Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 23.6.2015 olleesta kokouksesta

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 23.6.2015 olleesta kokouksesta

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 23.6.2015 annettiin mm. lausunto Väinölänrannan asemakaavan muutoksesta.

Väinölänrannan asemakaavan muutoksesta ei huomautettavaa

Rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei ollut huomauttamista Väinölänrannan asemakaavaehdotuksesta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Väinölän vanhan teollisuusalueen muuttaminen viihtyisäksi ja vetovoimaiseksi asuinalueeksi. Tarkoitus on tiivistää yhdyskuntarakennetta kaupunkikuvallisesti laadukkaalla ja korkealuokkaisella asuntorakentamisella, rakentaa virkistysalueita lähiasukkaiden käyttöön sekä täydentää alueen kevyenliikenteen verkostoa.

Suunnittelualue sijaitsee Väinölässä Äijälänsalmen rannassa noin kuuden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän kaupungin keskustasta. Suunnittelualueen laajuus on noin 9 ha. Kaavamuutos mahdollistaa rakennettavaksi kahdeksan asuinkerrostaloa ja neljä omarantaista kaupunkirivitaloa. Uudisrakennukset on pyritty ryhmittelemään siten, että Äijäntien pohjoispuolen asuntojen rantanäkymät säilyisivät osittain. Omarantaiset kaupunkimaiset rivitalot muodostavat porttiaiheen Jyväskylään vesiteitse lähestyttäessä.

Kolme lähivirkistysaluetta jakaa tulevat uudisrakennukset kolmeen korttelikokonaisuuteen. Kolme VL -aluetta ulottuu rantaan asti mahdollistaen Väinölän alueen asukkaille pääsyn ranta-alueelle. Virkistysalueista yksi jää luonnontilaiseksi liito-oravien ja lepakoiden suoja-alueeksi.

Kaavaan liittyvää lisätietoa löytyy kaavoituksen sivustolta: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/629

Asian esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/23061630.1/frmtxt63.htm

Oikaisuvaatimus rakennuslupaa 2015-178 koskevasta johtavan rakennustarkastajan päätöksestä hylättiin

Johtava rakennustarkastaja on 26.5.2015 julkipanon jälkeen annetulla päätöksellä hyväksynyt Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan asuinkerrostalon ja autopaikoituskannen rakentamista sekä pihajärjestelyjä koskevan rakennuslupahakemuksen osoitteessa Taitoniekantie 9t. Tyytymättömänä lupapäätökseen Asunto Oy Laurinpirtti on jättänyt rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitetun oikaisuvaatimuksen. Vaatimusta on perusteltu muun muassa siten, että hankkeessa on laiminlyöty rakennuspaikalla tiedottaminen. Lisäksi talon sijainti aiheuttaa muutoksenhakijoissa huolta. Oikaisussa esitetään, että rakennuttaja velvoitetaan istuttamaan T-talon ja Laurinpirtin talojen väliin nopeasti kasvavia korkeita puita viihtyisyyttä lisäämään ja luomaan näköestettä talojen väliin.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti kokouksessaan pitää rakennuslupapäätöksen voimassa sellaisenaan ja hylätä siitä tehdyn oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Päätöksessään rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, että naapureille tiedottaminen ja naapurien kuuleminen on toteutettu maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen säännösten mukaisesti. T-talon sijoittaminen on alueella voimassa olevan asemakaavan mukaista. Uudisrakennus ei siten sijoitu huomattavan lähelle Laurinpirtin 4-talon päätyseinää ikkunoineen. Lisäksi lautakunta toteaa mm., että asemakaava edellyttää, että tontin 3 Emännäntien ja Tietilään vastaisille rajoille istutetaan puurivi.

Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa asian esityslistatekstistä osoitteessa: http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/23061630.1/frmtxt61.htm

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle puiden kaatamista koskevasta valvonta-asiasta (Virtalantie 2, 6 ja 8)

Rakennus- ja ympäristölautakunta antoi kokouksessaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon puiden kaatamista koskevassa valvonta-asiassa. Valitus koskee Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n kesällä 2014 toteuttamia pihapuiden kaatoja JVA:n hallinnoimilla tonteilla.

Lautakunta vaatii ensisijaisesti valituksen tutkimatta jättämistä puuttuvan valitusoikeuden vuoksi. Lautakunta näkee, ettei asiasta valittaneella ole hänen vireille panemassaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa valvonta-asiassa hallintolainkäyttölain tarkoittamalla tavalla asianosainen pelkästään sillä perusteella, että rakennus- ja ympäristölautakunta on hallintolain edellyttämällä tavalla antanut vireillepanoasiassa valituskelpoisen päätöksen.

Rakennus- ja ympäristölautakunta vaatii toissijaisesti sekä lausunnossa että valituksenalaisessa päätöksessä esitetyn perusteella valituksen hylkäämistä perusteettomana.

Asian esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/23061630.1/frmtxt62.htm


Kokouksen esityslistan voi lukea osoitteesta http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/23061630.1/index.htm
ja liitteet löytyvät täältä.

Lisätietoja:
rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paul Abbey p. 040 777 4598, paul.abbey[at]jkl.fi ja
ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

23.6.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje