Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 2.6.2015

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 2.6.2015

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 2.6.2015 käsiteltiin muun muassa Kankaan alueen tonttien hinnoittelua.

Kankaan tonttien hinnoittelu ja luovutusehdot hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Kankaan tonttien hinnoittelun ja luovutusehdot. Kankaan alueen vyöhykehinnaksi, joka koskee sekä asunto-, liike- että toimistorakentamista, päätettiin 320 euroa kerrosneliömetriltä ja tuetun tuotannon ARA -vyöhykehinnaksi 240 euroa kerrosneliömetriltä.

Lautakunnan päätti, että kaupungin yleisten luovutusehtojen lisäksi Kankaan tonttien luovutuksessa noudatetaan tiettyjä ehtoja, jotka velvoittava tonttien ostajia ja vuokraajia. Hyväksyttyjen lisäehtojen mukaan tontin ostaja tai vuokraaja esimerkiksi osallistuu yhteispysäköintiin, jonka toteuttaa Jyväs-Parkki Oy, ja sitoutuu liittymään Kankaan palveluyhtiöön ja noudattamaan siitä seuraavia yhteisjärjestelysopimuksen mukaisia velvoitteita, joita ovat yhteispihat ja jätehuolto.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.9.2014 Kankaan toteutussopimuksen, jonka mukaan kaupunki myy vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon tontit Skanska Talonrakennus Oy:lle ja YIT Rakennus Oy:lle normaalin, kaupunkirakennelautakunnan päättämän asuntotonttien vyöhykehinnan mukaisesti vaiheittain sitä mukaan, kun asemakaavoitus ja rakentaminen alueella etenevät.

Maankäyttösopimusmenettely ruutukaavakeskustassa muuttuu

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ruutukaavakeskustaa koskevan kokeiluluontoisen kevennetyn maankäyttösopimusmenettelyn. Päätöksen mukaan ruutukaavakeskustan alueella maankäyttösopimusmaksun suuruus on 25–35 prosenttia arvonnoususta täydennysrakentamistilanteissa, joissa välitön kaupungille syntyvä yhdyskuntarakentamisen tarve on vähäinen.

Maankäyttösopimus laaditaan yksityisen maanomistajan ja kaupungin välillä, kun asemakaavaa muutetaan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla on velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Jyväskylän keskustassa maankäyttösopimusmaksu määräytyy yleensä arvonnousuun perustuen ja sen suuruudeksi on käytännön myötä vakiintunut noin puolet arvonnoususta.

Olemassa olevien seinien sisällä tapahtuvasta lisärakentamisesta – kuten ullakon tai kellarin käyttötarkoituksen muuttamisesta – ei peritä maankäyttösopimusmaksua lainkaan. Kokeilu koskee vuoden 2017 loppuun mennessä ruutukaavakeskustassa käynnistettäviä asemakaavamuutoksia sekä liike- että asuntorakentamisen osalta.

Väinölänrannan asemakaavan muutos ja laajennusehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Väinölänrannan asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksen sekä tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot. Lautakunta päätti myös, että mikäli muistutuksia ei jätetä, eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus hyväksytään.

Vaajakosken Rakennuspalvelu Oy:n hakeman Väinölänrannan asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Väinölän vanhan teollisuusalueen muuttaminen viihtyisäksi ja vetovoimaiseksi asuinalueeksi. Kaavamuutos mahdollistaa rakennettavaksi kahdeksan asuinkerrostaloa ja neljä omarantaista kaupunkirivitaloa. Suunnittelualueen omistavat puoliksi Vaajakosken Rakennuspalvelu Oy ja Jyväskylän kaupunki. Katualueet omistaa Jyväskylän kaupunki.

Hidasteiden käyttö- ja toteutusperiaatteet hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi periaatteet hidastetöyssyjen käytöstä ja toteuttamisesta Jyväskylän kaduilla toimialajohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Toteutettavat hidastekohteet valitaan liikenneturvallisuusselvitysten ja saapuneiden aloitteiden perusteella. Kohteiden hidastetarvetta arvioidaan pisteytyksen avulla. Hidastekohteiden tulee pääsääntöisesti täyttää seuraavat kriteerit:
- nopeusrajoitus on korkeintaan 70 kilometriä tunnissa, hidastetöyssyjä käytettäessä korkeintaan 50 kilometriä tunnissa ja vilkkailla bussireiteillä enintään 40 kilometriä tunnissa
- päättyvän kadun pituus on yli 100 metriä
- katu ei ole hälytysajoneuvojen pääreitti
- liikennemäärissä ei ole odotettavissa merkittävää alenemista lähiaikoina
- pehmeän maaperän aiheuttaessa merkittäviä tärinä- ja meluongelmia suoraviisteisiä ajoradan korotuksia ei rakenneta alle 50 metrin ja loivapiirteisiä alle 30 metrin etäisyydelle asuinrakennuksesta.

Hidastealoitteiden pisteytyksessä otetaan huomioon turvallisuuskriteerit, jotka on jaettu neljään eri osa-alueeseen: Turvallisuusongelmat (30 pistettä), maankäytön erityiskohteet (20 pistettä), väylän nykyiset ominaisuudet (20 pistettä) ja liikennemäärät (20 pistettä). Yhteensä pisteytyksessä voi kertyä siten 90 pistettä. Toimialajohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti pisteytystä tulkitaan seuraavasti: Jos kohde saa alle 45 pistettä, aloite ei johda toimenpiteisiin. Jos kohde saa 45-50 pistettä, aloitteen tarkempaa tarkastelua ja lisäselvitysten tekemistä harkitaan. Yli 50 pistettä saaneille kohteille tehdään tarvittaessa tarkempia mittauksia esim. nopeus- tai liikennemäärämittauksia.

Hidasteen rikkoutuessa se yleensä kunnostetaan. Hidastetöyssyn mittoja voidaan tarvittaessa kunnostamisen yhteydessä muuttaa alkuperäisistä. Hidaste voidaan poistaa, jos siitä aiheutuvat haitat ovat suuremmat kuin hidasteesta saatavat turvallisuushyödyt.

Päätöksen myötä nykyiset hidasteet päivitetään kriteereiden mukaiseksi taloustilanteen sen salliessa.

Haukkalan koulukäytöstä vapautuvien tilojen asemakaavan muutos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Haukkalassa sijaitsevan koulukäytöstä vapautuvan tontin asemakaavaluonnoksen maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen määräysten mukaisesti nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta. Muutos koskee Haukkalantie 56, asemakaavan muutosta sekä tonttijaon hyväksyminen korttelin 128 tonteille 3 ja 5, kortteleiden 168-171 kaikille tonteille sekä korttelin 172 tontille 2 asemakaavan yhteydessä.

Alue sijaitsee Haukkalan eteläosassa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 8,17 hehtaaria. Asemakaavan muutosluonnoksessa alueelle on osoitettu koulukäytöstä vapautuvalle tontille pääasiassa asuntorakentamista. Sijainnin ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien vuoksi uusi rakentaminen on esitetty tiiviiksi sisältäen sekä kerrostaloasumista, kaupunkipientaloja että yksityisiä tai kunnallisia lähipalveluita. Asemakaavan mahdollistama rakentaminen lisää alueen asukkaita n. 450 asukkaalla.

Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Luonnosvaiheen nähtävillä olon aikana järjestetään erillinen yleisötilaisuus alueen asukkaille.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin mm. Visakoivunkujan ja Kuokkalan yhtenäiskoulun asemakaavan muutokset sekä tonttijaon hyväksymiset asemakaavojen yhteydessä sekä Rusokinkadun katusuunnitelman muutos ja maantien 637 parantamisen. Asiat hyväksyttiin toimialajohtajan pohjaesitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan ja esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=524

Lisätietoja: kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aimo Asikainen, p. 050 381 9577, aimo.asikainen[at]jkl.fi ja toimialajohtaja ja kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

2.6.2015Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje