Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsitteli 16.9.2015 kokouksessa talousarviota ja Killerin jäähallihanketta

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta 16.9.2015 käsitteli 2016 talousarviota ja Killerin jäähallihanketta

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta jätti esityksensä ensi vuoden talousarviosta, hyväksyi Killerin harjoitusjäähallihankkeen jäänvuokrasopimuksen ehdot, jakoi loput liikunnan ja kansalaistoiminnan kohdeavustukset sekä suhtautui myönteisesti Jyväskylän Eläkeläiset ry:n aloitteeseen.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen vuoden 2016 talousarvioesitys hyväksyttiin

Kaupungin talousarviovalmistelun lähtökohtana on kaupungin vuosikatteen saaminen ensi vuonna vähintään 40 miljoonaan euroon nykyisillä kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteilla. Näin voitaisiin saavuttaa vuodelle 2017 asetettu kaupungin talouden tasapainotustavoite.

Jotta kaupungin talouden tasapainottamistavoitteeseen päästään, koko sivistyksen toimialan nettomenot saavat olla ensi vuonna 229 miljoonaa euroa. Toimialan nettomenot saavat kasvaa 1 %, eli 2,3 miljoonan euroa kuluvaan vuoteen verrattuna. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen menojen ennakoidaan olevan lähes 48 miljoonaa euroa ja tulojen 8,7 miljoonaa euroa, jolloin nettomenoiksi muodostuu 39,3 miljoonaa euroa. Lautakunnan esitys perustuu siihen, että kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tulot kasvavat noin 160 000 euroa ja menot pienenevät noin 50 000 euroa.

Uusien menojen kattamiseksi tarvitaan säästöjä ja lisää tuloja

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palkka- ja vuokrakulujen arvioidaan nousevan noin 224 000 euroa nykyisestä. Kirjastojen asiakaspalvelutoimintojen ja -järjestelmien kehittämiseen varaudutaan 100 000 eurolla ja liikuntasuunnitelman tekoon 20 000 eurolla. Lisäksi tiedossa on, että yliopiston ja kaupungin välinen uusi sopimus Hipposhallin käytöstä pienentää liikuntapalvelujen tuloja arviolta 200 000 euroa.

Liikunnalle asetettiin nettovaikutukseltaan 400 000 euron tehostamistavoite, tuloja tulee saada lisää 250 000 euroa ja menoja karsia 150 000 euroa. Kansalaisopistolle asetettiin 100 000 euron ja museoille, orkesterille, teatterille sekä hallinto- ja kulttuuripalveluille yhteensä 240 000 euron tehostamistavoite. Nettovaikutus voi sisältää menojen karsimista ja/tai tulojen lisäämistä. Henkilöstömenoista saadaan nipistettyä yhteensä noin 10 000 euroa eläköitymisen myötä.

Lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet seuraavat melko tarkasti viime vuosien linjaa. Esimerkiksi liikuntatilojen käyttöastetavoite aukiolo- ja käyttöaikoina on 85-90% ja Jyväskylä Sinfonian konserttien täyttöastetavoitteeksi on asetettu 91%. Teatterin 59 000 katsojan kokonaiskävijätavoitteesta ei tingitä, vaikka ensi-iltoja on ensi vuonna yksi vähemmän, eli kuusi. Kansalaisopiston opetustunneissa, kirjaston lainaustavoitteissa ja aukiolotunneissa ei ole myöskään suurta muutosta kuluvaan vuoteen verrattuna. Museot asettavat ensi vuoden kävijätavoitteensa 90 000 kävijään.

Irtaimeen käyttöomaisuuteen esitetään varattavan 933 000 euroa ja urheilu- ja retkeilyalueiden rakentamiseen ja kunnostamiseen 1 000 000 euroa

Ensi vuodelle kulttuuri- ja liikuntapalvelujen irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan varataan 933 000 euroa. Summasta liikuntapalveluihin kohdennetaan 425 000 euroa, kirjastolle 200 000 euroa, teatterille 120 000 euroa, orkesterille 95 000 ja museoille 65 000 euroa, kansalaisopistolle 13 000 ja hallinto- ja kulttuuripalveluille 15 000. Hankinnat ovat pääasiassa kalusteiden uusintaa, av-kalustoa ja valoja, orkesterilla soitinten uusimisia ja liikuntapalveluilla muun muassa siirreltävät lähiliikuntapaikkavälineet, yleisurheiluvälineitä, latukone sekä kaksi traktoria.

Urheilu- ja retkeilyalueiden rakentamiseen ja kunnostamiseen varaus on miljoona euroa. Laajavuoren mäkikeskuksen kilparinne saa 100 000 euroa, Vehkalammen ykköskentän nurmen uusiminen ja alueen aitaus 200 000 euroa, Huhtasuon pallokenttien huoltorakennusten kunnostuksiin varataan 100 000 euroa, lähiliikuntapaikoista on vuorossa Tikkakoski, jonka rakentaminen alkaa ensi vuonna 100 000 euron satsauksella. Ulkoreiteistä, kuntoradoista ja virkistysalueista 100 000 euroa menee Mämminiemen ja laiturin kunnostamiseen, kuntoratojen ja latujen kunnostamiseen varataan 60 000 euroa ja Tuomiojärven uimarannan kunnostustöihin 50 000 euroa. Lisäksi listalla on valaistuksen uusimista ja muita pienempiä perusparannuksia 280 000 euron edestä.

Talonrakennusinvestointien osalta hyväksyttiin muutettu päätösesitys

Lautakunta hyväksyi osaltaan myös talonrakennusinvestointien ohjelman esittelijän muutetun esityksen mukaisesti. Muutetussa esityksessä lautakunta esittää vuoden 2016 talonrakennusinvestointeihin lisättäväksi ja toteutettavaksi Vehkalammen liikuntakenttien huoltorakennuksen (pukuhuoneet, sosiaalitilat ja varastot), yhteistyössä liikuntapalvelujen, Tilapalvelun, Palloliiton Keski-Suomen piirin ja seurojen kanssa. Muita listalla jo olleita kulttuuri- ja liikuntakohteita ensi vuodelle ovat Vaajakosken urheilukentän huoltorakennuksen toisen päädyn uusiminen, Tikkakosken ja Luonetjärven koulujen lähiliikuntapihat, Vaajakosken kirjaston muutostyön 1.-vaihe nuorisotilojen osalta sekä Toivolan Vanhan pihan yhteydessä sijaitsevan Sparvinin talon kunnostus.

Kaupungin talousarviovalmistelu jatkuu aina marraskuulle

Sivistyslautakunta käsittelee Sivistyksen toimialan talousarvion omalta osaltaan 23.9. Toimialojen tulee lähettää esityksensä eteenpäin 25.9 mennessä. Kaupunginjohtaja esittelee oman ehdotuksensa Jyväskylän kaupungin talousarvioksi 19.10. ja kaupunginhallitus oman esityksensä valtuustolle 23.11. Jyväskylän kaupunginvaltuustossa talousarvio on päätösasiana 30.11.

Jos Killerin harjoitusjäähallihanke toteutuu suunnitellusti, kaupunki vuokraa hallista jääaikaa reilut 3000 tuntia vuodessa

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti äänin 9-2 esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti, että kaupunki sitoutuu vuokraamaan jääaikaa Killerin Nuorisohalli Oy:ltä 490 000 eurolla vuodessa kymmenen vuoden ajan, jos Killerin kaksiratainen jäähallihanke toteutuu suunnitellusti. Muita kuluja kaupungille ei jäähallista tule. Lautakunta edellyttää esittelijän muutetun esityksen mukaisesti myös, että sopimukseen kirjoitetaan tarkasti sopimuksen molemminpuolisen purkamisen ehdot ja sopimusehdotus tuodaan nähtäväksi seuraavaan lautakunnan kokoukseen 21.10. Hankkeen toteutuminen ja hallin avaaminen esitetyn mukaisesti vuoden 2017 alusta edellyttää valtionavun saamista vuodelle 2016. Päätös valtionavusta saadaan keväällä 2016.

Vuokrasopimuksen mukaan kaupunki vuokraa jäätä toiselta jääradalta arkisin klo 15 – 21 sekä viikonloppuisin 10 tuntia päivässä ja toiselta radalta viikonloppuisin 10 tuntia päivässä 44 viikon ajan vuosittain. Näistä kertyy yhteensä 3080 tuntia vuodessa. Päätöksen mukaan kaupunki tekee yhtiön kanssa 10 vuoden vuokrasopimuksen ja edellyttää, että maanvuokrasopimus kaupungin ja yhtiön välillä tehdään samanaikaisesti jääaikaa koskevan sopimuksen kanssa.

Hallihankkeen toteutuessa kaupungin vuokraama jääaika jaettaisiin seurojen kesken kaupungin jäävuorojen jakoperiaatteiden mukaisesti. Samassa yhteydessä tulee tarkastaa nykyisiä jäävuorojen hintoja niin, että uusi jäävuorojen tuntihinta tulisi olemaan 100 euroa/tunti (sis. alv). Tehdyn selvityksen mukaan Jyväskylän jääurheilua harrastavat seurat ovat sitoutuneet tähän korotukseen. Hankkeen takana olevat jääurheiluseurat korostavat, että vaikka jäävuoron hinta nousee, uusi halli tuo myös säästöjä harrastajien ja juniorijoukkueiden matkakustannuksiin. Myös yöpymistä edellyttävien turnausten ja pelien järjestäminen Jyväskylässä helpottuu. Uusi halli vähentää merkittävästi kuljettamisen, matkustamisen, yöpymisen ja ruokailujen tarvetta, mikä tuo vastaavasti helpotusta seurojen ja erityisesti jyväskyläläisten junioreiden vanhempien kustannuksiin.

Hallin tuoma lisäjää parantaisi nimenomaan lasten ja nuorten jääurheilun harrastajien tilannetta ilta- ja viikonloppukäytön osalta. Esimerkiksi koululiikuntaan sillä ei olisi merkittävää vaikutusta, sillä päiväaikaan löytyy kaupungin jäiltä vapaita vuoroja nykyiselläänkin.

Harjoitusjäähallin kustannusarvio on yrittäjän laskelmien mukaan 4 - 4,5 miljoonaa euroa ja Opetusministeriön liikuntapaikkarakentamisavustusta hankkeelle odotetaan 750 000 euroa. Killerin liikuntakeskuksen viereen suunniteltuun halliin tulisi kaksi jäärataa, 10 pukuhuoneita, noin 10 kuivaushuonetta, 200 hengen katsomotila pukuhuoneiden päälle sekä kahviotilat.

Loput vuoden 2015 liikunnan ja kansalaistoiminnan kohdeavustuksista jaettiin esitysten mukaisesti

Liikuntajärjestöjen kohdeavustuksiin oli syksyllä jaossa 4130 euroa. Syksyn hakukierroksella kohdeavustushakemuksia jätettiin yhteensä 18, joista lautakunta myönsi avustusta esityksen mukaisesti 14 hakijalle. Myönnetyt avustussummat ovat suuruudeltaan 200-500 euroa.

Vuoden 2015 kansalaistoiminnan kohdeavustuksia oli jaettavaksi syksyn haussa 1950 euroa. Avustuksia haki syksyn haussa 12 hakijaa, joista lautakunta myönsi avustusta esityksen mukaisesti kuudelle hakijalle. Myönnetyt avustussummat ovat suuruudeltaan 250-500 euroa.

Vuoden toinen kolmannes ennustaa edelleen budjetissa pysymistä

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen toimintakatteen toteuma oli 31.8.2015 mennessä - 27 137 187 euroa, mikä on 68,7 % koko vuoden suunnitelmasta. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kokonaisuuden arvioidaan elokuun tilanteen perusteella pysyvän talousarviossa vuonna 2015.

Jyväskylän Eläkeläiset ry:n aloite kulttuuritapahtumien videoinnista etenee

Lautakunta vastasi Jyväskylän Eläkeläiset ry:n jättämään aloitteeseen kaupungissa tapahtuvien konserttien, teatteriesityksien ym. kulttuuritapahtumien videoinneista vanhustenhuollon laitoksiin, asumispalveluyksiköihin ja muihin vastaaviin toimipisteisiin.

Lautakunnan antaman vastauksen mukaan aloitteen esitys on kannatettava, mutta esitysten välittämiseen liittyvät tekijänoikeusasiat on syytä ottaa huomioon. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vuoden 2016 talousarvioon lisätään livestriimaukseen tarvittava kalusto. Ensi vuoden aikana striimausta kokeillaan yhteistyössä perusturvan toimialan kanssa. Soveltuvia pilottikokeiluja ovat mm. teatterin omat esitykset ja kuukausittain Minnansalissa pidetyt Laulusta Voimaa –tilaisuudet, jotka ovat olleet erittäin suosittuja. Sinfonian esitysten striimausta tehdään sen mukaan kuin äänentoistoon laatuun ja laitetekniikkaan sekä kustannuksiin liittyvät tekijät antavat mahdollisuuden.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=869. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 24.9.2015.. Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm


Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
- sivistyksen toimialan toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
- kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001

16.9.2015Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje