Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 1.6.2015

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 1.6.2015

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Yhteenveto vuoden 2014 tilintarkastuksesta

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi yhteenvedon vuoden 2014 tilintarkastuksesta.

Linkki liitteisiin tiedotteen lopussa.

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen, jossa tilintarkastaja esittää vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan esitykseen. Tarkastuslautakunta saattaa Jyväskylän kaupungin tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014.

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.

EU-rahoitteisten hankkeiden välirahoituksen järjestäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
- myöntää enintään 500 000 euron luottolimiitin korottomien antolainojen myöntämiseksi ohjelmakaudelle 2014–2020 yleishyödyllisille yhteisöille niihin EU-rahoitteisiin maaseudun kehittämishankkeisiin, joita JyväsRiihi ry koordinoi
- valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään antolainalimiitin täytäntöönpanosta ja yksityiskohdista
- todeta, että Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätösten 10.12.2001/223, 17.5.2004/66 ja 18.1.2010/4 mukainen luottolimiittikäytäntö jatkuu Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n (KYT) kanssa.

Kirjanpidollisesti kyseessä on kunnan myöntämä koroton antolaina, jonka myöntämiseen Jyväskylän kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan kaupunginhallituksella on toimivalta, mikäli tarkoitukseen on talousarviossa varattu määrärahoja. Välirahoituksen myöntämiselle on sinänsä olemassa hyvät ja asialliset perusteet, vaikka lähtökohtaisesti kaupungin tehtävä ei ole toimia rahoituslaitoksena. Antolainan korottomuus perustuu siihen, etteivät korkokustannukset ole hyväksyttäviä tukikelpoisia kustannuksia EU-rahoitteisissa hankkeissa.

Välirahoituksen myöntämisestä voi syntyä luottotappioita, koska on olemassa mahdollisuus, ettei hankkeille myönnettyä tukirahoitusta lopulta saada esimerkiksi rahoitukselle määrättyjen kriteerien jäädessä jostain syystä täyttymättä. Aiempien kokemusten perusteella riski on kuitenkin maltillinen ja riskiä on arvioitava suhteessa välirahoituksen myöntämisestä saataviin hyötyihin.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/01061400.1/frmtxt201.htm

Vuoden 2015 kunnallistekniikan investointiohjelman muutos 1

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2015 kunnallistekniikan investointiohjelman muutos 1 hyväksytään.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi vuoden 2015 kunnallistekniikan investointiohjelman kokouksessaan 16.12.2014. Ohjelmassa oli investointeihin varattu 15 935 000 euroa, josta tulojen osuus on 935 000 euroa. Investointitulojen osuudeksi on arvioitu 385 000 euroa ja käyttötaloustulojen (maankäyttösopimustulot) 550 000 euroa. Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto on 30.3.2015 hyväksynyt vuoden 2014 kunnallistekniikan investointimäärärahan uudelleen budjetoinnin vuodelle 2015, yhteensä 3 095 000 euroa, jolloin investointien kokonaismenot ovat 19 030 000 euroa.

Tämän investointiohjelman muutoksen syynä ovat em. uudelleen budjetoinnit ja viime vuonna kesken jääneen Väinönkatu – Harjukatu – Sepänkatu hankkeen lisääminen vuoden 2015 ohjelmaan. Lisäksi Huhtasuon keskuspuiston rahoitusta lisätään vuodelle 2016 siirrettävän Esbjergin puiston rahoitusvarauksella.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/01061400.1/frmtxt202.htm

Vapaudenkatu 48 – 52 asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus hyväksytään 7.5.2015 tarkistetussa muodossa.

Kiinteistö Oy Jyväskylän Vapaudenkatu 48 – 50 on hakenut omistamalleen tontille 1-1-11 asemakaavan muutosta, jolla tontin rakennusoikeutta ja kaavamerkintöjä muutettaisiin siten, että kaava mahdollistaisi asuinkerrostalon rakentamisen tontin Vapaudenkadun puoleiseen osaan. Lisärakennusoikeutta on haettu 5100 k-m2. Tontin maankäyttöä esitetään laajennettavaksi siten, että se mahdollistaa nykyisen käyttötarkoituksen lisäksi asuintiloja, palveluasumisen tiloja, hoivapalvelun tiloja ja julkisia palveluja. Kuusikerroksiseen uudisrakennukseen on tarkoitus toteuttaa pieniä keskusta-asuntoja. Asuntojen pihat on tarkoitus sijoittaa katoille.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/863

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/01061400.1/frmtxt203.htm

Tapanilan ranta-asemakaava Saukkolassa (87. kaupunginosa) Muuratjärven kylässä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että ranta-asemakaava hyväksytään 4.5.2015 tarkistetussa muodossaan.

Suunnittelualueella sijaitsevalla Tapanilan tilalla harjoitetaan maatilamatkailutoimintaa, johon liittyen on rakennettu lomamökkejä. Tilalla pidetään hevosia ja rantapellot ovat laidunalueena. Tikkalan kylän keskustaan on matkaa noin 6 km.

Suunnittelun tavoitteena on kehittää maatilamatkailutoimintaa maatilatalouden elinkeinona sekä osoittaa nykyiset sekä uudet rakennuspaikat kaavallisesti.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/699

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/01061400.1/frmtxt204.htm

Uusi-Kurkelan ranta-asemakaava, Korpilahti

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että ranta-asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen hyväksytään 18.3.2015 päivätyssä muodossaan.

Kaavan tarkoituksena on voimassa olevassa rantayleiskaavassa osoitettujen kolmen rakennuspaikan siirtäminen ranta-asemakaavassa tarkoituksenmukaisemmille paikoille. Samalla rakennuspaikkakohtaista rakennusoikeutta nostetaan vastaamaan ranta-asemakaavoissa yleisesti käytettyä rakennusoikeutta.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/857

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/01061400.1/frmtxt205.htm

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle sivistyksen, perusturvan ja kaupunkirakenteen toimialajohtajien valinnoista tehdystä valituksesta

Pasi Lehtola on tehnyt valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kaupunginhallituksen päätöksestä 7.4.2015/121, jolla kaupunginhallitus on hylännyt hänen oikaisuvaatimuksensa koskien sivistyksen, perusturvan ja kaupunkirakenteen toimialajohtajien valintaa.

Jyväskylän kaupunki vaatii Hämeenlinnan hallinto-oikeutta hylkäämään Pasi Lehtolan valituksen perusteettomana. Kaupunginhallituksen päätös toimialajohtajien valinnasta ei ole lainvastainen edellä esitetyillä perusteilla.

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistalla esitetyn lausuntonaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/01061400.1/frmtxt206.htm

Hallintosäännön tarkistaminen

Kaupunkiorganisaation muutokset ovat edelleen tarkentuneet kuluvan vuoden aikana, minkä vuoksi hallintosääntöä on tarve tarkistaa erityisesti hankintoja koskevien määräysten osalta hankintapalvelujen siirtyessä Talouskeskus-liikelaitoksesta konsernihallintoon laki- ja kilpailuttamispalveluihin 1.7.2015. Siirto aiheuttaa muutoksia myös Talouskeskus-liikelaitoksen johtosääntöön.

Samalla hallintosäännössä selvennetään myös hankintoihin liittyviä määräyksiä siten, että hankinnat ja omaisuuden luovutukset kirjataan omiksi kohdikseen hallintosäännössä. Hankintojen oikaisumenettely kirjataan hallintosääntöön, lisäksi tehdään muita yksittäisiä tarkennuksia.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle hallintosäännön tarkistamista 1.7.2015 alkaen olevien ehdotusten ja liitteen mukaisesti.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/01061400.1/frmtxt207.htm

Talouskeskus-liikelaitoksen johtosäännön tarkistaminen

Osana kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmäuudistusta kaupunginjohtaja on 27.3.2015 tehnyt päätöksen konsernihallinnon organisaatiosta (KJ:n päätös 12/2015). Sen mukaan hankintakeskus sijoittuu 1.7.2015 alkaen konsernihallinnon Päätöksenteon tuki ja kehittäminen - palvelualueelle Laki- ja kilpailuttamispalvelut – palveluyksikköön. Koska hankintakeskuksen siirtyy pois Talouskeskus-liikelaitoksesta, on liikelaitoksen johtosääntöä tarkistettava.

Johtosääntöön tarvittavat muutokset koskevat hankintatoimen poistamista liikelaitoksen toimialasta ja tehtävistä sekä keskitettyihin hankintoihin liittyvän päätöksenteon poistamista liikelaitosjohtajan tehtävistä. Samalla johtosääntöön on tarpeen tehdä selkeyttävä tekninen korjaus erottamalla 7§ Johtaja ja johtajan tehtävät 3 momentti alakohtineen omaksi pykäläkseen 7a§.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Talouskeskus-liikelaitoksen johtosääntöön tehdään ehdotetut muutokset oheisten liitteiden mukaisesti. Uusi johtosääntö tulee voimaan 1.7.2015 lukien.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/01061400.1/frmtxt208.htm

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous pidetään perjantaina 5.6.2015..

Esityslista on nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivulla
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto/Valtuusto.

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeeksi, että kuntayhtymän hallituksen ehdotukset hyväksytään.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/01061400.1/frmtxt209.htm

Ahti Ruoppilan (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite työllisyysohjelma Jyväskylän kaupungille

Ahti Ruoppila (SDP) ja 26 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 16.2.2015 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat että Jyväskylän kaupungin työllisyysohjelmaan kootaan työllisyyspolitiikan toimenpiteet. Tarkoitus on vahvistaa kaupungin työllisyyspolitiikkaa ja lisätä edellytyksiä tehokkaaseen työllisyyden hoitoon.

Aloitteessa on esitetty 12 erillistä kohtaa, joilla työllisyyden hoitoa voitaisiin tehostaa. Valtaosa esitetyistä on jo kaupungin toimenpidevalikoimassa, jolloin kyse on toimenpiteiden täsmentämisestä tai tehostamisesta.

Huolimatta mahdollisesta uudesta työllisyyden kuntakokeilusta tarkoituksena on päivittää Jyväskylän kaupungin työllisyyden hoidon periaatteet jo tämän vuoden aikana. Kuluvan vuoden lopussa päättyvä kuntakokeilu on työstänyt uusia toimintamalleja esimerkiksi muun muassa työkyvyn arviointityöhön ja yritysyhteistyön syventämiseen. Samoin kuntakokeilu on kehittänyt kuntouttavaa työtoimintaa monin tavoin. Työllisyyden hoidon periaatteita eli työllisyysohjelmaa päivitettäessä otetaan huomioon kaikki valtuustoaloitteessa esitetyt ehdotukset.

Kaupunginhallitus päätti saattaa esityslistalla esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/01061400.1/frmtxt210.htm

Paul Abbeyn (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite työllisyystilanteesta ja palkkatukiuudistuksesta

Paul Abbey (Vas.) ja 12 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 16.2.2015 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat että Jyväskylän kaupunginhallitus viipymättä laatii työ- ja elinkeinoministeriölle selvityspyynnön siitä, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä Keski-Suomen jo valmiiksi huonoa työllisyystilannetta rajusti heikentävässä palkkatukiuudistuksessa, uudistuksen ohjeistuksessa ja sen alueellisessa linjauksessa.

Valtakunnallisesti käydään parhaillaan keskustelua työllisyysasioiden vastuiden siirtämisestä nykyistä selkeämmin kunnille. Työmarkkinatuen/työttömyyden välittömien kustannusten osittaiset siirrot kunnille 1.1.2006 ja nyt 1.1.2015 ovat aiheuttaneet sen, että kunnat ovat ryhtyneet rakentamaan entistä aktiivisemmin erilaisia toimintoja työttömien ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi.

Kuntien vastuiden lisääntymisestä huolimatta päävastuu työttömyydestä ja työllisyysasioista on edelleen TEM:n alaisilla te-toimistoilla. Tästä syystä paras vaihtoehto ratkaista aloitteessa mainitut ongelmat on edelleenkin yhteistyön laajentaminen ja syventäminen Keski-Suomen te-toimiston kanssa. Hyvää yhteistyötä tehdään koko ajan, mutta työttömien määrän jatkuvasti kasvaessa on käynyt niin, että palveluohjausta ja muuta asiakastyötä tekevien määrä ei riitä sujuvaan palvelutoimintaan. Tästä syystä yhteistyötä on syvennettävä niin, että te-toimiston ja kaupungin/muiden kuntien yhteiset resurssit ovat kokonaisuudessaan parhaalla mahdollisella tavalla käytettävissä.

Tähän työhön on jo paneuduttu ja uudistuksia on luvassa vuoden 2015 aikana monialaisen yhteistyön (TYP) laajentumisen ja työllisyyden kuntakokeilun tulosten ansiosta.

Kaupunginhallitus päätti saattaa esityslistalla esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/01061400.1/frmtxt211.htm

Eron myöntäminen Juha Jokitalolle luottamustehtävistä

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

1. Kaupunginvaltuusto myöntää Juha Jokitalolle eron valtuutetun tehtävästä 1.7.2015 ja toteaa, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee keskustan valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Jouko Asikainen.
2. Kaupunginvaltuusto myöntää Juha Jokitalolle eron kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3. Kaupunginvaltuusto myöntää Juha Jokitalolle eron Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Eron myöntäminen Pentti Mäkiselle kaupunkirakennelautakunnan jäsenen tehtävästä

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Pentti Mäkiselle eron kaupunkirakennelautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p.050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

1.6.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje