Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 14.9.2015

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 14.9.2015

Puuppolan hoivasairaalaa tarjotaan vastaanottokeskustoimintaan

Keski-Suomen ELY-keskus on 2.9.2015 pyytänyt Keski-Suomen alueen kuntia kartoittamaan turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuskäyttöön soveltuvia tiloja kunkin kunnan alueella.

Jyväskylän Tilapalvelun selvitysten perusteella mahdolliseksi tilaksi on noussut Puuppolan hoivasairaala. Puuppolan hoivasairaalan vielä toiminnassa olevan 40-paikkaisen osaston laitoshoitopaikat siirretään Huhtasuon uuteen asumispalveluyksikköön kesäkuun alussa 2016.

Valtio maksaa kaikki vastaanottokeskuksen kulut. Kunnan on järjestettävä peruskouluikäisille lapsille koulupalvelut, mutta kunta saa siihen korvaukset valtiolta. Maahanmuuttovirasto ostaa terveydenhoitopalvelut ostopalveluna yksityisiltä palvelutuottajilta. Akuuteissa tilanteissa vastaanottokeskuksen asukkaat käyttävät ensiapua, jonka kustannukset maksaa valtio. Vastaanottokeskus järjestää suomenkielen opetuksen ja opastuksen suomalaiseen yhteiskuntaan. Maahanmuuttovirasto ostaa tarvittaessa lastensuojelun palvelut kunnalta.

Maahanmuuttoviraston mukaan vastaanottokeskus tuo seudulle työpaikkoja. Vastaanottokeskus työllistää oman henkilökunnan lisäksi myös esimerkiksi kuljetus-, kiinteistö- ja ruokapalveluita. Sadalle turvapaikanhakijalle tarkoitettu vastaanottokeskus työllistää 9-10 henkeä. 250 turvapaikanhakijan laitospohjaisessa vastaanottokeskuksessa aukeaa 16-17 työpaikkaa. Maahanmuuttovirasto arvioi vastaanottokeskuksen vireyttävän muutoinkin paikkakunnan talouselämää, koska monet arjen hankinnat tehdään paikkakunnalla

Kaupunginhallitus päätti
- esittää maahanmuuttovirastolle Puuppolan hoivasairaalan tiloja vastaanottokeskuskäyttöön kaksivaiheisesti siten, että ensimmäisessä vaiheessa vuokrataan hoivasairaalan vapaana olevat tilat ja kesäkuussa 2016 nykyisestä vuodeosastotoiminnasta vapautuvat tilat sekä
- valtuuttaa kaupunginjohtajan solmimaan Puuppolan hoivasairaalaa koskevat muut tarvittavat sopimukset vastaanottokeskustoiminnasta vastaavien tahojen kanssa.

Jaakko Selin (KOK) esitti Tapani Mäen ja Marika Visakorven kannattamina, että päätökseen lisätään kohta ”Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaanottokeskustoiminnan toteutuneet taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset Jyväskylän kaupungille esitellään kaupunginhallitukselle viimeistään vuoden 2017 aikana.”

Äänestyksen 8-5 jälkeen kaupunginjohtajan esitys tuli hallituksen päätökseksi.

Tapani Mäki (PS) esitti seuraavaa: ”Jyväskylän kaupunki huomioi vastaanottokeskuksen perustamisessa inhimillisen auttamisen lisäksi kaikkien yhteistä turvallisuusvastuun. Tällä huomiolla pyritään minimoimaan mahdolliset turvallisuusriskit, myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Jyväskylän kaupunginhallitus päättää, että Puuppolan hoivakotiin perustetaan vastaanottokeskus ehdollisesti niin, että sinne otetaan vain lapsia ja lapsiperheitä.”
Esitys raukesi kannattamattomana. Tapani Mäki jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Palokan Lidlin asemakaavan laajennus ja muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle vähittäiskaupan suuryksikkö päivittäistavaramyymälälle. Asemakaavan laajennus ja muutos on 4. vaihemaakuntakaavan ja Jyväskylän kaupungin uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/861

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 15.7.2015 tarkistetussa muodossa.

Kuokkalan yhtenäiskoulun asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavamuutos mahdollistaa Pohjanlammen koulun ja Kuokkalan koulun yhdistämisen Kuokkalan yhtenäiskouluksi. Kaavamuutos mahdollistaa olemassa olevien koulurakennusten fyysisen yhdistämisen uudella koulurakennuksella. Asemakaavan muutos mahdollistaa myös Pohjanlammen virkistysalueen kehittämisen laaditun lähiympäristösuunnitelman periaatteiden mukaisesti.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/746.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 10.8.2015 tarkistetussa muodossa.

Palokan keskuskortteli, asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutoksella muutetaan nykyinen yleisten opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue monipuoliseksi senioriasumiseen painottuvaksi asuin- ja palvelurakennusten kokonaisuudeksi.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/834.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 7.8.2015 tarkistetussa muodossa.

Lausunto Laukaan kunnan rakennemalliehdotuksesta

Laukaan kunnassa laaditaan koko kunnan maankäytön rakennemallia. Rakennemallilla muodostetaan kunnan maankäytön kehittämisen raami ja painopistealueet.

Rakennemalliaineistoon voi tutustua täällä:
http://paikkatieto.airix.fi/tietopankki/laukaa/

Kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylän kaupunki lausuu Laukaan kunnalle rakennemalliehdotuksesta seuraavaa: Jyväskylän kaupungilla ei ole huomautettavaa Laukaan kunnan rakennemalliehdotuksesta.

Hyvinvointipoliittisen toimikunnan toiminta lakkaa ja tehtävät liitetään lautakuntien ja kaupunginhallituksen tehtäviksi

Hyvinvointipoliittinen toimikunta on kaupunginhallituksen alainen, valtuustokaudeksi nimetty pysyväisluontoinen toimikunta. Sen toiminnan selkeyttämisen tarve on todettu toimikunnassa, kaupunginhallituksessa sekä viranhaltijajohdossa. Luottamushenkilöorganisaation toimivuutta on syytä tarkastella myös kaupungin johtamisen ja hallinnon tiivistämisen vuoksi.

Hyvinvointipoliittisella toimikunnalla on rooli asukkaiden hyvinvoinnin kehittämistoimenpiteiden valmistelussa erityisesti silloin, kun ne kuuluvat useamman lautakunnan tehtäväalueisiin. Toimikunnalla ei kuitenkaan ole omia resursseja, joten se voi lähinnä evästää asioiden valmistelua ja edistää asioiden sujumista päätöksenteossa.

Kaupunginhallitus päätti, että hyvinvointipoliittinen toimikunta lakkautetaan ja tehtävät liitetään lautakuntien ja kaupunginhallituksen tehtäviksi 1.10.2015 alkaen. Viranhaltijoista koostuva hyvinvointiryhmä valmistelee asiat toimielinten käsiteltäväksi. Lisäksi järjestetään kaupunginhallituksen ja hyvinvointiryhmän yhteinen tilaisuus vuosittain strategian aikataulun mukaisesti.

Työllisyystoimikunta lakkaa ja tehtävät siirtyvät kaupunginhallitukselle

Perusturvalautakunnan alaisen työllisyysjaoston toiminta lakkautettiin 1.2.2015 voimaan tulleen uuden hallintosäännön myötä. Työllisyysasioista vastaavaksi toimielimeksi määriteltiin kaupunginhallituksen alainen työllisyystoimikunta.

Kaupunginhallitus nimesi 9.2.2015 työllisyystoimikunnan kesäkuun 2015 loppuun saakka ja päätti, että kevään 2015 aikana työllisyystoimikunnan tehtävät ja rooli arvioidaan suhteessa uuden elinkeinoyksikön toimintaan.

Työllisyyden tehokkaaseen hoitoon tarvitaan kaupungin poliittisen johdon vahvaa sitoutumista ja ohjausta. Siirtämällä työllisyystoimikunnalta ohjaus- ja seurantatehtävät itselleen, kaupunginhallituksella on parempi vaikutusmahdollisuus kaupungin työllisyyden hoitoon ja tavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa työllisyystoimikunnan ja siirtää työllisyyden ohjaus- ja seurantatehtävät itselleen 1.10.2015 alkaen.

Kokouspalkkioiden maksaminen viranhaltijoille ja työntekijöille toimielinten kokouksista

Jyväskylän kaupungissa uudistetaan ohje kokouspalkkion maksamisesta viranhaltijoille ja työntekijöille toimielinten kokouksista. Toimielimiksi katsotaan kaupunginvaltuusto, sen valiokunnat, kaupunginhallitus, lautakunnat sekä niiden jaostot, liikelaitosten johtokunnat ja kaupunginhallituksen asettamat toimikunnat.

Jatkossa maksamisperusteita muutetaan siten, että kokouspalkkioita ei makseta niille viranhaltijoille, jotka on määritelty KVTES:n palkkausluvun 17 §:n mukaisesti työnantajan edustajiksi ja joiden palkan määräytymisperuste on kokonaispalkka.

Muille johtavassa tai itsenäisessä asemassa oleville sekä muulle henkilöstölle, jotka on määrätty osallistumaan toimielinten kokouksiin, maksetaan kokouspalkkio kertapalkkiona, jos kokous kestää yli kello 18.00. Kokouspalkkio maksetaan myös silloin, jos kokoukseen liittyvät välttämättömät jälkityöt edellyttävät työskentelyä kello 18.00 jälkeen. Nämä tehtävät ovat lähinnä kokoussihteerin ja viestinnän tehtäviä.

Ohjeen muutoksen arvioidaan vaikuttavan maksettaviin kertapalkkioihin siten, että niitä maksetaan maksimissaan sivukuluineen 100 000 euroa vähemmän vuositasolla aikaisempaan verrattuna.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi periaatteet, jotka ohjaavat ohjeen valmistelua kokouspalkkioiden maksamisesta viranhaltijoille ja työntekijöille toimielinten kokouksista.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys Jyväskylän sosiaalihuollon palveluista ilmenee mm. että sosiaaliasiamiesasioiden määrä (276) väheni edellisestä vuodesta 18 % (2013:337). Edellisten vuosien tapaan yhteydenotoista palveluihin tyytymättömien osuus oli 77 % ja tiedustelutyyppisiä yhteydenottoja oli 23 %. Yhteydenottosyinä korostuivat päätökset ja palvelun toteuttaminen. Viidennes asioista liittyi joko kohteluun, yleiseen tiedontarpeeseen sosiaalipalveluista tai jonotus- ja käsittelyaikaan. Yhteydenottosyitä olivat lisäksi Itsemääräämisoikeuskysymykset, maksuasiat ja tietosuoja-asiat.

Toimeentulotukea koskevien yhteydenottoja oli eniten, joiden osuus oli 42 % jyväskyläläisten asioinneista. Niiden määrä (116) väheni edellisestä vuodesta 14,7% (2013:136). Toiseksi eniten eli 42 kertaa yhteydenotot koskivat lastensuojelukysymyksiä. Lastensuojeluasioiden määrä väheni edellisestä vuodesta 40 %. Vammaispalveluasioita oli kolmanneksi eniten (11 %), niiden määrä pieneni seitsemällä yhteydenotolla edellisestä vuodesta (2013:36).

Selvityksestä ilmenee, että jyväskyläläisten yhteydenottojen määrä sosiaaliasiamieheen väheni eri palveluissa. Kehitys on myönteinen, vaikka asiakkaiden palvelutarpeet kasvoivat useimmissa palveluissa. Jyväskylässä tehtiin viime vuonna 61 224 toimeentulotukipäätöstä. Päätösten määrään suhteutettuna toimeentulotukea koskevien sosiaaliasiamiesyhteydenottojen osuus oli 0,18 %.

Sosiaalipalveluiden palvelualueella mukaan lukien psykososiaaliset palvelut on kehitetty palveluita asiakaslähtöisesti, esimerkiksi lapsiperheiden ja nuorten aikuisten palveluissa. Vuoden 2014 lopussa asiakkaat antoivat sosiaalipalveluille kouluarvosana-asteikolla numeroksi 8,75.

– sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2014:
http://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2014/01/Sosiaaliasiamiehen_selvitys_2014_final.pdf

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2014 sekä perusturvalautakunnan selvityksestä antaman lausunnon. Lisäksi kaupunginhallitus päätti järjestää sosiaaliasiamiehen selvityksestä kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 38 §:n mukaisen tiedonantotilaisuuden valtuuston kokouksen 28.9.2015 jälkeen.

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon raportointi

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti järjestää terveyspalveluverkon raportoinnista kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 38 §:n mukaisen tiedonantotilaisuuden valtuuston kokouksen 28.9.2015 jälkeen.


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

14.9.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje