynnettäväksi. Pidemmällä aikavälillä on mahdollisuus selvittää onko muutoksella on ollut vaikutusta kulkumuotojakaumaan, joka on yksi kävelykeskustan laajentamisen tavoitteista. Tutkimus tehdään diplomityönä Tampereen teknilliseen yliopistoon ja se on saanut Liikenneviraston sekä Ympäristöministeriön myöntämää rahoitusta kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tukeviin hankkeisiin.

Alustavia tuloksia

Asukkaiden ja kadunvarren liikkeenharjoittajien suhtautumista muutokseen selvitettiin tutkimukseen liittyvässä kyselyssä 24.8 –6.9.2015. Kyselyyn saatiin asukkailta 525 vastausta, alueen liikkeenharjoittajista vastasi noin kolmasosa.

Kaupunkilaisten myönteinen suhtautuminen pihakatuun lisääntyi muutoksen jälkeen hieman, mutta myös kielteisesti suhtautuvien osuus kasvoi. Ennen muutosta suhtautumisestaan epävarmojen osuus sen sijaan laski ja mielipiteet jakautuivat selvästi joko pihakadun puolesta tai vastaan. Liikkeenharjoittajien keskuudessa pihakatuun kielteisesti suhtautuvien osuus kasvoi selkeästi, joskin myös kannattajien määrä lisääntyi vähän.

Pihakadun koetaan parantaneen kävely- ja pyöräilyolosuhteita sekä lisänneen kävelyä ja pyöräilyä vastanneiden keskuudessa. Liikkeiden saavutettavuus kävellen ja pyöräillen on parantunut merkittävästi sekä kaupunkilaisten että liikkeenharjoittajien mielestä. Kaupunkilaiset kokevat asiointimääriensä lisääntyneen pihakatujaksolla huomattavasti. Liikkeenharjoittajilla on asiasta erilainen käsitys ja he kokevat sekä asiakasmäärien vähentyneen että liikevaihdon heikentyneen pihakatumuutoksen vuoksi.

Kaupunkilaisista peräti 75 prosenttia koki keskustan viihtyisyyden parantuneen. Viihtyisyyteen eniten vaikuttaneita tekijöitä olivat istutukset, kalusteet, ajonopeuksien alentuminen ja yritysten levittäytyminen katutilaan. Liikennelaskentojen mukaan suosituin liikkumismuoto on kävely, ja vahvaa kakkossijaa pitää pyöräily. Kävelijöiden kulkumuoto-osuus oli yli 50 prosenttia, pyöräilijöiden noin 30 ja moottoriajoneuvojen noin 15 prosenttia. Pihakatuosuuden kadunvarren pysäköintipaikkoja on vähennetty 85 autopaikasta 40:een. Pysäköintitutkimuksen mukaan kadunvarsipaikkojen keskimääräinen käyttöaste vaihteli 47 ja 57 prosentin välillä. Tutkimuksessa ei näy alle 30 minuutin pysäköintiä, jota tapahtuu jonkin verran.

Kaikkiaan Kauppakadun yläosalla on liikenteen puolesta suotuisat edellytykset muodostua toimivaksi pihakaduksi. Vastaajista peräti 70 prosenttia pitää kokeiluperiaatetta hyvänä toimintatapana kävelykeskustan laajentamiseksi. Kokeilukulttuuri ja väliaikaiset järjestelyt mahdollistavat tarvittaessa nopeat muutokset. Järjestelyiden selkeyteen toivotaan parannusta, samoin kadulle kaivataan lisää vihreyttä ja oleskelupaikkoja. Myös pelisääntöjä kaupungin ja liikkeenharjoittajien kesken on kehitettävä, jotta yritykset pääsevät paremmin hyödyntämään katutilaa toimintansa esittelemiseksi ja monipuolistamiseksi.

Kehitystyö jatkuu

Kauppakadun pihakatuosuuden kehittämistä jatketaan tulevana talvena ja kesänä. Parhaillaan kaupunki on käynnistämässä ideointityötä pihakatuosuuden kehittämiseksi. Asukkailta ja liikkeenharjoittajilta saatua palautetta sekä keväällä 2015 järjestetyn kaupunkityöpajan tuloksia hyödynnetään jatkosuunnittelussa mahdollisimman paljon.

Pihakadun luonnossuunnitelmia esitellään vuoden 2015 lopulla, jolloin niiden kehittämiseen on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Tavoitteena on saada suunnittelutyö valmiiksi vuoden 2015 aikana ja pihakadulle kesällä 2016 uusi, pysyvämpi ilme ja selkeämpi toimintakulttuuri.

Tiedotteessa esitellyn kaupunkilaiskyselyn raporttiin voi tutustua osoitteessa http://www2.jkl.fi/kaavakartat/keskustan_kehittaminen/kaupunkilaiskyselyn_tulokset_kauppakadun_pihakatumuutoksesta.pdf.


Lisätiedot:
– Jyväskylän keskustan kehittämishanke, projektipäällikkö Pirkko Flinkman, p. 014 266 1862, pirkko.flinkman[at]jkl.fi
– Jyväskylän kaupunki, liikenteenohjausinsinööri Heikki Vikki, p. 014 266 0547
– Pihakatututkimus: tekniikan kandidaatti Saara Aavajoki, p. 044 218 4475
www.jyvaskyla.fi/kaupunkikeskusta

14.10.2015Kristiina Pentikäinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje