Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 31.8.2015

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 31.8.2015

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n lainan takaaminen

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:llä on 103 Valtiokonttorin myöntämää aravalainaa, joiden lainamäärä oli 31.12.2014 yhteensä 89 241 741 euroa ja lainojen keskikorko 2,38 %. Valtiokonttorin lainojen osuus yhtiön lainasalkusta on merkittävä, noin 44 %.

Lainajärjestelyn toteuttamiseksi yhtiön hallitus on 15.6.2015 kokouksessaan päättänyt hakea kaupungilta 90 milj. euron omavelkaista takausta 20 vuodeksi Valtiokonttorin lainojen konvertoimiseksi yhdeksi pankkilainaksi.

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:

1. Kaupunki antaa omavelkaisen takauksen Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:lle, joka kunnan toimialaan kuuluvana toimintana tuottaa kuntalaisille vuokra-asuntopalveluja sekä yhteistyössä kaupungin kanssa palveluasuntoja.
2. Omavelkainen takaus menee 20 vuodeksi 90 miljoonan euron lainan pääoman ja korkojen sekä näihin liittyvien mahdollisten viivästysseuraamusten ja perimiskulujen takaisinmaksamisen vakuudeksi.
3. Omavelkainen takaus menee yhtiön maksuvelvoitteille, jotka johtuvat lainasalkun suojaamiseksi tehtävistä johdannaisyleissopimuksista ja niistä koronvaihto-, korkokatto- ja korkolattiasopimuksista sekä strukturoiduista koron-vaihtosopimuksista/optiorakenteista, joihin yleissopimusta sovelletaan. Takaus myönnetään Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Danske Bank Oyj:n, OP Pankki Oy:n, Skandinaviska Enskilda Bankenin, Handelsbankenin sekä Kuntarahoitus Oyj:n johdannaisyleissopimuksille.
4. Lainan takauksesta peritään kaupunginvaltuuston määräämä takausmaksu, joka hankkeen riskiprofiili huomioiden on 0,50 % vuoden viimeisen päivän mukaisesta jäljellä olevasta lainan määrästä.
5. Kaupunginhallitus oikeutetaan hyväksymään valtuuston myöntämän takauksen rajoissa kilpailutetun lainan ehdot sekä antamaan Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:lle luvan lainan nostoon.

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n lainan takaaminen

Jyväskylän kaupungin (87 %), Laukaan kunnan (8,7 %) ja Muuramen kunnan (4,3 %) omistama Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy sai Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolle uuden ympäristölupapäätöksen lokakuussa 2013 (KHO 2013:164). Ympäristöluvan mukaan Nenäinniemen puhdistamon tulee täyttää uudet, nykyistä tiukemmat jäteveden käsittelylle asetetut lupaehdot vuoden 2018 alusta lähtien. Nenäinniemen puhdistamon nykyisillä prosesseilla uusia lupaehtoja ei voida saavuttaa, joten yhtiö käynnisti suunnittelun laitoksen prosessiyksiköiden saneerauksesta ja laajentamisesta siten, että uudet jäteveden käsittelyvaatimukset voidaan saavuttaa lupapäätöksessä annetun aikataulun mukaisesti. Investointihanke valmistuu lupapäätöksen antaman aikataulun mukaisesti vuoden 2017 loppuun mennessä. Nenäinniemen puhdistamon saneerauksen ja laajennuksen kustannusarvio on 30 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 25.6.2015 päättänyt anoa omistajakunnilta investointihankkeen rahoittamista ja omistajalainojen takaisinmaksua varten 35 miljoonan euron takausta 25 vuoden ajaksi.

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:

1. Kaupunki antaa omavelkaisen takauksen Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:lle, joka kunnan toimialaan kuuluvana toimintana huolehtii omistajakuntien alueelta johdettujen jätevesien puhdistamisesta.
2. Omavelkainen takaus menee 25 vuodeksi enintään 30 434 783 euron lainan tai leasingrahoituksen pääoman ja korkojen sekä näihin liittyvien mahdollisten viivästysseuraamusten ja perimiskulujen takaisinmaksamisen vakuudeksi.
3. Omavelkainen takaus menee omistajakuntien omistusosuuksien suhteessa yhtiön maksuvelvoitteille, jotka johtuvat lainasalkun suojaamiseksi tehtävistä johdannaisyleissopimuksista ja niistä koronvaihto-, korkokatto- ja korkolattiasopimuksista sekä strukturoiduista koronvaihtosopimuksista/optiorakenteista, joihin yleissopimusta sovelletaan. Takaus myönnetään Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Danske Bank Oyj:n, OP Pankki Oy:n, Skandinaviska Enskilda Bankenin, Handelsbankenin sekä Kuntarahoitus Oyj:n johdannaisyleissopimuksille.
4. Lainan tai leasingrahoituksen takauksesta peritään kaupunginvaltuuston määräämä takausmaksu, joka hankkeen riskiprofiili huomioiden on 0,50 % vuoden viimeisen päivän mukaisesta jäljellä olevasta lainan tai leasingpääoman määrästä.
5. Kaupunginhallitus oikeutetaan hyväksymään valtuuston myöntämän takauksen rajoissa kilpailutetun lainan tai leasingrahoituksen ehdot sekä antamaan Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:lle luvan lainan nostoon tai leasingrahoitukselle.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen tarkistaminen

Valtuuston työjärjestystä esitetään tarkastettavaksi vastaamaan uuden kuntalain pykäliä 1.9.2015 alkaen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkistetun kaupunginvaltuuston työjärjestyksen päätösliitteen mukaisesti. Tarkistettu kaupunginvaltuuston työjärjestys tulee voimaan 1.9.2015 alkaen.

Liinaharjankatu 1 asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Mannilassa osoitteessa Liinaharjankatu 1. Asemakaavan muutoksessa rakentumattoman liiketontin toteutettavuutta parannetaan käyttötarkoitusta laajentamalla. Tontille mahdollistetaan kaupunkirakenteeseen ja kaupunkikuvaan sopivan asuinkerrostalon rakentaminen liikerakentamisen lisäksi.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/883

Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen.

Korpilahden Ikolanmäen asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Suunnittelualue sijaitsee Korpilahden Ikolanmäellä, noin kilometrin Korpilahden keskustasta itään. Alue sijoittuu Päijänteentien eteläpuolelle Ainolantien, Rantapukkalantien, Kalevantien, Kalevankujan ja Ikolantien varteen. Suunnittelualue on suuruudeltaan noin 13 ha.

Asemakaavaluonnoksessa merkittävin muutos liittyy Rantapukkalantien linjaukseen ja sen varren tonttien toteutettavuuteen.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/831

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 31.7.2015 tarkistetussa muodossa.

Eron myöntäminen Tero Uuttanalle kaupunginvaltuuston varajäsenen tehtävästä sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä

Kaupunginvaltuusto myönsi Tero Uuttanalle eron varavaltuutetun tehtävästä. Kaupunginvaltuusto myönsi Tero Uuttanalle eron kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Laura Mansikkamäen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Joonas Köntälle rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä

Kaupunginvaltuusto myönsi Joonas Köntälle eron rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Seppo Hytösen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Joel Lehtoselle sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä

Kaupunginvaltuusto myönsi Joel Lehtoselle eron sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Jasmine Salorannan lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Caius Forsbergin (Kok.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite lasten ja nuorten maksuttoman paikallisliikenteen kokeilusta Jyväskylässä

Caius Forsberg esittää valtuustoaloitteessaan maksuttoman paikallisliikenteen kokeilemista Pieksämäen mallin mukaisesti lapsille ja koululaisille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Pieksämäen malli ei tuota positiivisia tuloksia suurella kaupunkiseudulla. Koululaisten maksuttomuus todennäköisesti heikentää maksavien matkustajien joukkoliikenteen palvelutasoa. Menopuolelle tarvittaisiin arviolta 1,4 – 2,1 miljoonan euron lisäys palvelujen hankintaan ja joukkoliikenteen tulopuolelta vähenevät sivistyspalvelujen 1,335 miljoonaa euroa. Kokonaisvaikutus on siis 2,73 – 3,43 miljoonaa euroa nettomenoja joukkoliikenteen järjestämiseen.
Joukkoliikennejaosto ei voi toimivaltansa rajoissa myöntää näin mittavaa etuutta, koska se vaikuttaa oleellisesti talousarvion toteutumiseen.

Kaupunginvaltuusto merkitsi edellä esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Caius Forsbergin (Kok.) ja Kaisa Peltosen (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite jaloittelutauot Jyväskylän kaupunkiorganisaation luottamuselinten kokouksiin

Caius Forsberg (Kok.), Kaisa Peltonen (Vihr.) ja 28 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 15.6.2015 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat että Jyväskylän kaupunkiorganisaatioiden luottamuselinten kokouksissa sekä seminaareissa otettaisiin käyttöön noin tunnin välein pidettävät jaloittelutauot.

Kaupunki suhtautuu myönteisesti taukojen pitämiseen kokouksessa, sillä aloite tukee osaltaan Jyväskylän kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista ja on sosiaali- ja terveysministeriön tuoreen ohjeen mukainen.

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Tuulikki Väliniemen (SDP) valtuustoaloite Jussinparran kävelytien turvallisuuden parantamisesta

Tuulikki Väliniemen valtuustoaloitteen kohde on Jussinparran kävelytie Keltinmäessä. Tuulikki Väliniemi on tehnyt myös aiemmin aloitteita kyseisen kävelytien turvallisuuden parantamisesta. Tässä aloitteessa esitetään, että uusi kävelytie rakennettaisiin Keuruuntien ja Haperontien väliseen maastoon, jossa korkeuserot eivät olisi niin jyrkät kuin suoraan Jussinparran kävelytien kohdalla.

Selvityksen pohjalta voi todeta, että uudella linjauksella voidaan saavuttaa pituuskaltevuudeltaan hiukan loivempipiirteisempi kevyen liikenteen yhteys nykyiseen verrattuna, mutta reitti ei olisi verkollisesti suotuisampi eikä se lyhentäisi tai oikaisisi välimatkaa alueiden välisenä yhteytenä.

Kevyen liikenteen väylän toteuttamisella Keuruuntien ja Haperontien väliseen maastoon ei saavuteta suurta hyötyä suhteutettuna toteuttamiskustannuksiin ottaen lisäksi huomioon, että väylä ei oikaisisi, lyhentäisi tai olisi muutoinkaan verkollisesti parempi vaihtoehto nykyiseen yhteyteen verrattuna vaikkakin uusi linjaus olisi pituuskaltevuudeltaan hiukan suotuisampi. Lisäksi kevyen liikenteen yhteys lisäisi väylien ylläpitokustannuksia uutena kohteena. Kaupunkirakennelautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että aloitteen johdosta ei ryhdytä jatkotoimenpiteisiin uuden väylän toteuttamiseksi.

Kaupunginvaltuusto merkitsi selvityksen tiedoksi ja päätti, ettei aloitteen johdosta ryhdytä jatkotoimenpiteisiin uuden väylän toteuttamiseksi.


Esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=647

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, p. 050 592 4471

31.8.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje