Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 17.8.2015

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 17.8.2015

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle muun muassa Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n lainan sekä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n lainajärjestelyn takaamista sekä hyväksyi Liinaharjankadun ja Ikolanmäen asemakaavojen muutokset.

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n lainan takaaminen

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n Nenäinniemen puhdistamon tulee täyttää uudet, nykyistä tiukemmat jäteveden käsittelylle asetetut lupaehdot vuoden 2018 alusta lähtien. Nykyisillä puhdistusprosesseilla ei saavuteta tulevia lupaehtoja, ja yhtiössä on käynnissä lupaehdot täyttävän laitoksen saneerauksen ja laajennuksen suunnittelu.

Yhtiön hallitus anoo omistajakunnilta investointihankkeen rahoittamista ja omistajalainojen takaisinmaksua varten 35 miljoonan euron takausta 25 vuoden ajaksi. Takausvastuut jaetaan omistajakuntien kesken omistusosuuksien suhteessa. Jyväskylän kaupungin takausvastuu hankkeesta on enintään 30 434 783 euroa (87 %). Laukaan kunnan osuus yhtiöstä on 8,7 % ja Muuramen kunnan 4,3 %. Ensisijainen rahoitusvaihtoehto on laina, mutta myös leasingrahoitusvaihtoehtoa selvitetään.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki antaa omavelkaisen takauksen Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:lle 25 vuodeksi enintään 30 434 783 euron lainan tai leasingrahoituksen pääoman ja kulujen takaisinmaksamisen vakuudeksi. Kaupunki perii takauksista vähintään 0,5 % takausmaksun vuoden viimeisen päivän mukaisesta lainamäärästä.

Suurinvestoinnin takia puhdistamon yksikkökustannukset noin kaksinkertaistuvat, mikä aiheuttaa korotuspaineita myös kuntalaisilta perittäviin maksuihin. Yhtiön tulee kuitenkin käsitellä puhdistamoille johdetut jätevedet voimassa olevien ympäristölupaehtojen mukaisesti ja huolehtia, että jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat kohtuullisella tasolla vertailukaupunkien joukossa.

Laitoksen toteutussuunnitelma valmistuu lokakuussa 2015 ja sen jälkeen kilpailutetaan rakennusurakat. Rakennusvaihe käynnistyy aikataulun mukaisesti maaliskuussa 2016 ja hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä. Puhdistamon saneeraus ja laajennus toteutetaan vaiheittain siten, että nykyinen laitos voi toimia koko projektin ajan. Tällä hetkellä Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:llä on noin 5,8 miljoonaa euroa kaupungin takaamia lainoja.

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n lainan takaaminen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki antaa Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:lle takauksen 90 miljoonan euron lainajärjestelylle, jolla Valtiokonttorin myöntämät 103 aravalainaa järjestellään yhdeksi pankkilainaksi. Järjestely muun muassa alentaa korkokustannuksia ja helpottaa lainojen hallinnointia. Valtionkonttorin lainojen keskikorko on ollut 2,38 %.

Omavelkainen takaus annetaan 20 vuodeksi 90 miljoonan euron lainan pääoman ja korkojen sekä näihin liittyvien mahdollisten viivästysseuraamusten ja perimiskulujen takaisinmaksamisen vakuudeksi. Kaupunki perii myöntämistään takauksista vuosittaisen hankkeen riskiä kuvaavan takausmaksun, jonka suuruus lainojen osalta on vähintään 0,5 % vuoden viimeisen päivän mukaisesta lainamäärästä.

Lainakonvertoinnin vaihtoehtoina tutkittiin vakuudeton laina, kiinteistövakuudellinen laina, kiinteistövakuudellinen laina valtion täytetakauksella, kaupungin takaama laina sekä kaupungin antolaina. Parhaaksi vaihtoehdoksi selvityksessä todettiin Valtiokonttorin lainojen konvertointi kaupungin takaamaksi pankkilainaksi.

Laina on suunniteltu nostettavan vaihtuvakorkoisena ja korkoriskiä hallitaan erillisillä koronvaihtosopimuksilla korkomarkkinatilanne hyödyntäen. Laina on suunniteltu lyhennettävän tasalyhenteisesti.

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:llä oli 30.4.2015 kaupungin takaamia lainoja noin 156,2 miljoonaa euroa. Aravalainoihin kohdistuva kaupungin omavelkaisten takausten määrä oli vuodenvaihteessa noin 52 miljoonaa euroa, joten kaupungin takausten määrä lisääntyisi järjestelyn seurauksena noin 37 miljoonaa euroa.

Kaupunki ei vaadi JVA:lta vastavakuutta, koska yhtiö on kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, jonka riskeistä kaupunki on viimekädessä vastuussa. Yhtiön riskitaso ei muutu olennaisesti järjestelyn seurauksena.

Liinaharjankatu 1 asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Liinaharjankatu 1 asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. Asemakaavan muutoksessa noin 4000 m2 rakentumattomalle liiketontille mahdollistetaan kaupunkirakenteeseen ja kaupunkikuvaan sopivan asuinkerrostalon rakentaminen liikerakentamisen lisäksi. Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/883

Korpilahden Ikolanmäen asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Ikolanmäen asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 31.7.2015 tarkistetussa muodossa. Noin 13 ha alue sijaitsee Päijänteentien eteläpuolella Ainolantien, Rantapukkalantien, Kalevantien, Kalevankujan ja Ikolantien varressa noin kilometrin Korpilahden keskustasta itään. Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/831. 31.7.2015 tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (kartta): http://www2.jkl.fi/kaavakartat/81_015/81_015_kaava_ltk3.pdf

Kaupunginvaltuuston työjärjestystä tarkistetaan uuden kuntalain suuntaan

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle valtuuston työjärjestystä tarkistettavaksi vastaamaan uuden kuntalain pykäliä 1.9.2015 alkaen. Uusi kuntalaki astui voimaan 1.5.2015. Laissa on kuitenkin siirtymäsäännöksiä, joiden mukaan tiettyjä säännöksiä sovelletaan vasta vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien. Kaupunginhallitus esittää, että Jyväskylässä siirrytään etupainotteisesti käyttämään uuden kuntalain viittauksia myös siirtymäsäännösten alaisten pykälien osalta siltä osin, kun pykälien sisältö ei oleellisesti eroa vanhasta kuntalaista.

Esitys vaikuttaa muun muassa kunnan ilmoituskäytäntöjen uudistamiseen, sillä uuden kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Uuden kuntalain mukaan myös muun muassa esteellisyyden arviointia tarkennetaan ja käytännöllistetään.

Esitys uusista jäsenistä lukiokoulutus -liikelaitoksen johtokuntaan

Kaupunginhallitus esittää Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallitukselle lukiokoulutus-liikelaitoksen johtokuntaan kahden eronneen jäsenen tilalle uusiksi jäseniksi Eila Tiainen (Vas.) ja Timo Taskinen (Vihr.) varsinaiseksi jäseneksi ja hänen varajäsenekseen Antti Yli-Tainio (Vihr.).

Aloite jaloittelutauoista luottamuselinten kokouksissa

Valtuusto saa tiedoksi hallituksen selvityksen jaloittelutauoista Jyväskylän luottamuselinten kokouksissa. Selvitys tehtiin valtuustoaloitteen pohjalta, jossa esitetään luottamuselinten kokouksiin viiden minuutin jaloittelutaukoa tunnin välein. Kaupunki suhtautuu myönteisesti taukojen pitämiseen ja asiasta lähetetään toimielinten puheenjohtajille suositus. Taukojen pitäminen kokouksissa ei aiheuta kaupungille kustannuksia, sillä kokouspalkkiot ovat kokouskohtaisia, eikä kokouksen kesto vaikuta niihin.

Aloite Jussinparran kävelytien turvallisuuden parantamisesta

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Jussinparran kävelytien turvallisuuden parantamisesta tehdyn valtuustoaloitteen johdosta ei ryhdytä jatkotoimenpiteisiin uuden väylän toteuttamiseksi. Tuulikki Väliniemen tekemässä aloitteessa esitettiin, että Keuruuntien ja Haperontien väliseen maastoon rakennettaisiin uusi kävelytie, jossa korkeuserot eivät olisi niin jyrkät kuin suoraan Jussinparran kävelytien kohdalla.

Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen

Esityslistan asia 250 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta sekä 251 Katsaus kestävän kehityksen tilasta, muutoksista ja tehdyistä toimenpiteistä poistettiin listalta.

Esityslista liitteineen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=774

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 0400 937 580
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

17.8.2015Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje