Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 17.6.2015

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 17.6.2015

Lautakunta muun muassa hyväksyi muutetun esityksen mukaisesti koulumatkalippu-uudistuksen, antoi lausunnon Kuokkalan yhtenäiskoulun hankesuunnitelmasta, hyväksyi koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman sekä perusti uudet Kuokkalan ja Tikkakosken yhtenäiskoulut.

Koulumatkalippu-uudistus hyväksyttiin muutetun päätösesityksen mukaisesti

Lautakunta päätti esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisesti, että bussilla kulkevat Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kuljetusoppilaat saavat 1.8.2015 alkaen uuden, vain koulumatkoihin rajatun koululaislipun, jolla saa kaksi matkaa koulupäivisin klo 06.00-20.00 välillä. Kortin käytöstä järjestetään seuranta, jonka tulokset raportoidaan perusopetukselle lukuvuoden 2016 keväällä.

Muutos liittyy uuden Waltti-lippujärjestelmän käyttöönottoon. Samassa yhteydessä korttien hallinnointi siirtyy kouluilta Linkki-palvelupisteelle. Uudella järjestelmällä matkoja ja kortin käyttöaikaa voi rajata nykyistä tarkemmin ja henkilökohtaiselle kortille voi ostaa ja ladata jatkossa myös muita matkoja. Tällä hetkellä käytössä olevalla koulumatkalipulla on voinut liikkua Jyväskylän paikallisliikenteen linja-autoissa käytännössä rajattomasti, vaikka se on tarkoitettu vain koulumatkoihin. Vuonna 2014 koulukuljetusetuuden sai joukkoliikenteellä noin 1300 oppilasta ja joukkoliikenteen matkalippukustannukset olivat noin 1,1 miljoonaa euroa (sis. alv 10%). Lähtökohtana on, etteivät perusopetuksen maksamat kustannukset ainakaan nouse nykyisestä.

Lausunto Kuokkalan yhtenäiskoulun hankesuunnitelmasta

Sivistyslautakunta hyväksyi osaltaan Kuokkalan yhtenäiskoulun hankesuunnitelman. Pohjanlammen ja Kuokkalan koulut muodostavat hallinnollisesti Kuokkalan yhtenäiskoulun 1.8.2015 alkaen. Vuosina 2016-2019 koulurakennuksissa tullaan tekemään korjaus- ja muutostöitä ja rakennukset yhdistetään koulujen väliin tulevalla uudella lisärakennuksella.

Korjaus-, muutos ja uudisrakennustyöt ajoittuvat vuosille 2016 - 2019. Rakentaminen tapahtuu vaiheittain, jolloin erillistä väistötilatarvetta ei synny. Uuden laajennusosan kerrosala on 4938 kem2. Tiloihin sijoittuu hallinto, oppilashuollon tilat, pääosa opettajien työtiloista, alaluokkia palveleva ruokala, alueen kehitysvammaopetuksen tilat sekä iltapäivätoiminnan tilat. Koulun tiloihin on suunniteltu joustavina yhteiskäyttötiloina myös kirjasto- ja nuorisopalvelujen tiloja. Myös kansalaisopisto käyttää koulukeskuksen tiloja tarpeidensa mukaisesti.

Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 19 315 000 euroa, josta uuden laajennuksen osuus on lähes 10 miljoonaa euroa, Pohjanlammen koulukiinteistön korjaustöiden kustannusarvio on noin kuusi miljoonaa ja Kuokkalan koulun muutostöiden kustannusarvio 1,7 miljoonaa euroa. Pihatöiden kustannusarvio on lähes kaksi miljoonaa euroa ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintabudjetti on koulujen osalta 1 800 000 euroa, kirjaston osalta 100 000 euroa ja nuorisotilan osalta 50 000 euroa. Alustavat vuokrakustannukset tulevat olemaan perusopetuspalveluille n. 2 786 000 euroa nykyisen 1 472 000 euron sijaan. Lisäksi kirjastopalveluille, nuorisopalveluille ja Kylän Kattaukselle kohdistettavat vuokrakulut nousevat.

Jälkkärin palautekyselyn tulokset ja uusi toimintasuunnitelma

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan valtakunnallisen seurantakyselyn tulokset ja hyväksyi Jälkkärille toistaiseksi voimassa olevan toimintasuunnitelman 1.8.2015 alkaen.

Seurantakyselystä:
Opetushallituksen valtakunnalliseen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyyn vastasi Jyväskylässä 828 huoltajaa. Huoltajien tyytyväisyys Jälkkäri-toimintaan on kasvanut vuosina 2013 ja 2011 tehtyihin seurantoihin verrattuna. Jyväskylässä perheet arvioivat toiminnan keskiarvolla 8,77, vuonna 2013 keskiarvo oli 8,71 ja vuonna 2011 8,53. Valtakunnallisesti toiminta sai huoltajilta yleisarvosanaksi 8,45. Huoltajat arvostavat toiminnan järjestämistä koulun tiloissa. Jälkkärin sisältöihin ja ohjaajien työskentelyyn ollaan tyytyväisiä. Vanhemmat kokevat erittäin tärkeänä, että lapsi viihtyy ryhmässä ja lapsella on turvallinen paikka vanhempien työssäolon aikana. Aiempien tutkimusten mukaisesti edelleen alhaisimmat keskiarvot Jyväskylän seurannassa sai huoltajien tietoisuus toimintaa ohjaavista perusteista sekä kunnan toimintasuunnitelmasta. 95 % vastaajista katsoi, että päivittäinen toiminta-aika vastaa heidän tarpeitaan, mutta toivoi silti aamutoiminnan lisäämistä kunnassa. 87 % piti asiakasmaksua kohtuullisena suhteessa saamaansa palveluun.

Toimintasuunnitelmasta:
Jyväskylän kaupungin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan uudistetussa toimintasuunnitelmassa toiminnan perusteet on avattu asiakaslähtöisemmin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintatapoja on kirjattu selkeämmin.
Toimintasuunnitelma on samalla ohjeistus toiminnan järjestäjille, ohjaajille ja koulun henkilöstölle. Elokuussa 2015 Jälkkäri-toiminnassa otetaan käyttöön uudistettu perehdytyskansio, johon toimintasuunnitelma sisällytetään.
Huoltajille tehdyssä kyselyssä ja kevään 2014 lasten tyytyväisyyskyselyssä jälkkäriläisten osallisuus toiminnan suunnitteluun koettiin vähäiseksi. Uudessa toimintasuunnitelmassa nostetaan vahvasti esille osallistava kasvatus, jonka toimintamalleja jalkautetaan jatkossa aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmiin. Jatkossa Jälkkäri-ryhmät muun muassa raportoivat koordinaattorille lukuvuoden päätteeksi, kuinka ovat toiminnassaan kehittäneet lasten osallistumista toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Jälkkärin toimintasuunnitelma on aiemmin päivitetty vuosittain, Jatkossa toimintasuunnitelma päivitetään vain, jos siihen on tarvetta esimerkiksi toiminnan seurannan perusteella tai asiakasmaksujen muuttuessa.

Lautakunta suhtautuu myönteisesti Tikkakosken koulu- ja liikuntakeskuksen yleissuunnitelmaan

Sivistyslautakunta antoi lausunnon Tikkakosken koulukeskuksen ja liikuntapuiston yleissuunnitelmasta. Lautakunta katsoo, että koulupihojen toiminnallisuuden ja viihtyisyyden lisääminen on tärkeää. Suunnitellut koulupihojen liikuntavälineet palvelevat sekä välitunti- että liikuntatuntikäyttöä ja lähiliikuntakeskuksen kehittäminen palvelee myös koululiikuntaa. Myös suunnitelman mukaiset turvalliset liikennejärjestelyt ja valaistuksen lisääminen ovat tärkeitä ja niihin suunnitelma tuo parannusta. Lautakunta toivoo lausunnossaan, että hanke toteutuisi suunnitellussa aikataulussa ja rahoitus hankkeen suunnitelmien mukaan.

Yleissuunnitelman noin 18 ha:n suunnittelualueelle sijoittuvat koulut, päiväkoti ja liikuntapuisto sekä niihin liittyvät yleiset alueet. Suunnitelman mukaan koko alueesta kehitetään lähiliikuntaa edistävä, monipuolinen kokonaisuus, jossa erityisesti jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet ovat laadukkaita ja turvallisia. Myös Koulukadulle esitetyt toimenpiteet parantavat nykyisin hyvin maantiemäisen tien turvallisuutta. Koulupihat ja liikuntapuisto on suunniteltu viihtyisiksi sekä leikkiin ja liikkumiseen kannustaviksi. Tavoitteena on, että koulupihat ovat käytössä asukkaiden lähiliikuntapaikkoina myös iltaisin. Laajennettu liikuntapuistoalue palvelisi myös viereisten koulujen opetusta sekä varuskunnan toimintaa. Yleissuunnitelman tavoitteena on ohjata lähiaikoina käynnistymässä olevan asemakaavamuutoksen laatimista, lähiliikuntapaikkojen ja koulupihojen kunnostuksen rakennussuunnittelua sekä Koulukadun liikenneturvallisuuden parantamista. Suunnitelma tukee myös Tikkakosken lähiliikuntapaikan kehittämistä, joka on ajoitettu Jyväskylän kaupungin lähiliikuntapaikkaohjelmassa vuosille 2016-2018.

Tikkakosken ja Luonetjärven koulujen pihat sijaitsevat hyvin saavutettavalla paikalla Tikkakosken keskustaajama-alueella. Kouluissa on yhteensä lähes 700 oppilasta, joiden päivittäistä liikkumista lähiliikuntapaikka palvelee. Koulupihojen vierekkäisyys luo lisäksi tilallisesti hyvät puitteet monipuolisen lähiliikuntapaikan toteuttamiseen sekä synergiaetuja kohteen sisällölliseen suunnitteluun. Koulupihoihin on suunniteltu turvallisempia liikennejärjestelyjä, viihtyisiä istutuksia sekä muun muassa peliareenaa, beach volley –kenttää ja ulkopingispöytiä. Koulupihojen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös jäähalli ja liikuntapuisto. Liikuntapuiston osalta yleissuunnitelmassa esitetään muun muassa, että nykyisten toimintojen rinnalle liikuntapuistoon tuodaan uusia ulkoliikuntamahdollisuuksia. Näitä ovat skeittipuisto, ulkokuntoiluvälineet, katukoripallo sekä BMX-rata. Jalkapallokentälle suunnitellaan tekonurmipinnoitetta.

Kouluyksiköiden hallintoa tiivistetään yhtenäiskouluiksi Tikkakoskella, Kuokkalassa ja Palokassa 1.8.2015 alkaen

Lautakunta teki tukun hallinnollisia päätöksiä, joilla lakkautettiin ja perustettiin kouluja. Päätökset mahdollistavat koulujen hallinnollisen ja pedagogisen kehittämiseen yhtenäiskoulumallilla. Koulutiloja ei päätösten myötä suljeta. Kuokkalassa Kuokkalan ja Pohjanlammen koulut lakkautetaan hallinnollisina yksiköinä ja tilalle perustetaan Kuokkalan yhtenäiskoulu, jonka rehtoriksi on nimetty Seppo Pulkkinen. Tikkakoskella Tikkakosken ja Luonetjärven koulut lakkautetaan hallinnollisina yksiköinä ja perustetaan Tikkakosken yhtenäiskoulu, johon liitetään hallinnollisesti myös Nyrölän koulu. Tikkakosken yhtenäiskoulun rehtoriksi on nimetty Tuija Permikangas-Seppänen. Kokouksessa lakkautettiin myös Tyyppälän koulu, joka yhdistyi Palokan yhtenäiskouluun jo vuonna 2012.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä : http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=548. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 25.6.2015 Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231
- Sivistyksen toimialan toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

17.6.2015Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje