Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 24.9.2015 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 24.9.2015 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunta päätti perusturvan toimialan vuoden 2016 talousarviosta sekä julisti avoterveydenhuollon palvelujohtajan viran auki. Lisäksi lautakunta käsitteli mm. Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittämistä.

Perusturvan toimialan talousarvioesitys vuodeksi 2016

Perusturvalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle liitteiden mukaiset talousarvionesityksen, irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit, talonrakennusinvestoinnit ja henkilöstösuunnitelman vuodelle 2016. Lisäksi edellytys kotisairaalapilotin käynnistämiselle on, että kotisairaalapilotti tulee toteuttaa kustannusneutraalisti siten, että toiminnan käynnistämiseen ja varsinaiseen toimintaan tarvittavat resurssit ja kustannukset katetaan kaupungin ja myös sairaanhoitopiirin nykyisistä toiminnoista.

Kari Jokinen teki vastaehdotuksen esittäen, että vanhuspalveluihin lisätään 0,5miljoonaa euroa kohdennettavaksi ennaltaehkäisevään, kuntouttavaan ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan. Muutettu pohjaehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 9-3, yksi tyhjä.

Perusturvan toimialan osalta kehys mahdollistaa noin 12,9 miljoonan euron eli 3,6% nettomenojen lisäämisen verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Talousarviokehyksen valmistelun lähtökohtana on ollut se, että vuonna 2016 vuosikatteen tulee olla vähintään 40 miljoonaa euroa, jotta tasapainotustavoitteen saavuttaminen vuonna 2017 on mahdollista ja uskottavaa.

Talousarvioon sisältyvät toiminnalliset muutokset näkyvät jokaisella palvelualueella muun muassa seuraavasti:

Sosiaalipalveluissa painotetaan aktivointia ja kuntoutusta ja asiakkaita tuetaan ensisijaisesti omissa kodeissaan. Asunnottomuutta ja sen pitkäkestoistumista ehkäistään ja vähennetään asumisohjausta lisäämällä. Päihdekuntoutujien Sallaajärven palvelukoti korvataan Lahjaharjuntien ja Kynnystien uudisrakennuksilla ja Kynnystien ryhmäkodin yhteyteen valmistuu myös kymmenen uutta tukiasuntoa.

Mattilan perhetukikodin projektissa kehitetään lastensuojeluperheiden päiväkuntoutusta. Tavoitteena on ehkäistä lasten huostaanottoja ja sijoituksia yksin kodin ulkopuolelle. Sosiaalipäivystysyksikköön lisätään yksi sosiaalityöntekijä sosiaalihuoltolain uusiin velvoitteisiin ja Mobile-kuntien palvelutarpeisiin vastaamiseksi.

Vanhuspalvelujen palvelutarve kasvaa niin, että säännöllisen kotihoidon asiakkaiden kokonaismäärä kasvaa ainakin 80:llä vuoden 2016 loppuun mennessä. Kotihoitoon varataan 0,5 miljoonan euron määräraha kasvuun vastaamiseksi. Lisäys toteutetaan oman toiminnan ja/tai ostopalvelujen laajennuksilla. Pitkäaikaishoidon ja ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen palveluja tarvitsee vuonna 2016 laskennallisesti 70 asukasta nykyistä enemmän. Talousarviossa on varattu 1,9 miljoonan euron määräraha 62 asuinpaikan hankintaan tehostetun palveluasumisen yksityisiltä palvelujentuottajilta.

Omaishoidontukeen oikeutettuja hoitajia on n. 700. Omaishoidontuen määrärahaa nostetaan 71 000 eurolla. Tämä mahdollistaa noin kymmenen uuden hoitajan ottamisen tukeen oikeutettujen piiriin ja joitakin omaishoitajien jaksamista tukevia toimia.

Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalveluissa yhteistyötä perus- ja erityistason palvelujen välillä on lisätty asiakkaiden hoito- ja palvelupolkujen selkiyttämisellä. Palvelukokonaisuuden sujuva toiminta vähentää kalliiden korjaavia palvelujen käyttöä.

Kouluterveydenhuollossa kehitetään asiakaslähtöisesti terveydenhoitajan ja lääkärin työparityötä terveystarkastuksissa. Opiskeluterveydenhuollon määräaikais-tarkastusten toteutumista seurataan ja lääkäriresurssia vahvistetaan. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelukykyisyyden tukemiseen.

Perheneuvolan asiakasohjausta on keskitetty tavoitteena asiakkaan oikea-aikaisen kasvatuksellisen ohjauksen ja terapian toteutuminen.

Avoterveydenhuollon palveluiden toiminnassa pyritään resurssien tehokkaampaan käyttöön, talouden hallintaan ja palvelun oikea-aikaiseen kohdentamiseen.

Kuntoutuksen terapioissa ja joissakin apuvälineissä otetaan käyttöön palveluseteli. Yksilöterapioita korvataan pienryhmä- ja monimuototerapioilla.

Suun terveydenhuollossa jatketaan tuloksellista JYME -projektia. Vuoden 2016 erityisenä painopistealueena on sähköisten palvelujen laajentaminen. Pilottiyksikössä tavoitellaan 20 %:n tuottavuuden kasvua.

Terveyskeskussairaalan keskeisenä tavoitteena on turvata sujuva potilaiden siirtyminen keskussairaalassa toimivasta ympärivuorokautisesta päivystysyksiköstä ja erikoissairaanhoidon osastoilta, jotta kitkalaskutusta ei muodostu. Hoidossa olevien potilaiden hoitoaikaa pyritään edelleen lyhentämään, jotta yhdellä sairaansijalla voitaisiin hoitaa yhä useampi potilas.

Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana on se, että henkilöstön kokonaismäärä ei perusturvan toimialalla kokonaisuutena kasva. Henkilötyövuosilaskennassa otetaan nyt huomioon aiempien vuosien toteutunut sijaisten käyttö ja vastaavat henkilöstömenot. Lisäksi henkilöstöpoistuman kautta uusia rekrytointeja on vuonna 2016 mahdollista kohdentaa todellisen resurssitarpeen mukaisesti.

Perusturvan toimialan määrärahamuutokset vuoden 2015 talousarvioon

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen perusturvan toimialan määrärahan muutokset vuoden 2015 talousarvioon. Määrärahan tuloarviota alennetaan 103 200 euroa ja menoarviota korotetaan 10 501 800 euroa. Muutosten jälkeen toimialan toimintakate on 373 703 500 euroa, joka on 10 605 000 euroa alkuperäistä talousarviota suurempi.

Perusturvan talousarvion toimintakate vuodelle 2015 on 363,1 miljoonaa euroa, johon sisältyvän erikoissairaanhoidon osuus on 142,7 miljoonaa euroa. Toimialan osalta on laadittu tilinpäätösennuste elokuun talouden toteutuman sekä tiedossa olevien loppuvuoden tulojen ja menojen perusteella.

Valtuustoaloite liikkuvan suun terveydenhuollon yksikön hankkimiseksi Jyväskylään

Perusturvalautakunta hyväksyi esitetyn vastauksen lausuntonaan kaupunginhallitukselle.

Kaupunginvaltuutettu Meri Lumela ja 32 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 1.9.2014 valtuustoaloitteen liikkuvan hammashoitoyksikön hankkimiseksi Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskukseen. Aloitteessa esitetään, että liikkuvassa hammashoidon yksikössä annettaisiin terveysneuvontaa, tehtäisiin suun terveystarkastuksia, ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ja korjaavaa hoitoa.

Perusturvalautakunnan vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan, että Liikkuvan hoitoyksikön pilotoinnin onnistuessa voidaan yksittäisistä pienistä hammashoitoloista jatkossa luopua, ja näiden toiminta korvata liikkuvalla yksiköllä. Kolmen pienimmän hammashoitolan, Jyskän, Keljonkankaan ja Säynätsalon lakkauttamisella saataisiin säästöä aikaan vähintään 40 000 € vuodessa.

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen

Perusturvalautakunta päätti, että Keskustan terveysaseman toiminta jatkuu ennallaan uuden sairaalaan valmistumiseen saakka. Keskustan alueen lähipalveluista päätetään erikseen avosairaanhoidon siirtyessä uuteen sairaalaan. Lautakunta linjasi, että perusturvan toimiala kehittää toimintaansa terveyspalveluverkon vision mukaisesti. Perusturvalautakunta edellyttää, että tarvittavat päätökset yksittäisistä toimipisteistä tehdään hallintosäännön mukaisesti perusturvalautakunnassa.

Kuokkalan alueen lähipalveluista tehdään päätökset perusturvalautakunnan 22.5.2014/71 tekemän päätöksen mukaisesti lähempänä uuden sairaalan valmistumista. Alustavaa selvitystyötä Kuokkalan alueen terveyspalveluiden tarpeista ja kustannusvaikutuksista tehdään kuitenkin kaupunginvaltuuston 15.6.2015/99 hyväksymän ponnen mukaisesti jo Vaajakosken terveysaseman hankepäätöksen yhteydessä.

Selvitys Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastolle hoitotakuun ja hoidon saatavuuden toteutumisesta Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskukselle

Perusturvalautakunta päätti antaa päätösliitteenä esitetyn selvityksen Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastolle.

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on jättänyt 23.7.2015 Jyväskylän perusturvalautakunnalle selvityspyynnön koskien hoitotakuun ja hoidon saatavuuden toteutumista Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksella.

Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen GeroCenter-säätiön valtuuskuntaan

Perusturvalautakunta nimesi edustajakseen GeroCenter-säätiön valtuuskuntaan Juhani Starczewskin ja varajäseneksi Pertti Sarjan ajalle 1.1.2016–31.12.2017.

Lisäksi perusturvalautakunta ehdotti GeroCenter-säätiön hallituksen jäseneksi palvelupäällikkö Eeva-Liisa Saarmania ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen palvelupäällikkö Pirkko Soidinmäkeä.

Avoterveydenhuollon palvelujohtajan viran auki julistaminen

Perusturvalautakunta julisti avoterveydenhuollon palvelujohtajan viran auki. Perusturvalautakunta nimesi haastatteluryhmän ja valtuutti sen käynnistämään hakuprosessin. Haastatteluryhmä valitsee haastateltavat. Tavoitteena on, että lautakunta valitsee palvelujohtajan kokouksessaan 26.11.2015. Virka täytetään viimeistään vuoden 2016 alusta alkaen tai sopimuksen mukaan.

Avoterveydenhuollon palvelujohtajan virkaan kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kokemus palvelualueen tehtävistä sekä vaativista ja itsenäisistä johtamistehtävistä. Lisäksi edellytetään näyttöjä vuorovaikutustaidoista ja yhteistyökyvystä, innovatiivisesta palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta, taloudellisesti tuloksellisesta toimintatavasta, itsenäisestä päätöksentekokyvystä ja vastuun kantamisesta johtamisroolissa sekä hyvästä paineensietokyvystä. Jos palvelujohtajan virkaan valittu henkilö on lain mukaisen vastaavan lääkärin kelpoisuusehdot täyttävä, voidaan tehtävään liittää vastaavan lääkärin tehtävät.

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=893
Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Lisätietoja: perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mauno Vanhala, p. 040 359 2137
toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 014 266 3634

24.9.2015Eveliina Välimäki

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje