Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 26.8.2015

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 26.8.2015

Lautakunta antoi lausunnon lakiluonnoksesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista ja merkitsi tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2014.

Jyväskylän lausunto lakiluonnokseen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuperusteiden muutoksista

Jyväskylän sivistyslautakunta antoi lausunnon hallituksen luonnokseen perusopetuslain muutoksesta, jolla perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja ajantasaistettaisiin. Lautakunnan antaman lausunnon mukaan toimintamaksuja tulee ajantasaistaa ja maksujen korotus on perusteltua, mutta maksujen kaksinkertaistaminen kertakorotuksena ei ole asiakaslähtöistä. Jyväskylän lausunnon mukaan korotusten kustannusvaikutus kuntien talouteen ei ole esityksen mukainen, mikäli kunta velvoitetaan esityksen mukaisiin asiakasmaksuvapautuksiin. Jyväskylän lausunnossa todetaan myös, ettei palveluntuottajien avustuksia voi vähentää esityksen perustelujen mukaisesti, vaikka toimintamaksuja korotettaisiinkin.

Esityksen mukaan enimmäismaksu aamu- ja iltapäivätoiminnassa voisi olla jatkossa 570 tunnin osalta 120 euroa kuukaudessa ja 760 tunnin osalta 160 euroa kuukaudessa, ja jos lapsi osallistuisi toimintaan enemmän kuin 760 tuntia koulun työvuoden aikana, kunta voisi päättää maksusta itse. Esityksen mukainen lakimuutos mahdollistaisi maksujen kaksinkertaistamisen nykyisestä. Tämän lasketaan lisäävän kuntien tuloja, etenkin kun toimintamaksujen korotusta esitetään vähennettäväksi palveluntuottajille maksetuista avustuksista. Jyväskylän omien laskelmien mukaan vaikutus kunnan talouteen olisi n. 200 000 - 400 000 euroa. Hallituksen esityksessä todetaan, että kunnat saavat säästöä alentamalla palveluntuottajien avustuksia korotettujen toimintamaksujen verran. Ennakoidut säästöt eivät kuitenkaan ainakaan Jyväskylässä toteudu kokonaisuudessaan, sillä myös palveluntuottajien taloudellisia toimintaedellytyksiä on vahvistettava joko avustuksia tai toimintamaksuja korottamalla

Lakiluonnoksessa myös esitetään, ettei maksua perittäisi tai maksua voisi alentaa huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai muut sosiaalihuollolliset näkökohdat. Esityksessä ei ole kuitenkaan huomioitu, että useissa kunnissa ei ole tällä hetkellä käytössä lakiesitysmuutoksen mukaista maksualennusjärjestelmää. Jyväskylän arvion mukaan toimintamaksujen perimiseen ja alentamiseen liittyviin hallinnollisiin tehtäviin tarvittaisiin vähintään yksi henkilö ja laskelmien mukaan kustannusvaikutus nykyiseen lapsimäärään suhteutettuna olisi noin -200 000 euroa.

Jyväskylässä toimintamaksu on tällä hetkellä 105 € kuukaudessa. Jos lapsi osallistuu toimintaan 12 päivänä (570h) kuukaudessa, peritään häneltä 60 € toimintamaksu. Vertti – toiminnassa toimintamaksu koskee kahden ensimmäisen toimintavuoden oppilaita. Jyväskylässä aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksun poistoa on voinut hakea sosiaalitoimen kautta. Erillistä maksuvapautusjärjestelmää ei ole. Kehitysvammaisten ja autistien kohdalla maksuvapauksia on myönnetty erityishuolto-ohjelmien perusteella.

Jyväskylässä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan Jälkkäriin ja Verttiin osallistuu n. 1400 lasta. Jälkkäri -toimintaa järjestetään perusopetuspalveluiden omana toimintana sekä palveluntuottajien toimesta avustettuna toimintana. Jyväskylässä myös Vertti –toiminta eli kehitysvammaisten ja autistien aamu- ja iltapäivätoiminta on osa perusopetuspalveluiden järjestämää toimintaa ja siihen osallistuu n. 90 lasta.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2014

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2014. Lausunnon sosiaaliasiamiehen selvitykseen on antanut perusturvalautakunta 11.6.2015.

Jyväskylän kaupungin osalta sosiaaliasiamiesasioiden määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta (2013: 337 ja 2014: 276). Jyväskylän päivähoitoa koskien sosiaaliasiamiehelle on tullut vuonna 2014 vain yksi palaute, mutta sen sisältöä ei selvityksessä ole tarkemmin avattu. Kaikista yhteydenotoista palveluihin tyytymättömien osuus oli edelleen 77 % ja tiedustelutyyppisiä yhteydenottoja oli 23 %. Toimeentulotukiasioissa asiointeja oli 116 kertaa (42%). Toiseksi eniten yhteydenottoja oli lastensuojelukysymyksissä (42 kertaa), määrä kuitenkin väheni 40% edelliseen vuoteen verrattuna. Vammaispalveluasioita oli kolmanneksi eniten, niitä oli nyt 29, seitsemän vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Ikääntyneiden palveluista käsiteltäväksi tuli 14 asiaa ja kehitysvammahuollosta 16 asiaa. Perheasioiden määrä (mm huoltajuus, tapaamiset, elatus ym) kasvoi seitsemääntoista. Muista palveluista (mm. asuntojono, opetus, velkaantuminen ym) on tullut viime vuonna Jyväskylässä yhteensä 28 asiointia. Linkki sosiaaliasiamiehen selvitykseen: http://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2014/01/Sosiaaliasiamiehen_selvitys_2014_final.pdf.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä : http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=765 . Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 3.9.2015. Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Katja Isomöttönen, p. 040 730 3406
- toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

26.8.2015Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje